4 VSOL 19/2018-B-66
KSOS 34 INS 21318/2013 4 VSOL 19/2018-B-66

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Ivany Waltrové a soudkyň JUDr. Kateřiny Holešovské a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci

dlužníka: Daniel Kovalčík, rodné číslo 701123/4934, IČO 76617840 bytem Habrová 2932, 738 01 Frýdek-Místek

o rozvrhu výtěžku zpeněžení majetkové podstaty dlužníka

o odvolání věřitelek AGIRA-CREDIT s. r. o., se sídlem 28. října 854/258, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO 26862182, a ACTIVE MONEY a. s., se sídlem Čs. legií 885/11, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 27825612, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 25. 9. 2017, č. j. KSOS 34 INS 21318/2013-B-54

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 25. 9. 2017, č. j. KSOS 34 INS 21318/2013-B-54 se zrušuje a věc se vrací soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

1. Usnesením označeným v záhlaví tohoto usnesení soud prvního stupně podle ustanovení § 306 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ), určil poměrné uspokojení věřitelů částkou 50 111 Kč co do 5,26 % jejich zjištěných pohledávek v objemu 953 294,05 Kč a uvedl konkrétní částky, které na jednotlivé věřitele připadají (výrok I.) a insolvenční správkyni uložil povinnost splnit rozvrhové usnesení do 30 dnů ode dne právní moci usnesení a podat o tom zprávu insolvenčnímu soudu (výrok II). 2. V odůvodnění usnesení soud prvního stupně uvedl, že usnesením ze dne 26. 3. 2014, č. j. KSOS 34 INS 21318/2013-B-7 schválil oddlužení dlužníka zpeněžením majetkové podstaty. Usnesením ze dne 9. 6. 2017, č. j. KSOS 34 INS 21318/2013-B-49 schválil konečnou zprávu insolvenční správkyně Mgr. Zuzany Sedláčkové ze dne 10. 6.2016, podle níž na uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů připadá částka 50 111,19 Kč. Insolvenční správkyně předložila insolvenčnímu soudu dne 14. 7. 2017 návrh na rozvrh, ve kterém navrhla rozvrhnout mezi nezajištěné věřitele částku 50 111,19 Kč, což činí 5,26 % uspokojení jejich zjištěných pohledávek v celkové výši 953 294,05 Kč zahrnutých do rozvrhu. Insolvenční soud podle návrhu insolvenční správkyně vydal rozvrhové usnesení a správkyni zavázal k jeho splnění v určené lhůtě. 3. Toto usnesení napadly odvoláním věřitelky AGIRA-CREDIT s. r. o., se sídlem 28. října 854/258, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO 26862182, a ACTIVE MONEY a. s., se sídlem

Shodu s prvopisem potvrzuje Bc. Markéta Alková. isir.justi ce.cz -2-KSOS 34 INS 21318/2013

