4 VSOL 921/2017-B-31
č. j. KSOS 33 INS 24088/2011 4 VSOL 921/2017-B-31

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Ivany Waltrové a soudkyň Mgr. Diany Vebrové a JUDr. Kateřiny Holešovské v insolvenční věci

dlužníka Milan Venglař, rodné číslo 810926/5582, IČO 73919578 bytem Dr. Kudely 162/19, 721 00 Ostrava-Svinov adresa pro doručování: náměstí Jana Nerudy 617/3, 708 00 Ostrava-Poruba

o odměně a hotových výdajích insolvenční správkyně

o odvolání insolvenční správkyně Mgr. Zdeňky Novákové, IČO 66254469, sídlem Boleslavova 710/19, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 11. 7. 2017, č. j. KSOS 33 INS 24088/2011-B-21

rozhodl takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 11. 7. 2017, č. j. KSOS 33 INS 24088/2011-B-21 se ve výroku III. zrušuje a věc se v tomto rozsahu vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

1. Shora uvedeným usnesením soud prvního stupně vzal na vědomí splnění oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře (výrok I.), zprostil insolvenční správkyni Mgr. Zdeňku Novákovou funkce (výrok II.), schválil odměnu insolvenční správkyně 54.397,50 Kč včetně DPH a náhradu jejích hotových výdajů ve výši 10.879,50 Kč včetně DPH s tím, že tyto částky již byly správkyni zálohově uhrazeny (výrok III.), osvobodil dlužníka od placení pohledávek s tím, že se osvobození vztahuje i na ručitele a jiné osoby, které měly vůči dlužníkovi pro tyto pohledávky právo postihu (výrok IV. a V.).

2. Na odůvodnění tohoto usnesení soud prvního stupně uvedl, že usnesením z 22. února 2012 rozhodl o úpadku dlužníka a povolil jeho řešení oddlužením. Usnesením ze dne 20. 8. 2012 schválil oddlužení plněním splátkového kalendáře. Z podání insolvenční správkyně, doručeného soudu 16. 6. 2017, soud zjistil, že dlužník za 60 měsíců, tj. od června 2012 do května 2017, zaplatil své závazky vůči nezajištěným věřitelům v souladu se splátkovým kalendářem, a to v rozsahu 34,59 %. Insolvenční správkyně uvedla, že tak jsou splněny veškeré podmínky pro vydání rozhodnutí o splnění oddlužení dle § 413 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ). V uvedeném období také dlužník zálohově platil odměnu a paušální náhradu hotových výdajů

Shodu s prvopisem potvrzuje Bc. Markéta Alková. isir.justi ce.cz -2-KSOS 33 INS 24088/2011

insolvenční správkyně. Soud prvního stupně proto podle ustanovení § 413 IZ vzal splnění oddlužení na vědomí. Dále vyčíslil odměnu insolvenční správkyně dle § 3 písm. b) vyhl. č. 313/2007 Sb. částkou 750 Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, tj. za 60 měsíců 45.000 Kč, kterou navýšil o DPH dle § 38 odst. 1 IZ v celkové výši 9.397,50 Kč, celkem na odměně 54.397,50 Kč. Dále uvedl, že insolvenční správkyni náleží dle ustanovení § 7 odst. 4 vyhl. č. 313/2007 Sb. náhrada hotových výdajů ve výši 150 Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, tj. za 60 měsíců 9.000 Kč, navýšených o DPH dle § 38 odst. 1 IZ v celkové výši 1.879,50 Kč, celkem 10.879,50 Kč.

3. Soud prvního stupně dále zdůvodnil, že nepřiznal insolvenční správkyni odměnu za měsíce únor 2012 až květen 2012 ve výši 3.630 Kč včetně DPH, když neshledal důvody k doplacení odměny. Má za to, že správkyni nelze takto stanovit další odměnu, když odměna je jedna za celé řízení a již správkyni byla zálohově uhrazena. Odkázal na usnesení Nejvyššího soudu ČR z 30. 9. 2015, č. j. 29 NSČR 54/2013-B-261, z něhož vyplývá, že výše odměny insolvenčního správce se určí podle příslušného ustanovení vyhlášky v závislosti na způsobu řešení úpadku, přičemž takto je určena jedna celková odměna a nelze přiznat další novou odměnu, a to ani v případě, že v řízení působilo několik insolvenčních správců. Dovodil, že měsíční paušální částky přiznané za období trvání účinků splátkového kalendáře zahrnují i odměnu za období od rozhodnutí o úpadku do konce měsíce předcházejícího měsíci, v němž nastaly účinky schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, a tato jediná celková odměna byla již insolvenční správkyni dlužníkem zálohově zcela uhrazena. Ze stejných důvodů nepřiznal soud prvního stupně insolvenční správkyni za uvedené období, tj. od února 2012 do května 2012, náhradu hotových výdajů v celkové výši 100 Kč. Paušální částka ve výši 150 Kč přiznaná za období trvání účinků splátkového kalendáře je dle jeho právního názoru určena právě k úhradě hotových výdajů správce a jsou v ní obsaženy i výdaje vzniklé před vydáním usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře a tyto hotové výdaje byly již insolvenční správkyni dlužníkem zálohově zcela uhrazeny. Soud prvního stupně zdůvodnil, že dle § 413 IZ zprostil insolvenční správkyni funkce a osvobodil dle § 414 odst. 1, 2, 3 dlužníka od placení uvedených pohledávek, včetně případných regresních nároků, které by vůči němu uplatňovali ručitelé či jiné osoby s postižním právem.

