4 VSOL 121/2018-A-10
č. j. KSBR 29 INS 23215/2017 4 VSOL 121/2018-A-10

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Ivany Waltrové a soudkyň JUDr. Kateřiny Holešovské a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci

dlužnice: HAMM s. r. o., IČO 01449371 sídlem č. p. 308, 696 19 Mikulčice

o insolvenčním návrhu dlužnice

o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 10. 1. 2018 č. j. KSBR 29 INS 23215/2017-A-5

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 10. 1. 2018 č. j. KSBR 29 INS 23215/2017-A-5 se potvrzuje.

Odůvodnění:

1. Usnesením označeným ve výroku tohoto usnesení krajský soud uložil dlužnici, aby ve lhůtě 5 dnů od právní moci usnesení podle ustanovení § 108 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ), zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50 000 Kč, a to na účet soudu nebo v hotovosti na jeho pokladně. 2. V odůvodnění usnesení soud prvního stupně uvedl, že dlužnice se insolvenčním návrhem, doručeným insolvenčnímu soudu dne 21. 12. 2017, domáhá zjištění úpadku a prohlášení konkursu. Dlužnice je právnickou osobou. Skutečnosti uvedené v návrhu ukazují na to, že se nachází v úpadku ve formě platební neschopnosti. Úpadek bude s největší pravděpodobností řešen konkursem, přičemž dlužnice tento způsob řešení úpadku sama navrhla. Uvedl, že povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ukládá insolvenční soud navrhovateli vždy, když to s ohledem na konkrétní okolnosti projednávané věci považuje za nezbytné. Jednou z funkcí zálohy je zajistit insolvenčnímu správci dostatečné finanční prostředky pro výkon jeho funkce po rozhodnutí o úpadku, tedy v době, kdy výdaje ještě nelze krýt z výtěžku zpeněžení majetkové podstaty. Nelze spravedlivě požadovat, aby insolvenční správce hradil tyto výdaje z vlastních zdrojů. Smyslem zálohy je rovněž poskytnutí záruky na úhradu odměny a hotových výdajů insolvenčního správce pro případ, že je nebude možné uhradit z majetkové podstaty. Dlužník je povinen podat insolvenční návrh bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl nebo při náležité pečlivosti měl dozvědět o svém úpadku (§ 98 odst. 1, 2 IZ), tj. v době, kdy má alespoň takové finanční prostředky, které mu umožní zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení. Ze seznamu majetku, který dlužnice předložila, vyplývá, že nemá žádný hodnotnější

Shodu s prvopisem potvrzuje Bc. Markéta Alková. isir.justi ce.cz -2-KSBR 29 INS 23215/2017

majetek. Nemá žádné hotovostní peněžní prostředky. Insolvenční soud proto ke krytí předpokládaných nákladů řízení uložil dlužnici povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50 000 Kč. Při stanovení výše zálohy rovněž přihlédl ke skutečnosti, že výše odměny insolvenčního správce v konkursu činí minimálně 45 000 Kč bez daně z přidané hodnoty. 3. Toto usnesení napadla dlužnice odvoláním. Namítla, že nedisponuje částkou 50 000 Kč, kterou by mohla složit jako zálohu na náklady insolvenčního řízení. To by však nemělo být na překážku podání insolvenčního návrhu, když jeho podání ukládá dlužnici zákon. V daném případě nebyly splněny podmínky pro stanovení zálohy na náklady insolvenčního řízení v maximální výši 50 000 Kč. Je pouze na uvážení insolvenčního soudu, zda přistoupí k rozhodnutí o povinnosti uhradit zálohu včetně její výše. Toto rozhodnutí však musí být odůvodněno konkrétními skutkovými okolnostmi. Dlužnice vlastní drobný hmotný majetek, krytí nákladů insolvenčního řízení lze tedy zajistit i jinak. Odkázala na ustanovení § 108 odst. 2 IZ a usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 3. 12. 2010 č. j. 3 VSPH 1108/2010-A-6. Napadené usnesení je v rozporu s principy ukládání povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení. Závěr soudu prvního stupně není dostatečně a přiléhavě odůvodněn. Záloha by měla být stanovena v podstatně nižší částce, a to takové, kterou by dlužnice měla možnost zajistit a uhradit, aby mohla splnit svou zákonnou povinnost podat insolvenční návrh, když z objektivních důvodů hotovými prostředky ve výši 50 000 Kč nedisponuje. Navrhla, aby odvolací soud napadené usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že dlužnici uloží povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení v přiměřené výši, a to dle jeho uvážení. 4. Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že insolvenční řízení bylo zahájeno dne 21. 12. 2017, insolvenční návrh je tedy nutno hodnotit podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ), tj. ve znění novely učiněné zákonem č. 64/2017 Sb. od 1. 7. 2017. 5. Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. 6. Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené rozhodnutí soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, 5, 6 o. s. ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání není důvodné. 7. Podle ustanovení § 108 odst. 2 IZ, insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak; to platí i tehdy, je-li zřejmé, že dlužník nemá žádný majetek. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli-zaměstnanci dlužníka nebo bývalému zaměstnanci dlužníka, jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Povinnost zaplatit zálohu neuloží insolvenční soud dlužníku, o jehož insolvenčním návrhu může rozhodnout bez zbytečného odkladu tak, že vydá rozhodnutí o úpadku, s nímž spojí rozhodnutí o povolení oddlužení.

Shodu s prvopisem potvrzuje Bc. Markéta Alková. -3-KSBR 29 INS 23215/2017

8. Podle ustanovení § 108 odst. 3 IZ, výši zálohy podle odstavce 2 může insolvenční soud určit až do částky 50 000 Kč. Je-li insolvenčních navrhovatelů více, jsou povinni zaplatit zálohu společně a nerozdílně. 9. Z obsahu insolvenčního spisu se podává, že insolvenční řízení bylo zahájeno dne 21. 12. 2017 insolvenčním návrhem dlužnice spojeným s návrhem na prohlášení konkursu. Dlužnice v návrhu uvedla, že je v úpadku ve formě platební neschopnosti, poněvadž má 5 věřitelů, vůči nimž má závazky, které jsou po splatnosti po dobu delší 30 dnů. Všechny závazky jsou vykonatelné. Dlužnice nedisponuje žádnými volnými finančními prostředky ani v dohledné době žádné neočekává, poněvadž fakticky nevykonává žádnou činnost. Zastavila veškeré platby. Všechny závazky jsou více než 3 měsíce po lhůtě splatnosti. Dlužnice nevlastní žádný nemovitý majetek, nemá žádné pohledávky. Vlastní pouze drobný hmotný majetek. Hodnota majetku zřejmě nebude postačovat ani na úhradu nákladů insolvenčního řízení. Z předloženého seznamu závazků vyplývá, že dlužnice má 5 závazků vůči 5 věřitelům v celkové výši 1 826 021,81 Kč, jejichž splatnost nastala v době od 26. 1. 2016 do 20. 3. 2017. Ze seznamu závazků vyplývá, že dlužnice vlastní pouze 6 kusů hrnců, kontaktní gril a mandolínu ultra, které ocenila celkem částkou 12 307 Kč. Podle seznamu zaměstnanců nemá dlužnice žádné zaměstnance. Dlužnice o seznamech prohlásila, že jsou správné a úplné. K insolvenčnímu návrhu dlužnice dále doložila listiny dokládající její úpadek. Na to soud prvního stupně rozhodl napadeným usnesením. 10. Účelem zálohy na náklady insolvenčního řízení je především umožnit insolvenčnímu správci výkon funkce bezprostředně po rozhodnutí o úpadku a překlenout nedostatek finančních prostředků do doby, než bude možné všechny tyto náklady hradit ze zpeněžené majetkové podstaty. Složená záloha je dále zárukou úhrady odměny a hotových výdajů insolvenčního správce v případě, že výtěžek zpeněžení majetkové podstaty nebude stačit ani na jejich úhradu. Tato odměna při řešení úpadku dlužníka konkursem činí 45 000 Kč bez daně z přidané hodnoty (§ 1 odst. 5 vyhlášky č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, v platném znění). 11. Odvolací soud s ohledem na výše uvedenému uzavírá, že soud prvního stupně zcela správně vyhodnotil nutnost složení zálohy na náklady insolvenčního řízení v maximální výši 50 000 Kč. Odvolací soud se ztotožňuje s jeho závěrem, že složení zálohy je nezbytné ke krytí počátečních nákladů insolvenčního řízení, poněvadž v majetku dlužnice nejsou pohotové finanční prostředky, které jsou nezbytné především pro činnost správce. Jak správně zdůraznil soud prvního stupně, po insolvenčním správci nelze spravedlivě požadovat, aby tyto náklady nesl ze svých finančních prostředků. Soud prvního stupně také správně posoudil nutnost složení zálohy jako záruky úhrady odměny a hotových výdajů insolvenčního správce, poněvadž jediným aktivem dlužníka je drobný hmotný majetek, který dlužník ocenil na částku cca 12 000 Kč, a lze tudíž očekávat, že výtěžek zpeněžení majetkové podstaty nebude k úhradě odměny a hotových výdajů insolvenčního správce postačovat. 12. Odvolací námitky dlužnice nejsou důvodné. Soud prvního stupně zcela správně zdůraznil, že dlužnice měla podat insolvenční návrh v době, kdy ještě měla dostatek finančních prostředků k hrazení nákladů insolvenčního řízení (§ 98 IZ). 13. Odvolací soud proto postupoval podle ustanovení § 219 o. s. ř. (§ 7 IZ) a napadené usnesení soudu prvního stupně jako ve výroku věcně správné potvrdil.

Shodu s prvopisem potvrzuje Bc. Markéta Alková. -4-KSBR 29 INS 23215/2017

Poučení:

Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

Olomouc 27. února 2018

JUDr. Ivana Waltrová v. r. předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Bc. Markéta Alková.