4 VSOL 22/2018-B-40
č. j. KSOL 16 INS 28954/2015 4 VSOL 22/2018-B-40

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Ivany Waltrové a soudkyň Mgr. Diany Vebrové a JUDr. Kateřiny Holešovské v insolvenční věci

dlužnice: Monika Vincenecová, narozená 5. 4. 1984 bytem Dvořákova 308/1, 750 02 Přerov

o schválení konečné zprávy a vyúčtování odměny a hotových výdajů insolvenčního správce

o odvolání věřitele OREA-INVEST s. r. o., IČO 25842480, sídlem Svojsíkova 1596/2, 708 00 Ostrava, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci, ze dne 4. 10. 2017 č. j. KSOL 16 INS 28954/2015-B-31

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci, ze dne 4. 10. 2017 č. j. KSOL 16 INS 28954/2015-B-31 se potvrzuje.

Odůvodnění:

1. Usnesením uvedeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně schválil konečnou zprávu a vyúčtování obsažené v podání insolvenčního správce ze dne 5. 5. 2017 s tím, že a) příjmy majetkové podstaty činí 63 214,34 Kč, b) výdaje majetkové podstaty před rozvrhem 108 999 Kč, c) odměna insolvenčního správce 54 450 Kč včetně DPH, d) hotové výdaje insolvenčního správce činí 4 549 Kč včetně DPH, e) insolvenčnímu navrhovateli OREA- INVEST s. r. o. bude vrácena část zálohy na insolvenční řízení ve výši 4 215,34 Kč a f) nezajištění věřitelé nebudou uspokojeni. 2. Na odůvodnění tohoto usnesení soud prvního stupně uvedl, že vyhláškou z 21. 7. 2017 (č. d. B-24) zveřejnil konečnou zprávu a uvědomil účastníky řízení o možnosti podat proti ní v patnáctidenní lhůtě námitky. Věřitel OREA-INVEST s. r. o. podal včasné námitky proti konečné zprávě (č. d. B-25), které jsou shodné jako námitky, které podal 17. 1. 2017 a o kterých již insolvenční soud rozhodl v usnesení o odmítnutí konečné zprávy z 2. 5. 2017. Věřitel uvedl, že nesouhlasí s ukončením konkursu, že měl insolvenční správce prověřit, zda dlužnice nemá další zaměstnání, příjmy, a prověřit, zda nedošlo k účelovým převodům jejího majetku na třetí osoby, a dále poukázal na neadekvátní výši odměny insolvenčního správce vzhledem k úkonům, které v řízení vykázal. Insolvenční správce se k námitkám proti konečné zprávě vyjádřil 14. 8. 2017, vysvětlil, že v insolvenčním řízení dlužnice ani jejího manžela nebyl dohledán žádný majetek, ze kterého by mohli být věřitelé uspokojeni, byla provedena lustrace u příslušných úřadů, nebyl

Shodu s prvopisem potvrzuje Bc. Markéta Alková. isir.justi ce.cz -2-KSOL 16 INS 28954/2015

