4 VSOL 1217/2016-A-20
KSBR 32 INS 19228/2016 4 VSOL 1217/2016-A-20

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Ivany Waltrové a soudkyň Mgr. Diany Vebrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka ZAJDO Transport Logistics s.r.o., Brno-Horní Heršpice, Vodařská 126/17, PSČ 619 00, IČ: 29316120, o insolvenčním návrhu věřitele Michala anonymizovano , anonymizovano , bytem Poděbradova 574, Modřice, PSČ 664 42, zastoupeného obecným zmocněncem Ondřejem Málkem, bytem Kotlářská 674/46, Brno, PSČ 602 00, o návrhu věřitele na nařízení předběžného opatření, o odvolání věřitele proti usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 32 INS 19228/2016-A-11 ze dne 2.9.2016

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 32 INS 19228/2016-A-11 ze dne 2.9.2016 se z r u š u j e a věc se v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Shora uvedeným usnesením soud prvního stupně odmítl návrh věřitele ze dne 31.8.2016 na nařízení předběžného opatření toho znění: 1. Soud ustanovuje předběžného správce. 2. Dlužník ZAJDO Transport Logistics s.r.o., IČO: 293 16 120, se sídlem Vodařská 126/17, 619 00 Brno, může nakládat s majetkovou podstatou, tj. s veškerým majetkem, který mu patřil v době, kdy bylo zveřejněno toto předběžné opatření isir.justi ce.cz v insolvenčním rejstříku, a provozovat veškerou činnost pouze se souhlasem předběžného správce. 3. Osobám, které mají závazky vůči dlužníkovi ZAJDO Transport Logistics s.r.o., IČO: 293 16 120, se sídlem Vodařská 126/17, 619 00 Brno se ukládá, aby napříště plnění poskytovaly předběžnému správci. 4. Předběžnému správci se ukládá, aby nejméně jednou za měsíc předložil zprávu o své činnosti. (výrok I.) a uložil věřiteli, aby ve lhůtě 3 dnů od právní moci usnesení zaplatil na označený účet soudu prvního stupně soudní poplatek ve výši 1.000 Kč za rozhodnutí o návrhu na nařízení předběžného opatření (výrok II.).

Na odůvodnění tohoto usnesení soud prvního stupně uvedl, že 18.8.2016 bylo zahájeno na návrh věřitele insolvenční řízení, jímž se domáhal zjištění úpadku dlužníka. Podáním z 31.8.2016 navrhl věřitel nařízení uvedeného předběžného opatření. Dle zprávy účtárny soudu prvního stupně ze dne 1.9. 2016 jistota nebyla věřitelem na účet soudu ke dni 31.8.2016 zaplacena. Proto s poukazem na ustanovení § 7 a § 82 odst. 1, věty první insolvenčního zákona uzavřel, že podle ustanovení § 75b odst. 1, věty první a odst. 2 občanského soudního řádu k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by vznikla předběžným opatřením, byl navrhovatel předběžného opatření povinen složit nejpozději ve stejný den, kdy podal u soudu návrh na nařízení předběžného opatření, jistotu ve výši 10.000 Kč a v obchodních věcech ve výši 50.000 Kč, s tím, že nebude-li jistota složena, předseda senátu návrh na předběžné opatření odmítne. Protože věřitel jistotu při podání návrhu na nařízení předběžného opatření nesložil, návrh na nařízení předběžného opatření odmítl. Dále vyměřil věřiteli podle § 4 odst. 1, písm. h) a § 7 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, a položky 5 Sazebníku poplatků, který tvoří přílohu tohoto zákona, soudní poplatek za návrh na nařízení předběžného opatření ve výši 1.000 Kč.

Toto usnesení napadl věřitel odvoláním. Poukázal na to, že podle ustanovení § 82 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ), předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak, a navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu. Dále uvedl, že podle § 112 odst. 1 IZ insolvenční soud ustanoví předběžným opatřením předběžného správce i bez návrhu, jestliže nařídil předběžné opatření, kterým omezil dlužníka v nakládání s majetkovou podstatou v širším rozsahu, než je uvedeno v § 111. Podle ustanovení § 113 odst. 1 IZ, je-li nutné zabránit v době do vydání rozhodnutí o úpadku změnám v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů, insolvenční soud může i bez návrhu nařídit předběžné opatření, kterým dlužníkovi uloží, aby nenakládal s určitými věcmi nebo právy náležejícími do jeho majetkové podstaty, nebo rozhodne, že dlužník může nakládat s majetkovou podstatou nebo její částí pouze se souhlasem předběžného správce. Může též nařídit, aby osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale předběžnému správci. Současně ustanoví předběžného správce, pokud tak neučinil dříve. Protože odvolatel podal návrh na nařízení předběžného opatření dle § 112 odst. 1 a § 113 odst. 1 IZ, tzn. k nařízení takového předběžného opatření, které je možné nařídit i bez návrhu, pak neměl povinnost složit jistotu v souladu s § 82 odst. 1, věty druhé insolvenčního zákona. Proto dle odvolatele neměl soud prvního stupně důvod pro odmítnutí návrhu z důvodu nesložení jistoty. Navrhl, aby odvolací soud zrušil napadené usnesení a rozhodl o nařízení jím navrženého předběžného opatření.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k následujícím závěrům.

Podle ustanovení § 82 odst. 1 IZ, předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu. Povinnost složit jistotu jako navrhovatel předběžného opatření nemá dlužník.

Podle ustanovení § 112 odst. 1 IZ, insolvenční soud ustanoví předběžným opatřením předběžného správce i bez návrhu, jestliže nařídil předběžné opatření, kterým omezil dlužníka v nakládání s majetkovou podstatou v širším rozsahu, než je uvedeno v § 111.

Podle ustanovení § 111 odst. 1 a 2 IZ, nerozhodne-li insolvenční soud jinak, je dlužník povinen zdržet se od okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní může náležet, pokud by mělo jít o podstatné změny ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku anebo o jeho nikoli zanedbatelné zmenšení. Peněžité závazky vzniklé před zahájením insolvenčního řízení je dlužník oprávněn plnit jen v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem. Omezení podle odstavce 1 se netýká úkonů nutných ke splnění povinností stanovených zvláštními právními předpisy, k provozování podniku v rámci obvyklého hospodaření, k odvrácení hrozící škody, k plnění zákonné vyživovací povinnosti a ke splnění procesních sankcí. Dále se omezení podle odstavce 1 nevztahuje na uspokojování pohledávek za majetkovou podstatou (§ 168) a pohledávek jim postavených na roveň (§ 169); tyto pohledávky se uspokojují v termínech splatnosti, je-li to podle stavu majetkové podstaty možné.

Podle ustanovení § 113 odst. 1 IZ, je-li nutné zabránit v době do vydání rozhodnutí o úpadku změnám v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů, insolvenční soud může i bez návrhu nařídit předběžné opatření, kterým dlužníkovi uloží, aby nenakládal s určitými věcmi nebo právy náležejícími do jeho majetkové podstaty, nebo rozhodne, že dlužník může nakládat s majetkovou podstatou nebo její částí pouze se souhlasem předběžného správce. Může též nařídit, aby osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale předběžnému správci. Současně ustanoví předběžného správce, pokud tak neučinil dříve.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá správnost skutkových zjištění uvedených v odůvodnění napadeného usnesení, pokud se týká návrhu věřitele na nařízení předběžného opatření a znění tohoto opatření, i pokud jde o to, že věřitel nesložil jistotu.

Se zřetelem na shora citovaná ustanovení insolvenčního zákona, a to ustanovení § 82 odst. 1 a § 112 odst. 1 a § 113 odst. 1, odvolací soud uzavírá, že odvolací námitky věřitele jsou zcela důvodné. Ze znění navrhovaného předběžného opatření vyplývá, že má být ustanoven předběžný správce a že dále má být dlužníkovi uloženo, aby s veškerým majetkem nakládal a veškerou činnost provozoval se souhlasem předběžného správce (§ 112 odst. 1 IZ). V tomto směru tedy nesporně jde o omezení dlužníka ve větším rozsahu, než stanoví insolvenční zákon v § 111. Stejně tak, pokud jde o uložení povinnosti osobám, které mají závazky vůči dlužníkovi, poskytovat plnění předběžnému správci, pak v tomto znění předpokládá nařízení předběžného opatření insolvenčním soudem i bez návrhu ustanovení § 113 odst. 1 IZ. Je proto nutno uzavřít, že navrhované předběžné opatření je předběžným opatřením, které může insolvenční soud vydat i bez návrhu, proto navrhovatel takového předběžného opatření není povinen složit jistotu dle shora citovaného ustanovení § 82 odst. 1, věty druhé IZ.

Odvolací soud proto podle ustanovení § 219a odst. 1, písm. a) o.s.ř. (§ 7 IZ) napadené usnesení soudu prvního stupně zrušil, a to včetně závislého výroku II., kterým byla uložena věřiteli poplatková povinnost v souladu s ustanovením § 4 odst. 1, písm. h) zákona o soudních poplatcích, když tato povinnost má být ukládána až v souvislosti s rozhodnutím soudu o návrhu na nařízení předběžného opatření. Současně podle ustanovení § 221 odst. 1, písm. a) o.s.ř. vrátil věc soudu prvního stupně k dalšímu řízení. V dalším řízení soud prvního stupně o návrhu věřitele věcně rozhodne, pokud neshledá nedostatky v náležitostech návrhu na nařízení předběžného opatření.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Olomouc 23. září 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Ivana Waltrová, v.r. Bc. Markéta Alková předsedkyně senátu