4 VSOL 1449/2016-P3-8
KSBR 45 INS 13866/2015 4 VSOL 1449/2016-P3-8

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Ivany Waltrové a soudkyň Mgr. Diany Vebrové a JUDr. Pavly Tomalové v insolvenční věci dlužníka DT-servis, spol. s r.o., IČ: 25555847, se sídlem Dukelská 1563/57e, Brno, PSČ 614 00, o přihlášce pohledávky č. 3 věřitele č. 3 BOPAL-window and door accessories, s.r.o., IČ: 29207177, se sídlem Pamětice 66, PSČ 679 61, do něhož vstoupilo Krajské státní zastupitelství v Brně, se sídlem Mozartova 3, Brno, PSČ 601 52, o odvolání tohoto věřitele proti usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 45 INS 13866/2015-P3-3 ze dne 3.10.2016

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 45 INS 13866/2015-P3-3 ze dne 3.10.2016 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Shora uvedeným usnesením soud prvního stupně odmítl přihlášku pohledávky č. 3 věřitele BOPAL-window and door accessories, s.r.o. v částce 543.820,82 Kč (výrok I.) a deklaroval, že právní mocí tohoto usnesení účast tohoto věřitele v rozsahu této pohledávky v insolvenčním řízení končí (výrok II.).

Na odůvodnění tohoto rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že usnesením ze dne 28.8.2015 byl zjištěn úpadek dlužníka a ve výroku VI. byli věřitelé dlužníka vyzváni, aby ve lhůtě dvou měsíců ode dne rozhodnutí o úpadku přihlásili své pohledávky. Současně byli též poučeni, že k později podaným přihláškám insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Přihláška pohledávky č. 3 věřitele č. 3 byla podána pro pohledávku ve výši 543.820,82 Kč a byla doručena insolvenčnímu soudu 29.5.2015. Podáním isir.justi ce.cz z 15.10.2015, které bylo doručeno věřiteli dne 16.10.2015, vyzval insolvenční správce věřitele k odstranění vad přihlášky a sice k jejímu doplnění s tím, že přihláška je neúplná. Ve výzvě správce věřitele poučil, aby doložil důvod vzniku pohledávky a dokumenty dokládající její vznik. Současně byl věřitel správcem poučen o následcích řádně neopravené nebo nedoplněné přihlášky, tj. že jeho přihláška bude dle § 188 odst. 2 insolvenčního zákona předložena soudu k rozhodnutí o tom, že k ní nebude přihlíženo. Lhůta 15 dnů od doručení výzvy věřiteli pro odstranění vad přihlášky uplynula dnem 2.11.2015 a věřitel na výzvu správce nereagoval. Protože vady přihlášky nebyly věřitelem odstraněny ve smyslu § 188 odst. 2 insolvenčního zákona, nastal účinek, s nímž je spojeno rozhodnutí soudu dle § 185 insolvenčního zákona, tj. že se k podané přihlášce nepřihlíží a účast věřitele v insolvenčním řízení končí.

Toto usnesení napadl věřitel odvoláním. Uvedl, že výzva insolvenčního správce ze dne 15.10.2015 k doplnění přihlášky mu byla doručena 16.10.2015 a že on doplnil přihlášku e-mailovou zprávou z 29.10.2015 zaslanou na e-mailovou adresu správce. Jako důvod vzniku pohledávky uvedl, že objednané zboží bylo dodáno do firmy DT-servis, spol. s r.o., která převzala zboží, ale faktury, kterými byla vyúčtována dohodnutá kupní cena, nebyly věřiteli uhrazeny. Dále odvolatel zdůraznil, že tedy ve stanovené lhůtě, která uplynula 2.11.2015, reagoval, byť e-mailovou zprávou, na výzvu insolvenčního správce a vady přihlášky odstranil. Po další komunikaci se správcem byly zaslány i další doklady, tj. objednávky, dodací listy a faktury, podáním ze dne 4.11.2015. Protože odvolatel splnil ve lhůtě svoji povinnost doplnit přihlášku, i když tak učinil e-mailovým podáním, navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil v celém rozsahu.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou a včas, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně včetně řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), aniž nařizoval ve věci jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k následujícím závěrům.

Podle ustanovení § 173 odst. 1, věty první IZ, věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku.

