4 VSOL 829/2016-A-27
KSOL 10 INS 5973/2016 4 VSOL 829/2016-A-27

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Ivany Waltrové a soudkyň JUDr. Pavly Tomalové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenčním řízení dlužníka Volejbalový klub Přerov, z.s., se sídlem Petřivalského 548/1, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 26550466, do něhož vstoupilo Krajské státní zastupitelství v Ostravě, pobočka v Olomouci, se sídlem Studentská 7, 771 11 Olomouc, o návrhu věřitele Juraje anonymizovano , anonymizovano , bytem Bratislava-Petržalka, Gercenova 1164/29, PSČ 851 01, Slovenská republika, zastoupeného JUDr. Petrem Veselým, advokátem společnosti Holubová advokáti s.r.o., se sídlem Za Poříčskou bránou 21/365, Praha 8, IČ: 24686727, na nařízení předběžného opatření dle ustanovení § 100 IZ, o odvolání věřitele proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, č.j. KSOL 10 INS 5973/2016-A-12 ze dne 27.4.2016

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, č.j. KSOL 10 INS 5973/2016-A-12 ze dne 27.4.2016 se m ě n í tak, že návrh věřitele Juraje anonymizovano , na nařízení předběžného opatření ze dne 19.4.2016 se o d m í t á .

Odůvodnění:

Shora uvedeným usnesením soud prvního stupně zamítl návrh věřitele na předběžné opatření dle § 100 IZ, aby Vladimír Tabara byl povinen složit do úschovy soudu částku ve výši 927.871,60 Kč a aby věřitel byl povinen podat isir.justi ce.cz ve lhůtě 30 dnů ode dne skončení insolvenčního řízení dlužníka Volejbalový klub Přerov, z.s. žalobu ve věci samé.

Na odůvodnění tohoto usnesení soud prvního stupně uvedl, že věřitel podal návrh na předběžné opatření proti statutárnímu orgánu dlužníka Vladimíru Tabarovi, neboť měl za to, že Vladimír Tabara porušil svoji povinnost podat včas insolvenční návrh. Tím vznikla věřiteli škoda, neboť je zřejmé, že jeho vykonatelná pohledávka ve výši 1.236.265,30 Kč nebude v insolvenčním řízení uspokojena. Insolvenční řízení bylo zahájeno až 14.3.2016 na návrh věřitele, k němuž se vyjádřil dlužník tak, že s ním souhlasí. Ze seznamu neuhrazených závazků, které předložil dlužník, vyplývá, že má celkem 30 věřitelů, přičemž převážná část závazků se stala splatnou v letech 2012 až 2014. Vladimír Tabara se stal statutárním orgánem nejpozději 12.5.2014, a pokud by podal insolvenční návrh nejpozději 27.1.2013, mohla být pohledávka věřitele uspokojena, neboť v té době až do prosince 2014 dlužník fungoval a měl penězi vyjádřitelný majetek v tom, že měl licenci k nejvyšší ženské volejbalové soutěži a na soupisce řadu extraligových hráček. Zároveň dostával sponzorské dary od soukromých subjektů a dotace. Soud zamítl návrh za tří důvodů: 1) věřitel není aktivně legitimován, neboť návrh dle § 100 může podat věřitel, jehož pohledávka byla zjištěna, 2) věřitel neosvědčil, že mu vznikla škoda, neboť k solventnosti dlužníka do konce roku 2014 nepředložil důkazy, a není zřejmé, že dlužník by byl schopen v té době pohledávku zaplatit, 3) jelikož bylo osvědčeno, že Vladimír Tabara byl statutárním orgánem teprve od 12.5.2014, nemohl způsobit škodu nepodáním insolvenčního návrhu k 27.1.2013. Věřitel k tvrzení, že Vladimír Tabara byl oprávněn již dříve jednat za dlužníka dle zápisu č. 01/2012 z prvního zasedání výkonného výboru dlužníka konaného dne 28.6.2012, takový zápis nepředložil.

