4 VSOL 1198/2017-A-12
KSBR 32 INS 17428/2017 4 VSOL 1198/2017-A-12

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Ivany Waltrové a soudců JUDr. Ivany Wontrobové a Mgr. Bronislava Šlahaře v insolvenční věci dlužnice Veronika anonymizovano , anonymizovano , Chvalkovice na Hané 55, Ivanovice na Hané, PSČ 683 23, zastoupené advokátem Mgr. Tomášem Palíkem, se sídlem třída Kpt. Jaroše 35, Brno, PSČ 602 00, o insolvenčním návrhu dlužnice spojeném s návrhem na povolení oddlužení, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 32 INS 17428/2017-A-7 ze dne 25.10.2017,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 32 INS 17428/2017-A-7 ze dne 25.10.2017 se z r u š u j e a věc se v r a c í Krajskému soudu v Brně k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Shora uvedeným usnesením soud prvního stupně zamítl návrh dlužnice na povolení oddlužení (výrok I.) a zastavil insolvenční řízení (výrok II.).

Na odůvodnění tohoto usnesení soud prvního stupně uvedl, že dlužnice se návrhem, doručeným soudu 13.9.2017, domáhala zjištění svého úpadku a povolení oddlužení. Uvedla, že má pouze nezajištěné závazky v celkové výši 2.005.995 Kč, vlastní osobní věci v hodnotě 6.000 Kč a mobilní telefon v hodnotě 900 Kč, je svobodná, má jedno dítě žijící s ní ve společné domácnosti, má příjem z rodičovského příspěvku 6.500 Kč měsíčně a pro účely plnění splátkového kalendáře dar ve výši 8.200 Kč měsíčně. Dlužnice tvrdila, že věřitel Česká spořitelna, a.s. souhlasil předběžně s tím, že hodnota plnění, které při oddlužení obdrží, bude 20 %. Usnesením z 19.9.2017 vyzval soud prvního stupně sepisovatele a podatele isir.justi ce.cz návrhu Mgr. Tomáše Palíka, advokáta, aby ve lhůtě 7 dnů od doručení usnesení doplnil návrh na povolení oddlužení dlužnice tak, že předloží písemný souhlas věřitele Česká spořitelna, a.s. s tím, že hodnota plnění, které při oddlužení obdrží, bude 20 %, a to ve formě s účinky originálu (konverze) anebo jinak doloží, že dlužnice je schopna při oddlužení plněním splátkového kalendáře zaplatit alespoň 30 % pohledávek nezajištěných věřitelů. Soud prvního stupně současně poučil podatele návrhu o následcích nesplnění výzvy. Usnesení doručil jak sepisovateli návrhu, tak i dlužnici prostřednictvím jejich datových schránek 27.9.2017, takže lhůta ke splnění výzvy uplynula 4.10.2017. Soud prvního stupně dále vypočítal, že z pobíraného rodičovského příspěvku není možné pro účely plnění splátkového kalendáře použít ničeho a z daru ve výši 8.200 Kč bylo uhrazeno 21,8 % pohledávek nezajištěných věřitelů a 21,2 % těchto pohledávek, pokud by byl insolvenční správce plátcem DPH. Pokud by však věřitel Česká spořitelna, a.s. vyslovil souhlas s úhradou jeho pohledávky v rozsahu 20 %, pak by jeho pohledávka v celkové výši 1.837.474 Kč byla uspokojena ve výši 367.494,80 Kč a ostatní závazky dlužnice by byly musely být uspokojeny ve výši 50.556,30 Kč, a celkem by tedy dlužnice musela uhradit nejméně 418.051,10 Kč. K takovému plnění by byl poskytovaný dar ve výši 8.200 Kč dostačující. Protože však dlužnice ani její advokát na výzvu soudu souhlas věřitele Česká spořitelna, a.s. s plněním v rozsahu 20 % nepředložili, uzavřel soud prvního stupně, že dlužnice není schopna uhradit 30 % všech pohledávek nezajištěných věřitelů, není možné její oddlužení ani plněním splátkového kalendáře, ani zpeněžením majetkové podstaty, a proto návrh na povolení oddlužení zamítl (§ 395 odst. 1 písm. b/ insolvenčního zákona). Soud prvního stupně vyhodnotil, že návrh na povolení oddlužení byl podán spolu s insolvenčním návrhem, dlužnice vlastní pouze osobní věci v hodnotě 6.900 Kč, takže její majetek je pro uspokojení věřitelů v konkursu zjevně zcela nepostačující a dlužnice o řešení úpadku konkursem nepožádala, proto pro nesplnění podmínek pro prohlášení konkursu na majetek dlužnice insolvenční řízení zastavil podle ustanovení § 396 odst. 2 insolvenčního zákona.