Podle ustanovení § 174 odst. 2 IZ, Přihláška pohledávky musí kromě obecných náležitostí podání obsahovat důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky. Důvodem vzniku přihlašované pohledávky se rozumí uvedení skutečností, na nichž se pohledávka zakládá.

Podle ustanovení § 188 odst. 2 IZ, nelze-li přihlášku pohledávky přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve insolvenční správce věřitele, aby ji opravil nebo doplnil do 15 dnů, nestanoví-li lhůtu delší. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží; o tomto následku musí být věřitel poučen.

Podle ustanovení § 185 IZ, jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Z obsahu insolvenčního spisu dlužníka vyplývá správnost skutkových zjištění soudu prvního stupně, pokud jde o rozhodnutí o zjištění úpadku dlužníka i lhůtu k podání přihlášek pohledávek věřitelů. Ze svazku přihlášky pohledávky č. 3 odvolatele pak vyplývá, že svou přihlášku pohledávky doručil insolvenčnímu soudu 2.6.2015. V přihlášce pohledávky však žádný důvod vzniku ani další okolnosti ohledně pohledávky neuvedl, pouze uvedl, že jde o pohledávku nezajištěnou, uvedl její výši a to, že pohledávka není splatná. Insolvenční správce výzvou datovanou 15.10.2015 (založenou v insolvenčním spise na č.l. B-17) vyzval věřitele k doplnění přihlášky pohledávky ve lhůtě 15 dnů od doručení výzvy s tím, aby doplnění bylo adresováno insolvenčnímu soudu. Současně věřitele poučil, že nebude-li v této lhůtě přihláška pohledávky řádně doplněna, předloží insolvenční správce přihlášku insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce nepřihlíží (§ 188 odst. 2 IZ). V návaznosti na to pak bude přihláška odmítnuta a účast věřitele v insolvenčním řízení ukončena dle § 185 IZ. Dále insolvenční správce ve výzvě uvedl, že věřitele rovněž žádá, aby doplněnou přihlášku pohledávky současně zaslal na e-mailovou adresu office@liquidators.cz, aby pohledávka mohla být přezkoumána. Výzva byla doručena věřiteli 16.10.2015 (jak ostatně věřitel potvrdil i v odvolání). Věřitel ve stanovené lhůtě, která uplynula dnem 2.11.2015, žádným podáním doručeným insolvenčnímu soudu přihlášku pohledávky nedoplnil. Jak sám připustil v odvolání, učinil tak pouze e-mailovým podáním zaslaným insolvenčnímu správci.

Z obsahu insolvenčního spisu a svazku přihlášky pohledávky s poukazem na shora citovaná ustanovení § 188 odst. 2 a § 185 insolvenčního zákona tedy vyplývá, že věřitel svou povinnost doplnit přihlášku pohledávky (která vykazovala vady vytýkané ve výzvě insolvenčního správce) ve stanovené lhůtě nesplnil. Splnění výzvy insolvenčního správce mělo být učiněno podáním zaslaným ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu. Tak byl věřitel i ve výzvě insolvenčního správce řádně poučen. Protože tak však neučinil, insolvenční soud postupoval správně dle ustanovení § 185 insolvenčního zákona, odmítl přihlášku věřitele a současně ukončil jeho účast v insolvenčním řízení.

Pokud jde o další argumentaci odvolatele, pak je nutno uvést, že veškerá další korespondence s insolvenčním správcem i zaslání doplnění přihlášky insolvenčnímu správci nemůže vést k odstranění vad přihlášky pohledávky. Věřitel byl zcela jasně poučen, že doplnění přihlášky má adresovat insolvenčnímu soudu. Tento požadavek insolvenčního správce byl rovněž zcela v souladu se shora citovaným ustanovením § 173 odst. 1, věty první IZ, neboť přihlášky pohledávek se podávají u insolvenčního soudu.

Odvolací soud proto postupoval podle ustanovení § 219 o.s.ř. (§ 7 IZ) a usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně, anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, věřiteli, insolvenčnímu správci a státnímu zastupitelství se však doručuje i zvláštním způsobem. Lhůta k podání dovolání počíná běžet od doručení zvláštním způsobem.

Olomouc 30. listopadu 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Ivana Waltrová, v.r. Bc. Markéta Alková předsedkyně senátu