4 VSOL 57/2018-B-45
KSOS 40 INS 25285/2014 4 VSOL 57/2018-B-45

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Ivany Waltrové a soudců JUDr. Kateřiny Holešovské a Mgr. Josefa Berky v insolvenční věci

dlužnice: Markéta Koutná, rodné číslo 815823/4931 bytem Marie Majerové 1914, 738 01 Frýdek-Místek adresa pro doručování: Novodvorská 3052, 738 01 Frýdek-Místek

o zrušení schváleného oddlužení a zastavení insolvenčního řízení

o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. 11. 2017 č. j. KSOS 40 INS 25285/2014-B-31

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. 11. 2017 č. j. KSOS 40 INS 25285/2014-A-31 se potvrzuje.

Odůvodnění:

1. Usnesením označeným ve výroku tohoto usnesení krajský soud zrušil schválené oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře (výrok I.), zastavil insolvenční řízení (výrok II.), insolvenční správkyni Mgr. Zuzaně Hrudové se sídlem 28. října 248, 709 00 Ostrava, určil odměnu ve výši 34 485 Kč včetně daně z přidané hodnoty a hotové výdaje ve výši 6 897 Kč včetně daně z přidané hodnoty, které již byly uspokojeny plněním splátkového kalendáře (výrok III.), a insolvenční správkyni zprostil funkce (výrok IV.). 2. V odůvodnění usnesení soud prvního stupně uvedl, že usnesením ze dne 9. 10. 2014 č. j. KSOS 40 INS 25285/2014-A-5 rozhodl o úpadku dlužnice a povolil řešení úpadku oddlužením. Usnesením ze dne 5. 6. 2015 č. j. KSOS 40 INS 25285/2014-B-6 rozhodl o schválení oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře, a to od července 2015. Ze zpráv insolvenční správkyně o plnění oddlužení ze dne 5. 6. 2015, 23. 2. 2016, 22. 6. 2016, 5. 1. 2017, 10. 7. 2017 a 5. 10. 2017 vyplývá, že pracovní poměr dlužnice u zaměstnavatele DIEMA s. r. o. nebyl prodloužen a skončil dne 31. 5. 2015. Dlužnice byla od 3. 6. 2015 evidována jako uchazečka o zaměstnání na Úřadu práce ČR. Dne 13. 1. 2016 nastoupila do pracovního poměru u zaměstnavatele ALTIN JM GROUP s.r.o., tento pracovní poměr však skončil ke dni 31. 1. 2016. Od 16. 5. 2016 do 30. 6. 2016 byla dlužnice zaměstnána u zaměstnavatele FRANKOSPOL OFFICE s. r. o. Od 1. 7. 2016 byla opět evidována jako uchazečka o zaměstnání na Úřadu práce ČR. V době od července 2015 do prosince 2016 byl na účet majetkové podstaty zasílán dar ve výši 1 500 Kč měsíčně, kromě něj byly provedeny pouze 3 srážky z příjmů dlužnice, a to v únoru 2016 částka

Shodu s prvopisem potvrzuje Bc. Markéta Alková. isir.justi ce.cz -2-KSOS 40 INS 25285/2014