Toto usnesení napadla dlužnice odvoláním. V odvolání, které podal její advokát ze své datové schránky, uvedla, že poptávala souhlas věřitele Česká spořitelna, a.s., který jí byl před podáním návrhu přislíben. Tento věřitel však souhlas vydal až 12.10.2017, tedy až po uplynutí lhůty, která jí byla dána soudem prvního stupně. Navíc chybnou e-mailovou komunikací se tento dokument dlužnici dostal ještě později. Přikládá proto tento souhlas až k odvolání a navrhuje, aby napadené usnesení bylo zrušeno a aby jí bylo povoleno oddlužení formou splátkového kalendáře. K odvolání přiložila ve formě konverze souhlas České spořitelny, a.s. s tím, aby pro případ zjištění jejího úpadku a schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře byl uspokojen nižší mírou uspokojení své pohledávky, a to do výše 20 %.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou a že je v něm uplatněn odvolací důvod podle ustanovení § 205 odst. 2 písm. f) o.s.ř., přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, včetně řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 2, odst. 3 a odst. 5 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k následujícím závěrům.

Z obsahu insolvenčního spisu dlužnice vyplývá správnost skutkových tvrzení uvedených soudem prvního stupně v odůvodnění napadeného usnesení, pokud jde o insolvenční návrh dlužnice a jeho náležitosti, pokud jde o výši nezajištěných závazků dlužnice, její majetek, i to, že jediným jejím příjmem je rodičovský příspěvek ve výši 6.500 Kč a to, že doložila pro účely plnění splátkového kalendáře dar ve výši 8.200 Kč měsíčně. Z obsahu insolvenčního spisu rovněž vyplývá správnost tvrzení soudu prvního stupně o tom, že vyzval jak dlužnici, tak jejího advokáta k předložení souhlasu věřitele Česká spořitelna, a.s. s plněním své pohledávky ve výši 20 %, a to ve formě s účinky originálu (konverze), a že ve lhůtě stanovené soudem prvního stupně dlužnice ani její advokát tento souhlas nepředložili.

Odvolací soud se ztotožňuje se závěry soudu prvního stupně uvedenými v odůvodnění napadeného usnesení v tom smyslu, že se zřetelem na výši závazků dlužnice a nepředložení souhlasu věřitele Česká spořitelna, a.s. s nižším plněním jeho pohledávky by z daru 8.200 Kč měsíčně (když z mateřského příspěvku není možné ničeho plnit pro účely plnění splátkového kalendáře) dlužnice nezaplatila minimální zákonnou výši 30 % nezajištěných pohledávek za 5 let trvání oddlužení. K datu vydání napadeného usnesení měl proto soud prvního stupně splněny všechny podmínky pro to, aby návrh na povolení oddlužení zamítl podle ustanovení § 395 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona. V souladu s ustanovením § 395 IZ soud prvního stupně s ohledem na majetek dlužnice, který je nepostačující k uspokojení věřitelů, a s ohledem na to, že dlužnice podle obsahu spisu nežádala o řešení úpadku konkursem, rozhodl o zastavení insolvenčního řízení.

V odvolacím řízení však dlužnice předložila písemný souhlas věřitele Česká spořitelna, a.s., v němž je uvedeno, že souhlasí s tím, aby jeho pohledávka v oddlužení dlužnice byla uspokojena jen co do 20 %. Tento souhlas byl předložen ve formě, v jaké jej vyžadoval soud prvního stupně po dlužnici v usnesení ze dne 19.9.2017, tedy v konvertované podobě. Dlužnice tak dodatečně v průběhu odvolacího řízení splnila uvedenou výzvu soudu prvního stupně. Souhlas věřitele Česká spořitelna, a.s. s ohledem na svůj obsah dostál požadavku uvedenému v ustanovení § 392 odst. 2 IZ.

Se zřetelem na tuto novou skutečnost, která nastala v odvolacím řízení, odvolací soud postupoval podle ustanovení § 219a o.s.ř. a napadené usnesení zrušil a podle ustanovení § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. vrátil věc soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

V dalším řízení se bude soud prvního stupně opakovaně zabývat návrhem dlužnice na povolení oddlužení s přihlédnutím k souhlasu věřitele Česká spořitelna, a.s. se splněním pohledávky do výše 20 % a o návrhu znovu rozhodne. Přitom se bude rovněž zabývat tím, zda není dán některý z jiných zákonných důvodů pro zamítnutí návrhu na povolení oddlužení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Olomouc 27. prosince 2017

Za správnost vyhotovení: JUDr. Ivana Waltrová v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu