4 VSOL 1212/2017-B-22
KSOS 31 INS 28255/2012 4 VSOL 1212/2017-B-22

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Ivany Waltrové a soudkyň JUDr. Kateřiny Holešovské a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci

dlužníka: Zbyněk Roušar, rodné číslo 720814/3492 bytem Rapotín 548, 788 14 Rapotín

o splnění oddlužení, osvobození dlužníka od placení pohledávek a schválení odměny a hotových výdajů insolvenční správkyně

o odvolání insolvenční správkyně JUDr. Dagmar Kolákové, se sídlem Slovanská 7, 787 01 Šumperk, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 9. 11. 2017, č. j. KSOS 33 INS 28255/2012-B-17

rozhodl takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 9. 11. 2017, č. j. KSOS 33 INS 28255/2012-B-17 se ve výroku III. zrušuje a věc se v tomto rozsahu vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

II. Usnesení soudu prvního stupně se v napadených výrocích IV. a V. potvrzuje.

Odůvodnění:

1. Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí krajský soud vzal na vědomí splnění oddlužení dlužníka (výrok I.), JUDr. Dagmar Kolákovou zprostil funkce insolvenční správkyně (výrok II.), schválil odměnu insolvenční správkyně ve výši 49.005 Kč včetně DPH a náhradu hotových výdajů insolvenční správkyně ve výši 9.801 Kč včetně DPH s tím, že tyto částky již byly správkyni zálohově uhrazeny (výrok III.), osvobodil dlužníka od placení pohledávek (výrok IV.) a rozhodl, že osvobození se vztahuje i na ručitele a jiné osoby, které měly vůči dlužníkovi pro tyto pohledávky právo postihu (výrok V.).

2. V odůvodnění rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že usnesením ze dne 7. 12. 2012, č. j. KSOS 33 INS 28255/2012-A-5 rozhodl o úpadku dlužníka a povolil řešení úpadku oddlužením. O schválení oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře rozhodl usnesením ze dne 20. 3. 2013, č. j. KSOS 33 INS 28255/2012-B-3. Ze zprávy insolvenční správkyně doručené insolvenčnímu soudu dne 6. 10. 2017 bylo zjištěno, že dlužník v období od dubna 2013 do září 2017 (54 měsíců) uhradil své závazky vůči nezajištěným věřitelům v souladu se splátkovým kalendářem v rozsahu 100 %. Podle insolvenční správkyně jsou tak splněny veškeré podmínky pro vydání usnesení o splnění oddlužení. Dlužník v uvedeném

Shodu s prvopisem potvrzuje Bc. Markéta Alková. isir.justi ce.cz -2-KSOS 33 INS 28255/2012

období rovněž zálohově hradil odměnu a paušální náhradu hotových výdajů insolvenční správkyně. Insolvenční soud proto podle ustanovení § 413 a § 414 zákona č. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, (dále jen IZ ), vzal na vědomí splnění oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře, zprostil insolvenční správkyni funkce a osvobodil dlužníka od placení pohledávek. Insolvenční správkyni přiznal odměnu podle ustanovení § 3 písm. b) vyhlášky č. 313/2007 Sb. o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, v rozhodném znění, (dále jen vyhláška ). Za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, tj. za 54 měsíců, jí přiznal odměnu 54 x 750 Kč, což činí 40.500 Kč, po navýšení o DPH 8.505 Kč činí odměna celkem částku 49.005 Kč. O náhradě hotových výdajů insolvenční správkyně rozhodl podle ustanovení § 7 odst. 4 vyhlášky a za 54 měsíců jí přiznal náhradu hotových výdajů 54 x 150 Kč, což činí 8.100 Kč, po navýšení o DPH 1.701 Kč činí náhrada hotových výdajů celkem částku 9.801 Kč. Za dobu před schválením oddlužení, tj. za 4 měsíce od prosince 2012 do března 2013, insolvenční soud insolvenční správkyni odměnu ve výši 3.630 Kč včetně DPH nepřiznal s odůvodněním, že správkyni nelze stanovit další odměnu, neboť odměna je jen jedna za celé řízení a ta již byla správkyni zcela uhrazena. Vyšel přitom z rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 30. 9. 2015, č. j. 29 NSČR 54/2013- B-261, z něhož vyplývá, že výše odměny insolvenčního správce se určí podle příslušného ustanovení vyhlášky v závislosti na způsobu řešení úpadku, přičemž takto je určena jedna celková odměna a nelze přiznat další (novou) odměnu, a to ani v případě, kdy v řízení působilo několik insolvenčních správců. Z uvedeného lze jinými slovy dovodit, že v posuzované věci měsíční paušální částky ve výši 750 Kč (odměna), přiznané za období trvání účinků splátkového kalendáře v souladu s příslušným zněním § 3 vyhlášky, zahrnují i odměnu za období od úpadku do konce měsíce předcházejícího měsíci, v němž nastaly účinky schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Tato jediná celková odměna již byla insolvenční správkyni dlužníkem zálohově zcela uhrazena. Z obdobného důvodu insolvenční soud nepřiznal insolvenční správkyni náhradu hotových výdajů za období od prosince 2012 do března 2013 v celkové výši 726 Kč, když má za to, že měsíční paušální částka ve výši 150 Kč přiznaná za období trvání účinků splátkového kalendáře je určena právě k úhradě hotových výdajů správce a jsou v ní obsaženy i výdaje vzniklé před vydáním usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Tyto jedny celkové hotové výdaje již byly insolvenční správkyni dlužníkem zálohově zcela uhrazeny.

3. Toto usnesení napadla insolvenční správkyně odvoláním, a to výslovně ve výrocích III., IV. a V. Namítla, že soud prvního stupně věc nesprávně právně posoudil, když dospěl k závěru, že insolvenční správkyně nemá nárok na odměnu a náhradu hotových výdajů za období od prosince 2012 do března 2013 (4 měsíce), tedy za období od povolení oddlužení do zahájení plnění splátkového kalendáře. Oba vrchní soudy opakovaně judikovaly (např. rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 3 VSOL 482/2012, sp. zn. 3 VSOL 1326/2014, sp. zn. 2 VSOL 292/2014, sp. zn. 2 VSOL 544/2015), že insolvenční správce má nárok na odměnu a náhradu hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s výkonem funkce i za období od úpadku do schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, a že tyto nároky nejsou kryty paušálními částkami stanovenými v ustanovení § 3 písm. a) a § 7 prováděcí vyhlášky ve znění účinném do 31. 12. 2013. O odměně insolvenčního správce

Shodu s prvopisem potvrzuje Bc. Markéta Alková. -3-KSOS 33 INS 28255/2012

za jeho činnost vykonanou před účinky schválení oddlužení insolvenční soud rozhoduje podle ustanovení § 5 vyhlášky. Vyúčtovanou náhradu hotových výdajů spojených s touto činností insolvenčního správce přizná v prokázané (důvodně vynaložené) výši, s limity podle ustanovení § 7 odst. 1 a 3 vyhlášky. Citovala rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci ze dne 22. 7. 2016, č. j. 1 VSOL 745/2016-B-37 a Vrchního soudu v Praze ze dne 25. 8. 2010, č. j. 1 VSPH 620/2010-B-19. Uvedla, že funkci insolvenční správkyně vykonávala řádně i v tzv. mezidobí, kdy sestavila seznam přihlášených pohledávek a provedla jejich přezkum, zjistila majetkové poměry dlužníka a podala o nich insolvenčnímu soudu zprávu a zajistila svůj zástup na přezkumném jednání a schůzi věřitelů. Dále namítla, že nebylo-li dosud správně rozhodnuto o její odměně a náhradě hotových výdajů a tyto nebyly zcela uhrazeny, nejsou zatím splněny podmínky pro osvobození dlužníka od placení pohledávek podle ustanovení § 414 IZ. Navrhla, aby odvolací soud napadené rozhodnutí soudu prvního stupně ve výroku III. změnil tak, že jí schválí odměnu ve výši 52.635 Kč včetně DPH a náhradu hotových výdajů ve výši 10.527 Kč včetně DPH s tím, že odměna a náhrada hotových výdajů ve výši 4.356 Kč včetně DPH za dobu od úpadku do schválení oddlužení bude uhrazena z prostředků deponovaných na účtu majetkové podstaty. Dále navrhla, aby odvolací soud zrušil výroky IV. a V. rozhodnutí.