628 Kč, v červnu 2016 částka 2 406 Kč a v červenci 2016 částka 1 762 Kč. Očekávaná míra uspokojení pohledávek věřitelů za 5 let činila 17,97 %. Dne 24. 11. 2016 byla dlužnice sankčně vyřazena z evidence Úřadu práce ČR. Insolvenční soud dlužnici dne 16. 1. 2017 vyzval, aby sdělila, jaká opatření přijme k navýšení svých příjmů. Dlužnice na výzvu dne 3. 2. 2017 sdělila, že dojde k navýšení plnění z darovací smlouvy na částku 2 500 Kč měsíčně. Od ledna 217 byl opět plněn pouze dar ve výši 1 500 Kč měsíčně (vyjma května 2017), v červnu 2017 vznikl dluh na zálohách na odměnu a hotové výdaje insolvenční správkyně ve výši 678 Kč. Očekávaná míra uspokojení pohledávek věřitelů se snížila na 15,43 %. Soud prvního stupně nařídil k projednání neplnění povinností dlužnice v oddlužení jednání na den 5. 10. 2017. Dlužnice u jednání uvedla, že má problém sehnat zaměstnání. V evidenci úřadu práce není vedena. Dar je poskytován pouze ve výši 1 500 Kč měsíčně, poněvadž očekávala schválení jeho navýšení insolvenčním soudem. Insolvenční správkyně uvedla, že dluh na zálohách na její odměnu a hotové výdaje byl uhrazen a dlužnice je kontaktní. Splátkový kalendář je stále plněn pouze z daru, který je poskytován nepravidelně ve výši 1 500 Kč měsíčně. Očekávaná míra uspokojení pohledávek věřitelů činí 14,75 %. Soud prvního stupně uzavřel, že při povolení a následném schválení oddlužení vycházel z příjmů dlužnice tvořených její mzdou, invalidním důchodem a darem ve výši 1 000 Kč měsíčně. Dlužnice však po převážnou dobu trvání účinků schváleného oddlužení zaměstnána nebyla, příjmem majetkové podstaty byl pouze dar ve výši 1 500 Kč měsíčně, který k úhradě alespoň 30 % pohledávek věřitelů nepostačuje. Dlužnice přislíbila navýšení daru, ke kterému však nedošlo. Věřitelům dlužnice bylo uhrazeno celkem pouze 14 477 Kč a očekávaná míra uspokojení jejich pohledávek je 14,75 %. Míra uspokojení věřitelů je od počátku oddlužení pod minimální hranicí 30 %. Dlužnice byla v době trvání oddlužení zaměstnána pouze krátce, není zřejmé, že by aktivně usilovala o zaměstnání, z evidence úřadu práce byla sankčně vyřazena. Z uvedeného vyplývá, že dlužnice neplní podstatné povinnosti dle schváleného způsobu oddlužení. Soud prvního stupně odkázal na ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, (insolvenční zákon), v platném znění, (dále jen IZ ), a schválené oddlužení zrušil z důvodu, že dlužnice není schopna splnit podstatnou část splátkového kalendáře. Současně podle ustanovení § 418 odst. 5 IZ rozhodl o zastavení insolvenčního řízení, odměně a hotových výdajích insolvenční správkyně a insolvenční správkyni zprostil funkce. Zastavení insolvenčního řízení odůvodnil nemajetností dlužnice. Insolvenční správkyni přiznal odměnu a náhradu hotových výdajů podle ustanovení § 3 písm. b) a § 7 odst. 4 vyhlášky č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, v platném znění, (dále jen vyhláška ) v celkové výši 41 382 Kč, a to za 38 měsíců od povolení oddlužení v říjnu 2014 do jeho zrušení listopadu 2017 (38 x 750 Kč odměna a 38 x 150 Kč hotové výdaje zvýšené o 21 % daň z přidané hodnoty), které již byly správkyni zálohově uhrazeny. Na závěr insolvenční soud odkázal na usnesení Vrchního soudu v Olomouci č. j. KSBR 27 INS 25983/2012, 4 VSOL 868/2016-B-45 a uvedl, že ani dlužník, který nahodile splácí, aniž prokáže původ těchto splátek, tak jak učinila dlužnice den před jednáním dne 4. 10. 2017 a následně dne 2. 11. 2017, kdy na účet majetkové podstaty uhradila mimořádné splátky ve výši 7 000 Kč a 7 500 Kč, neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení. 3. Toto usnesení v celém rozsahu napadla dlužnice odvoláním. Namítla, že oddlužení plnila s vědomím, že je vše v pořádku, dokud ji insolvenční soud nevyzval, aby sdělila, jaká opatření učiní k navýšení svých příjmů. Došlo k navýšení darovací smlouvy na částku 2 500 Kč. Tento

