4 VSOL 813/2016-B-23
KSOL 16 INS 7327/2014 4 VSOL 813/2016-B-23

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Ivany Waltrové a soudkyň JUDr. Pavly Tomalové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka Marie anonymizovano , anonymizovano , bytem Mohelnice, Na Příkopech 867/18, PSČ 789 85, o návrhu JUDr. Tomáše Vrány, soudního exekutora, Exekutorský úřad Přerov, Přerov, Komenského 38, PSČ 750 02, na vydání předběžného opatření, o odvolání JUDr. Lukáše Jíchy, Exekutorský úřad Přerov, se sídlem Přerov, Komenského 38, PSČ 750 02, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, ze dne 6.5.2016, č.j. KSOL 16 INS 7327/2014-B-18

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, ze dne 6.5.2016, č.j. KSOL 16 INS 7327/2014-B-18 se z r u š u j e a věc se v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením krajský soud uložil JUDr. Lukáši Jíchovi, Exekutorský úřad Přerov, aby do 3 dnů od právní moci usnesení zaplatil soudní poplatek za návrh na vydání předběžného opatření ve výši 1.000 Kč, a to na účet krajského soudu. Na odůvodnění usnesení uvedl, že dne 25.3.2014 soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána, Exekutorský úřad Přerov, podal návrh na vydání předběžného opatření, který byl zamítnut. Dále uvedl, že JUDr. Tomáš Vrána byl k datu 31.3.2016 odvolán a do uvolněného exekutorského úřadu byl počínaje dnem 1.4.2016 isir.justi ce.cz jmenován nový soudní exekutor JUDr. Tomáš Jícha. Tomuto novému soudnímu exekutorovi uložil krajský soud zaplacení soudního poplatku za návrh na vydání předběžného opatření, a to dle ustanovení § 4 odst. 1, písm. h) zákona č.549/1991 Sb., o soudních poplatcích, neboť o povinnosti k zaplacení tohoto soudního poplatku dosud soudem nebylo rozhodnuto.

Proti tomuto usnesení podal odvolání soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha, Exekutorský úřad Přerov, ve kterém namítal, že není navrhovatelem předběžného opatření, a tudíž není ani poplatníkem soudního poplatku za návrh na nařízení předběžného opatření. Namítal, že navrhovatelem v řízení o návrhu na nařízení předběžného opatření byl JUDr. Tomáš Vrána, kterému výkon exekutorského úřadu zanikl k 31.3.2016. Uvedl, že 8.3.2016 byl v souladu s § 10 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb. jmenován ministrem spravedlnosti soudním exekutorem do uvolněného Exekutorského úřadu v Přerově po soudním exekutorovi JUDr. Tomáši Vránovi. Namítal, že JUDr. Tomáš Vrána jako fyzická osoba nezemřel, a není tudíž ani jeho dědicem a procesním nástupcem ve smyslu § 107 o.s.ř. ani jeho sukcesorem ve smyslu § 107a o.s.ř. Rozvedl, že dle § 15 odst. 5 zákona č. 120/2001 Sb. je odstupující exekutor povinen předat nastupujícímu exekutorovi exekuční spisy, vymožená plnění, rejstříky, úschovy, zajištěné věci, tedy ty složky, které jsou spojeny neodbytně se zaniklým pověřením, k vedení exekuce a s výkonem pravomocí soudního exekutora. Práva a povinnosti nového exekutora, která dnem 1.4.2016 vznikla, se v žádném případě neodvíjí od osoby JUDr. Tomáše Vrány, ale od pravomocí novému exekutorovi nově svěřených státem od 1.4.2016. Rozvedl dále, že exekuční řád ani občanský zákoník se jmenováním nového exekutora do uvolněného exekutorského úřadu nespojují následek přechodu či převzetí dluhu ani přistoupení k dluhu, ani žádnou jinou formu dlužnické solidarity. Uzavřel, že dle § 2 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích je poplatníkem navrhovatel, tj. JUDr. Tomáš Vrána, a povinnost zaplatit soudní poplatek na něj nepřešla. Navrhl, aby Vrchní soud v Olomouci napadené usnesení soudu prvního stupně zrušil.

