4 VSOL 1171/2017-B-84
KSBR 26 INS 30325/2012 4 VSOL 1171/2017-B-84

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Ivany Waltrové a soudkyň JUDr. Kateřiny Holešovské a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci

dlužníka: Ing. Miroslav anonymizovano , anonymizovano , IČO 10566589 bytem Bratří Sousedíků 1713, 760 01 Zlín

o odměně insolvenčního správce

o odvolání odvolaného insolvenčního správce Edl a partneři, v. o. s. v likvidaci, se sídlem Na Zahrádkách 268/18, 503 41 Hradec Králové-Věkoše, IČO 24203319, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 31. 10. 2017, č. j. KSBR 26 INS 30325/2012-B-76

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 31. 10. 2017, č. j. KSBR 26 INS 30325/2012-B-76 se zrušuje a věc se vrací soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

1. Usnesením označeným ve výroku tohoto usnesení krajský soud určil odvolanému insolvenčnímu správci Edl a partneři, v. o. s. v likvidaci odměnu za výkon funkce ve výši 81 775 Kč (plus případná DPH, pokud je plátcem této daně) s tím, že k úhradě zbývá částka 51 775 Kč (plus případná DPH). Současně uložil současné insolvenční správkyni, aby tuto zbývající částku vydala odvolanému insolvenčnímu správci do 15 dnů od právní moci usnesení.

2. V odůvodnění usnesení soud prvního stupně uvedl, že usnesením ze dne 22. 9. 2014 byl insolvenční správce Edl a partneři v. o. s. odvolán z funkce z důvodu neshod mezi společníky a novou insolvenční správkyní byla ustanovena JUDr. Lenka Soroková. Odvolaný insolvenční správce předložil insolvenčnímu soudu dne 24. 10. 2014 prostřednictvím Mgr. Ing. Petry Hýskové vyúčtování své odměny a výdajů. Ve zprávě uvedl, že se pokoušel zpeněžit nemovité věci sepsané v majetkové podstatě, elektronická dražba však nebyla úspěšná ani ve třetím kole. Nemovitosti rovněž nabízel k přímému prodeji. Do majetkové podstaty sepsal také motocykl, zájemce o jeho koupi však nenašel. Navrhl, aby o jeho odměně bylo rozhodnuto v konečné zprávě. Výši odměny nevyčíslil. Následně vstoupil odvolaný insolvenční správce do likvidace a požádal insolvenční soud, aby k úkonům provedeným Mgr. Ing. Petrou Hýskovou nepřihlížel. Usnesením ze dne 31. 8. 2016 byla schválena konečná zpráva a odměna obou insolvenčních správců v celkové výši 505 934,06 Kč včetně DPH s tím, že o jejím rozdělení mezi insolvenční správce bude rozhodnuto samostatným usnesením. Odměna zahrnovala odměnu z výtěžku zpeněžení připadajícího na zajištěného věřitele ve výši 408 875 Kč bez DPH a odměnu z výtěžku

Shodu s prvopisem potvrzuje Bc. Markéta Alková. isir.justi ce.cz -2-KSBR 26 INS 30325/2012

zpeněžení připadajícího na nezajištěné věřitele ve výši 9 252,20 Kč bez DPH. Odměna z počtu přezkoumaných přihlášek nebyla schválena. Nová insolvenční správkyně pokračovala ve zpeněžování nemovitých věcí. Tyto po neúspěšně opakovaných dražbách zpeněžila podle pokynu zajištěného věřitele přímým prodejem mimo dražbu za částku 9 100 000 Kč. Dále zpeněžila stavební materiál za částku 30 000 Kč a motocykl za částku 1 500 Kč. Soud prvního stupně na tomto základě uzavřel, že odvolaný insolvenční správce provedl řadu úkonů a jednání směřujících ke zpeněžení zajištěných nemovitostí a má tudíž nárok na 20 % odměny z výtěžku zpeněžení zajištěného majetku, tj. z částky 408 875 Kč. Jeho odměnu tak určil ve výši 81 775 Kč bez DPH, poněvadž mu není známo, zda je odvolaný insolvenční správce jejím plátcem. Současně uvedl, že odvolanému insolvenčnímu správci již byla vydána záloha na náklady insolvenčního řízení ve výši 30 000 Kč a doplacení tudíž zbývá částka 51 775 Kč bez DPH.