Shodu s prvopisem potvrzuje Bc. Markéta Alková. -3-KSOS 40 INS 25285/2014

vyšší dar nebyl plněn, poněvadž čekala na vyjádření soudu. Uvedla, že je dlouhodobě nezaměstnaná, práci si stále hledá. Své závazky v oddlužení bude plnit prostřednictvím darovací smlouvy na částku 4 000 Kč měsíčně, kterou uzavřela ústní formou se svým otcem. Je schopna zaplatit 30 % pohledávek věřitelů. Dne 7. 10. 2017 a 6. 11. 2017 zaslala insolvenční správkyni na její pokyn mimořádné splátky 7 000,-Kč a 7500 Kč (tyto prostředky jí poskytl otec) a od listopadu 2017 zasílá měsíčně na účet majetkové podstaty částku 4 000 Kč z daru od otce. Svým závazkům se nevyhýbala a s insolvenční správkyní komunikovala. Navrhla, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a dal jí ještě šanci v oddlužení pokračovat. 4. S účinností od 1. 7. 2017 byl zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, (insolvenční zákon), novelizován zákonem č. 64/2017 Sb. Podle ustanovení čl. II. bodu 1. přechodných ustanovení tohoto zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány. 5. Při výkladu tohoto přechodného ustanovení vychází odvolací soud z toho, že podle ustálené judikatury Ústavního soudu (např. nález pléna Ústavního soudu ze dne 4. 2. 1997 sp. zn. Pl. ÚS 21/96, uveřejněný pod č. 63/1997 Sb.) a Nejvyššího soudu ČR (např. důvody rozsudku Nejvyššího soudu ČR, uveřejněného ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 35/2006), v případech časového střetu staré a nové právní normy platí obecně nepravá retroaktivita (nepravá zpětná účinnost). To znamená, že od účinnosti nové právní úpravy se i právní vztahy vzniklé podle zrušené právní normy řídí právní normou novou. Vznik právních vztahů existujících před nabytím účinnosti nové právní úpravy, právní nároky, které z těchto vztahů vznikly, jakož i vykonané právní úkony, se řídí zrušenou právní normou (při opačné interpretaci střetu právních norem by totiž docházelo k pravé retroaktivitě). Aplikuje se tedy princip ochrany minulých právních skutečností, zejména právních konání. 6. V souladu s těmito přechodnými ustanoveními postupoval odvolací soud podle insolvenčního zákona ve znění účinném od 1. 7. 2017 při respektování účinků úkonů učiněných v insolvenčním řízení v přezkoumávané věci před tímto datem. 7. Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. 8. Odvolací soud na základě odvolání, které bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně a řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1 a 5 o. s. ř.), při nařízeném jednání a dospěl k následujícím závěrům. 9. Z obsahu insolvenčního spisu dlužnice vyplývá správnost skutkových tvrzení uvedených soudem prvního stupně v odůvodnění napadeného usnesení, pokud jde o průběh oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře. 10. Z obsahu insolvenčního spisu se dále podává, že soud prvního stupně rozhodl o úpadku dlužnice a řešení úpadku oddlužením usnesením ze dne 9. 10. 2014. Z první zprávy insolvenční správkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Bc. Markéta Alková. -4-KSOS 40 INS 25285/2014

