4 VSOL 33/2018-A-21
KSBR 47 INS 11834/2017 4 VSOL 33/2018-A-21

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Ivany Waltrové a soudkyň JUDr. Kateřiny Holešovské a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci

dlužnice: Sylva Ohainková, rodné číslo 795520/4048 bytem Nám. Svobody 21, 691 42 Valtice

o insolvenčním návrhu dlužnice spojeném s návrhem na povolení oddlužení

o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30. 11. 2017, č. j. KSBR 47 INS 11834/2017-A-16

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30. 11. 2017, č. j. KSBR 47 INS 11834/2017-A-16 se ve výroku I. potvrzuje.

II. Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30. 11. 2017, č. j. KSBR 47 INS 11834/2017-A-16 se ve výroku II. zrušuje.

Odůvodnění:

1. Usnesením označeným ve výroku tohoto usnesení soud prvního stupně podle ustanovení § 128 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ), odmítl insolvenční návrh dlužnice (výrok I.) a insolvenční řízení zastavil (výrok II.). 2. V odůvodnění usnesení soud prvního stupně uvedl, že insolvenční řízení bylo zahájeno insolvenčním návrhem dlužnice spojeným s návrhem na povolení oddlužení, který byl insolvenčnímu soudu doručen dne 7. 6. 2017. Insolvenční soud vyzval dlužnici usnesením ze dne 14. 6. 2017, č. j. KSBR 47 INS 11834/2017-A-5 k doplnění insolvenčního návrhu o seznam majetku a seznam zaměstnanců a k doplnění návrhu na povolení oddlužení o příjmy dlužnice v posledních 3 letech a o příjmy dlužnice v dubnu a květnu 2017. Usnesením ze dne 25. 7. 2017, č. j. KSBR 47 INS 11834/2017-A-7 insolvenční návrh dlužnice podle ustanovení § 128 odst. 2 IZ odmítl. Dlužnice podáním doručeným insolvenčnímu soudu dne 26. 7. 2017 předložila seznam majetku, seznam zaměstnanců a přehled příjmů za březen až červen 2017. Podáním doručeným dne 8. 8. 2017 doložila potvrzení Úřadu práce České republiky a zápočtové listy. Současně se odvolala proti usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu. Insolvenční soud usnesením ze dne

Shodu s prvopisem potvrzuje Bc. Markéta Alková. isir.justi ce.cz -2-KSBR 47 INS 11834/2017

21. 9. 2017, č. j. KSBR 47 INS 11834/2017-A-12 podle ustanovení § 95 IZ rozhodl, že insolvenční návrh dlužnice se neodmítá, poněvadž zjistil, že dlužnici vyzval k doplnění insolvenčního návrhu o přílohy (seznam majetku a seznam zaměstnanců), které již k návrhu připojeny byly. Usnesením ze dne 21. 9. 2017, č. j. KSBR 47 INS 11834/2017-A-13 dlužnici vyzval, aby insolvenční návrh doplnila o seznam závazků a návrh na povolení oddlužení doplnila o čistý příjem na červenec a srpen 2017. Usnesení bylo dlužnici doručeno dne 16. 10. 2017. Dlužnice návrh v určené lhůtě 7 dnů, která uplynula dne 23. 10. 2017, nedoplnila. Soud prvního stupně poté poukázal na ustanovení § 128 odst. 2 IZ a insolvenční návrh odmítl, poněvadž k němu nebyly přiloženy zákonem požadované přílohy (§104 odst. 1 IZ). Současně insolvenční řízení zastavil. Závěrem dlužnici poučil, že po právní moci usnesení může podat nový insolvenční návrh, který bude obsahovat všechny zákonem stanovené náležitosti a přílohy. 3. Toto usnesení napadla dlužnice odvoláním. K odvolání doložila seznam závazků, seznam pohledávek, dohodu o změně pracovní smlouvy ze dne 27. 11. 2017, mzdový výměr ze dne 27. 11. 2017 a výplatní lístky za srpen až listopad 2017. Namítla, že předložila veškeré listiny nezbytné k tomu, aby byl její návrh projednatelný, a navrhla, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně zrušil a ve věci rozhodl. 4. S účinností od 1. 7. 2017 byl zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, novelizován zákonem č. 64/2017 Sb. Podle ustanovení čl. II. bodu 1. přechodných ustanovení tohoto zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány. 5. Při výkladu tohoto přechodného ustanovení vychází odvolací soud z toho, že podle ustálené judikatury Ústavního soudu (např. nález pléna Ústavního soudu ze dne 4. 2. 1997, sp. zn. Pl. ÚS 21/96, uveřejněný pod č. 63/1997 Sb.) a Nejvyššího soudu ČR (např. důvody rozsudku Nejvyššího soudu ČR, uveřejněného ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 35/2006), v případech časového střetu staré a nové právní normy platí obecně nepravá retroaktivita (nepravá zpětná účinnost). To znamená, že od účinnosti nové právní úpravy se i právní vztahy vzniklé podle zrušené právní normy řídí právní normou novou. Vznik právních vztahů existujících před nabytím účinnosti nové právní úpravy, právní nároky, které z těchto vztahů vznikly, jakož i vykonané právní úkony, se řídí zrušenou právní normou (při opačné interpretaci střetu právních norem by totiž docházelo k pravé retroaktivitě). Aplikuje se tedy princip ochrany minulých právních skutečností, zejména právních konání. 6. V souladu s těmito přechodnými ustanoveními postupoval odvolací soud podle insolvenčního zákona ve znění účinném od 1. 7. 2017 při respektování účinků úkonů učiněných v insolvenčním řízení v přezkoumávané věci před tímto datem. 7. Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Shodu s prvopisem potvrzuje Bc. Markéta Alková. -3-KSBR 47 INS 11834/2017

8. Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal rozhodnutí soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1 a odst. 5 o. s. ř.) a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), dospěl k následujícím závěrům. 9. Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že dlužnice podala u insolvenčního soudu dne 7. 6. 2017 insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, kterým se domáhala rozhodnutí o svém úpadku a navrhovala jeho řešení oddlužením, a to plněním splátkového kalendáře. K návrhu připojila seznam majetku a listiny dokládající její úpadek. Insolvenční soud dlužnici usnesením ze dne 21. 9. 2017, č. j. KSBR 47 INS 11834/2017-A-13 vyzval, aby ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení usnesení doplnila insolvenční návrh tak, že předloží seznam závazků, který bude splňovat náležitosti podle ustanovení § 104 odst. 3 IZ, to znamená, že v něm budou uvedeni všichni věřitelé dlužnice a údaje o splatnosti všech jednotlivých závazků; dlužnice také uvede, které z pohledávek svých věřitelů popírá co do důvodu nebo co do výše a proč; dále v něm výslovně uvede, že je správný a úplný a vlastnoručně jej podepíše. Současně ji poučil o následcích nesplnění výzvy soudu (odmítnutí insolvenčního návrhu). Výzva byla dlužnici doručena zvláštním způsobem (vyvěšením na úřední desce soudu) dne 16. 10. 2017. Dlužnice v určené lhůtě, která skončila dne 23. 10. 2017, insolvenční návrh nedoplnila. Na to soud prvního stupně rozhodl napadeným usnesením. Dlužnice až spolu s odvoláním předložila insolvenčnímu soudu seznam závazků, seznam pohledávek, dohodu o změně pracovní smlouvy ze dne 27. 11. 2017, mzdový výměr ze dne 27. 11. 2017 a výplatní lístky za srpen až listopad 2017. 10. Podle ustanovení § 104 odst. 1 IZ, ve znění účinném do 30. 6. 2017, podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit a) seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků, b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů, c) seznam svých zaměstnanců, d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek. 11. Podle ustanovení § 128 odst. 2 IZ, ve znění účinném do 30. 6. 2017, nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne. 12. Odvolací soud po přezkoumání obsahu insolvenčního spisu a s ohledem na shora citovaná zákonná ustanovení uzavírá, že dlužnice ani přes výzvu soudu prvního stupně a řádné poučení o následcích jejího nesplnění, nedoplnila v určené lhůtě insolvenční návrh o jeho povinné přílohy -seznam závazků. Soud prvního stupně proto rozhodl správně, když insolvenční návrh dlužnice podle ustanovení § 128 odst. 2 IZ odmítl, byť při svém rozhodnutí chybně (v rozporu se shora citovanými přechodnými ustanoveními) hodnotil účinky úkonů učiněných do 30. 6. 2017 dle znění insolvenčního zákona účinného od 1. 7. 2017 (tj. ve znění novely učiněné zákonem č. 64/2017 Sb.). 13. Podle ustanovení § 146 odst. 2 IZ, v řízení o odvolání proti rozhodnutí podle § 142 se nepřihlíží ke skutečnostem, které nastaly nebo vznikly po vydání rozhodnutí soudu prvního stupně. Mezi rozhodnutí uvedená v § 142 IZ patří dle písm. a) tohoto ustanovení i odmítnutí insolvenčního návrhu pro vady.

Shodu s prvopisem potvrzuje Bc. Markéta Alková. -4-KSBR 47 INS 11834/2017

14. Z uvedeného ustanovení vyplývá, že vady insolvenčního návrhu může insolvenční navrhovatel odstranit jen do rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu podle ustanovení § 128 odst. 2 IZ. K případnému odstranění vad insolvenčního návrhu až v odvolacím řízení se nepřihlíží (srov. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 17. 3. 2008, sp. zn. KSPH 20 INS 437/2008, 1 VSPH 5/2008, zveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod. č. 11/2009). K seznamům, které dlužnice připojila k odvolání, tedy nelze přihlížet. 15. Odvolací soud proto postupoval podle ustanovení § 219 o. s. ř. a napadené usnesení soudu prvního stupně ve výroku I. jako ve výroku věcně správné potvrdil. Výrok II. napadeného usnesení o zastavení insolvenčního řízení odvolací soud bez dalšího zrušil. Tento výrok je nadbytečný, neboť insolvenční řízení končí již odmítnutím insolvenčního návrhu. 16. Dlužnici nic nebrání, aby po právní moci rozhodnutí odvolacího soudu podala nový insolvenční návrh, v němž dostojí požadavkům insolvenčního zákona na jeho náležitosti a náležitosti jeho příloh.

Poučení:

Proti výroku I. tomuto usnesení je přípustné podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců od jeho doručení prostřednictvím Krajského soudu v Brně k Nejvyššímu soudu ČR v Brně, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena, nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně, anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Proti výroku II. tohoto usnesení není dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

Olomouc 25. ledna 2018

JUDr. Ivana Waltrová v. r. předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Bc. Markéta Alková.