4 VSOL 1414/2016-B-47
KSBR 32 INS 2395/2012 4 VSOL 1414/2016-B-47

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Ivany Waltrové a soudkyň Mgr. Diany Vebrové a JUDr. Pavly Tomalové v insolvenční věci dlužníka Petra anonymizovano , anonymizovano , IČ: 05065259, Nám. T. G. Masaryka 42/3, Břeclav, PSČ 690 02, o zrušení schváleného oddlužení, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 32 INS 2395/2012-B-34 ze dne 11.10.2016

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 11.10.2016 č.j. KSBR 32 INS 2395/2012-B-34 se ve výrocích I. a II. p o t v r z u j e .

II. Odvolání dlužníka proti výroku III. usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 11.10.2016 č.j. KSBR 32 INS 2395/2012-B-34 se o d m í t á .

Odůvodnění:

Shora uvedeným usnesením soud prvního stupně zrušil oddlužení dlužníka (výrok I.), na majetek dlužníka prohlásil konkurs (výrok II.) a deklaroval, že účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku (výrok III.).

Na odůvodnění tohoto usnesení soud prvního stupně uvedl, že usnesením z 27.4.2012 byl zjištěn úpadek dlužníka a bylo povoleno jeho oddlužení. Usnesením z 25.7.2012, které nabylo právní moci 17.8.2012, bylo schváleno oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře. Dále soud prvního stupně poukázal na zprávy insolvenčního správce Mgr. Martina Horáka s tím, že do měsíce září 2013 byly isir.justi ce.cz prováděny srážky z příjmu dlužníka a dlužník plnil splátkový kalendář, v měsících říjen 2013 až leden 2014 nebyla žádná splátka poskytnuta, neboť dlužník byl evidován na úřadu práce. V měsíci únoru, březnu a dubnu 2014 dlužník splátkový kalendář plnil a předpokládané uspokojení nezajištěných věřitelů přesahovalo 50 %. Dne 5.5.2016 byl ukončen pracovní poměr dlužníka. U jednání dne 2.12.2015 byly zjišťovány soudem prvního stupně okolnosti důležité pro další trvání účinků schválení oddlužení splátkového kalendáře. Dlužník uvedl, že nemá námitky vůči skutečnostem uvedeným insolvenčním správcem v jeho zprávách. Uvedl, že neplnil splátkový kalendář z důvodu nezaměstnanosti. Dne 1.10.2015 nastoupil do zaměstnání a našel si druhé zaměstnání na dohodu o provedení práce. Čisté příjmy za měsíc říjen měly činit dle sdělení dlužníka 10.601 Kč ze zaměstnání na základě pracovní smlouvy a 9.000 Kč ze zaměstnání na základě dohody o provedení práce. Splátky nebyly provedeny, neboť v účtárně zaměstnavatelů neměli k dispozici podklady ke srážkám. Podle výpočtu insolvenčního správce by ke splnění oddlužení musely měsíční splátky nadále činit 7.736 Kč. Podáním z 1.3.2016 insolvenční správce sdělil, že od ledna 2016 byly prováděny srážky ze mzdy, které byly použity k úhradě dlužného výživného. Z příjmu z brigády nebyly dosud srážky provedeny. Dlužník očekává získání přeplatku na dani z příjmu za rok 2015. Dlužné zálohy na odměnu a náhradu hotových výdajů insolvenčního správce činí 19.602 Kč, dlužné výživné 37.592 Kč. Podle výpočtu insolvenčního správce by ke splnění oddlužení musely měsíční splátky nadále činit 8.601 Kč. Podáním z 16.5.2016 insolvenční správce sdělil, že k 31.3.2016 dlužník ukončil pracovní poměry na základě pracovní smlouvy i dohody o provedení práce. Od 1.6.2016 dlužník plánuje podnikat na základě živnostenského oprávnění a srážky zaslané v měsíci dubnu 2016 byly použity na částečnou úhradu výživného. Podáním doručeným insolvenčnímu soudu 9.8.2016 insolvenční správce sdělil, že dlužník k 15.5.2016 ukončil pracovní poměr, od 1.6.2016 provozuje živnost. Svá tvrzení však dlužník nedoložil a od června 2016 nejsou na účet majetkové podstaty zasílány žádné částky. Dlužné zálohy na odměnu a náhradu hotových výdajů insolvenčního správce činí 25.690 Kč, dlužné výživné 42.522 Kč. Podle výpočtu insolvenčního správce by ke splnění oddlužení musely měsíční splátky nadále činit 11.398 Kč. S poukazem na ustanovení § 418 odst. 1 IZ soud prvního stupně poukázal na to, že dlužník dlouhodobě řádně a pravidelně neplní splátkový kalendář a situace nevykazuje zlepšení. K uspokojování nezajištěných věřitelů nedochází od května 2015 a nezajištění věřitelé byli dosud uspokojeni v rozsahu 20,91 %. K uspokojení alespoň 30 % nezajištěných závazků by dlužník musel těmto věřitelům uhradit celkem 19.496 Kč, insolvenčnímu správci na dlužných zálohách 25.690 Kč a za zbývajících 12 měsíců trvání plnění splátkového kalendáře zálohy včetně srpna 2016 ve výši 13.068 Kč. Dlužné výživné činí 42.522 Kč, za zbývajících 12 měsíců trvání plnění splátkového kalendáře bude činit 36.000 Kč. Celkem je dlužník povinen uhradit do konce plnění splátkového kalendáře částku 136.776 Kč, což představuje měsíční splátku (včetně srpna 2016) ve výši 11.398 Kč. Insolvenční soud proto postupoval tak, že zrušil schválené oddlužení a na majetek dlužníka prohlásil konkurs.

Toto usnesení napadl dlužník odvoláním. Připustil, že v určitém období neplnil splátkový kalendář, protože byl veden na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání. Poté, co nastoupil do zaměstnání a začal pracovat i na základě dohody o provedení práce (což bylo důsledkem jeho snahy plnit si povinnosti plynoucí ze schváleného oddlužení) byly od ledna 2016 splátky měsíčně zasílány. Od 1.1. do 31.5.2016 zaplatil 17.942 Kč. V době trvání pracovních poměrů se snažil získat lepší pracovní uplatnění, aby mohl zasílat vyšší částky. Od 1.6.2016 začal podnikat, provozuje restauraci. Po zahájení podnikání na účet insolvenčního správce zaslal v srpnu 2016 15.000 Kč a v září 2016 10.000 Kč. Uvedl, že má na účtu zadaný trvalý příkaz na měsíční platby ve výši 10.000 Kč, který však v současné době nebude realizován, protože účet byl na základě napadeného usnesení soudu zablokován. V březnu dostane mimořádnou částku tzv. výtočné 40.000 Kč, které zašle jako mimořádnou splátku. Uvedl, že tvrzení insolvenčního správce nejsou pravdivá vzhledem k tomu, že soud vycházel z těchto nepravdivých tvrzení, rozhodl nesprávně. Vzhledem k rozsahu podnikání je schopen platit měsíční splátky ve výši 10.000 Kč a plnit tak podmínky schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře. Navrhl, aby napadené usnesení bylo zrušeno. Při jednání před odvolacím soudem nejprve uvedl, že je po sezóně, takže prakticky žádné příjmy nemá, respektive, že po vydání napadeného usnesení a zablokování účtu si tržby ponechává v hotovosti a platby provádí složenkami hotově a ústřižky ze složenek předává své účetní. Zaplatil správci na účely oddlužení ještě den před jednáním odvolacího soudu 10.000 Kč, bude však platit měsíčně více, pokud to bude třeba pro splnění oddlužení.

Insolvenční správce navrhl odvolání dlužníka vyhovět s tím, že při konkursu se věřitelé neuspokojí, ale když se dlužník bude snažit, tak budou uspokojeni co do 30% jejich pohledávek.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou a včas, přezkoumal usnesení sodu prvního stupně v rozsahu, v jakém bylo odvoláním napadeno, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, 2, 3 a 5 o.s.ř.), při nařízeném jednání a dospěl k následujícím závěrům.

Podle ustanovení § 418 odst. 1 IZ, insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo d) to navrhne dlužník.

Podle ustanovení § 418 odst. 4 IZ, rozhodnutí podle odstavce 1 a 3 může insolvenční soud vydat, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu.

Podle ustanovení § 418 odst. 5 IZ, proti rozhodnutí podle odstavce 1 a 3 mohou podat odvolání pouze osoby uvedené v odstavci 4.

Podle ustanovení § 412 odst. 1 IZ, Po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen a) vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a v případě, že je nezaměstnaný, o získání příjmu usilovat; nesmí rovněž odmítat splnitelnou možnost si příjem obstarat, b) hodnoty získané dědictvím, darem a z neúčinného právního úkonu, jakož i majetek, který dlužník neuvedl v seznamu majetku, ač tuto povinnost měl, vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení a výtěžek, stejně jako jiné své mimořádné příjmy, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře, c) bez zbytečného odkladu oznámit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru každou změnu svého bydliště nebo sídla a zaměstnání, d) vždy k 15. březnu a k 15. září kalendářního roku předložit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru přehled svých příjmů za uplynulých 6 kalendářních měsíců, neurčí-li insolvenční soud v usnesení o schválení oddlužení jinou dobu předkládání, e) nezatajovat žádný ze svých příjmů a na žádost insolvenčního soudu, insolvenčního správce nebo věřitelského výboru předložit k nahlédnutí svá daňová přiznání za období trvání účinků schválení oddlužení, f) neposkytovat nikomu z věřitelů žádné zvláštní výhody, g) nepřijímat na sebe nové závazky, které by nemohl v době jejich splatnosti splnit.

Podle ustanovení § 412 odst. 2 IZ, po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře vykonává insolvenční správce dohled nad činností dlužníka. O výsledcích své činnosti pravidelně informuje insolvenční soud a věřitelský výbor.

Odvolací soud při jednání doplnil dokazování aktuální zprávou insolvenčního správce, ze které zjistil:

-po zrušení oddlužení a prohlášení konkursu došly na účet majetkové podstaty od dlužníka dvě splátky ve výši 15.000 Kč dne 25.8.2016 a 10.000 Kč dne 30.9.2016. O tom správce informoval insolvenční soud 18.10.2016. Další splátka ve výši 10.000 Kč byla na účet majetkové podstaty připsána 31.10.2016. Dlužník od 1.6.2016 započal s podnikatelskou činností provozem hostinské činnosti na základě živnostenského oprávnění. Z příjmů plynoucích z této podnikatelské činnosti, jak uvedl, by měl být schopen každý měsíc zasílat splátku ve výši 10.000 Kč. Dne 18.10.2016 byl dlužník informován o tom, že k tomu, aby bylo oddlužení splněno, by bylo potřeba, aby po zbývajících deset měsíců činila splátka minimálně 11.178 Kč. K datu podání zprávy insolvenčním správcem činí 30 % z celkového dluhu 64.340,03 Kč, splaceno bylo z toho 44.844,16 Kč, do 30 % zbývá doplatit 19.495,87 Kč. Dluh na odměně insolvenčního správce činí do října 2016 28.957 Kč, dluh na výživném, počítáno do měsíce října 2016, 26.522 Kč. K tomu, aby pohledávky nezajištěných věřitelů na konci oddlužení byly uspokojeny minimálně ve výši 30 %, je třeba, aby od listopadu 2016 včetně po zbývající dobu trvání oddlužení (devět měsíců) byla na účet majetkové podstaty zasílána měsíčně částka minimálně 11.309 Kč (při výpočtu byla zohledněna splátka 10.000 Kč deponovaná na účtu majetkové podstaty, odměny správce, dlužné výživné a řádné výživné, které má být hrazeno ve výši 3.000 Kč měsíčně). Celkem činí minimální částka pro splnění oddlužení (30 %) nyní 101.775,87 Kč. Z přiložených zpráv správce o plnění oddlužení od prosince 2015, že výplatní pásku z dohody o provedení práce u Vinařství Nosreti s.r.o., pracovní smlouvu s tímto zaměstnavatelem ani doklad o ukončení pracovního poměru dlužník nepředložil.

Se zřetelem na zjištění učiněná z obsahu insolvenčního spisu, ze kterých vyplývá správnost skutkových zjištění uvedených soudem prvního stupně v odůvodnění napadeného usnesení, pokud jde o průběh oddlužení dlužníka i zprávy insolvenčního správce, i se zřetelem na poslední aktuální zprávu insolvenčního správce, odvolací soud uzavírá, že v přezkoumávané věci jsou nepochybně splněny podmínky podle ustanovení § 418 odst. 1, písm. a) a b) insolvenčního zákona. Jsou tedy splněny předpoklady pro zrušení schváleného oddlužení dlužníka a rozhodnutí o způsobu řešení jeho úpadku konkursem. V průběhu oddlužení dlužníka nebyly plněny jeho povinnosti, splátky byly nepravidelné, zcela nahodilé, dlužník neplnil své oznamovací povinnosti dle shora citovaného ustanovení § 412 odst. 1 písm. c) a d) IZ. Z jeho vyjádření vyplývá, že výši splátek si upravuje jen tak, aby nezajištění věřitelé byli uspokojeni jen co do 30% jejich pohledávek (bez ohledu na skutečnou výši příjmů dlužníka po dobu trvání oddlužení). Měsíční splátka ve výši 10.000 Kč není ani dostačující proto, aby byli nezajištění věřitelé uspokojeni ve výši 30 % jejich pohledávek a byl doplacen dluh na zálohách u insolvenčního správce.

Odvolací soud proto postupoval podle ustanovení § 219 o.s.ř. a usnesení soudu prvního stupně ve výrocích I. a II. potvrdil jako ve výroku věcně správné (§ 7 IZ). Odvolání dlužníka do výroku III. napadeného rozsudku odmítl, neboť v tomto výroku soud prvního stupně pouze deklaroval zákonný účinek zveřejnění usnesení o prohlášení konkursu v insolvenčním rejstříku, a proto proti tomuto usnesení není odvolání přípustné dle ustanovení § 218 písm. c) o.s.ř. (§ 7 IZ).

Poučení: Proti výroku I. tohoto usnesení l z e podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně, anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

Olomouc 30. listopadu 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Ivana Waltrová, v.r. Bc. Markéta Alková předsedkyně senátu