4. S účinností od 1. 7. 2017 byl zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, novelizován zákonem č. 64/2017 Sb. Podle ustanovení Čl. II. bodu 1. Přechodných ustanovení tohoto zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

5. Při výkladu tohoto přechodného ustanovení vychází odvolací soud z toho, že podle ustálené judikatury Ústavního soudu (např. nález pléna Ústavního soudu ze dne 4. 2. 1997, sp. zn. Pl. ÚS 21/96, uveřejněný pod č. 63/1997 Sb.) a Nejvyššího soudu ČR (např. důvody rozsudku Nejvyššího soudu ČR, uveřejněného ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 35/2006), v případech časového střetu staré a nové právní normy platí obecně nepravá retroaktivita (nepravá zpětná účinnost). To znamená, že od účinnosti nové právní úpravy se i právní vztahy vzniklé podle zrušené právní normy řídí právní normou novou. Vznik právních vztahů existujících před nabytím účinnosti nové právní úpravy, právní nároky, které z těchto vztahů vznikly, jakož i vykonané právní úkony, se řídí zrušenou právní normou (při opačné interpretaci střetu právních norem by totiž docházelo k pravé retroaktivitě). Aplikuje se tedy princip ochrany minulých právních skutečností, zejména právních konání.

6. V přezkoumávané věci bylo o úpadku dlužníka a řešení úpadku oddlužením rozhodnuto usnesením ze dne 7. 12. 2012. O schválení oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře bylo rozhodnuto usnesením ze dne 20. 3. 2013. Účinky těchto úkonů je nutné hodnotit podle zákona č. 182/2006 Sb., ve znění účinném do 30. 6. 2017 a podle téhož znění postupovat i při projednání odvolání insolvenční správkyně proti napadeným výrokům III., IV. a V. usnesení soudu prvního stupně. Dále je nutné postupovat podle vyhlášky č. 313/2007 Sb., ve znění účinném do 31. 12. 2012 (viz Čl. II Přechodná ustanovení vyhlášky č. 488/2012 Sb.

Shodu s prvopisem potvrzuje Bc. Markéta Alková. -4-KSOS 33 INS 28255/2012

a Čl. II Přechodná ustanovení, bod 1. vyhlášky č. 398/2013 Sb.), když rozhodnutí o způsobu řešení úpadku dlužníka bylo vydáno dne 7. 12. 2012.

7. Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

8. Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal rozhodnutí soudu prvního stupně v napadeném rozsahu, tj. ve výrocích III., IV. a V., jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a o. s. ř.) a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), dospěl k níže uvedeným závěrům.

9. Z obsahu insolvenčního spisu dlužníka vyplývá správnost skutkových tvrzení soudu prvního stupně uvedených v odůvodnění napadeného usnesení, pokud jde o dobu trvání oddlužení plněním splátkového kalendáře, míru plnění nezajištěným věřitelům i pokud jde o obsah zprávy insolvenční správkyně o splnění oddlužení.

10. Z insolvenčního spisu dlužníka se dále podává, že usnesením ze dne 7. 12. 2012 insolvenční soud rozhodl o úpadku dlužníka, povolil řešení úpadku oddlužením a do funkce insolvenční správkyně ustanovil JUDr. Dagmar Kolákovou. Insolvenční správkyně předložila insolvenčnímu soudu dne 19. 2. 2013 písemnou zprávu o své dosavadní činnosti, soupis majetkové podstaty a seznam přihlášených pohledávek. Přezkumného jednání (na kterém byly přezkoumány přihlášky pohledávek č. P1 až P5) a následné první schůze věřitelů, které se konaly dne 25. 2. 2013, se zúčastnil její zástupce. Insolvenční soud rozhodl o schválení oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře usnesením ze dne 20. 3. 2013, a to počínaje dubnem 2013. Ve zprávě o splnění oddlužení ze dne 25. 9. 2017 insolvenční správkyně mimo jiné vyúčtovala svoji odměnu, a to za období trvání účinků schváleného oddlužení, tj. od dubna 2013 do září 2017 ve výši 40.500 Kč (54 měsíců x 750 Kč) a DPH ve výši 8.505 Kč, celkem tedy částku 49.005 Kč, a dále za období od rozhodnutí o úpadku do konce měsíce předcházejícímu měsíci, v němž nastaly účinky schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře, tj. od prosince 2012 do března 2013 ve výši 3.000 Kč (4 měsíce x 750 Kč) a DPH ve výši 630 Kč, celkem tedy částku 3.630 Kč. Vyúčtovala také hotové výdaje, a to za období trvání účinků schváleného oddlužení, tj. od dubna 2013 do září 2017 ve výši 8.100 Kč (54 měsíců x 150 Kč) a DPH ve výši 1.701 Kč, celkem tedy částku 9.801 Kč, a dále za období od prosince 2012 do března 2013 ve výši 600 Kč (4 měsíce x 150 Kč) a DPH ve výši 126 Kč, celkem tedy částku 726 Kč.

11. Podle ustanovení § 38 odst. 1 IZ, insolvenční správce má právo na odměnu a náhradu hotových výdajů. V případě konkursu se výše odměny určí z počtu přezkoumaných přihlášek a z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi věřitele. Je-li insolvenční správce plátcem daně z přidané hodnoty, náleží mu k odměně a k náhradě hotových výdajů částka

Shodu s prvopisem potvrzuje Bc. Markéta Alková. -5-KSOS 33 INS 28255/2012

odpovídající této dani, kterou je insolvenční správce povinen z odměny a náhrady hotových výdajů odvést podle zvláštního právního předpisu.

12. Podle ustanovení § 38 odst. 2 IZ, odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce se uspokojují z majetkové podstaty, a pokud k tomu nestačí, ze zálohy na náklady insolvenčního řízení; není-li jejich uspokojení z těchto zdrojů možné, hradí je stát, nejvýše však 50.000 Kč na odměně insolvenčního správce a 50.000 Kč na náhradě hotových výdajů insolvenčního správce.

13. Podle ustanovení § 38 odst. 6 IZ způsob určení odměny, některých hotových výdajů insolvenčního správce a způsob jejich úhrady státem stanoví prováděcí předpis.

14. Podle ustanovení § 3 písm. b) vyhlášky, v rozhodném znění, pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku oddlužení, činí odměna insolvenčního správce při oddlužení plněním splátkového kalendáře 750 Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

15. Podle ustanovení § 5 vyhlášky, nelze-li odměnu určit postupem podle § 1 až 4, rozhodne o výši odměny insolvenční soud s přihlédnutím zejména k délce doby, rozsahu a náročnosti vykonávané činnosti insolvenčního správce.

16. Podle ustanovení § 7 odst. 1, 2 a 3 vyhlášky, výše náhrady cestovních nákladů se řídí zvláštními právními předpisy. Poštovné, telekomunikační poplatky, náklady na opisy a fotokopie se hradí v prokázané výši, nejvýše však do 5 % odměny insolvenčního správce určené podle této vyhlášky. Ostatní hotové výdaje se hradí v prokázané výši, nejvýše však ve výši odpovídající ceně obvyklé v době a místě uplatnění těchto hotových výdajů.

17. Podle ustanovení § 7 odst. 4 vyhlášky, insolvenčnímu správci náleží v souvislosti s výkonem jeho činnosti při oddlužení plněním splátkového kalendáře náhrada hotových výdajů ve výši 150 Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

18. Odvolací soud především uvádí, že insolvenční správkyně správně vyúčtovala svou odměnu a náhradu hotových výdajů za dobu trvání schváleného oddlužení, tj. od dubna 2013 do září 2017, a to v souladu se shora citovanými ustanoveními insolvenčního zákona a vyhlášky č. 313/2007 Sb., v rozhodném znění. Soud prvního stupně jí také zcela správně za dobu trvání schváleného oddlužení, tj. za 54 měsíců, přiznal odměnu i náhradu hotových výdajů včetně DPH s tím, že tyto částky již byly správkyni zálohově uhrazeny (výrok III. napadeného usnesení).

19. Odvolací soud se však neztotožňuje se závěrem soudu prvního stupně, že insolvenční správkyně nemá nárok na odměnu a náhradu hotových výdajů za období od rozhodnutí o úpadku (spojeného s povolením oddlužení) do měsíce předcházejícího schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Oba vrchní soudy jako soudy odvolací sdílejí právní názor, že pokud s odměnou insolvenčního správce a náhradou jeho hotových výdajů za období před

Shodu s prvopisem potvrzuje Bc. Markéta Alková. -6-KSOS 33 INS 28255/2012

schválením oddlužení vyhláška č. 313/2007 Sb., ve znění účinném do 31. 12. 2013, výslovně nepočítá, a upravuje jen odměnu a hotové výdaje po schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, je nutné určit odměnu úvahou soudu s přihlédnutím ke kritériím uvedeným v § 5 vyhlášky a správci přiznat náhradu prokázaných účelně vynaložené nákladů. Insolvenční správce má právo na odměnu a náhradu svých hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s řádným výkonem funkce též za období od rozhodnutí o úpadku do rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, a tyto správcovy nároky nejsou kryty paušálními částkami stanovenými v ustanovení § 3 písm. b) a § 7 odst. 4 vyhlášky. Vyúčtovanou náhradu hotových výdajů spojených s touto činností soud insolvenčnímu správci přiznává v prokázané (důvodně vynaložené) výši, při dodržení limitů daných ustanovením § 7 odst. 1 až 3 vyhlášky.

20. Tyto závěry vyslovil Vrchní soud v Praze například v usnesení ze dne 25. 8. 2010 č. j. KSHK 40 INS 2229/2010, 1 VSHP 620/2010-B-19, ze dne 29. 11. 2010 č. j. KSUL 69 INS 1368/2010, 2 VSPH 1085/2010-B-19 a ze dne 19. 5. 2011 č. j. KSHK 45 INS 3216/2010, 3 VSPH 1239/2010-B-27. Vrchní soud v Olomouci je formuloval například v usnesení ze dne 23. 11. 2011 č. j. KSBR 31 INS 5738/2009, 2 VSOL 522/2011-B-44, ze dne 9. 9. 2010 č. j. KSOS 36 INS 2399/2010, 2 VSOL 281/2010-A-34 a ze dne 26. 6. 2014 č. j. KSOL 16 INS 7593/2009, 2 VSOL 292/2014-B-60. Judikatorní závěry vrchních soudů o nároku insolvenčního správce na odměnu a náhradu hotových výdajů také za období před schválením oddlužení plněním splátkového kalendáře se následně promítly do novely vyhlášky č. 313/2007 Sb., která byla s účinností od 1. 1. 2014 provedena vyhláškou č. 398/2013 Sb., kde jsou tyto nároky již upraveny výslovně.

21. K argumentaci soudu prvního stupně usnesením Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 9. 2015, sen. zn. 29 NSČR 54/2013, které bylo publikováno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek po pořadovým číslem 82 ročníku 2016, odvolací soud uvádí, že toto rozhodnutí na přezkoumávanou věc nedopadá. Nejvyšší soud České republiky v něm přijal a odůvodnil závěr, že jednu celkovou odměnu insolvenčního správce za insolvenční řízení nelze navyšovat a pokud bylo v insolvenčním řízení činných více insolvenčních správců, pak se odměna mezi ně rozdělí.

22. Odvolací soud na základě výše uvedených skutečností dospěl k závěru, že je namístě usnesení soudu prvního stupně v napadeném výroku III. zrušit a insolvenční soud zavázat shora uvedeným právním názorem odvolacího soudu. Proto postupoval podle ustanovení § 219a odst. 1 písm. a) o. s. ř. a § 221 odst. 1 písm. a) o. s. ř. a usnesení soudu prvního stupně v odvoláním napadeném výroku III. zrušil a v tomto rozsahu věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. V dalším řízení bude soud prvního stupně postupovat v souladu se shora vyjádřeným právním názorem odvolacího soudu, kterým je vázán (§ 226 odst. 1 o. s. ř.).

23. Pokud jde o odvolání insolvenční správkyně do výroku IV. a V. usnesení soudu prvního stupně, jímž byl dlužník ve smyslu ustanovení § 414 IZ osvobozen od placení pohledávek, toto odvolání není důvodné. Odvolatelka je sice subjektivně legitimována k podání odvolání proti těmto výrokům usnesení soudu prvního stupně (§ 416 odst. 2, věta třetí IZ), když její pohledávka vůči dlužníkovi nebyla v insolvenčním řízení zcela uspokojena, její odvolání však

Shodu s prvopisem potvrzuje Bc. Markéta Alková. -7-KSOS 33 INS 28255/2012

není důvodné. Skutečnost, že dlužník dosud nezaplatil insolvenční správkyni odměnu a náhradu hotových výdajů za období od rozhodnutí o úpadku do měsíce předcházejícímu schválení oddlužení splněním splátkového kalendáře, nelze přičítat k jeho tíži. Dlužník splnil všechny podmínky pro osvobození od placení pohledávek podle schváleného způsobu oddlužení v souladu s ustanovením § 414 odst. 1 IZ, a soud prvního stupně jej proto zcela správně osvobodil od placení zbytku neuspokojených pohledávek. Odvolací soud proto postupoval podle ustanovení § 219 o. s. ř. (§ 7 IZ) a napadené usnesení ve výrocích IV. a V. potvrdil jako ve výroku věcně správné.

Poučení:

Proti výroku I. tohoto usnesení není dovolání přípustné.

Proti výroku II. tohoto usnesení lze podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku a insolvenčnímu správci se doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

Olomouc 9. ledna 2018

JUDr. Ivana Waltrová v. r. předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Bc. Markéta Alková.