Čs. legií 885/11, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 27825612 (dále jen věřitelky ). Shodně namítly, že nesouhlasí s upokojením pohledávek věřitelů pouze do výše 5,26 %, což je hluboko pod zákonem určenou 30 % hranici uspokojení. Navrhly, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. 4. K odvoláním se vyjádřila insolvenční správkyně. Uvedla, že insolvenční soud schválil oddlužení dlužníka zpeněžením majetkové podstaty. Z výtěžku zpeněžení byl nejprve uspokojen zajištěný věřitel. Nemovitý majetek dlužníka byl zpeněžen podle jeho pokynů. Výslednou kupní cenu a od ní se odvíjející uspokojení nezajištěných věřitelů nelze klást dlužníkovi k tíži. 5. S účinností od 1. 7.2017 byl zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, novelizován zákonem č. 64/2017 Sb. Podle ustanovení čl. II. bodu 1. přechodných ustanovení tohoto zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány. 6. Při výkladu tohoto přechodného ustanovení vychází odvolací soud z toho, že podle ustálené judikatury Ústavního soudu (např. nález pléna Ústavního soudu ze dne 4. 2. 1997, sp. zn. Pl. ÚS 21/96, uveřejněný pod č. 63/1997 Sb.) a Nejvyššího soudu ČR (např. důvody rozsudku Nejvyššího soudu ČR, uveřejněného ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 35/2006), v případech časového střetu staré a nové právní normy platí obecně nepravá retroaktivita (nepravá zpětná účinnost). To znamená, že od účinnosti nové právní úpravy se i právní vztahy vzniklé podle zrušené právní normy řídí právní normou novou. Vznik právních vztahů existujících před nabytím účinnosti nové právní úpravy, právní nároky, které z těchto vztahů vznikly, jakož i vykonané právní úkony, se řídí zrušenou právní normou (při opačné interpretaci střetu právních norem by totiž docházelo k pravé retroaktivitě). Aplikuje se tedy princip ochrany minulých právních skutečností, zejména právních konání. 7. V souladu s těmito přechodnými ustanoveními postupoval odvolací soud podle insolvenčního zákona ve znění účinném od 1. 7. 2017 při respektování účinků úkonů učiněných v insolvenčním řízení v přezkoumávané věci před tímto datem. 8. Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. 9. Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobami oprávněnými, přezkoumal rozhodnutí soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1 a odst. 5 o. s. ř.) a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), dospěl k následujícím závěrům. 10. Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že insolvenční řízení v přezkoumávané věci bylo zahájeno dne 31. 7. 2013 insolvenčním návrhem dlužníka spojeným s návrhem na povolení oddlužení, jímž se dlužník domáhal rozhodnutí o svém úpadku a jeho řešení oddlužením plněním splátkového kalendáře. Soud prvního stupně usnesením ze dne 6. 12. 2013, č. j. KSOS 34 INS

Shodu s prvopisem potvrzuje Bc. Markéta Alková. -3-KSOS 34 INS 21318/2013

21318/2013-A-8 zjistil úpadek dlužníka a povolil řešení úpadku oddlužením. Na přezkumném jednání konaném dne 4. 3. 2014 byly přezkoumány přihlášené pohledávky věřitelů č. P1 až P10. Z protokolu o přezkumném jednání a seznamu přihlášených pohledávek jako jeho přílohy mimo jiné vyplývá, že dlužník popřel pravost přihlášené nezajištěné nevykonatelné pohledávky č. P1. Pohledávka č. P6 byla zjištěna ve výši 958 854,43 Kč jako nezajištěná a nevykonatelná s tím, že je zajištěna majetkem třetí osoby. Usnesením ze dne 26. 3. 2014, č. j. KSOS 34 INS 21318/2013- B-7 soud prvního stupně schválil oddlužení dlužníka zpeněžením majetkové podstaty. Na zvláštním přezkumném jednání konaném dne 19. 5. 2015 bylo přezkoumáno pořadí pohledávky č. P6 ve výši 684 854,43 Kč. Insolvenční správkyně pořadí (zajištění zástavním právem k nemovitostem dlužníka) popřela. V průběhu dalšího řízení vzala své popření pořadí pohledávky zpět. Dále byla přezkoumána a zjištěna část pohledávky č. P6 ve výši 250 000 Kč, a to jako nezajištěná, nevykonatelná s tím, že věřitelem této části pohledávky je Milan Červenka, který vyplacením obvyklé ceny zástavy uhradil za dlužníka část pohledávky č. P6 věřitelky OREA -INVEST, s. r. o. a tato část pohledávky na něj přešla. Insolvenční soud usnesením ze dne 16. 3. 2016, č. j. KSOS 34 INS 21318/2013-B-36 udělil insolvenční správkyni souhlas s vydáním výtěžku zpeněžení zajištěného majetku dlužníka ve výši 657 854,43 Kč zajištěné věřitelce OREA -INVEST, s. r. o. k uspokojení jeho pohledávky č. P6. Insolvenční správkyně předložila dne 13. 6. 2016 konečnou zprávu ze dne 10. 6. 2016, kterou insolvenční soud zveřejnil v insolvenčním rejstříku dne 16. 6. 2016 vyhláškou, s poučením o možnosti podat proti ní ve lhůtě 15 dnů od zveřejnění námitky. Námitky proti konečné zprávě nebyly podány. Soud prvního stupně schválil konečnou zprávu usnesením ze dne 9. 6. 2017, č. j. KSOS 34 INS 21318/2013-B-49. Zpeněžení majetkové podstaty činilo 867 000 Kč, pohledávky za majetkovou podstatou činily 80 939,70 Kč (odměna insolvenční správkyně), 3 328,68 Kč (hotové výdaje insolvenční správkyně) a 74 766 Kč (náklady na správu a zpeněžení majetkové podstaty). Plnění zajištěné věřitelce OREA-INVEST, s. r. o. činilo 657 854,43 Kč a částka určená k rozvrhu nezajištěným věřitelům činila 50 111,19 Kč. Insolvenční správkyně předložila dne 17. 7. 2017 návrh rozvrhového usnesení ze dne 14. 7. 2017, ve kterém navrhla rozvržení částky 50 111,19 Kč mezi věřitele pohledávek č. P1 až P5 a č. P7 až P9 v celkové výši 953 294,05 Kč tak, že tyto budou uspokojeny v rozsahu 5,26 %. Na tomto základě soud prvního stupně ve věci rozhodl odvoláním napadeným usnesením, kterým částku 50 111 Kč rozvrhl mezi věřitele takto: věřitelce pohledávky č. P1 AGIRA-CREDIT s. r. o. ve zjištěné výši 45 992,47 Kč připadla částka 2 417,47 Kč, věřitelce pohledávky č. P2 DDM INVEST X AG ve zjištěné výši 255 598,88 Kč připadla částka 13 438,65 Kč, věřitelce pohledávky č. P3 MONETA Money Bank, a. s. ve zjištěné výši 26 115,67 Kč připadla částka 1 372,70 Kč, věřiteli pohledávky č. P4 Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Územní pracoviště ve Frýdku-Místku ve zjištěné výši 1 058 Kč připadla částka 55,61 Kč, věřitelce pohledávky č. P5 ACTIVE MONEY a. s. ve zjištěné výši 370 792,04 Kč připadla částka 19 489,68 Kč, věřiteli pohledávky č. P7 Společenství vlastníků jednotek Habrová čp. 2932 ve zjištěné výši 39 006,01 Kč připadla částka 2 050,25 Kč, věřitelce pohledávky č. P8 AB 4 B.V. ve zjištěné výši 198 760,39 Kč připadla částka 10 447,30 Kč a věřitelce pohledávky č. P9 AB 4 B.V. ve zjištěné výši 15 970,59 Kč připadla částka 839,45 Kč. 11. Podle ustanovení § 306 odst. 1 IZ, po právní moci rozhodnutí o schválení konečné zprávy předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu návrh rozvrhového usnesení, v němž uvede, kolik má být vyplaceno na každou pohledávku uvedenou v upraveném seznamu přihlášených pohledávek.

Shodu s prvopisem potvrzuje Bc. Markéta Alková. -4-KSOS 34 INS 21318/2013

12. Podle ustanovení § 306 odst. 2 IZ, insolvenční soud přezkoumá věcnou správnost návrhu předloženého insolvenčním správcem. Poté vydá rozvrhové usnesení, v němž určí částky, které mají být věřitelům vyplaceny. 13. Podle ustanovení § 306 odst. 3 IZ, všichni věřitelé zahrnutí do rozvrhu se uspokojují poměrně vzhledem k výši jejich pohledávky tak, jak byla zjištěna. 14. Námitka odvolatelek spočívala v tom, že uspokojení v rozsahu 5,26 % jejich nezajištěných pohledávek je pod 30 % hranicí, kterou pro uspokojení nezajištěných věřitelů stanoví insolvenční zákon. Tato námitka není důvodná. Insolvenční zákon stanoví alespoň 30 % uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů v oddlužení jako jeden z předpokladů, po jehož splnění může být dlužníkovi přiznáno osvobození od placení pohledávek podle ustanovení § 414 IZ. Skutečnost, že nezajištění věřitelé jsou v rozvrhu, který v oddlužení zpeněžením majetkové podstaty následuje po schválení konečné zprávy, uspokojeni nižší měrou, sama o sobě neznamená, že rozvrhové usnesení není věcně správné. 15. Odvolací soud však není při přezkumu odvoláním napadeného usnesení vázán mezemi, ve kterých se odvolatelky jeho přezkumu domáhají, neboť jde o usnesení ve smyslu ustanovení § 212 písm. c) o. s. ř. (§ 7 IZ), tedy usnesení, kterým se na základě insolvenčního zákona vypořádává vztah mezi účastníky insolvenčního řízení-dlužníkem a věřiteli. Na základě tohoto přezkumu dospěl odvolací soud k následujícím závěrům. 16. Z obsahu insolvenčního spisu se podává, že dne 4. 3.2014 se u insolvenčního soudu konalo přezkumné jednání. Ze seznamu přihlášených pohledávek jako přílohy protokolu o přezkumném jednání vyplývá, že dlužník u tohoto přezkumného jednání popřel pohledávku č. P1. Z protokolu o přezkumném jednání dále vyplývá, že věřitelka pohledávky č. P1 AGIRA-CREDIT s. r. o. se tohoto přezkumného jednání zúčastnila a byla insolvenčním soudem poučena podle ustanovení § 198 IZ. Bylo tedy na ní, aby v zákonem stanovené lhůtě (§ 410 IZ) podala u insolvenčního soudu vůči dlužníkovi žalobu na určení pravosti popřené pohledávky. Z insolvenčního rejstříku (oddíl C insolvenčního spisu) však vyplývá, že žaloba podána nebyla. Marným uplynutím lhůty účast věřitelky AGIRA-CREDIT s. r. o. v řízení skončila a pohledávka č. P1 proto neměla být do rozvrhového usnesení zahrnuta. O ukončení účasti této věřitelky v insolvenčním řízení však soud prvního stupně nerozhodl (§ 185 IZ) a zahrnul nesprávně její pohledávku do rozvrhového usnesení. Tím zatížil řízení vadou, která měla za následek nesprávné rozhodnutí ve věci. 17. Ze seznamu přihlášených pohledávek se také podává, že pohledávka č. P6 byla na přezkumném jednání zjištěna jako nezajištěná ve výši 958 854,43 Kč. Z obsahu insolvenčního spisu dále vyplývá, že dne 19. 5. 2015 se u insolvenčního soudu konalo zvláštní přezkumné jednání. Ze seznamu přihlášených pohledávek jako přílohy protokolu o zvláštním přezkumném jednání vyplývá, že na tomto přezkumném jednání bylo přezkoumáno pořadí pohledávky č. P6 pokud jde o částku 684 854,43 Kč a duplicitně byla přezkoumána a zjištěna část pohledávky č. P6 ve výši 250 000 Kč, a to opět jako nezajištěná s tím, že věřitelem této části pohledávky je Milan Červenka. Z přihlášky pohledávky č. P6 se současně podává, že insolvenční soud usnesením ze dne 26. 2. 2015, č. j. KSOS 31 INS 21318/2013-P6-12 rozhodl, že vedle věřitelky OREA- INVEST, s. r. o. vstupuje do řízení co do výše 250 000 Kč věřitel Milan Červenka, bytem Vítězslava Nezvala 548, 738 01 Frýdek-Místek. Část pohledávky č. P 6 ve výši 250 000 Kč však do rozvrhu zahrnuta nebyla a z odůvodnění napadeného usnesení není zřejmé, jak se soud

Shodu s prvopisem potvrzuje Bc. Markéta Alková. -5-KSOS 34 INS 21318/2013

prvního stupně s touto pohledávkou vypořádal. Ve vztahu k této pohledávce je proto usnesení soudu prvního stupně nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů. 18. Odvolací soud na základě výše uvedených zjištění uzavírá, že napadené usnesení soudu prvního stupně je nutné zrušit, byť z jiných než v odvoláních uvedených důvodů. Postupoval proto podle ustanovení § 219a odst. 1 písm. a) a b) o. s. ř. a napadené usnesení zrušil a podle ustanovení § 221 odst. 1 písm. a) o. s. ř. věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. 19. V dalším řízení, kdy je vázán právním názorem odvolacího soudu (§ 226 odst. 1 o. s. ř.), soud prvního stupně znovu přezkoumá věcnou správnost návrhu rozvrhového usnesení předloženého insolvenční správkyni tak, aby v rozvrhovém usnesení byli poměrně vzhledem k výši jejich pohledávek upokojeni všichni věřitelé, jejichž nezajištěné pohledávky byly zjištěny. Rozvrhové usnesení náležitě odůvodní a věřitele v něm označí správnými čísly tak, jak jsou uvedeni v seznamu věřitelů.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

Olomouc 25. ledna 2018

JUDr. Ivana Waltrová v. r. předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Bc. Markéta Alková.