Z obsahu spisu se podává, že návrh na vydání předběžného opatření ve věci v záhlaví označené dlužnice podal JUDr. Tomáš Vrána, soudní exekutor, Exekutorský úřad Přerov, a to podáním ze dne 25.3.2014. Z usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, ze dne 26.3.2014, č.j. KSOL 16 INS 7327/2014-A-5 se podává, že návrh na nařízení předběžného opatření, které podal JUDr. Tomáš Vrána, byl soudem prvního stupně zamítnut a o uložení povinnosti k zaplacení soudního poplatku nebylo do doby vydání odvoláním napadeného usnesení rozhodnuto. Z pověření Okresního soudu v Šumperku č.j. 4 EXE 989/2013-17, sp. zn. exekutora: 103 EX 15837/13 ze dne 21.5.2013 se podává, že Okresní soud v Šumperku pověřil vedením exekuce proti povinné dlužnici Marii anonymizovano JUDr. Tomáše Vránu, soudního exekutora Exekutorského úřadu Přerov, sp. zn. 103 EX 15837/13. Z vyrozumění účastníků řízení o převzetí spisu ze dne

3.4.2016, č.j. 203 EX 15837/13-48 se podává, že JUDr. Lukáš Jícha, soudní exekutor, oznámil účastníkům řízení proti povinné dlužnici Marii anonymizovano , že 8.3.2016 byl JUDr. Lukáš Jícha v souladu s § 10 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb. ministrem spravedlnosti pod č.j. MSP-145/2016-OOJ-SO/4 s účinky ode dne 1.4.2016 jmenován soudním exekutorem do uvolněného Exekutorského úřadu v Přerově po soudním exekutorovi JUDr. Tomáši Vránovi, kterému výkon exekutorského úřadu zanikl k 31.3.2016. V tomto vyrozumění je také uvedeno, že předčíslí spisové značky soudního exekutora se tímto mění ze 103 EX na 203 EX.

Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou a včas, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně včetně řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, 2, 3, 5 a 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k následujícím závěrům.

Soud prvního stupně tím, že uložil povinnost k zaplacení soudního poplatku za návrh na vydání předběžného opatření jiné osobě než navrhovateli předběžného opatření, de facto postupoval dle ustanovení § 107, případně ustanovení § 107a o.s.ř. a považoval nového soudního exekutora JUDr. Lukáše Jíchu za procesního nástupce JUDr. Tomáše Vrány. V daném případě však tímto způsobem postupovat nelze, neboť povinnost k zaplacení soudního poplatku za návrh na nařízení předběžného opatření se váže dle ustanovení § 2 odst. 1 zák. č. 549/1991 Sb. osobě navrhovatele, tj. k osobě JUDr. Tomáše Vrány a nikoliv k Exekutorskému úřadu Přerov. Nově jmenovaný exekutor sice po zániku výkonu exekutorského úřadu nastupuje dle § 15 odst. 1 exekučního řádu do uvolněného exekučního úřadu, avšak nově jmenovaný exekutor pouze převezme spisy, vymožená plnění, exekutorské úschovy apod. V žádném případě nově jmenovaný exekutor nemůže převzít závazky předchozího exekutora, neboť jinak by mohlo paradoxně dojít např. k situaci, že by nový exekutor musel hradit za předchozího exekutora částky, které by předchozí exekutor zpronevěřil. Návrh na nařízení předběžného opatření není výkonem pravomoci exekutora, exekutor podává návrh stejně jako jakákoliv soukromoprávní osoba. Jelikož navrhovatelem návrhu na vydání předběžného opatření byl JUDr. Tomáš Vrána, měl být k zaplacení soudního poplatku za návrh na vydání předběžného opatření vyzván on a nikoliv nový exekutor JUDr. Lukáš Jícha.

Jelikož řízení před soudem prvního stupně je postiženo vadou, která měla za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, a za odvolacího řízení nemohla být zjednána náprava (§ 219a odst. 1, písm. a/ o.s.ř.), odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení (§ 221 odst. 1, písm. a/ o.s.ř.). V dalším řízení vyzve soud prvního stupně, který je vázán právním názorem odvolacího soudu (§ 226 odst. 1 o.s.ř.) k zaplacení soudního poplatku za návrh na vydání předběžného opatření JUDr. Tomáše Vránu.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Olomouc 27. října 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Ivana Waltrová, v.r. Bc. Markéta Alková předsedkyně senátu