4. Usnesení výslovně ve výroku III. napadla odvoláním insolvenční správkyně Mgr. Zdeňka Nováková. Uvedla, že ve zprávě o splnění oddlužení plněním splátkového kalendáře vyčíslila svou odměnu a hotové výdaje, a to v části I. za období trvání splátkového kalendáře, tj. od června 2012 do května 2017, v celkové výši 54.397,50 Kč včetně DPH na odměně a 10.879,50 Kč včetně DPH na hotových výdajích. V části II. pak vyčíslila odměnu a hotové výdaje za období od rozhodnutí o úpadku do konce měsíce předcházejícího měsíci, v němž nastaly účinky schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, a to na odměně ve výši 3.630 Kč včetně DPH a na hotových výdajích 100 Kč, s tím, že DPH k hotovým výdajům neúčtovala. Uvedla, že nesouhlasí se závěry soudu prvního stupně, na základě kterých jí nepřiznal odměnu a náhradu hotových výdajů za období od rozhodnutí o úpadku do konce měsíce předcházejícího měsíci, v němž nastaly účinky schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, s tím, že věc nesprávně právně posoudil. Poukázala na usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 25. 8. 2010, č. j. KSHK 40 INS 2229/2010, 1 VSPH

Shodu s prvopisem potvrzuje Bc. Markéta Alková. -3-KSOS 33 INS 24088/2011

620/2010-B-19 s tím, že jí odměna a náhrada hotových výdajů za toto období měla být přiznána (§ 38 odst. 2 a § 168 odst. 2 písm. a/ IZ a § 7 vyhl. č. 313/2007 Sb.). Poukázala rovněž na konkrétní judikáty Krajského soudu v Ostravě, ve kterých jí za označené období byla odměna i náhrada hotových výdajů přiznána. V této souvislosti namítla nekonzistentnost rozhodovací praxe Krajského soudu v Ostravě. Dále odkázala i na rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci ze dne 26. 5. 2015, č. j. KSOS 25 INS 1170/2010, 3 VSOL 1326/2014-B- 40, v němž se tento soud jako soud odvolací neztotožnil se závěrem Krajského soudu v Ostravě, že insolvenčnímu správci nelze přiznat odměnu za období od rozhodnutí o úpadku do rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Navrhla, aby odvolací soud v napadeném výroku III. usnesení soudu prvního stupně změnil, přiznal jí vyúčtovanou odměnu a náhradu hotových výdajů za období od rozhodnutí o úpadku do konce měsíce předcházejícího měsíci, v němž nastaly účinky schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, dle jejího vyúčtování.

5. S účinností od 1. 7. 2017 byl zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ), novelizován zákonem č. 64/2017 Sb. Podle ustanovení čl. II. bodu 1. přechodných ustanovení tohoto zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

6. V přezkoumávané věci bylo o úpadku dlužnice a řešení úpadku oddlužením rozhodnuto usnesením ze dne 22. 2.2 012 a o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře bylo rozhodnuto 20. 8. 2012. Zpráva o splnění oddlužení byla podána insolvenční správkyní 16. 6. 2017. Dlužník zaplatil své nezajištěné závazky ze 34,59 % v období od června 2012 do května 2017. Rozhodné úkony tedy byly činěny před účinností novely a účinky těchto úkonů je nutno hodnotit podle insolvenčního zákona ve znění účinném do 30. 6. 2017 a podle téhož znění insolvenčního zákona postupovat i při projednání odvolání insolvenční správkyně proti výroku III. usnesení soudu prvního stupně. Dále je nutné postupovat podle vyhl. č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (čl. 2 vyhl. č. 398/2013 Sb.-Přechodná ustanovení bod 1., když rozhodnutí o způsobu řešení úpadku dlužníka bylo vydáno dne 22. 2. 2012-dále jen vyhláška ).

7. Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

8. Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal rozhodnutí soudu prvního stupně v odvoláním napadeném rozsahu, jakož i řízení, které jeho

Shodu s prvopisem potvrzuje Bc. Markéta Alková. -4-KSOS 33 INS 24088/2011

vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, 2 a 5 o. s. ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

9. Z obsahu insolvenčního spisu dlužníka vyplývá správnost skutkových tvrzení soudu prvního stupně uvedených v odůvodnění napadeného usnesení, pokud jde o dobu trvání oddlužení plněním splátkového kalendáře, míru plnění nezajištěným věřitelům a pokud jde o obsah zprávy insolvenční správkyně o splnění oddlužení plněním splátkového kalendáře.

10. Z insolvenčního spisu dlužníka dále vyplývá, že usnesením ze dne 22. 2. 2012 rozhodl soud prvního stupně o úpadku dlužnice a povolil její oddlužení. Usnesením ze dne 20. 8. 2012 rozhodl o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Dne 16. 6. 2017 předložila insolvenční správkyně insolvenčnímu soudu zprávu o splnění oddlužení formou plnění splátkového kalendáře. Uvedla, že nezajištění věřitelé byli uspokojeni do 34,59%. V bodech I. a II. Zprávy vyúčtovala insolvenčního správkyně jednak odměnu a hotové výdaje za dobu trvání účinků schválení oddlužení, a to odměnu včetně DPH částkou 54.397,50 Kč dle § 3 písm. b) vyhlášky a hotové výdaje dle § 7 odst. 4 vyhlášky částkou 10.879,50 Kč včetně DPH. Dále vyčíslila též odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce za dobu od rozhodnutí o úpadku do konce měsíce předcházejícího měsíci, v němž nastaly účinky trvání schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, a to odměnu částkou 3.630 Kč včetně DPH a hotové výdaje částkou 100 Kč. Ke zprávě připojila mimo jiné i návrh dlužníka na osvobození od placení pohledávek z 16. 6. 2017.

11. Podle ustanovení § 38 odst. 1 IZ, insolvenční správce má právo na odměnu a náhradu hotových výdajů. V případě konkursu se výše odměny určí z počtu přezkoumaných přihlášek a z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi věřitele. Je-li insolvenční správce plátcem daně z přidané hodnoty, náleží mu k odměně a k náhradě hotových výdajů částka odpovídající této dani, kterou je insolvenční správce povinen z odměny a náhrady hotových výdajů odvést podle zvláštního právního předpisu.

12. Podle ustanovení § 38 odst. 2 IZ, odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce se uspokojují z majetkové podstaty, a pokud k tomu nestačí, ze zálohy na náklady insolvenčního řízení; není-li jejich uspokojení z těchto zdrojů možné, hradí je stát, nejvýše však 50.000 Kč na odměně insolvenčního správce a 50.000 Kč na náhradě hotových výdajů insolvenčního správce.

13. Podle ustanovení § 38 odst. 3, věta první IZ, vyúčtování odměny a hotových výdajů provede insolvenční správce v konečné zprávě, a není-li jí, ve zprávě o své činnosti.

14. Podle ustanovení § 38 odst. 6 IZ, způsob určení odměny, některých hotových výdajů insolvenčního správce a způsob jejich úhrady státem stanoví prováděcí právní předpis.

15. Podle ustanovení § 3 písm. b) vyhlášky, pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku oddlužení, činí odměna insolvenčního správce při oddlužení plněním splátkového kalendáře 750 Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Shodu s prvopisem potvrzuje Bc. Markéta Alková. -5-KSOS 33 INS 24088/2011

16. Podle ustanovení § 5 vyhlášky, nelze-li odměnu určit postupem podle § 1 až 4, rozhodne o výši odměny insolvenční soud s přihlédnutím zejména k délce doby, rozsahu a náročnosti vykonávané činnosti insolvenčního správce.

17. Podle ustanovení § 7 odst. 4 vyhlášky, insolvenčnímu správci náleží v souvislosti s výkonem jeho činnosti při oddlužení plněním splátkového kalendáře náhrada hotových výdajů ve výši 150 Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

18. Oba vrchní soudy jako soudy odvolací již několik let sdílejí právní názor, že pokud s odměnou insolvenčního správce a náhradou jeho hotových výdajů za období před schválením oddlužení vyhláška č. 313/2007 Sb., ve znění účinném do 31. 12. 2013, výslovně nepočítá a upravuje jen odměnu a hotové výdaje po schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, je nutné určit odměnu úvahou soudu s přihlédnutím ke kritériím uvedeným v § 5 vyhlášky a správci přiznat náhradu prokázaných účelně vynaložených nákladů. Insolvenční správce má právo na odměnu a náhradu svých hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s řádným výkonem funkce tedy již za období od rozhodnutí o úpadku do rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře a tyto správcovy nároky nejsou kryty paušálními částkami stanovenými v § 3 písm. b) a § 7 odst. 4 vyhlášky. Vyúčtovanou náhradu hotových výdajů spojených s touto činností soud insolvenčnímu správci přiznává v prokázané (důvodně vynaložené) výši při dodržení limitů daných ustanovením § 7 odst. 1 až 3 vyhlášky. Tyto závěry vyslovil Vrchní soud v Praze např. v usnesení ze dne 25. 8. 2010 č. j. KSHK 40 INS 2229/2010, 1 VSPH 620/2010-B-19, ze dne 19. 5. 2011 č. j. KSHK 45 INS 3216/2010, 3 VSPH 1239/2010-B-27 a Vrchní soud v Olomouci je formuloval např. v usnesení ze dne 23. 11. 2011 č. j. KSBR 31 INS 5738/2009, 2 VSOL 522/2011-B-44 a ze dne 26. 6. 2014 č. j. KSOL 16 INS 7593/2009, 2 VSOL 292/2014-B-60.

19. V usneseních např. ze dne 10. 5. 2017 č. j. KSOS 33 INS 14233/2011, 2 VSOL 394/2017-B- 27, ze dne 10. 5. 2017 č. j. KSOS 33 INS 11852/2011, 2 VSOL 437/2017-B-23, ze dne 15. 8. 2017 č. j. KSOS 33 INS 21866/2011, 2 VSOL 718/2017-B-39 a ze dne 23. 11. 2017 č. j. KSOS 13 INS 21990/2011, 4 VSOL 1066/2017-B-26 odvolací soud přezkoumal rozhodnutí téhož soudce projednávajícího u Krajského soudu v Ostravě věci v oddělení 33 INS a 13 INS o odměně a hotových výdajích insolvenčního správce a ve svých rozhodnutích zpřístupnil insolvenčnímu soudu svůj neměnný názor na oprávněnost nároku insolvenčního správce na odměnu za činnost vykonávanou před schválením oddlužení plněním splátkového kalendáře. Tento názor je ostatně zastáván napříč všemi senáty insolvenčního úseku Vrchního soudu v Olomouci.

20. Judikatorní závěry vrchních soudů o nároku insolvenčního správce na odměnu a náhradu hotových výdajů také za období před schválením oddlužení plněním splátkového kalendáře se následně promítly do novely vyhl. č. 313/2007 Sb., která byla s účinností od 1. 1. 2014 provedena vyhláškou č. 398/2013 Sb., kde jsou tyto nároky již upraveny výslovně.

Shodu s prvopisem potvrzuje Bc. Markéta Alková. -6-KSOS 33 INS 24088/2011

21. Pokud jde o argumentaci soudu prvního stupně rozhodnutím Nejvyššího soudu ČR z 30. 9. 2015, sen. zn. 29 NSČR 54/2013, které bylo publikováno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod poř. č. 82, ročníku 2016, pak odvolací soud, stejně jako odvolatelka, má za to, že toto rozhodnutí na přezkoumávanou věc nedopadá. Nejvyšší soud ČR v něm totiž přijal závěr, že jednu celkovou odměnu insolvenčního správce za insolvenční řízení nelze navyšovat, a pokud bylo v insolvenčním řízení činných více insolvenčních správců, pak se mezi ně rozdělí.

22. Odvolací soud na základě výše uvedených skutečností dospěl k závěru, že je namístě usnesení soudu prvního stupně v napadeném rozsahu zrušit a insolvenční soud zavázat shora uvedeným právním názorem soudu odvolacího (§ 226 odst. 1 o. s. ř.). Proto postupoval podle ustanovení § 219a odst. 1 písm. a) o. s. ř. a § 221 odst. 1 písm. a) o. s. ř. a usnesení soudu prvního stupně v odvoláním napadeném výroku III. zrušil a v tomto rozsahu věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku a insolvenční správkyni se doručuje i zvláštním způsobem.

Olomouc 5. ledna 2018

JUDr. Ivana Waltrová v. r. předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Bc. Markéta Alková.