4 VSOL 80/2018-A-14
KSBR 31 INS 20939/2017 4 VSOL 80/2018-A-14

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Ivany Waltrové a soudkyň JUDr. Kateřiny Holešovské a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci

dlužníků: Zdeněk Nechvátal, rodné číslo 650209/0199, IČO 72490845 Jana Nechvátalová, rodné číslo 655126/0430, IČO 48517640 oba bytem Těšice 5, 798 26 Nezamyslice

o insolvenčním návrhu dlužníků spojeném s návrhem na povolení oddlužení

o odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 14. 12. 2017 č. j. KSBR 31 INS 20939/2017-A-9

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 14. 12. 2017 č. j. KSBR 31 INS 20939/2017-A-9 se potvrzuje.

Odůvodnění:

1. Usnesením označeným ve výroku tohoto usnesení soud prvního stupně podle ustanovení § 128 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ), odmítl insolvenční návrh dlužníků-manželů Nechvátalových. 2. V odůvodnění usnesení soud prvního stupně uvedl, že insolvenční řízení bylo zahájeno insolvenčním návrhem dlužníků spojeným s návrhem na povolení oddlužení, který byl insolvenčnímu soudu doručen dne 15. 11. 2017. Dlužníci v insolvenčním návrhu uvedli, že mají závazky v celkové výši 785 896 Kč a že oba mají příjem z pracovního poměru ve výši 15 829 Kč a 11 339 Kč měsíčně. K návrhu připojili seznam majetku, seznam závazků a seznam zaměstnanců a další listiny dokládající jejich úpadek Předložené seznamy majetku a závazků nebyly řádné. Insolvenční soud proto dlužníky vyzval usnesením ze dne 22. 11. 2017 č. j. KSBR 31 INS 20939/2017-A-5 k doplnění insolvenčního návrhu a podrobně je poučil, jak mají seznam majetku a závazků doplnit. Usnesení bylo dlužníkům doručeno dne 24. 11. 2017. Dlužníci návrh v určené lhůtě 7 dnů, která uplynula dne 4. 12. 2017, nedoplnili. K podání doručenému insolvenčnímu soudu dne 1. 12. 2017 sice přiložili opravený seznam majetku a závazků, seznam majetku však neobsahoval všechny nemovitosti dlužníků (nebyly v něm uvedeny pozemky) a seznam závazků neobsahoval všechny závazky dlužníků. Byly v něm uvedeny pouze dva ze tří zajištěných závazků vůči finančnímu úřadu, seznam neobsahoval závazky vymáhané pod č. j. ENc 1817/2004, č. j. 16 Nc 3761/2007, č. j. 24 Nc 4111/2009 a č. j. 38 EXE 663/2010 a u závazku vůči České

Shodu s prvopisem potvrzuje Bc. Markéta Alková. isir.justi ce.cz -2-KSBR 31 INS 20939/2017

televizi nebyl uveden datum splatnosti závazku. Seznam neobsahoval řádné označení věřitelů, u věřitelky GE Money a. s. byl uveden neaktuální a neúplný název a neúplné IČO, u dalších věřitelů nebyly uvedeny úplné adresy, popř. IČO. Soud prvního stupně s odkazem na ustanovení § 128 odst. 2 IZ insolvenční návrh odmítl, poněvadž k němu nebyly přiloženy zákonem požadované přílohy (§104 odst. 1 IZ). Závěrem dlužníky poučil, že po právní moci usnesení mohou podat nový insolvenční návrh, který bude obsahovat všechny zákonem stanovené náležitosti. 3. Toto usnesení napadli dlužníci odvoláním. K odvolání doložili seznam majetku, závazků a zaměstnanců, seznam osob, vůči nimž mají vyživovací povinnost, a darovací smlouvu ze dne 20. 11. 2017. Namítli, že postup insolvenčního soudu považují za přepjatý formalismus, poněvadž veškeré jeho požadavky splnili, a to pouze s malými nepřesnostmi a chybami, které však nemohou vést k odmítnutí insolvenčního návrhu. Uvedli, že vyvinuli velké úsilí, aby získali potřebné informace od svých věřitelů. Exekutoři se s nimi nechtěli bavit, mnohdy jim odmítli poskytnout jakékoliv informace, což nemůže jít k jejich tíži. Navrhli, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že se insolvenční návrh neodmítá. 4. Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že insolvenční řízení bylo zahájeno dne 8. 11. 2017, insolvenční návrh je tedy nutno hodnotit podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, tj. ve znění novely učiněné zákonem č. 64/2017 Sb. od 1. 7. 2017. 5. Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. 6. Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal rozhodnutí soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1 a odst. 5 o. s. ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), dospěl k následujícím závěrům. 7. Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že dlužníci podali u insolvenčního soudu dne 15. 11. 2017 insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, kterým se domáhali rozhodnutí o úpadku a navrhovali jeho řešení oddlužením, a to plněním splátkového kalendáře. K návrhu připojili seznamy majetku, závazků a zaměstnanců a listiny dokládající jejich úpadek. Insolvenční soud dlužníky usnesením ze dne 22. 11. 2017 č. j. KSBR 31 INS 20939/2017-A-5 vyzval, aby ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení usnesení doplnili insolvenční návrh tak, že předloží řádný seznam majetku a seznam závazků, který bude splňovat náležitosti podle ustanovení § 103 a § 104 IZ. Dlužníky poučil, že předložený seznam závazků neobsahuje všechny věřitele, aktuální výši všech závazků, konkrétní datum splatnosti každého závazku a řádnou identifikaci všech věřitelů. Vyzval je, nechť v doplněném seznamu závazků uvedou aktuální výši závazku vůči věřitelce E.ON Distribuce, a. s. a vůči Městu Vyškov, všechny závazky z exekucí a současně uvedou, zda jsou zajištěné či nezajištěné, a řádně označí věřitele podle údajů obsažených ve veřejných rejstřících. V seznamu majetku označí všechny nemovitosti podle údajů v katastru nemovitostí (stavby i pozemky) a uvedou, zda se jedná o zajištěný majetek. Seznamy podepíší a prohlásí, že jsou správné a úplné. Současně dlužníky poučil o následcích nesplnění výzvy soudu

Shodu s prvopisem potvrzuje Bc. Markéta Alková. -3-KSBR 31 INS 20939/2017

(odmítnutí insolvenčního návrhu). Výzva byla dlužníkům doručena zvláštním způsobem dne 24. 11. 2017. Dlužníci v určené lhůtě, která skončila dne 1. 12. 2017, insolvenčnímu soudu předložili doplněné seznamy majetku a závazků a další listiny. Na to soud prvního stupně rozhodl napadeným usnesením. Spolu s odvoláním dlužníci předložili insolvenčnímu soudu nový seznam majetku a závazků a další listiny. 8. Formu a náležitosti návrhu na zahájení insolvenčního řízení upravuje insolvenční zákon v ustanoveních § 97, § 103 a § 104. 9. Podle ustanovení § 103 odst. 1 IZ, insolvenční návrh musí kromě obecných náležitostí podání obsahovat označení insolvenčního navrhovatele a označení dlužníka, kterého se týká, případně označení jejich zástupců. Fyzická osoba musí být označena jménem, příjmením a bydlištěm (sídlem) a v případě, že jde o podnikatele, též identifikačním číslem. Právnická osoba musí být označena obchodní firmou nebo názvem, sídlem a identifikačním číslem. Je-li navrhovatelem stát, musí insolvenční návrh obsahovat označení příslušné organizační složky státu, která za stát před insolvenčním soudem vystupuje. 10. Podle ustanovení § 104 odst. 1 IZ, podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit a) seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků, b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů, c) seznam svých zaměstnanců, d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek. 11. V odstavcích 2, 3 a 4 ustanovení § 104 IZ jsou uvedeny náležitosti seznamů. V odstavci třetím je mimo jiné výslovně uvedeno, že dlužník v seznamu závazků uvede údaj o výši a splatnosti jednotlivých závazků. 12. Podle ustanovení § 128 odst. 2 IZ, nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu a je-li insolvenční návrh za dlužníka podán osobou podle § 390a odst. 1, vyzve ji insolvenční soud usnesením k doplnění insolvenčního návrhu v jím určené lhůtě a toto usnesení doručí také dlužníku. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Je-li insolvenční návrh podán za dlužníka podle § 390a odst. 1, nezačne tato lhůta běžet dříve, než je usnesení podle věty první doručeno jak dlužníku, tak osobě podle § 390a odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne. 13. Odvolací soud po přezkoumání obsahu insolvenčního spisu a s ohledem na shora citovaná zákonná ustanovení shodně se soudem prvního stupně uzavírá, že dlužníci ani přes výzvu soudu prvního stupně a řádné poučení o následcích jejího nesplnění, nedoplnili v určené lhůtě insolvenční návrh o jeho povinné přílohy-řádný seznam majetku a seznam závazků. Podstatnou vadou seznamu závazků je zejména neuvedení konkrétního data splatnosti všech závazků. Jedná se o náležitost, kterou zákonodárce výslovně požaduje ve shora citovaném ustanovení § 104 odst. 3 IZ. Již nedodržení tohoto zákonného požadavku na náležitosti seznamu závazků je bez dalšího důvodem pro odmítnutí insolvenčního návrhu dle § 128 odst. 2 IZ. Námitka odvolatelů o přepjatém formalismu soudu prvního stupně je proto zcela nepřípadná. 14. Podle ustanovení § 146 odst. 2 IZ, v řízení o odvolání proti rozhodnutí podle § 142 se nepřihlíží ke skutečnostem, které nastaly nebo vznikly po vydání rozhodnutí soudu prvního stupně. Mezi

Shodu s prvopisem potvrzuje Bc. Markéta Alková. -4-KSBR 31 INS 20939/2017

rozhodnutí uvedená v § 142 IZ patří podle písm. a) tohoto ustanovení i odmítnutí insolvenčního návrhu pro vady. 15. Z uvedeného ustanovení vyplývá, že vady insolvenčního návrhu může insolvenční navrhovatel odstranit jen do rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu podle ustanovení § 128 odst. 2 IZ. K případnému odstranění vad insolvenčního návrhu až v odvolacím řízení se nepřihlíží. K seznamům, které dlužníci připojili k odvolání, tedy nelze přihlížet. 16. Odvolací soud proto postupoval podle ustanovení § 219 o. s. ř. a napadené usnesení soudu prvního stupně jako ve výroku věcně správné potvrdil. 17. Dlužníkům nic nebrání, aby po právní moci rozhodnutí odvolacího soudu podali nový insolvenční návrh, v němž dostojí požadavkům insolvenčního zákona na jeho náležitosti a náležitosti jeho příloh.

Poučení:

Proti tomuto usnesení je přípustné podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců od jeho doručení prostřednictvím Krajského soudu v Brně k Nejvyššímu soudu ČR v Brně, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena, nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně, anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkům se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

Olomouc 7. února 2018

JUDr. Ivana Waltrová v. r. předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Bc. Markéta Alková.