3. Toto usnesení napadl odvolaný insolvenční správce v celém rozsahu odvoláním. Namítl, že soud prvního stupně neúplně zjistil skutkový stav věci a věc nesprávně právně posoudil. Poměr odměny 20:80 není spravedlivým vyjádřením podílu činnosti jednotlivých insolvenčních správců činných v daném insolvenčním řízení. Odvolaný insolvenční správce působil v řízení od 30. 7. 2013, kdy jej insolvenční soud ustanovil do funkce, do 16. 10. 2014, kdy nabylo právní moci usnesení o jeho odvolání z funkce insolvenčního správce. V tomto období provedl řadu činností, bez nichž by nový insolvenční správce nebyl schopen majetkovou podstatu dlužníka zpeněžit. Sešel se s dlužníkem, provedl soupis majetkové podstaty, přezkoumal 11 přihlášených pohledávek věřitelů, zúčastnil se přezkumného jednání a schůze věřitelů, nechal ocenit majetek dlužníka, po dohodě se zajištěným věřitelem a zajištění inzerce se nejprve pokoušel o prodej nemovitostí prostřednictvím realitní kanceláře a poté, co byl tento přímý prodej mimo dražbu neúspěšný, zajistil elektronickou dražbu. Proběhla tři neúspěšná kola dražby, a to dne 11. 6. 2014, dne 30. 7. 2014 a dne 21. 10. 2014. Insolvenčnímu soudu podával pravidelné zprávy o své činnosti. Na nové insolvenční správkyni pak jen bylo, aby majetek dlužníka zpeněžila za ještě nižší cenu. Má za to, že by mu podle ustanovení § 6 odst. 1 vyhlášky č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů (dále jen vyhláška ), a v souladu s ustálenou judikaturou měla být přiznána odměna minimálně ve výši 80 %. Navrhl, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně změnil a přiznal mu odměnu ve výši 80 % z výtěžku zpeněžení zajištěného majetku, tj. částku 327 100 Kč + 21 % DPH, neboť je plátcem této daně.

4. S účinností od 1. 7. 2017 byl zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, novelizován zákonem č. 64/2017 Sb. Podle ustanovení čl. II. bodu 1. přechodných ustanovení tohoto zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

5. Při výkladu tohoto přechodného ustanovení vychází odvolací soud z toho, že podle ustálené judikatury Ústavního soudu (např. nález pléna Ústavního soudu ze dne 4. 2. 1997, sp. zn. Pl. ÚS 21/96, uveřejněný pod č. 63/1997 Sb.) a Nejvyššího soudu ČR (např. důvody rozsudku Nejvyššího soudu ČR, uveřejněného ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 35/2006), v případech časového střetu staré a nové právní normy platí obecně nepravá

Shodu s prvopisem potvrzuje Bc. Markéta Alková. -3-KSBR 26 INS 30325/2012

retroaktivita (nepravá zpětná účinnost). To znamená, že od účinnosti nové právní úpravy se i právní vztahy vzniklé podle zrušené právní normy řídí právní normou novou. Vznik právních vztahů existujících před nabytím účinnosti nové právní úpravy, právní nároky, které z těchto vztahů vznikly, jakož i vykonané právní úkony, se řídí zrušenou právní normou (při opačné interpretaci střetu právních norem by totiž docházelo k pravé retroaktivitě). Aplikuje se tedy princip ochrany minulých právních skutečností, zejména právních konání.

6. V souladu s těmito přechodnými ustanoveními postupoval odvolací soud podle insolvenčního zákona ve znění účinném od 1. 7. 2017 při respektování účinků úkonů učiněných v insolvenčním řízení v přezkoumávané věci před tímto datem.

7. Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

8. Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal rozhodnutí soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1 a odst. 5 o. s. ř.) a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), dospěl k následujícím závěrům.

9. Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá správnost skutkových zjištění soudu prvního stupně uvedených v odůvodnění napadeného usnesení, pokud jde o odvolání insolvenčního správce z funkce, rozsah činnosti obou insolvenčních správců, zpeněžení majetkové podstaty i pokud jde o schválení konečné zprávy a odměnu připadající na oba insolvenční správce.

10. Z obsahu insolvenčního spisu se dále podává, že insolvenční soud usnesením ze dne 30. 7. 2013 rozhodl o úpadku dlužníka a řešení úpadku konkursem a insolvenčním správcem ustanovil Edl a partneři, v.o.s. Insolvenční správce vykonával funkci do svého odvolání usnesením ze dne 22. 9. 2014. Zpracoval soupis majetkové podstaty dlužníka, přezkoumal přihlášené pohledávky a předložil soudu jejich seznam, zúčastnil se přezkumného jednání a schůze věřitelů. Pracoval na zpeněžení zajištěných nemovitostí i dalšího nezajištěného majetku dlužníka a podával soudu pravidelné zprávy o své činnosti. Nová insolvenční správkyně JUDr. Lenka Soroková zpeněžila veškerý majetek dlužníka, zpracovala konečnou zprávu, kterou insolvenční soud schválil včetně celkové odměny obou insolvenčních správců usnesením ze dne 31. 8. 2016, a splnila rozvrhové usnesení ze dne 22. 2. 2017. Insolvenční soud poté konkurs prohlášený na majetek dlužníka zrušil usnesením ze dne 25. 5. 2017 po splnění rozvrhového usnesení. Na tomto základě soud prvního stupně rozhodl odvoláním napadeným usnesením.

11. Podle ustanovení § 38 odst. 1, věta první a věta čtvrtá IZ, insolvenční správce má nárok na odměnu a náhradu hotových výdajů. Je-li insolvenční správce plátcem daně z přidané hodnoty, náleží mu k odměně a náhradě hotových výdajů částka odpovídající této dani, kterou

Shodu s prvopisem potvrzuje Bc. Markéta Alková. -4-KSBR 26 INS 30325/2012

je insolvenční správce povinen z odměny a náhrady hotových výdajů odvést podle zvláštního právního předpisu.

12. Podle ustanovení § 6 vyhlášky, ve znění účinném do 31. 12. 2013, bylo-li v insolvenčním řízení činných více insolvenčních správců, zástupce insolvenčního správce, oddělený insolvenční správce, zvláštní insolvenční správce nebo předběžný správce, náleží každému z nich podíl odměny odpovídající zejména délce doby, rozsahu a náročnosti jejich činnosti.

13. Nejvyšší soud České republiky se situací, kdy je v insolvenčním řízení činných více správců zabýval např. v usnesení ze dne 30. 9. 2015, sen. zn. 29 NSČR 54/2013, zveřejněném ve Sbírce rozhodnutí a stanovisek pod č. 82, ročník 2016, kde zdůraznil, že v takovém případě je nezbytné v souladu s ustanovením § 6 vyhlášky nejprve stanovit jedinou celkovou odměnu insolvenčních správců pro celé řízení (dle ustanovení § 1 až § 5 vyhlášky) a následně určit podíly jednotlivých správců na této odměně. Celkovou odměnu nelze navyšovat jen proto, že v řízení bylo činných více insolvenčních správců. Současně odkázal na závěry vyjádřené v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 1. 2012, sen. zn. 29 Cdo 4135/2011, veřejně přístupném na webových stránkách Nejvyššího soudu ČR, které jsou přiměřeně použitelné i v insolvenčních poměrech.

14. Odvolací soud po přezkoumání obsahu insolvenčního spisu a s ohledem na shora citovaná zákonná ustanovení a judikaturu uzavírá, že soud prvního stupně pochybil, když v odvoláním napadeném usnesení určil pouze podíl odvolaného insolvenčního správce na celkové odměně a nerozhodl současně i o podílu současné insolvenční správkyně na celkové odměně. Z přezkoumávaného usnesení navíc není zřejmé, jaká konkrétní částka odměny připadá odvolanému správci, poněvadž soud prvního stupně nezjišťoval a nepostavil tak na jisto, zda je odvolaný insolvenční správce plátcem daně z přidané hodnoty. Výrok usnesení je tudíž neurčitý a usnesení je z tohoto důvodu nepřezkoumatelné.

15. Odvolací soud proto postupoval podle ustanovení § 219a odst. 1 písm. a) a b) o. s. ř. a napadené usnesení zrušil a podle ustanovení § 221 odst. 1 písm. a) o. s. ř. věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

16. V dalším řízení, kdy je vázán právním názorem odvolacího soudu (§ 226 odst. 1 o. s. ř.), se soud prvního stupně bude znovu zabývat určením podílů obou insolvenčních správců na odměně a jejich odměny stanoví konkrétními částkami včetně daně z přidané hodnoty, jsou-li správci jejími plátci.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

Olomouc 18. ledna 2018

JUDr. Ivana Waltrová v. r. předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Bc. Markéta Alková.