4 VSOL 44/2018-A-12
KSBR 44 INS 21066/2017 4 VSOL 44/2018-A-12

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Ivany Waltrové a soudkyň JUDr. Kateřiny Holešovské a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci

dlužníka: Roman Kuchař, rodné číslo 720710/4729 bytem Na Hladově 165, 669 02 Kuchařovice zastoupený advokátem Mgr. Tomášem Palíkem sídlem třída Kpt. Jaroše 35, 602 00 Brno

o insolvenčním návrhu dlužníka spojeném s návrhem na povolení oddlužení

o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 6. 12. 2017, č. j. KSBR 44 INS 21066/2017-A-7

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 6. 12. 2017, č. j. KSBR 44 INS 21066/2017-A-7 se mění tak, že insolvenční návrh dlužníka se neodmítá.

Odůvodnění:

1. Usnesením označeným ve výroku tohoto usnesení soud prvního stupně podle ustanovení § 128 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ), odmítl insolvenční návrh dlužníka. 2. V odůvodnění usnesení soud prvního stupně uvedl, že insolvenční řízení bylo zahájeno insolvenčním návrhem dlužníka, který byl insolvenčnímu soudu doručen dne 18. 11. 2017. Insolvenční soud vyzval dlužníka usnesením ze dne 23. 11. 2017, č. j. KSBR 44 INS 21066/2017- A-5, aby insolvenční návrh doplnil tak, že předloží opravený seznam závazků, ve kterém u pohledávky věřitelky PomocPro, a. s., vyčíslené na 429 370 Kč, uvede její aktuální výši včetně jejího příslušenství a smluvní pokuty a že seznam předloží ve formě elektronické konverze, a dále tak, že předloží listiny dokládající jeho úpadek nebo hrozící úpadek, neboť předložené přílohy dokládají pouze pohledávku věřitelky PomocPro, a. s. Současně dlužníka poučil o následcích nesplnění výzvy. Usnesení bylo zástupci dlužníka doručeno dne 23. 11. 2017 a dlužníkovi bylo doručeno dne 27. 11. 2017. Dlužník návrh v určené lhůtě 7 dnů, která uplynula dne 4. 12. 2017, nedoplnil. Na výzvu insolvenčního sice reagoval podáním doručeným dne 30. 11. 2017, listiny dokládající jeho úpadek však nedoložil. Soud prvního stupně na tomto základě uzavřel, že dlužník v seznamu závazků uvedl tři závazky vůči třem věřitelům. K pohledávce věřitele JUDr. Lukáše Jíchy, soudního exekutora Exekutorského úřadu Přerov ve výši 7 865 Kč však nedoložil její výši a splatnost. Další označenou pohledávkou byla pohledávka zpracovatele dlužníkova

Shodu s prvopisem potvrzuje Bc. Markéta Alková. isir.justi ce.cz -2-KSBR 44 INS 21066/2017

insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení. Tato pohledávka však vzniká až rozhodnutím insolvenčního soudu, příp. uplatněním pohledávky v insolvenčním řízení po právní moci rozhodnutí o úpadku dlužníka. Insolvenční soud k ní proto při posuzování úpadku dlužníka nepřihlížel. Poukázal na ustanovení § 128 odst. 2 IZ a insolvenční návrh odmítl, poněvadž dlužník jej ve stanovené lhůtě podle pokynů nedoplnil. 3. Toto usnesení napadl dlužník odvoláním. Namítl, že na výzvu insolvenčního soudu reagoval podáním doručeným dne 30. 11. 2017 a všechny jeho požadavky splnil. Předložil řádně elektronicky konvertovaný seznam závazků, ve kterém u pohledávky veřitelky PomocPro, a. s. připočetl k jistině příslušenství a smluvní pokutu. Své závazky řádně doložil notářským zápisem a exekučním příkazem. V exekučním příkazu jsou vyčísleny předběžné náklady exekuce soudního exekutora JUDr. Lukáše Jíchy ve výši 261 600 Kč. Tyto náklady v seznamu závazků uvedl ve výši 7 865 Kč, která exekutorovi náleží v insolvenčním řízení. Nesouhlasí se závěrem insolvenčního soudu, že pohledávka zpracovatele jeho insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení vzniká až rozhodnutím insolvenčního soudu, příp. uplatněním v insolvenčním řízení po právní moci rozhodnutí o úpadku. Odkázal na usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 27. 11. 2017, č. j. KSBR 37 INS 17802/2017, 4 VSOL 1087/2017-A-9, ve kterém tento soud uzavřel, že tato pohledávka je pohledávkou postavenou na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou a vzniká sepsáním a podáním insolvenčního návrhu. Navrhl, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně zrušil. 4. Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že insolvenční řízení bylo zahájeno dne 18. 11. 2017, insolvenční návrh je tedy nutno hodnotit podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, tj. ve znění novely učiněné zákonem č. 64/2017 Sb. od 1. 7. 2017. 5. Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. 6. Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal rozhodnutí soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1 a odst. 5 o. s. ř.) a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), dospěl k následujícím závěrům. 7. Z obsahu insolvenčního spisu se podává, že dlužník podal u insolvenčního soudu dne 18. 11. 2017 insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, kterým se domáhal rozhodnutí o svém úpadku a navrhoval jeho řešení oddlužením, a to zpeněžením majetkové podstaty. K návrhu připojil seznam majetku, seznam závazků a seznam zaměstnanců. K doložení svého úpadku předložil notářský zápis ze dne 25. 2. 2015, sp. zn. NZ 226/2015, N 243/2015 sepsaný notářkou JUDr. Vladimírou Kostřicovou, exekuční příkaz soudního exekutora JUDr. Lukáše Jíchy, Exekutorský úřad Přerov ze dne 25. 11. 2016, č. j. 203 Ex 33248/16-18 a usnesení (dražební vyhlášku) tohoto exekutora ze dne 25. 9. 2017, č. j. 203 Ex 33248/16-48. Insolvenční soud dlužníka usnesením ze dne 23. 11. 2017, č. j. KSBR 44 INS 21066/2017-A-5 vyzval, aby ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení usnesení doplnil insolvenční návrh tak, že předloží opravený seznam závazků, ve kterém u pohledávky věřitelky PomocPro, a. s., vyčíslené

Shodu s prvopisem potvrzuje Bc. Markéta Alková. -3-KSBR 44 INS 21066/2017

na 429 370 Kč uvede její aktuální výši včetně jejího příslušenství a smluvní pokuty s tím, že seznam předloží ve formě elektronické konverze, a dále tak, že předloží listiny dokládající jeho úpadek nebo hrozící úpadek, neboť předložené přílohy dokládají pouze pohledávku věřitelky PomocPro, a. s. Současně jej poučil o následcích nesplnění výzvy soudu (odmítnutí insolvenčního návrhu). Výzva byla dlužníkovi doručena zvláštním způsobem dne 27. 11. 2017 a jeho zástupci byla doručena do datové schránky dne 23. 11. 2017. Dlužník v určené lhůtě dne 30. 11. 2017 doplnil insolvenční návrh popisem svého úpadku a předložením seznamu závazků, ve kterém uvedl aktuální výši svého závazku vůči PomocPro, a. s. Na to soud prvního stupně rozhodl napadeným usnesením. 8. Formu a náležitosti návrhu na zahájení insolvenčního řízení upravuje insolvenční zákon v ustanoveních § 97, § 103 a § 104. 9. Podle ustanovení § 103 odst. 2 IZ, v insolvenčním návrhu musí být dále uvedeny rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávnění podat návrh, není-li insolvenčním navrhovatelem dlužník, označeny důkazy, kterých se insolvenční navrhovatel dovolává, a musí z něj být patrno, čeho se jím insolvenční navrhovatel domáhá. 10. Podle ustanovení § 104 odst. 1 IZ, podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit a) seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků, b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů, c) seznam svých zaměstnanců, d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek. 11. Podle ustanovení § 128 odst. 2 IZ, nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu a je-li insolvenční návrh podán za dlužníka osobou podle § 390a odst. 1, vyzve ji insolvenční soud usnesením k doplnění insolvenčního návrhu v jím určené lhůtě a toto usnesení doručí také dlužníku. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Je-li insolvenční návrh podán za dlužníka osobou podle § 390a odst. 1, nezačne tato lhůta běžet dříve, než je usnesení podle věty první doručeno jak dlužníku, tak osobě podle § 390a odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne. 12. Odvolací soud po přezkoumání obsahu insolvenčního spisu a s ohledem na shora citovaná zákonná ustanovení na rozdíl od soudu prvního stupně uzavírá, že dlužník k insolvenčnímu návrhu zákonem požadované přílohy přiložil. Předložil řádné seznamy majetku, závazků a zaměstnanců. Předložil také listiny dokládající jeho úpadek. K osvědčení svého závazku vůči PomocPro, a. s. doložil notářský zápis o dohodě o splátkách mezi dlužníkem a PomocPro, a. s. s prohlášením dlužníka o svolení k přímé vykonatelnosti notářského zápisu. Závazek vůči soudnímu exekutorovi JUDr. Lukáši Jíchovi pak doložil exekučním příkazem k provedení exekuce prodejem movitých věcí a dražební vyhláškou o provedení elektronické dražby nemovité věci. Tyto listiny existenci dvou splatných závazků dlužníka dostatečně osvědčují. Z insolvenčního návrhu a jeho příloh lze tedy dovodit, že dlužník je podle ustanovení § 3 odst. 1 IZ v úpadku. 13. Odvolací soud dále uvádí, že nárok na odměnu za sepis a podání insolvenčního návrhu podle ustanovení § 390a odst. 3 IZ je pohledávkou postavenou na roveň pohledávkám za majetkovou

Shodu s prvopisem potvrzuje Bc. Markéta Alková. -4-KSBR 44 INS 21066/2017

podstatou (§ 390a odst. 5 IZ), kterou je možno uplatnit až v rámci zahájeného insolvenčního řízení. Nárok na ni vzniká až sepsáním insolvenčního návrhu a jeho podáním, z čehož plyne, že v době, kdy je insolvenční návrh vyhotovován, žádný závazek z titulu jeho sepisu ještě neexistuje a nemůže být tudíž uveden ani v insolvenčním návrhu, ani v seznamu závazků. Ke stejným závěrům dospěl odvolací soud i ve svém rozhodnutí, které odvolatel zmínil v odvolání (usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 27. 11. 2017, č. j. KSBR 37 INS 17802/2017, 4 VSOL 1087/2017-A-9). Závěr soudu prvního stupně o této pohledávce je tedy správný. 14. Odvolací soud proto napadené usnesení změnil (když nejsou splněny podmínky pro jeho potvrzení podle § 219, ani pro jeho zrušení podle § 219a o. s. ř.) tak, že se insolvenční návrh dlužníka neodmítá.

Poučení:

Proti tomuto usnesení je přípustné podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců od jeho doručení prostřednictvím Krajského soudu v Brně k Nejvyššímu soudu ČR v Brně, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena, nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně, anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

Olomouc 30. ledna 2018

JUDr. Ivana Waltrová v. r. předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Bc. Markéta Alková.