Proti tomuto usnesení podal odvolání věřitel. K argumentu ad 1) namítal, že požadavek na zjištění pohledávky před vydáním předběžného opatření dle § 100 IZ z tohoto ustanovení, ani z ustanovení § 99 odst. 2 IZ nevyplývá. Jeho pohledávka je navíc tím, že je vykonatelná a nepopřená dlužníkem, nesporná. Při vydání předběžného opatření dle § 100 IZ není ani zřejmá výše škody dle § 99 odst. 2 IZ, neboť ta je zpravidla zřejmá až na konci insolvenčního řízení. K argumentu ad 2) namítal, že nezná detaily o podrobné ekonomické situaci dlužníka, nemá ani nemůže k tomu mít žádné dokumenty, neboť je má dlužník. Věřitel vychází z vyjádření dlužníka k insolvenčnímu návrhu, kde dlužník potvrdil, že sportovní činnost ukončil až po rozhodnutí Shromáždění delegátů dlužníka ze dne 10.12.2014, dále kde dlužník tvrdil, že ještě v roce 2014 mu byly poskytnuty dotace, citovaným rozhodnutím mu bylo uloženo podat žádost o převod soutěží a po zrušení registrace dne 21.12.2014 se hráčky mohly zaregistrovat v jiném oddíle. Věřitel uvedl, že hráčky je možno převádět úplatně, neboť mají v profesionálním sportu svoji hodnotu. Podle daňového přiznání za rok 2014 obdržel dlužník celkem 3.924.111 Kč, takže v roce 2014, pokud by včas podal insolvenční návrh, mohl část těchto prostředků obdržet i žalobce. K tomuto tvrzení předložil věřitel v odvolání důkazy, o kterých uvedl, že je opomenul předložit k návrhu na vydání předběžného opatření. Dále odvolatel uvedl, že tím, že dlužník až do prosince 2014 působil v nejvyšší soutěži, musel v té době ekonomicky fungovat. Pokud jde o argument ad 3), namítal, že soudu prvního stupně k návrhu předložil první stranu protokolu k jednání ve věci 9 EC 84/2012 konaného dne 21.2.2013, ze kterého je zřejmé, že zde Vladimír Tabara vystupoval jako statutární orgán, když své oprávnění prokázal zápisem č. 01/2012 z prvního zasedání výkonného výboru dlužníka, konaného dne 28.6.2012. Poukázal i na to, že k návrhu doložil novinový článek ze dne 3.7.2012, ze kterého také vyplývá, že Vladimír Tabara je od 28.6.2012 předsedou výboru dlužníka, neboť článek má název Trenér Sirvoň u přerovského volejbalu skončil. Novým předsedou je Tabara. . Dále namítal, že i pokud by Tabara byl ve funkci až do 12.5.2014, mohl závazky dlužníka uhradit v druhé polovině roku 2014. Navrhl, aby odvolací soud rozhodnutí změnil a předběžné opatření nařídil.

Vladimír Tabara ani dlužník se k odvolání nevyjádřili.

K odvolání se vyjádřilo krajské státní zastupitelství. Uvedlo, že u věřitelských návrhů, kdy ještě nebylo ani rozhodnuto o úpadku a nebyla zjištěna pohledávka věřitele, není v podstatě možné zjistit vznik škody dle § 100 odst. 1 IZ. Navrhl, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po vyhodnocení, že odvolání bylo podáno osobou oprávněnou, včas a proti usnesení, proti němuž je odvolání přípustné, přezkoumal napadené usnesení včetně řízení předcházejícího jeho vydání (§ 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k následujícím závěrům.

Ze zákonné úpravy náležitostí návrhu na nařízení předběžného opatření uvedených v ustanovení § 75 odst. 2 o.s.ř., které je přiměřeně aplikovatelné i v insolvenčním řízení dle § 7 IZ, mimo jiné vyplývá, že návrh na nařízení předběžného opatření musí obsahovat i vylíčení skutečností, které odůvodňují předběžné opatření, a musí z něho být patrno, jakého předběžného opatření se navrhovatel domáhá.

Podle ustanovení § 75a o.s.ř., návrh na předběžné opatření, který neobsahuje všechny náležitosti, nebo který je nesrozumitelný nebo neurčitý, předseda senátu odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; ustanovení § 43 se nepoužije.

Podle ustanovení § 75c odst. 4 o.s.ř., pro předběžné opatření je rozhodující stav v době vyhlášení (vydání) usnesení soudu prvního stupně.

