4 VSOL 1399/2016-A-18
KSOS 33 INS 12695/2016 4 VSOL 1399/2016-A-18

Us ne s e ní

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Ivany Waltrové a soudkyň Mgr. Diany Vebrové a JUDr. Pavly Tomalové v insolvenční věci dlužníka Peticot, s.r.o., IČ: 03989356, se sídlem Jaselská 2942/31, Předměstí, 746 01 Opava, o návrhu insolvenčního navrhovatele Ing. Ivany anonymizovano , anonymizovano , bytem Haškova 2339/4, Opava, o odvolání Zdeňka Viktorina, bytem Zámecký okruh 55/9, Předměstí, 746 01 Opava, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 33 INS 12695/2016-A-13 ze dne 29.8.2016

tak to:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 33 INS 12695/2016-A-13 ze dne 29.8.2016 se p o t v r z u j e .

Odův odně ní:

Shora uvedeným usnesením soud prvního stupně ustanovil opatrovníkem dlužníka JUDr. Josefa Fikáčka, advokáta, se sídlem Ostrava-Kunčice, Lešetínská 626/24, 719 00.

Na odůvodnění tohoto usnesení soud prvního stupně uvedl, že z vyjádření bývalého jednatele dlužníka pana Zdeňka Viktorina a společníka dlužníka pana Martina Skřivánka a z obsahu spisu Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. 15 Cm 101/2016, v němž je projednáván návrh na jmenování jednatele dlužníka soudem, zjistil, že dlužník nemá žádného jednatele, který by za něho mohl jednat. Protože zde je nebezpečí z prodlení, když o insolvenčním návrhu věřitele má být rozhodováno bez průtahů a i s ohledem na důsledky podání insolvenčního isir.justi ce.cz návrhu uvedené v ustanovení § 109 insolvenčního zákona ustanovil dlužníku opatrovníka z řad advokátů podle ustanovení § 29 odst. 2 o.s.ř.

Toto usnesení napadl odvoláním Zdeněk Viktorin. Uvedl, že odvolání podává jako jednatel dlužníka a za dlužníka samotného. Poukázal na ustanovení § 59 odst. 5 zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. a uvedl, že v případě dlužníka došlo k tomu, že statutární orgán je jmenován valnou hromadou, kterou netvoří jen jediný společník, a proto nebylo prakticky možné doručit všem společníkům tvořícím valnou hromadu odstoupení jednatele z funkce. Byli společníci, kteří se o úmyslu odstoupit nikdy nedozvěděli, a protože se tak nestalo, nebyly po formální stránce naplněny podmínky pro zánik funkce jednatele. Soud nezkoumal tvrzení kohokoliv v tomto řízení a rozhodl bez důkazů v rozporu s projednací zásadou. Odvolatel poukázal na to, že jednatel vědom si svých povinností, vykonával všechny povinnosti, které po něm insolvenční soud jako po dlužníkovi požadoval. Je tedy zřejmé, že jednatel Zdeněk Viktorin ve funkci jednatele pokračuje a plní si své funkce statutárního orgánu. Ustanovení opatrovníka považuje za zásah do nezávislosti dlužníka, když není pro takové opatření žádného důvodu. Soud prvního stupně přitom rozhodl na základě jediného společníka, který se snaží stát se jednatelem. Proto si také společník Martin Skřivánek prostřednictvím svého advokáta vymyslel postup s tím, že doručí rejstříkovému soudu návrh na ustanovení jednatele a vzápětí podá sdělení do insolvenčního spisu, že společnost nemá jednatele. Společník má přitom možnost nechat se zvolit jednatelem valnou hromadou společnosti a k tomu potřebuje v souladu s § 170 a § 171 zákona o obchodních korporacích dvoutřetinovou většinu hlasů všech společníků. Společník Martin Skřivánek přitom zapomněl popsat, že proběhla valná hromada a že na ní nebyl zvolen jednatelem, když proti hlasovali dva společníci čítající 50 % všech hlasů. Dále odvolatel poukázal na nevhodné chování tohoto společníka a jeho advokáta a na to, že samo zahájení řízení u rejstříkového soudu pod sp. zn. 15 Cm 101/2016 ještě neznamená, že soud jednatele dlužníkovi ustanoví, zvláště, když je jisté, že jednatel existuje a plní si své povinnosti vůči rejstříkovému i vůči insolvenčnímu soudu. Navrhl, aby pro nesplnění podmínek dle § 29 odst. 2 o.s.ř. odvolací soud napadené usnesení zrušil.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou (když odvolatel je dosud zapsán v obchodním rejstříku jako jednatel dlužníka), přezkoumal napadené usnesení i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), a dospěl k následujícím závěrům.

