4 VSOL 1280/2016-B-45
KSOS 13 INS 3044/2012 4 VSOL 1280/2016-B-45

Us ne s e ní

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Ivany Waltrové a soudkyň JUDr. Pavly Tomalové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka Petr anonymizovano , anonymizovano , IČ: 68932855, bytem Farní 302, 747 15 Šilheřovice, o odvolání věřitele Ing. Vladimíra Fabiána, bytem Loukov č.p. 44, PSČ 768 75, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 2.9.2016, č.j. KSOS 33 INS 3044/2012-B-33 (13 INS)

tak to:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 2.9.2016, č.j. KSOS 33 INS 3044/2012-B-33 (13INS) se p o t v r z u j e .

Odův odně ní:

Usnesením označeným ve výroku tohoto rozhodnutí Krajský soud v Ostravě odmítl odvolání shora označeného věřitele proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 11.8.2016, č.j. KSOS 33 INS 3044/2012-B-28 (13 INS).

V odůvodnění usnesení krajský soud uvedl, že odvolání odmítl pro jeho opožděnost. Usnesením ze dne 11.8.2016 (č.l. B-28) vzal soud prvního stupně na vědomí splnění oddlužení dlužníka, zprostil insolvenčního správce funkce a osvobodil dlužníka od placení pohledávek. Toto usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 11.8.2016, zvlášť bylo doručeno dlužníkovi a insolvenčnímu správci. Jelikož odvolání věřitele proti tomuto usnesení bylo podáno k poštovní přepravě až 30.8.2016, je opožděné, neboť 15 denní lhůta k podání odvolání počala běžet dnem 12.8.2016 a skončila dnem 26.8.2016. isir.justi ce.cz

Proti tomuto usnesení podal odvolání věřitel Ing. Vladimír Fabián. Namítal, že počítání lhůty od okamžiku zveřejnění rozhodnutí v insolvenčním rejstříku je nespravedlivé, neboť nemá přístup na internet. Navrhl, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně zrušil a věc vrátil Krajskému soudu v Ostravě k novému rozhodnutí.

Podle § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou a včas, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212 a § 212a odst. 1, a 6 o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k následujícím závěrům.

Podle § 71 odst. 1 IZ, soudní rozhodnutí, předvolání, vyrozumění nebo jiná písemnost insolvenčního soudu nebo účastníků se v insolvenčním řízení doručují pouze zveřejněním písemnosti v insolvenčním rejstříku (dále jen "doručení vyhláškou"), ledaže zákon stanoví pro určité případy nebo pro určité osoby i zvláštní způsob doručení. Dle odstavce 2 tohoto ustanovení, při doručení vyhláškou se písemnost považuje za doručenou dnem, popřípadě okamžikem jejího zveřejnění v insolvenčním rejstříku; okamžikem zveřejnění písemnosti v insolvenčním rejstříku se rozumí den, hodina a minuta zveřejnění. Dle odstavce 3 tohoto ustanovení, povinnost insolvenčního soudu zveřejnit vyhláškou různé údaje, stanovená v tomto zákoně, je splněna zveřejněním příslušné písemnosti v insolvenčním rejstříku; při zveřejnění písemnosti v insolvenčním rejstříku platí odstavec 2 obdobně.

Dle § 75 odst. 1 IZ, o zvláštní způsob doručení jde tehdy, jestliže zákon ukládá, aby písemnost byla doručena zvlášť nebo do vlastních rukou adresáta. Dle odstavce 2 tohoto ustanovení, nestanoví-li tento zákon jinak, doručuje se písemnost v insolvenčním řízení zvlášť dlužníku, insolvenčnímu správci, státnímu zastupitelství, které vstoupilo do insolvenčního řízení, a věřitelskému výboru. Soudní rozhodnutí se doručuje zvlášť také osobám, o jejichž podání insolvenční soud rozhoduje, a osobám, které mají v insolvenčním řízení něco osobně vykonat. Písemnosti, o nichž tak stanoví zvláštní právní předpis, se doručují zvlášť také orgánu, který vede obchodní nebo jiný rejstřík, v němž je dlužník zapsán. Dle odstavce 3 tohoto ustanovení, vedle doručení vyhláškou mohou být v určitých případech zvlášť doručeny i písemnosti, o kterých tak stanoví předseda senátu.

Tento postup insolvenčního soudu však nesmí být v rozporu s principem rovnosti účastníků insolvenčního řízení.

Dle § 204 odst. 1, věty první o.s.ř. se odvolání podává do 15 dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje. Dle odstavce 2 tohoto ustanovení je odvolání podáno včas také tehdy, jestliže bylo podáno po uplynutí 15 denní lhůty proto, že se odvolatel řídil nesprávným poučením soudu o odvolání. Neobsahuje-li rozhodnutí poučení o odvolání, o lhůtě k odvolání nebo o soudu, u něhož se podává, nebo obsahuje-li nesprávné poučení o tom, že odvolání není přípustné, lze podat odvolání do 3 měsíců od doručení.

Dle ustanovení § 57 odst. 1, odst. 2, věty druhé a odst. 3 o.s.ř., do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty; to neplatí, jde-li o lhůtu určenou podle hodin. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá správnost skutkových zjištění uvedených soudem prvního stupně v odůvodnění napadeného usnesení v tom smyslu, že usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 11.8.2016 a zvlášť bylo doručeno dlužníkovi a insolvenčnímu správci, dále v tom smyslu, že odvolatel podal odvolání k poštovní přepravě dne 30.8.2016. Jelikož odvolatel nespadá do okruhu osob, jímž se doručuje zvlášť dle ustanovení § 75 IZ, doručuje se mu dle § 71 IZ zveřejněním písemnosti v insolvenčním rejstříku, ztotožnil se odvolací soud se závěrem soudu prvního stupně, že odvolání je opožděné, neboť 15 denní lhůta k podání odvolání počala běžet dnem 12.8.2016 a skončila dnem 26.8.2016. Odvolací soud k námitce odvolatele o tom, že počítání lhůty od zveřejnění rozhodnutí v insolvenčním rejstříku je nespravedlivé pro něj jako osobu, která nemá běžně k dispozici internet, uvádí, že doručování v insolvenčním řízení je koncipováno jako speciální, oproti obecné úpravě doručování uvedené v občanském soudním řádu. Důvodem je rozsah nutného doručování prováděného v průběhu insolvenčního řízení, který je zcela nesrovnatelný s ostatními případy klasických soudních řízení. Při doručování se používá jako základní komunikační prostředek insolvenční rejstřík, přičemž zveřejnění písemností či rozhodnutí v insolvenčním rejstříku má charakter všeobecně snadno dostupného informačního zdroje. Argument odvolatele, že nemá k dispozici internet, tedy v tomto případě neobstojí.

Z důvodů shora uvedených proto odvolací soud usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné dle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci a odvolateli se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení (§ 71 odst. 1, § 74, § 75 odst. 2 IZ).

Olomouc 15. listopadu 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Ivana Waltrová, v.r. Bc. Markéta Alková předsedkyně senátu