Z obsahu insolvenčního spisu ve vztahu k přezkumu odvoláním napadeného usnesení vyplývají zejména následující skutečnosti. Dne 11.3.2016 doručil navrhovatel Krajskému soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci insolvenční návrh, o kterém nebylo dosud krajským soudem rozhodnuto. Z přílohy k návrhu vyplývá, že věřitel má za dlužníkem vykonatelnou pohledávku dle rozsudku Okresního soudu v Přerově č.j. 9 EC 84/2012-180 ze dne 25.9.2014, který nabyl právní moci 12.8.2016, a to ve výši 26.000 se zákonným úrokem z prodlení. Z obsahu tohoto rozsudku se podává, že tato pohledávka vznikla na základě smlouvy o spolupráci při výkonu sportovní činnosti ze dne 7.7.2008, uzavřené mezi dlužníkem a věřitelem na dobu určitou od 1.8.2008 do 31.5.2010. Za dobu od 1.5.2009 do 31.5.2010 měl dlužník povinnost platit věřiteli sjednanou měsíční odměnu za trenérskou činnost ve výši 2 000 měsíčně a právě odměna za toto období, včetně zákonného úroku z prodlení byla věřiteli tímto rozsudkem přiznána. Z vyjádření dlužníka k insolvenčnímu návrhu ze dne 4.4.2016 (č.l. A-9 spisu) se podává, že dlužník souhlasí s insolvenčním návrhem věřitele s tím, že jeho činnost byla ukončena Shromážděním delegátů ke dni 21.12.2014 a s tím, že k 31.12.2014 nevlastnil žádný dlouhodobý nehmotný a hmotný investiční majetek. Dotace, které byly dlužníkovi poskytnuty v r. 2014 byly zcela spotřebované a v r. 2015 řádně vyúčtované. Úplatný převod soutěží se nepovedl, protože soutěž extraligy žen byla a je zcela neprodejná. Ze seznamu závazků dlužníka (č.l. A-9 spisu) se podává, že dlužník, má kromě závazku vůči věřiteli Juraji Mišíkovi ve výši 26.000 s přísl. dle rozsudku Okresního soudu v Přerově ze dne 25.9.2014 č.j. 9EC 84/2012-180, také závazky vůči jiným věřitelům, přičemž nejstarší splatné jsou vůči Tomáši Malčíkovi ve výši 899 Kč se splatností 26.10.2012 a vůči Sportovnímu klubu Přerov 1908 ve výši 26.320 Kč se splatností 24.12.2012 a ve výši 53.515 Kč se splatností 16.4.2013. Závazky vůči všem ostatním věřitelům jsou splatné až v posledním čtvrtletí roku 2014 a v lednu až dubnu roku 2015. Ze seznamu majetku a pohledávek se podává, že jediným dlužníkovým majetkem k 4.4.2016 je pohledávka ve výši 74.049 Kč s úrokem z prodlení, která je splácena po 2.000 Kč měsíčně a nedobytná pohledávka za společností OPERA Bohemia s.r.o., která je v insolvenci ve výši 200.000 Kč. Z výpisu z obchodního rejstříku se dále podává, že Vladimír Tabara je statutárním orgánem dlužníka od 12.5.2014. Z obsahu spisu se dále podává, že podáním doručeným Krajskému soudu v Ostravě dne 21.4.2016 (č.l. A-11 spisu) navrhl navrhovatel vydání předběžného opatření podle ustanovení § 100 IZ s tím, že současně zaplatil soudní poplatek a složil jistotu ve výši 10.000 Kč. V návrhu uvedl, že má vůči dlužníkovi vykonatelnou pohledávku v celkové výši 1.236.265,30 Kč dle pravomocného rozsudku Okresního soudu v Ostravě č.j. 9 EC 84/2012-180 a jako další věřitele označil Tomáše Malčíka s pohledávkou ve výši 899 Kč se splatností 26.10.2012 a Sportovní klub Přerov 1908 s pohledávkami ve výši 26.320 Kč se splatností 24.12.2012 a ve výši 53.515 Kč se splatností 16.4.2013. Tím dovodil, že dlužník byl nejpozději 27.1.2013 v úpadku. Dále uvedl, že Vladimír Tabara se stal statutárním orgánem dlužníka pravděpodobně 28.6.2012, nejpozději však, dle výpisu z obchodního rejstříku, dne 12.5.2014. Uvedl, že jelikož dlužník v rozporu s ust. § 98 odst. 1 IZ nepodal insolvenční návrh dne 27.1.2013, ačkoliv již byl v té době v úpadku, vznikla mu tím dle § 99 odst.2 IZ škoda, neboť je zřejmé, že jeho výše uvedená pohledávka nebude v insolvenčním řízení uhrazena, když je zřejmé, že dlužník již nemá žádný majetek. Věřitel rozvedl, že kdyby Vladimír Tabara podal insolvenční návrh včas, a tedy nejpozději 27.1.2013, mohla být jeho pohledávka uspokojena, neboť dlužník nejpozději do prosince 2014 fungoval a měl majetek spočívající v licenci k nejvyšší ženské volejbalové lize a v extraligových hráčkách. Výši škody vyčíslil částkou 927.871,60 Kč, když uvedl, že se jedná o jistinu dluhu bez úroku z prodlení, s připočtením přiznaného nároku na náhradu nákladů řízení. Předběžným opatřením se domáhal, aby soud statutárnímu orgánu dlužníka

Vadimíru Tabarovi uložil povinnost složit do soudní úschovy částku 927.871,60 Kč s tím, nechť je věřitel zavázán k povinnosti podat do 30 dnů od skončení insolvenčního řízení dlužníka žalobu ve věci samé.

Odvolací soud se především zabýval, s ohledem na shora citovaná ustanovení § 75 odst. 2 a § 75c odst. 4 o.s.ř. (§ 7 IZ) tím, zda návrh na nařízení předběžného opatření splňoval zákonné náležitosti. Jednou ze základních náležitostí návrhu na nařízení předběžného opatření je vylíčení skutečností, které odůvodňují nařízení předběžného opatření. Navrhující věřitel zevrubně v podaném návrhu vylíčil, že má za to, že dlužník byl v úpadku nejpozději k 27.1.2013. Pohledávka věřitele na zaplacení sjednané měsíční odměny však vznikla podstatně dříve-v období od 1.5.2009 do 31.5.2010. Odvolací soud uvádí, že i kdyby věřitel osvědčil, že k datu 27.1.2013 již dlužník v úpadku skutečně byl , pak s ohledem na datum vzniku pohledávky věřitele nelze dovodit příčinnou souvislost mezi nepodáním insolvenčního návrhu ze strany dlužníka a vznikem pohledávky věřitele. Jiná situace by nastala, kdyby dlužník věřiteli zatajil, že v době, kdy pro něj pracoval a měl nárok na odměnu za trenérskou činnost (1.5.2009-31.5.2010), je v úpadku a z toho důvodu (z této příčiny) mu dlužník nemohl za jeho trenérskou činnost sjednanou odměnu zaplatit. Pak by takovým jednáním dlužníka mohla vzniknout věřiteli škoda, spočívající v nezaplacení této odměny. Teprve pak by se soud mohl zabývat výší této škody dle § 99 odst. 2 IZ.

Odvolací soud má za to, že v návrhu na vydání předběžného opatření absentuje vylíčení takových skutečností, ze kterých by bylo zřejmé, že pohledávka navrhovatele vznikla v době, kdy byl dlužník (jeho statutární orgán) v prodlení se splněním povinnosti dle § 98 IZ podat insolvenční návrh. Jinými slovy řečeno, že v době vzniku pohledávky věřitele, nejpozději do 31.5.2010, byl dlužník v úpadku. Jelikož není možno pro tyto nedostatky pokračovat v řízení o návrhu a věcně o něm rozhodnout, změnil odvolací soud odvoláním napadené usnesení tak, že návrh na nařízení předběžného opatření odmítl za použití ustanovení § 211 o.s.ř. dle ustanovení § 75a o.s.ř., když nejsou dány podmínky ani pro potvrzení usnesení soudu prvního stupně dle ustanovení § 219 o.s.ř., ani pro jeho zrušení dle ustanovení § 219a o.s.ř. (§ 7 IZ).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníku, navrhujícímu věřiteli a státnímu zastupitelství se doručuje i zvláštním způsobem.

Olomouc 9. září 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Ivana Waltrová, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu