4 VSOL 125/2018-A-15
č. j. KSBR 37 INS 19265/2017 4 VSOL 125/2018-A-15

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Ivany Waltrové a soudců Mgr. Diany Vebrové a Mgr. Josefa Berky v insolvenční věci

dlužníka: Antonín anonymizovano , anonymizovano bytem 679 05 Křtiny 212 zastoupeného advokátem JUDr. Tomášem Těmínem, Ph. D. sídlem Karlovo nám. 559/28, 120 00 Praha 2

o insolvenčním návrhu dlužníka

o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 19. 1. 2018 č. j. KSBR 37 INS 19265/2017-A-10

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 19. 1. 2018 č. j. KSBR 37 INS 19265/2017-A-10 se mění tak, že insolvenční řízení se nezastavuje.

Odůvodnění:

1. Usnesením označeným ve výroku tohoto usnesení soud prvního stupně zastavil insolvenční řízení. 2. V odůvodnění usnesení soud prvního stupně uvedl, že insolvenčním návrhem doručeným soudu dne 18. 10. 2017 se dlužník domáhal, aby bylo rozhodnuto o jeho úpadku a povolení oddlužení. Dlužník v plné moci ze dne 10. 11. 2017 zplnomocnil Advokátní kancelář Těmín, s. r. o. Takové zastoupení však není možné, neboť právním zástupcem musí být fyzická osoba (srov. ust. § 24 odst. 1 o. s. ř. a ust. § 390a odst. 1 z. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění /dále jen IZ /). Soud prvého stupně proto usnesením ze dne 8. 12. 2017 vyzval účastníka k odstranění vady plné moci tak, že si svým zástupcem zvolí fyzickou osobu. V podání ze dne 15. 12. 2017 byla předložena nová plná moc, avšak zmíněný nedostatek nebyl odstraněn, když dlužník i v nově předložené plné moci udělil zmocnění Advokátní kanceláři Těmín s. r. o. Z tohoto důvodu soud postupoval podle ust. § 104 odst. 2 o. s. ř. a pro neodstranění nedostatku podmínky řízení insolvenční řízení zastavil. Nad rámec uvedeného soud prvého stupně podotkl, že i přes výzvu nebyla odstraněna nejednoznačnost textu plné moci, když z jejího znění nelze určit, zda se jedná o procesní plnou moc pro zastupování v celém řízení dle ust. § 25 odst. 1 o. s. ř. anebo o zvláštní plnou moc udělenou pouze k sepsání a podání návrhu na povolení oddlužení ve smyslu ust. § 390a IZ. 3. Proti tomuto usnesení podal dlužník blanketní odvolání, domnívaje se, že usnesení je založeno na nesprávném právním posouzení celé věci, nesprávném posouzení skutkových okolností, jakož i procesních pochybení, a to bez bližšího rozvedení těchto namítaných skutečností.

Shodu s prvopisem potvrzuje Bc. Markéta Alková. isir.justi ce.cz -2-KSBR 37 INS 19265/2017

4. Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. 5. Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal rozhodnutí soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o. s. ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), dospěl k následujícím závěrům. 6. Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že insolvenčním řízení bylo zahájeno návrhem dlužníka zastoupeného na základě plné moci (s úředně ověřeným podpisem navrhovatele s doložkou o provedení konverze) ze dne 19. 9. 2017 advokátem JUDr. Tomášem Těmínem, Ph. D., dne 18. 10. 2017. Tento návrh byl podán z datové schránky subjektu Tomáš Těmín-Advokátní kancelář Těmín (PFO-podnikající fyzické osoby), přičemž byl podepsán uznávaným elektronickým podpisem JUDr. Tomáše Těmína. Usnesením ze dne 30. 10. 2017 č. j. KSBR 37 INS 19265/2017-A-6 soud prvého stupně dlužníka vyzval mimo jiné k předložení opravené plné moci, když dlužník zplnomocnil fyzickou osobu JUDr. Tomáše Těmína, Ph. D., avšak v návrhu na povolení oddlužení je v kolonce osoba oprávněná jednat za dlužníka a v kolonce podpisem stvrzuje uvedena Advokátní kancelář Těmín s. r. o. V reakci na tuto výzvu byla předložena datovou zprávou ze dne 14. 11. 2017 z datové schránky Tomáš Těmín-Advokátní kancelář Těmín (PFO-podnikající fyzické osoby) plná moc dlužníka ve prospěch Advokátní kanceláře Těmín s. r. o. ze dne 10. 11. 2017 (s úředně ověřeným podpisem navrhovatele s doložkou o provedení konverze). Usnesením ze dne 8. 12. 2017 č. j. KSBR 37 INS 19265/2017-A-8 soud prvého stupně dlužníka vyzval předložení opravené plné moci s odůvodněním shodným s odůvodněním napadeného usnesení. V reakci na tuto výzvu byla předložena datovou zprávou ze dne 20. 12. 2017 z datové schránky Advokátní kanceláře Těmín s. r. o. (PO-právnické osoby) plná moc dlužníka ve prospěch Advokátní kanceláře Těmín s. r. o. ze dne 15. 12. 2017 (s úředně ověřeným podpisem navrhovatele s doložkou o provedení konverze). Následně soud prvého stupně rozhodl napadeným usnesením. 7. Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. 8. Podle § 390 odst. 1, věty první IZ návrh na povolení oddlužení musí dlužník podat spolu s insolvenčním návrhem. 9. Podle ustanovení § 390a odst. 1 IZ není-li dále stanoveno jinak, musí být návrh podle § 390 odst. 1 sepsán a za dlužníka podán a) advokátem, notářem, soudním exekutorem, insolvenčním správcem, nebo b) akreditovanou osobou; akreditovanou osobou je právnická osoba, které byla rozhodnutím ministerstva udělena akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení podle tohoto zákona; osoba podle písmen a) a b), která je dlužníkem zmocněna, jen aby sepsala a v jeho zastoupení podala návrh podle § 390 odst. 1, není zástupcem dlužníka v insolvenčním řízení. Při sepisu návrhu podle § 390 odst. 1 dlužníka během porady poučí o jeho

Shodu s prvopisem potvrzuje Bc. Markéta Alková. -3-KSBR 37 INS 19265/2017

povinnostech v insolvenčním řízení. 10. S ohledem na výše citované právní normy a zjištění provedená ze spisu odvolací soud konstatuje, že soud prvého stupně nesprávně usnesením ze dne 30. 10. 2017 č. j. KSBR 37 INS 19265/2017- A-6 vyzýval dlužníka k opravě plné moci za situace, kdy tento plnou mocí ze dne 19. 9. 2017 zmocnil ke svému zastupování advokáta JUDr. Tomáše Těmína, Ph. D., jakožto fyzickou osobu. Na této plné moci byl úředně ověřen podpis dlužníka a byla opatřena doložkou o provedení konverze. Insolvenční návrh byl podepsán elektronickým uznávaným podpisem JUDr. Tomáše Těmína, Ph. D. (srovnej body 26 a 28 písm. c/ Stanoviska pléna Nejvyššího soudu ze dne 5. 1. 2017 sp. zn. Plsn 1/2015 publikovaného ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu pod č. 1/2017). Na tomto závěru nemůže ničeho změnit ani to, že v bodě 25 insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení byla uvedena Advokátní kancelář Těmín s. r. o. (jejímž jediným společníkem a jednatelem je advokát zmocněný k zastupování dlužníka). 11. Odvolací soud s ohledem na výše uvedenou procesní situaci uzavírá, že dlužník byl řádně zastoupen advokátem JUDr. Tomášem Těmínem, Ph. D., a nebyl důvod k výzvám insolvenčního soudu ze dne 30. 10. 2017 a 8. 12. 2017. Plné moci, které na základě těchto výzev dlužník předložil, nejsou platné pro rozpor se shora citovaným ustanovením § 390a odst. 1 IZ, proto s jejich předložením nemůže být spojena fikce vypovězení původní plné moci ze dne 19. 9. 2017. 12. Proto odvolací soud uzavírá, že dlužník v procesním postavení insolvenčního navrhovatele byl řádně zastoupen fyzickou osobou-advokátem JUDr. Tomášem Těmínem, Ph. D. V přezkoumávané věci proto nebyly splněny podmínky pro postup dle ustanovení § 104 odst. 2 o. s. ř. 13. Odvolací soud proto napadené usnesení změnil, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení, neboť nebyly splněny podmínky pro jeho potvrzení dle ust. § 219 o. s. ř. ani pro jeho zrušení dle ust. § 219a odst. 1 o. s. ř.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je přípustné dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Olomouc 23. února 2018

JUDr. Ivana Waltrová v. r. předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Bc. Markéta Alková.