4 VSOL 1351/2016-A-13
KSOL 20 INS 21863/2016 4 VSOL 1351/2016-A-13

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Ivany Waltrové a soudkyň Mgr. Diany Vebrové a JUDr. Pavly Tomalové v insolvenční věci dlužníka: Pavla anonymizovano , anonymizovano , bytem Plumlov, Lesnická č. 454, PSČ 798 03, o insolvenčním návrhu dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci, č.j. KSOL 20 INS 21863/2016-A-5 ze dne 26.9.2016

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci, č.j. KSOL 20 INS 21863/2016-A-5 ze dne 26.9.2016 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Shora uvedeným usnesením Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci, vyslovil svou místní nepříslušnost (výrok I.) a rozhodl, že po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena Krajskému soudu v Brně jako soudu místně příslušnému (výrok II.).

Na odůvodnění tohoto usnesení soud prvního stupně uvedl, že insolvenční řízení dlužníka bylo zahájeno návrhem doručeným Krajskému soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, 22.9.2016. S poukazem na ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ), a ustanovení občanského soudního řádu upravující místní příslušnost soudu (§ 11 odst. 1, § 85 odst. 1 a § 105 odst. 1 o.s.ř.), a na věcnou a místní příslušnost soudů v insolvenčním řízení upravenou v ustanovení § 7a písm. a) a § 7b IZ uzavřel, že dlužník jako adresu svého bydliště označil adresu Plumlov, Lesnická 454, okres Prostějov, která je isir.justi ce.cz zároveň adresou jeho trvalého pobytu. Dlužník má tedy v době zahájení řízení bydliště v obvodu působnosti Okresního soudu v Prostějově, který je v obvodu Krajského soudu v Brně. Proto k projednání a rozhodnutí věci je místně příslušný Krajský soud v Brně. Proto v souladu s ustanovením § 105 odst. 2 o.s.ř. vyslovil Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci, že není k projednání věci místně příslušným, s tím, že po právní moci usnesení věc postoupí Krajskému soudu v Brně jako soudu místně příslušnému.

Toto usnesení napadl dlužník odvoláním. Uvedl, že své odvolání odůvodňuje tím, že má trvalý pobyt v okrese Prostějov, který patří pod Olomoucký kraj, proto má za to, že insolvenční návrh by měl projednávat Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci.

Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 206, § 212, § 212a odst. 1 a odst. 6 o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle ustanovení § 84 o.s.ř., k řízení je příslušný obecný soud účastníka, proti němuž návrh směřuje, není-li stanoveno jinak.

Podle ustanovení § 85 odst. 1 o.s.ř., nestanoví-li zákon jinak, je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu má bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li fyzická osoba bydliště na více místech, jsou jejím obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale.

Podle ustanovení § 85a o.s.ř., je-li pro řízení v prvním stupni věcně příslušný krajský soud a místní příslušnost se řídí obecným soudem účastníka, je místně příslušným krajský soud, v jehož obvodu je obecný soud účastníka.

Podle ustanovení § 7a písm. a) IZ, krajské soudy rozhodují jako soudy prvního stupně v insolvenčním řízení.

Podle ustanovení § 7b odst. 1 IZ, pro insolvenční řízení je příslušný soud, v jehož obvodu je obecný soud dlužníka.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že 21.9.2016 doručil dlužník Krajskému soudu v Ostravě, pobočce v Olomouci, insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení. Jako své bydliště označil obec Plumlov, ulice Lesnická 454, PSČ 798 03. Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci, vydal 22.9.2016 vyhlášku o zahájení insolvenčního řízení a dne 26.9.2016 odvoláním napadené usnesení, kterým vyslovil svou místní nepříslušnost.

Podle ustanovení § 105 odst. 1 o.s.ř., místní příslušnost zkoumá soud jen do skončení přípravného jednání podle § 114c. Neprovedl-li tuto přípravu jednání, zkoumá soud místní příslušnost jen před tím, než začne jednat o věci samé, nebo rozhodl-li o věci samé bez jednání, jen před vydáním rozhodnutí; to neplatí, jde-li o platební rozkaz, elektronický platební rozkaz nebo evropský platební rozkaz. Později ji soud zkoumá pouze tehdy, nebyla-li provedena příprava jednání podle § 114c, a jen k námitce účastníka, která byla uplatněna při prvním úkonu, který účastníku přísluší. Při zkoumání místní příslušnosti se nepřihlíží k přípravě jednání, jednáním a jiným úkonům provedeným před věcně nepříslušným soudem a k rozhodnutím vydaným věcně nepříslušným soudem.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 o.s.ř., vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 předloží Nejvyššímu soudu.

S ohledem na obsah insolvenčního spisu odvolací soud uzavírá, že Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci, vyslovil svou místní nepříslušnost ve lhůtě stanovené ve shora citovaném ustanovení § 105 odst. 1 o.s.ř. předtím, než začal jednat o věci samé. Se zřetelem na jediné místo bydliště, které dlužník v insolvenčním návrhu označil, a tj. obec Plumlov v okrese Prostějov, je nutno uzavřít, že obvod Okresního soudu v Prostějově, který je obecným soudem dlužníka, spadá pod obvod Krajského soudu v Brně, a to dle § 11 odst. 2 a přílohy č. 2 k zákonu o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů č. 6/2002 Sb.

K odvolací námitce dlužníka je nutno zdůraznit, že zákonem o soudech a soudcích stanovené obvody krajských soudů se nemusí shodovat s územně správním členěním státu, a tedy tím, pod jaký kraj příslušná obec patří.

Odvolací soud proto postupoval podle ustanovení § 219 o.s.ř. (§ 7 IZ) a napadené usnesení jako ve výroku věcně správné potvrdil.

O zpětvzetí insolvenčního návrhu dlužníkem ze dne 25.10.2016 rozhodne již místně příslušný soud.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Olomouc 15. listopadu 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Ivana Waltrová, v.r. Bc. Markéta Alková předsedkyně senátu