4 VSOL 1199/2016-A-10
KSBR 30 INS 18255/2016 4 VSOL 1199/2016-A-10

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Ivany Waltrové a soudkyň Mgr. Diany Vebrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenčním řízení dlužníka ENERGO Group Invest s.r.o. v likvidaci , IČ: 27691179, se sídlem Březinova 232/1, Třebíč, PSČ 674 01, o insolvenčním návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 30 INS 18255/2016-A-5 ze dne 9.8.2016,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 30 INS 18255/2016-A-5 ze dne 9.8.2016 se z r u š u j e a věc se v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Shora uvedeným usnesením Krajský soud v Brně uložil dlužníkovi, aby ve lhůtě 5 dnů od právní moci usnesení zaplatil na označený účet nebo v hotovosti na pokladně Krajského soudu v Brně na záloze na náklady insolvenčního řízení částku 50.000 Kč.

Na odůvodnění tohoto usnesení soud prvního stupně uvedl, že návrhem doručeným soudu 5.8.2016 domáhal se dlužník rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkursu na svůj majetek. Soud prvního stupně dále poukázal na to, že ze seznamu majetku dlužníka vyplývá, že majetek v hotovosti nepostačuje k uhrazení nákladů insolvenčního řízení. Uvedl, že minimální odměna insolvenčního správce při řešení dlužníkova úpadku konkursem činí 45.000 Kč a insolvenční správce má dále také právo na náhradu hotových výdajů (§ 1 odst. 5 a § 7 vyhlášky 313/2007 Sb.). Dále poukázal na účel zálohy na náklady insolvenčního řízení, která má zejména umožnit výkon činnosti insolvenčního správce bezprostředně po rozhodnutí o úpadku a překlenutí prvotního nedostatku peněžních prostředků na krytí nákladů isir.justi ce.cz insolvenčního řízení do doby, než bude možné majetkovou podstatu zpeněžit. V případě, že by nebyl zjištěn a zpeněžen majetek dlužníka v potřebném rozsahu, použije se složená záloha na odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce, které by musel jinak platit stát, na který však náklady insolvenčního řízení přenášet nelze. Proto podle ustanovení § 108 insolvenčního zákona a s ohledem na majetkové poměry dlužníka uložil zálohu ve výši 50.000 Kč.

Toto usnesení napadl dlužník odvoláním. Uvedl, že prověřil veškeré učiněné úkony společnosti, všechny je nutno považovat za platné a hospodaření společnosti po celou dobu jeho trvání bylo v pořádku. Nedošlo ke ztrátám majetku ani k jeho převodům za cenu neobvyklou. Dle jeho názoru lze také vyloučit, že by došlo ke snížení práv věřitelů. Uzavřel, že důvod, pro který je dlužník v úpadku, je nezaviněný, že byl vyvolán okolnostmi nezávisejícími na vůli dlužníka. Dlužník sám se rozhodl vypořádat se se situací, v níž se ocitl, proto včas vstoupil do likvidace a likvidátor následně po zjištění stavu majetku podal insolvenční návrh. Je však zřejmé, že dlužník v úpadku nemá žádné prostředky, které by mohl poskytnout pro účely insolvenčního řízení, když jeho majetek je nulový. Tím, že soud dlužníku uložil zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení v nejvyšší možné výši, znemožnil naplnění účelu insolvenčního řízení. Z návrhu je zřejmé, že dlužník má pouze dva věřitele, proto v rámci insolvenčního řízení nebudou náklady insolvenčního správce i s ohledem na nulový majetek vysoké. Navíc dlužník je věřitelem pohledávky pana Krejzy ve výši 43.000 Kč, která by mohla být vyplacena dlužníkem přímo do majetkové podstaty a z ní by byly v celém rozsahu uspokojeny náklady insolvenčního řízení. Dále navrhl, že zajistí (pravděpodobně k tíži samotného likvidátora) úhradu částky ve výši 5.000 Kč, alespoň prozatím na úhradu hotových výdajů insolvenčního správce s tím, že je nutné očekávat uhrazení uvedené částky 43.000 Kč, která by plně saturovala i budoucí odměnu insolvenčního správce. Navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení změnil tak, že uloží dlužníkovi zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 5.000 Kč.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb. (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k následujícím závěrům.

Podává-li insolvenční návrh dlužník, pak je podle ustanovení § 104 IZ povinen k insolvenčnímu návrhu připojit přílohy, a to seznam majetku, seznam závazků, seznam zaměstnanců a listiny dokládající jeho úpadek nebo hrozící úpadek. Náležitosti těchto jednotlivých seznamů jsou pak uvedeny v ustanovení § 104 odst. 2, 3 a 4 IZ.

Podle ustanovení § 104 odst. 2 IZ, v seznamu majetku je dlužník povinen označit jednotlivě svůj majetek, včetně pohledávek. U pohledávek stručně uvede skutečnosti, na kterých se zakládají, a uvede jejich výši; výslovně se dále vyjádří k jejich dobytnosti. U majetku, včetně pohledávek, o kterých probíhá soudní nebo jiné řízení, nebo ohledně nichž již bylo příslušným orgánem rozhodnuto, dlužník tato řízení (rozhodnutí) označí.

