4 VSOL 73/2018-B-32
č. j. KSOS 39 INS 37355/2013 4 VSOL 73/2018-B-32

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Ivany Waltrové a soudkyň Mgr. Diany Vebrové a JUDr. Kateřiny Holešovské v insolvenční věci

dlužnice: Helena Jančovičová, rodné číslo 685508/1431, IČO 44932154 bytem K Zelinkovicím 212, 739 42 Frýdek-Místek, Achlebovice

o schválení konečné zprávy

o odvolání insolvenční správkyně JUDr. Adély Konvičkové, sídlem Řeznická 29, 738 01 Frýdek- Místek, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 24. 10. 2017, č. j. KSOS 39 INS 37355/2013-B-26

rozhodl takto:

Odvolací řízení se zastavuje. Odůvodnění:

1. Shora uvedeným usnesením soud prvního stupně schválil konečnou zprávu a vyúčtování odměny a výdajů insolvenční správkyně ze dne 23. 6. 2016, zveřejněnou v insolvenčním rejstříku dne 14. 11. 2016 ve znění uvedeném ve výroku. 2. Na odůvodnění tohoto usnesení soud prvního stupně uvedl, že 7. 7. 2014 schválil oddlužení dlužnice zpeněžením majetkové podstaty. Podáním z 23. 6. 2016 insolvenční správkyně podala konečnou zprávu s vyúčtováním své odměny a výdajů s tím, že veškerý majetek dlužnice, který byl zapsán do majetkové podstaty, byl i zpeněžen v celkové výši 627 030,58 Kč. K výzvě insolvenčního soudu z 22. 8. 2017 insolvenční správkyně neprovedla opravu konečné zprávy, pokud jde o výpočet její odměny vyúčtované částkou 18 150 Kč. Dále soud prvního stupně zdůvodnil proč tuto další odměnu insolvenční správkyni jako nedůvodnou nepřiznal. 3. Toto usnesení napadla insolvenční správkyně odvoláním, které podáním z 22. 11. 2017 vzala bez bližšího odůvodnění v celém rozsahu zpět. 4. Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. 5. Podle ustanovení § 207 odst. 2 o. s. ř., dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno vzít je zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví. Vzal-li někdo odvolání zpět, nemůže je podat znovu.

Shodu s prvopisem potvrzuje Bc. Markéta Alková. isir.justi ce.cz -2-KSOS 39 INS 37355/2013

6. Podle ustanovení § 222 odst. 1 o. s. ř., jestliže odvolatel vezme odvolání zpět, právní moc napadeného rozhodnutí nastane, jako kdyby k podání odvolání nedošlo. 7. V přezkoumávané věci vzala insolvenční správkyně své odvolání účinně zpět dříve, než bylo o jejím odvolání odvolacím soudem rozhodnuto. Odvolací soud proto podle ustanovení § 207 odst. 2 o. s. ř. (§ 7 IZ) odvolací řízení zastavil. Právní moc napadeného usnesení soudu prvního stupně nastane v souladu s ustanovením § 222 odst. 1 o. s. ř. (§ 7 IZ), jako kdyby k podání odvolání nedošlo.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

Olomouc 24. ledna 2018

JUDr. Ivana Waltrová v. r. předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Bc. Markéta Alková.