o její dosavadní činnosti ze dne 21. 12. 2014 vyplývá, že věřitelé přihlásili do řízení nezajištěné pohledávky v celkové výši 306 872,41 Kč. Dlužnice měla příjem z pracovního poměru ve výši 7 520 Kč čistého měsíčně, pobírala částečný invalidní důchod ve výši 6 060 Kč měsíčně a měla příjem z darovací smlouvy ve výši 1 000 Kč měsíčně. Z těchto příjmů byla schopna za 60 měsíců zaplatit věřitelům 37,77 % jejich pohledávek. U přezkumného jednání konaného dne 12. 1. 2015 byly přezkoumány přihlášené pohledávky věřitelů č. P1-P18. Věřitelé se na první schůzi věřitelů konanou po přezkumném jednání dne 12. 1. 2015 nedostavili a o způsobu oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře proto rozhodl insolvenční soud v usnesení o schválení oddlužení ze dne 5. 6. 2015. V usnesení uložil plátcům příjmů dlužnice-DIEMA s.r.o., České republice- České správě sociálního zabezpečení a Aleně Staníkové, aby počínaje červencem 2015 po dobu trvání účinků schváleného oddlužení příjem nevypláceli dlužnici, ale zasílali jej insolvenční správkyni. Současně uložil insolvenční správkyni, aby každý měsíc z částky zaslané plátci příjmů dlužnice prováděla srážky ve stejném rozsahu jako při výkonu rozhodnutí pro uspokojení přednostní pohledávky a následně dlužnici neprodleně vyplatila částku zbývající po provedení srážek. Správkyni dále uložil, aby si ze sražené částky ponechala částku 900 Kč zvýšenou o daň z přidané hodnoty, je-li jejím plátcem, jako zálohu na odměnu a náhradu hotových výdajů, uhradila případné pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou a zbývající částku vyplatila nejpozději do konce měsíce nezajištěným věřitelům ve stanoveném poměru. Za dobu od července 2015 do října 2017, tj. za 28 měsíců trvání schváleného oddlužení dlužnice uhradila věřitelům celkem částku 12 977 Kč, což činí 6,46 % jejich pohledávek. Dále dlužnice zaslala na účet majetkové podstaty mimořádné splátky, a to dne 4. 10. 2017 částku 7 000 Kč a dne 2. 11. 2017 částku 7 500 Kč. Tyto částky a deponovaná částka 1 377 Kč (celkem 15 877 Kč) byly v listopadu 2017 vyplaceny věřitelům. Uspokojení pohledávek věřitelů se tak zvýšilo na 14,37 %. 11. Z provedeného dokazování-zprávy insolvenční správkyně ze dne 29. 1. 2018 (č. d. B-40 spisu) odvolací soud zjistil, že ČR-Česká správa sociálního zabezpečení stále zasílá na účet oddlužení částečný invalidní důchod dlužnice (v roce 2017 měsíčně částku 6 414 Kč a v roce 2018 měsíčně částku 6 700 Kč). Tyto částky jsou dlužnici obratem zasílány na její účet, poněvadž se jedná o nezabavitelnou část jejího příjmu. Dne 29. 11. 2017 a dne 21. 12. 2017 zaslala dlužnice na účet majetkové podstaty 2 x 4 000 Kč jako mimořádnou splátku. Částka 8 000 Kč je na účtu deponována. 12. Podle ustanovení § 412 odst. 1 IZ, po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen a) vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a v případě, že je nezaměstnaný, o získání příjmu usilovat; nesmí rovněž odmítat splnitelnou možnost si příjem obstarat. 13. Podle ustanovení § 418 odst. 1 IZ, insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo d) to navrhne dlužník. 14. Podle ustanovení § 418 odst. 4 IZ, insolvenční soud nerozhodne spolu se zrušením oddlužení o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, zjistí-li, že majetek dlužníka, aniž se přihlíží

