4 VSOL 1207/2017-P215-9
KSOS 34 INS 16884/2017 4 VSOL 1207/2017-P215-9

USNESENÍ

Vrchní v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu Mgr. Diany Vebrové a soudců JUDr. Ivany Waltrové a Mgr. Josefa Berky v insolvenční věci

dlužnice: LICHNA TRADE CZ, s. r. o., IČO 25860330 sídlem K čističce 638, 739 25 Sviadnov

o přihlášce pohledávky evidované pod č. P215 věřitele č. 208: ZPA Pečky, a. s., IČO 45147612 sídlem tř. 5. května 166, 289 11 Pečky zastoupená advokátkou JUDr. Marinou Machytkovou sídlem Dlouhá 705/16, 110 00 Praha 1,

o odvolání věřitele č. 208 ZPA Pečky, a. s., IČO 45147612, sídlem tř. 5. května 166, 289 11 Pečky, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 11. 2017, č. j. KSOS 34 INS 16884/2017-P215-4,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se potvrzuje.

Odůvodnění:

1. Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně odmítl přihlášku odvolatelky evidovanou pod č. P215, věřitele č. 208 (výrok I.) a rozhodl, že právní mocí tohoto rozhodnutí končí účast věřitele č. 208 v insolvenčním řízení (výrok II.).

2. Své rozhodnutí soud prvého stupně za aplikace ustanovení § 173 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ), odůvodnil tím, že lhůta k podání přihlášek do insolvenčního řízení dlužnice uplynula dne 22. 11. 2017 a odvolatelka podala svou přihlášku opožděně, když tato ji doručila insolvenčnímu soudu do datové schránky ve svých dvou podáních dne 23. 11. 2017 a dále bylo insolvenčnímu soudu doručeno dne 27. 11. 2017 podání (tatáž přihláška) adresované Okresnímu soudu v Ostravě, který udělil pokyn k odeslání insolvenčnímu soudu dne 20. 11. 2017, odesláno však bylo až dne 23. 11. 2017. Vyšel přitom ze zjištění, že insolvenční řízení bylo zahájeno dne 31. 8. 2017 a usnesením ze dne 22. 9. 2017, č. j. KSOS 34 (36) INS 16884/2017-A-7, insolvenční soud rozhodl o úpadku dlužnice, přičemž pod výrokem IV. usnesení byli dosud nepřihlášení věřitelé vyzváni k podání přihlášek svých pohledávek ve lhůtě 2 měsíců ode dne zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku. Usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 22. 9. 2017.

Shodu s prvopisem potvrzuje Bc. Markéta Alková. isir.justi ce.cz -2-

3. Usnesení soudu prvního stupně napadla odvoláním odvolatelka, která namítala, že dne 15. 11. 2017 podala přihlášku pohledávky za dlužnicí, přičemž nedopatřením zaslala přihlášku nikoliv insolvenčnímu soudu, nýbrž Okresnímu soudu v Ostravě. Jak vyplývá z dokumentů Okresního soudu v Ostravě, ten přidělil chybnému podání sp. zn. 28 Nc 127/2017 s tím, že dne 20. 11. 2017, tedy 2 dny před uplynutím lhůty k podání přihlášek, postoupil toto vadné podání Krajskému soudu v Ostravě. Odvolatelka dovozovala, že ačkoliv byla tato přihláška doručena Krajskému soudu v Ostravě až dne 27. 11. 2017, nemění tato skutečnost nic na tom, že došlo k zachování lhůty k podání přihlášky. Argumentovala ustanovením § 57 odst. 3 o. s. ř. s tím, že lhůta pro podání přihlášky je lhůtou, k jejímuž zachování postačí, je-li přihláška pohledávky posledního dne lhůty odevzdána orgánu, který má povinnost ji doručit a dovozovala, že přihláška pohledávky byla dva dny před koncem lhůty k podání přihlášek odevzdána orgánu-soudnímu doručovateli-který má povinnost přihlášku doručit insolvenčnímu soudu. Odvolatelka uvedla, že dle ustanovení § 45 odst. 1 o. s. ř. primárně dochází k doručování soudem při jednání nebo jiném soudním úkonu s tím, že rozhodnutí o postoupení věci je zcela nepochybně tímto jiným soudním úkonem. Dle důvodové zprávy může soud pro účely doručování využít i jiného řízení, kterého se osoba, jíž je třeba doručit, účastní, a doručit jí i při této příležitosti. Soud se tak nemusí omezovat pouze na doručení při řízení, kterého se doručovaná písemnost týká.

4. Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

5. Odvolací soud na základě odvolání, které bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o. s. ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k následujícím závěrům.

6. Primárně odvolací soud uvádí, že vychází ze správných skutkových zjištění soudu prvého stupně, na které pro stručnost odkazuje. Upřesňuje toliko zjištění, že Okresní soud v Ostravě ohledně elektronického podání odvolatelky obsahujícího přihlášku pohledávky doručenou mu dne 15. 11. 2017 učinil pokyn k postoupení přihlášky insolvenčnímu soudu dne 20. 11. 2017, nicméně tento pokyn byl vypraven až dne 23. 11. 2017. Na základě tohoto pokynu bylo toto elektronické podání odvolatelky obsahující přihlášku pohledávky doručeno insolvenčnímu soudu dne 23. 11. 2017, fyzicky byl spis Okresního soudu v Ostravě s přihláškou pohledávky odvolatelky doručen insolvenčnímu soudu dne 27. 11. 2017.

7. Podle ustanovení § 173 IZ, věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. (odst. 1, věta první a druhá). Přihláška pohledávky má pro běh lhůty k promlčení nebo pro zánik práva stejné účinky jako žaloba nebo jiné uplatnění práva u soudu, a to ode dne, kdy došla insolvenčnímu soudu. Přihlášku pohledávky, která je podána u jiného než insolvenčního soudu, postoupí tento soud neprodleně

Shodu s prvopisem potvrzuje Bc. Markéta Alková. -3-

soudu insolvenčnímu, aniž o tom vydává rozhodnutí; účinky spojené s podáním takové přihlášky nastávají dnem, kdy přihláška dojde insolvenčnímu soudu. (odst. 4).

8. Podle ustanovení § 185 IZ, jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

9. Ustálená judikatura Nejvyššího soudu dovodila, že insolvenčním soudem ve smyslu ustanovení § 2 písm. b) insolvenčního zákona je krajský soud, před nímž probíhá insolvenční řízení vedené na majetek konkrétního dlužníka (srovnej rozhodnutí zmíněného soudu sp. zn. 29 NSČR 3/2012 či 29 NSČR 2/2010, která jsou veřejnosti přístupná na webových stránkách Nejvyššího soudu), když vyložil, že pojem insolvenční soud je přitom v ustanovení § 2 písm. b/ insolvenčního zákona definován prostřednictvím pojmu insolvenční řízení vymezeného ustanovením § 2 písm. a/ insolvenčního zákona. Soudem, před nímž probíhá insolvenční řízení (insolvenčním soudem) ve smyslu uvedených definic tudíž je soud, před nímž probíhá soudní řízení, jehož předmětem je dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek a způsob jeho řešení . V témže duchu pak platí, že definuje-li ustanovení § 2 písm. h/ insolvenčního zákona přihlášku pohledávky jako procesní úkon, kterým věřitel uplatňuje uspokojení svých práv v insolvenčním řízení, má se tím ve spojení s ustanovením § 2 písm. a/ insolvenčního zákona na mysli procesní úkon, kterým věřitel uplatňuje uspokojení svých práv v soudním řízení, jehož předmětem je dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek a způsob jeho řešení . Z řečeného jednoznačně vyplývá, že insolvenčním soudem ve smyslu ustanovení § 2 písm. b/ insolvenčního zákona je (dle ustanovení § 9 odst. 4 o. s. ř. věcně příslušný) krajský soud, před nímž probíhá insolvenční řízení vedené na majetek konkrétního dlužníka (toho dlužníka, vůči němuž přihlašují věřitelé své pohledávky). Přihláška pohledávky podaná u jiného krajského soudu je ve smyslu ustanovení § 173 odst. 4 věty druhé insolvenčního zákona přihláškou podanou u jiného než insolvenčního soudu.

10. Insolvenční zákon bez zřetele k tomu, zda se jedná o pohledávku vykonatelnou či nevykonatelnou, zajištěnou či nezajištěnou, všem věřitelům, kteří mají pohledávky za dlužníkem, ukládá, aby své pohledávky přihlásili, a aby tak učinili včas, tedy ve stanovené lhůtě (§ 110, § 136 odst. 2 písm. d/, § 173 IZ). Výjimku z této povinnosti insolvenční zákon stanoví v ustanovení § 165 odst. 2 IZ pouze pro věřitele pohledávek za majetkovou podstatou (§ 168 IZ) a pohledávek postavených na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou (§ 169 IZ), což však není případ odvolatelky.

11. V posuzovaném případě není sporu o tom (odvolatelka tento závěr soudu prvého stupně nenapadá), že lhůta k podání přihlášek skončila dne 22. 11. 2017. Odvolatelka jako přihlašovaná věřitelka přihlásila svou pohledávku dvěma elektronickými podáními prostřednictvím datové schránky své advokátky adresovanými a doručenými insolvenčnímu soudu až dne 23. 11. 2017, tedy po uplynutí lhůty dle ustanovení § 173 odst. 1 IZ. Tento procesní úkon odvolatelky tak nebyl včasný.

Shodu s prvopisem potvrzuje Bc. Markéta Alková. -4-

12. Spornou byla otázka včasnosti přihlášky pohledávky učiněné odvolatelkou v zastoupení advokátkou podáním doručeným Okresnímu soudu v Ostravě. Přiléhavý je právní názor odvolatelky v tom směru, že lhůta k podání přihlášky pohledávky do insolvenčního řízení je s ohledem na její procesně-právní charakter-v souladu s ustanovením § 57 odst. 3 o. s. ř.- lhůtou, k jejímuž zachování postačí, je-li přihláška posledního dne lhůty odevzdána orgánu, který má povinnost písemnost doručit insolvenčnímu soudu (srovnej rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 29 NSČR 4/2008-P11, které je veřejnosti přístupné na webových stránkách Nejvyššího soudu). Tomu se tak ovšem v posuzované věci nestalo. Jak se podává z upřesněných skutkových zjištění, Okresní soud v Ostravě tak učinil až dne 23. 11. 2017, tedy opět po uplynutí lhůty k podání přihlášek. Odvolací soud konstatuje, že ani toto podání odvolatelky tak nebylo včasné. Na tento závěr nemá vliv argumentace odvolatelky ustanovením § 45 o. s. ř. již z toho důvodu, že toto ustanovení se týká doručování soudu vůči účastníkům řízení, ovšem předmětem přezkumu odvolacího soudu byla otázka doručování účastníka vůči soudu.

13. Vzhledem k výše uvedenému závěru odvolací soud postupoval dle ustanovení § 219 o. s. ř. a usnesení soudu prvého stupně jakožto věcně správné potvrdil.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je přípustné dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; insolvenčnímu správci, dlužnici a odvolatelce se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání počíná běžet od zvláštního doručení rozhodnutí.

Olomouc 15. ledna 2018

Mgr. Diana Vebrová v. r. předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Bc. Markéta Alková.