dohledán žádný majetek, takže v majetkové podstatě dlužnice se nenachází ani dostatek majetku na uspokojení pohledávek za majetkovou podstatou. Dlužnice je zaměstnána u zaměstnavatele Igor Krajzc s průměrným čistým měsíčním příjmem, který neumožňuje provádění srážek, a dále pobírá dávky státní sociální podpory a dávky hmotné nouze. Pracovní poměr dlužnice u tohoto zaměstnavatele byl sjednán na dobu určitou do 31. 12. 2017. Insolvenční soud nařídil k jednání o námitkách proti konečné zprávě jednání, jehož se však namítající věřitel nezúčastnil. Soud prvního stupně neshledal námitky důvodnými, proto konečnou zprávu dle § 304 odst. 4 písm. a) insolvenčního zákona schválil. Příjmy dlužnice neumožňují provádění srážek, dlužnice i její manžel jsou zcela nemajetní a insolvenční správce učinil všechny úkony směřující k dohledání majetku a tyto byly neúspěšné. Ani námitky podávající věřitel, který mimo to, že je insolvenčním navrhovatelem, je i zástupcem věřitelů v insolvenčním řízení dlužnice i v insolvenčním řízení jejího manžela, nesdělil insolvenčnímu správci žádné informace o majetku dlužnice. Pokud jde o výpočet jednotlivých částek, pak soud prvního stupně zcela odkázal na správné provedení výpočtu v samotné konečné zprávě. U odměny insolvenčního správce postupoval soud prvního stupně podle § 1 odst. 5 vyhl. č. 313/2007 Sb. a náhradu hotových výdajů přiznal insolvenčnímu správci dle § 7 odst. 1, 2 téže vyhlášky s tím, že insolvenčnímu navrhovateli podle § 168 odst. 1 písm. d) insolvenčního zákona bude vrácena část zálohy na náklady insolvenčního řízení v uvedené výši. Nezajištění věřitelé nebudou tedy uspokojeni, neboť v majetkové podstatě dlužnice nejsou již žádné finanční prostředky. 3. K námitkám věřitele se odvolací soud vyjádřil tak, že správce dle jeho názoru učinil vše v souladu s ustanovením § 1 odst. 3 a § 5 vyhl. č. 313/2007 Sb., když jeho minimální odměna při způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem činí 45 000 Kč a k tomu je třeba započíst ještě 21 % DPH, když insolvenční správce je plátcem této daně. Dále soud prvního stupně vysvětlil, že odměna insolvenčního správce v případě řešení dlužníkova úpadku konkursem není závislá na počtu či množství úkonů, které insolvenční správce v řízení učinil, ale zaručuje správci minimální odměnu ve výši 54 450 Kč. Pouze v případě, že by nebylo možno určit odměnu postupem podle § 1 a 4 uvedené vyhlášky, rozhodoval by o její výši insolvenční soud s přihlédnutím k délce doby, rozsahu a náročnosti vykonávané činnosti insolvenčního správce. K této situaci však v přezkoumávané věci nedošlo. 4. Toto usnesení napadl věřitel OREA-INVEST s. r. o. odvoláním. Uvedl, že považuje za nespravedlivé, že má insolvenční správce obdržet plnou odměnu, přestože neměl žádnou námahu se zpeněžováním majetku, a že se tak děje na úkor zálohy, kterou musel zaplatit v maximální výši. Poukázal na to, že soud měl přihlédnout k činnosti, kterou reálně insolvenční správce provedl, a že mu měl odměnu krátit o 20 %. Navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. 5. S účinností od 1. 7. 2017 byl zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ), novelizován zákonem č. 64/2017 Sb. Podle ustanovení čl. II. bodu 1. přechodných ustanovení tohoto zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Shodu s prvopisem potvrzuje Bc. Markéta Alková. -3-KSOL 16 INS 28954/2015