Z obsahu insolvenčního spisu dlužníka vyplývá, že insolvenčním návrhem doručeným soudu prvního stupně 26.5.2016 domáhala se navrhovatelka Ing. Ivana anonymizovano toho, aby byl zjištěn úpadek dlužníka a aby byl na jeho majetek prohlášen konkurs. Po vydání vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení insolvenční soud mimo jiné usnesením ze dne 2.6.2016, které bylo doručeno do datové schránky dlužníka 24.6.2016, dlužníka vyzval mimo jiné k tomu, aby se vyjádřil k insolvenčnímu návrhu a aby předložil seznam majetku, závazků a zaměstnanců a předložil listinné důkazy, jichž se dovolává, a to ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení. Dne 30.6.2016 bylo doručeno insolvenčnímu soudu podání, které učinil za Martina Skřivánka (společníka dlužníka) jím zmocněný advokát, a v tomto podání sdělil, že dlužník nemá žádnou osobu oprávněnou dlužníka zastupovat, když původní jednatel pan Zdeněk Viktorin dopisem z 1.12.2015 ze své funkce odstoupil a valná hromada dlužníka, která se konala 25.4.2016 nového jednatele dlužníka nezvolila. Dále uvedl, že u Krajského soudu v Ostravě z tohoto důvodu vedeno řízení o jmenování nového jednatele soudem, a to pod sp. zn. 15 Cm 101/2016. Vzhledem k tomu navrhl, aby insolvenční soud jmenoval dlužníku opatrovníka, když tento nemá žádnou osobu, která by ho byla oprávněna zastupovat. Podáním doručeným insolvenčnímu soudu 11.7.2016 bylo zasláno vyjádření k insolvenčnímu návrhu Zdeňkem Viktorinem, který mimo jiné v tomto podání uvedl, že ačkoliv z funkce jednatele odstoupil, vyhovuje výzvě soudu a předkládá seznamy požadované insolvenčním soudem. Nato insolvenční soud vydal odvoláním napadené usnesení.

Z výpisu z obchodního rejstříku dlužníka pořízeného z počítačové sítě Internet k datu vydání tohoto usnesení vyplývá, že jako statutární orgán-jednatel dlužníka je zapsán pan Zdeněk Viktorin se dnem vzniku funkce 15.4.2015 a společníci Ing. Juraj Blahút, Martin Skřivánek, Zdeněk Viktorin a Ing. Jan Sedláček, MBA.

Podle ustanovení § 59 odst. 5 zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb., člen orgánu obchodní korporace může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro obchodní korporaci nevhodná. Neurčuje-li společenská smlouva nebo smlouva o výkonu funkce jinak, oznámí odstupující člen své odstoupení orgánu, který jej zvolil, a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li příslušný orgán obchodní korporace na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. Je-li tímto orgánem jediný společník, skončí funkce uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce jedinému společníkovi, neujednají-li jiný okamžik zániku funkce.

Podle ustanovení § 29 odst. 2 o.s.ř. opatrovníka ustanoví předseda senátu též právnické osobě, která jako účastník řízení nemůže před soudem vystupovat proto, že tu není osoba oprávněná za ni jednat nebo že je sporné, kdo je osobou oprávněnou za ni jednat (§ 21), je-li tu nebezpečí z prodlení.

Podle ustanovení § 21 odst. 1 o.s.ř. za právnickou osobu jedná a) člen statutárního orgánu; tvoří-li statutární orgán více osob, jedná za právnickou osobu předseda statutárního orgánu, popřípadě jeho člen, který tím byl pověřen; je-li předsedou nebo pověřeným členem právnická osoba, jedná vždy fyzická osoba, která je k tomu touto právnickou osobou zmocněna nebo jinak oprávněna, nebo b) její zaměstnanec (člen), který tím byl statutárním orgánem pověřen, nebo c) vedoucí jejího odštěpného závodu, jde-li o věci týkající se tohoto závodu, nebo d) její prokurista, může-li podle udělené prokury jednat samostatně.

Podle ustanovení § 21 odst. 2 o.s.ř. ustanovení odstavce 1 se nepoužije, stanoví-li tento nebo zvláštní zákon, že za právnickou osobu jednají jiné osoby.

Podle ustanovení § 21 odst. 4 o.s.ř. za právnickou osobu nemůže jednat ten, jehož zájmy jsou v rozporu se zájmy právnické osoby.

Podle ustanovení § 21 odst. 5 o.s.ř. každý, kdo jedná za právnickou osobu, musí své oprávnění prokázat. V téže věci může za právnickou osobu současně jednat jen jediná osoba.

Judikatura soudů se při výkladu shora citovaného ustanovení § 29 odst. 2 o.s.ř. ustálila na závěru, že kdo je oprávněn za právnickou osobu jednat před soudem, je sporné, jednak tehdy, jestliže u právnické osoby působí více osob, které o sobě tvrdí, že jsou ve smyslu § 21 oprávněny za ni před soudem jednat, např. došlo-li na valných hromadách společnosti s ručením omezeným ke jmenování dvou jednatelů, kteří vzájemně zpochybňují platnost jmenování druhého z nich a v dalších podobných případech. Předpokladem pro ustanovení opatrovníka podle tohoto zákonného ustanovení není až skutečnost, že probíhá u soudu řízení o platnosti usnesení valné hromady nebo jiné řízení vyvolané sporností tvrzených práv jednat za právnickou osobu; postačuje, že tu takový spor ve vnitřních poměrech právnické osoby skutečně nastal. Přitom z důvodu spornosti toho, kdo je oprávněn za právnickou osobu jednat, nepostačuje k ustanovení opatrovníka pouze to, že je sporné, kdo tvoří její statutární orgán. Současně musí být zjištěno, že tu není žádná další osoba, která by byla nesporně oprávněna za právnickou osobu ve smyslu § 21 odst. 1 až 3 o.s.ř. jednat a že si právnická osoba ani platně nezvolila zástupce s procesní plnou mocí.

Se zřetelem na uvedenou právní úpravu a shora uvedený obsah insolvenčního spisu dlužníka se odvolací soud ztotožňuje se závěrem soudu prvního stupně, že jsou splněny podmínky pro ustanovení opatrovníka dlužníku.

Zdeněk Viktorin-odvolatel-je sice zapsán jako jednatel v obchodním rejstříku dlužníka, sám však i v odvolání připustil, že z funkce jednatele odstoupil, což uvedl i v podání doručeném insolvenčnímu soudu 7.7.2016 (č.l. A-12 spisu). Spornost toho, kdo je oprávněn jako statutární orgán (dle výpisu z obchodního rejstříku jediný jednatel dlužníka) jednat je pak potvrzována i tím, že sám odvolatel a rovněž společník pan Martin Skřivánek ve svých podáních potvrzují, že na valné hromadě společnosti došlo k volbě jednatele, že však jednatel zvolen nebyl, proto bylo zahájeno u rejstříkového soudu řízení o jmenování nového jednatele dlužníka. Mimo této spornosti, kdo je jako statutární orgán oprávněn za dlužníka jednat, je splněn i druhý předpoklad pro ustanovení opatrovníka dlužníku, a to skutečnost, že zde není žádná jiná osoba, která by byla oprávněna dle shora citovaného ustanovení § 21 o.s.ř. za dlužníka jednat. Existenci takové osoby netvrdí dlužník ani jeho společník ani odvolatel a nevyplývá ani z obsahu spisu.

Odvolací soud proto napadené usnesení insolvenčního soudu podle ustanovení § 219 o.s.ř. (§ 7 IZ) potvrdil jako ve výroku věcně správné.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, odvolateli a navrhujícímu věřiteli se však také doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

Olomouc 15. listopadu 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Ivana Waltrová, v.r. Bc. Markéta Alková předsedkyně senátu