Podle ustanovení § 104 odst. 4, věty druhé IZ, pro označení osob v seznamech platí § 103 odst. 1 obdobně. Podle věty třetí, předložené seznamy musí dlužník podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné.

Podle ustanovení § 103 odst. 1 IZ, pokud jde o náležitosti insolvenčního návrhu dle věty druhé, fyzická osoba musí být označena jménem, příjmením a bydlištěm (sídlem) a v případě, že jde o podnikatele, též identifikačním číslem.

Podle ustanovení § 128 odst. 2 IZ, nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Z insolvenčního spisu vyplývá, že dlužník, za něhož návrh podával jeho likvidátor, podal 5.8.2016 u soudu prvního stupně insolvenční návrh, jímž se domáhal rozhodnutí o svém úpadku a jeho řešení nepatrným konkursem. Poukázal na to, že jeho valná hromada rozhodla 5.11.2015 o zrušení společnosti s likvidací se dnem vstupu do likvidace 5.11.2015 a rozhodla též o volbě likvidátora. K tomu doložil dlužník notářský zápis ze dne 5.11.2015. Likvidátor zveřejnil v Obchodním věstníku ve dnech 2.12.2015 a 16.12.2015 oznámení o vstupu do likvidace s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky do tří měsíců ode dne zveřejnění tohoto oznámení. Na základě této výzvy se přihlásili dva věřitelé se svými pohledávkami (věřitel Systémy s.r.o. s pohledávkou ve výši 160.433,90 Kč, na náhradě nákladů řízení dle vykonatelného rozhodnutí soudu a další pohledávky z téhož titulu ve výši 23.280 Kč a náklady exekuce, které budou vyčísleny samostatně, věřitel Václav Mařík s pohledávkou ve výši 1.021.256 Kč jako dluh ze smluv o zápůjčkách ) s tím, že všechny pohledávky jsou více jak tři měsíce po splatnosti, a dlužník se tedy nachází v úpadku. K návrhu přiložil mimo uvedeného notářského zápisu dlužník výpis z obchodního rejstříku, ze kterého vyplývá, že 5.11.2015 dlužník vstoupil do likvidace, ze soupisu majetku, který je přílohou insolvenčního návrhu dlužníka, vyplývá, že dlužník nevlastní žádný majetek, pouze vlastní pohledávky za panem Krejzou za právní zastoupení ve výši 43.000 Kč . Seznam je opatřen prohlášením o správnosti a úplnosti a podpisem likvidátora dlužníka, Nato vydal soud prvního stupně odvoláním napadené usnesení.

Se zřetelem na shora uvedený obsah insolvenčního návrhu dlužníka a zejména jeho příloh odvolací soud především uvádí, že soud prvního stupně při svém procesním postupu v přezkoumávané věci zcela pominul, že může dlužníku uložit povinnost k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení teprve tehdy, pokud má jeho insolvenční návrh všechny zákonem předepsané náležitosti. Je tedy vyloučeno činit vůči dlužníku další opatření, je-li insolvenční návrh vadný ve smyslu ustanovení § 128 odst. 1 nebo nejsou-li k němu připojeny přílohy předepsané ustanovením § 128 odst. 2 uvedeného zákona, anebo vykazují-li tyto přílohy nedostatky. K těmto závěrům odkazuje odvolací soud na rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, které bylo publikováno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod poř. č. 10 roč. 2009.

Jak vyplývá ze shora uvedených zjištění z příloh k insolvenčnímu návrhu dlužníka dlužník nedostál požadavku na náležitosti seznamu pohledávek, když svého jediného dlužníka označil pouze pan Krejza v rozporu se shora citovanými ustanoveními § 104 odst. 2 a 4 a § 103 odst. 1 neuvedl jeho jméno, bydliště (sídlo) a v případě, že jde o podnikatele, také identifikační číslo. Rovněž se nevyjádřil výslovně k dobytnosti této pohledávky (tak učinil pouze v odvolání, ovšem zcela nejasným způsobem, když uvedl, že tato pohledávka dlužníka by mohla být vyplacena panem Krejzou do majetkové podstaty ). Soud prvního stupně však k odstranění této vady přílohy insolvenčního návrhu postupem podle ustanovení § 128 odst. 2 IZ dlužníka nevyzval a bez dalšího ho vyzýval k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení. Tím zatížil řízení vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí.

Odvolací soud proto napadené usnesení soudu prvního stupně zrušil podle ustanovení § 219a odst. 1, písm. a) o.s.ř. a podle ustanovení § 221 odst. 1, písm. a) o.s.ř. vrátil věc tomuto soudu k dalšímu řízení.

V dalším řízení, pokud se postupem dle ustanovení § 128 odst. 2 IZ podaří vady přílohy insolvenčního návrhu dlužníka odstranit, bude se moci následně soud prvního stupně zabývat hodnocením toho, zda je nutno po dlužníku požadovat zálohu na náklady insolvenčního řízení dle ustanovení § 108 IZ a v jaké výši.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Olomouc 21. září 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Ivana Waltrová, v.r. Bc. Markéta Alková předsedkyně senátu