6. S ohledem na toto přechodné ustanovení novely insolvenčního zákona postupoval odvolací soud při projednání odvolání dle insolvenčního zákona v aktuálně účinném znění s tím, že respektoval účinky úkonů učiněných před 1. 7. 2017. 7. Podle ustanovení § 7 IZ (jež novelou č. 64/2017 Sb. nedoznalo změn), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. 8. Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1 a 5 o. s. ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), dospěl k následujícím závěrům. 9. Z insolvenčního spisu dlužnice vyplývá, že konečná zpráva datovaná 5. 5. 2017 dostála všem požadavkům na její obsah uvedeným v ustanovení § 302 odst. 2 IZ. Příjmy majetkové podstaty byly ze zpeněžení nezajištěného majetku dlužnice určeny částkou 63 214,34 Kč, hotové výdaje a odměna insolvenčního správce 54 450 Kč včetně DPH, hotové výdaje včetně odměny insolvenčního správce celkem 58 999 Kč, pohledávka za podstatou podle § 168 odst. 1 písm. d) IZ 4 215,34 Kč. Závěrem insolvenční správce v konečné zprávě uvedl, že pro uspokojení věřitelů nezbývá žádná částka. Vyhláškou z 21. 7. 2017 zveřejněnou v insolvenčním rejstříku 25. 7. 2017 insolvenční soud uvedl, že zveřejňuje konečnou zprávu ze dne 5. 5. 2017 s tím, že účastníci insolvenčního řízení mohou proti ní podat námitky do 15 dnů od jejího zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Odvolatel podal podáním z 12. 6. 2017 proti konečné zprávě námitky. Uvedl, že nesouhlasí s ukončením konkursu s tím, že správce neprověřil, zda nedošlo k účelovým převodům majetku, a navrhl pokračovat ve zjišťování a dohledání majetku dlužnice. Dále uvedl, že považuje odměnu insolvenčního správce za neadekvátní vzhledem k učiněným úkonům. Insolvenční správce se k námitkám proti konečné zprávě vyjádřil podáním ze 14. 8. 2017 (č. d. B-27), popsal, jaké úkony provedl ke zjištění majetku a příjmů dlužnice i výsledky těchto šetření, uzavřel, že setrvává na obsahu konečné zprávy, neboť nezjistil žádné informace ohledně případného majetku, který by mohl sloužit k uspokojení věřitelů, s tím, že navrhuje zrušení konkursu z důvodu nedostatečnosti majetku dlužnice dle § 308 odst. 1 písm. d) IZ. Insolvenční soud svolal k projednání námitek proti konečné zprávě jednání na 14. 9. 2017, z něhož se odvolatel omluvil s tím, že souhlasí s projednáním bez své účasti. Nato vydal soud prvního stupně odvoláním napadené usnesení. 10. Ze shora uvedených zjištění z insolvenčního spisu odvolací soud uzavírá, že konečná zpráva dostála svým náležitostem podle ustanovení § 302 odst. 2, 3 IZ a soud prvního stupně dodržel postup při projednání konečné zprávy podle ustanovení § 304 IZ. Odvolací soud shledal odvolatele subjektivně přípustným k podání odvolání, když jeho námitkám vyhověno nebylo. 11. Odvolání odvolatele neshledává však odvolací soud důvodným. Z obsahu spisu v přezkoumávané věci nevyplývá žádné pochybení insolvenčního správce, pro které by bylo nutno jeho odměnu, kterou soud prvního stupně určil zcela správně dle vyhl. č. 313/2007 Sb., krátit.

Shodu s prvopisem potvrzuje Bc. Markéta Alková. -4-KSOL 16 INS 28954/2015

12. Otázku odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce upravuje insolvenční zákon v ustanovení § 38. Podle něho má insolvenční správce právo na odměnu a náhradu hotových výdajů. Je-li insolvenční správce plátcem daně z přidané hodnoty, náleží mu k odměně a k náhradě hotových výdajů částka odpovídající této dani, kterou je insolvenční správce povinen z odměny a z náhrady hotových výdajů odvést podle zvláštního právního předpisu (odst. 1 věta první a čtvrtá). Odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce se uspokojují z majetkové podstaty, a pokud k tomu nestačí, ze zálohy na náklady insolvenčního řízení (odstavec 2, věta první před středníkem). Vyúčtování odměny a hotových výdajů provede insolvenční správce v konečné zprávě a není-li jí, ve zprávě o své činnosti. Insolvenční soud může podle okolností případu po projednání s věřitelským výborem odměnu insolvenčního správce přiměřeně zvýšit nebo snížit. Důvodem ke snížení odměny je zejména skutečnost, že insolvenční správce poručil některou ze svých povinností nebo že nenavrhl provedení částečného rozvrhu, ačkoliv to stav zpeněžení majetkové podstaty umožňoval (odstavec 3). 13. Z obsahu spisu ani z odvolacích námitek nelze dovodit, že by v přezkoumávané věci byly dány důvody pro snížení odměny insolvenčního správce dle shora citovaného ustanovení § 38 odst. 3 IZ. Soud prvního stupně tedy zcela správně určil výši odměny insolvenčního správce podle § 1 odst. 3 vyhl. č. 313/2007 Sb. částkou 45 000 Kč, což je minimální výše odměny insolvenčního správce při řešení úpadku dlužnice konkursem, a správně přiznal též správci k této částce 21 % DPH, když správce prokázal, že je jejím plátcem (§ 38 odst. 2 IZ). Soud prvního stupně výši této odměny i způsob jejího stanovení přiléhavým způsobem zdůvodnil a na toto zdůvodnění pro stručnost odvolací soud v celém rozsahu odkazuje. 14. Odvolací soud proto postupoval podle ustanovení § 219 o. s. ř. (§ 7 IZ) a napadené usnesení potvrdil jako ve výroku věcně správné.

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici, insolvenčnímu správci a odvolateli se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

Olomouc 19. února 2018

JUDr. Ivana Waltrová v. r. předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Bc. Markéta Alková.