Shodu s prvopisem potvrzuje Bc. Markéta Alková. -5-KSOS 40 INS 25285/2014

k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty, je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, ledaže a) návrh na povolení oddlužení byl podán společně s insolvenčním návrhem, b) dlužník požádal, aby byl způsobem řešení jeho úpadku konkurs, a c) zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, stanovil-li mu soud povinnost k její úhradě podle § 108 odst. 2 a 3. 15. Podle ustanovení § 418 odst. 5, věta první IZ, jestliže insolvenční soud nerozhodne o způsobu dlužníkova úpadku konkursem podle odstavce 4, insolvenční řízení zastaví; současně rozhodne o odměně insolvenčního správce a jeho nákladech a zprostí insolvenčního správce jeho funkce. 16. Podle ustanovení § 418 odst. 7 IZ, rozhodnutí podle odstavce 1 a 3 může insolvenční soud vydat, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu. 17. Podle ustanovení § 418 odst. 8 IZ, proti rozhodnutí podle odstavce 1 a 3 mohou podat odvolání pouze osoby uvedené v odstavci 7. Proti rozhodnutí o zastavení řízení mohou podat odvolání osoby uvedené v odstavci 7 a přihlášení věřitelé; právní mocí rozhodnutí se insolvenční řízení končí. 18. Oddlužení je způsobem řešení dlužníkova úpadku, který za zákonem stanovených podmínek vede k osvobození dlužníka od placení zbytku dluhů (§ 414 a násl. IZ). K tomu však může dojít, jen pokud dlužník všechny své povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení splní. Mezi zákonem stanovené podmínky patří, že hodnota plnění, které při oddlužení obdrží nezajištění věřitelé, bude minimálně 30 % jejich pohledávek (§ 395 odst. 1 písm. b/ IZ). Dlužník je povinen po celou dobu trvání účinků schválení oddlužení vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a v případě, že je nezaměstnaný, o získání příjmu usilovat; nesmí rovněž odmítat splnitelnou možnost si příjem obstarat (§ 412 odst. 1 písm. a/ IZ). 19. Odvolací soud po přezkoumání obsahu insolvenčního spisu a po provedeném dokazování uzavírá, že dlužnice po celou dobu trvání účinků schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře nevykonávala přiměřenou výdělečnou činnost, neboť její příjmy nedosahovaly takové výše, aby pohledávky nezajištěných věřitelů mohly být uspokojeny ve výši alespoň 30 %. Po většinu doby byla (a stále je) nezaměstnaná. Dlužnice sice tvrdila, že se snaží získat zaměstnání, tomuto tvrzení však odporuje skutečnost, že byla vyřazena z evidence uchazečů o zaměstnání. Po výzvě insolvenčního soudu, aby navýšila své příjmy, přislíbila plnění vyššího daru, k čemuž však nedošlo. Závěr soudu prvního stupně, že se ukázalo, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit (§ 418 odst. 1 písm. b/ IZ), je tudíž správný. 20. Odvolací námitka dlužnice, že s vyšším plněním z darovací smlouvy čekala na souhlas insolvenčního soudu, je ve věci zcela irelevantní. Své další tvrzení, že své závazky v oddlužení bude plnit prostřednictvím darovací smlouvy ve výši 4 000 Kč měsíčně, kterou ústní formou uzavřela se svým otcem, který jí také poskytl peněžní prostředky na mimořádné splátky, dlužnice nijak nedoložila. Darovací smlouva pro účely oddlužení musí mít písemnou formu s úředně ověřeným podpisem dárce (§ 392 odst. 3 IZ). Judikatura odvolacího soudu (viz usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 17. 8. 2016 č. j. KSBR 27 INS 25983/2012, 4 VSOL 868/2016-B-45) dále dospěla k závěru, že dlužník, který při oddlužení splátkovým

Shodu s prvopisem potvrzuje Bc. Markéta Alková. -6-KSOS 40 INS 25285/2014

kalendářem nahodile splácí částky, aniž by prokázal jejich původ, pouze za tím účelem a v takové výši, aby uspokojení věřitelů za 5 let trvání oddlužení vycházelo na 30 % jejich pohledávek, neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení ve smyslu ustanovení § 418 odst. 1 písm. a) IZ. 21. Odvolací soud na tomto základě uzavírá, že původ peněžních prostředků, které dlužnice prostřednictvím mimořádných splátek zaslala a dle svého tvrzení bude zasílat na účet majetkové podstaty, není zřejmý a je zde stále dán důvod pro zrušení oddlužení podle ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) IZ, tzn. že se ukázalo, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit. Navíc s ohledem na shora popsaný průběh oddlužení dlužnice je nutno uzavřít, že k plnění povinností v insolvenčním řízení dlužnice přistupovala lehkomyslně. 22. Z insolvenčního návrhu a ze seznamu majetku vyplývá, že dlužnice je nemajetná, vlastní pouze vybavení domácnosti a mobilní telefon. Majetek dlužnice je tedy pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující. Soud prvního stupně proto postupoval správně, když insolvenční řízení podle ustanovení § 418 odst. 2 IZ zastavil, insolvenční správkyni přiznal odměnu a náhradu hotových výdajů včetně daně z přidané hodnoty ve výši 34 485 Kč (odměna) a ve výši 6 897 Kč (hotové výdaje) za 38 měsíců od rozhodnutí o povolení oddlužení do zrušení oddlužení podle ustanovení § 3 písm. b) a § 7 odst. 4 vyhlášky a zprostil insolvenční správkyni funkce. 23. Odvolací soud proto postupoval podle ustanovení § 219 o. s. ř. (§ 7 IZ) a usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil.

Poučení:

Proti tomuto usnesení tomuto usnesení lze podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici a insolvenční správkyni se doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

Olomouc 14. února 2018

JUDr. Ivana Waltrová v. r. předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Bc. Markéta Alková.