4 VSOL 117/2018-B-24
č. j. KSOS 31 INS 29201/2014 4 VSOL 117/2018-B-24

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Ivany Waltrové a soudců Mgr. Diany Vebrové a Mgr. Josefa Berky v insolvenční věci

dlužníka: Patrik Stambulidis, narozený 6. 2. 1989 bytem náměstí Republiky 677, 747 87 Budišov nad Budišovkou

o vzetí na vědomí splnění oddlužení a zproštění funkce insolvenční správkyně

o odvolání věřitelky BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sídlem bd Haussmann 1, 750 09 Paříž, Francie, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 11. 2017 č. j. KSOS 31 INS 29201/2014-B- 14

takto:

Odvolání věřitelky proti výroku II. usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 11. 2017 č. j. KSOS 31 INS 29201/2014-B-14 se odmítá.

Odůvodnění:

1. Usnesením označeným ve výroku tohoto usnesení soud prvého stupně vzal na vědomí splnění oddlužení dlužníkem plněním splátkového kalendáře (výrok I.), zprostil funkce insolvenční správkyni Ing. Ilonu Šeděnkovou (výrok II.), schválil její odměnu a hotové výdaje v konkrétní výši (výrok III.), dlužníka osvobodil od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, v němž nebyly dosud uspokojeny (výrok IV.), určil, že osvobození se vztahuje i na ručitele a jiné osoby, které měly vůči dlužníku pro tyto pohledávky právo postihu (výrok V.) a stanovil, že plátci příjmu dlužníka zaniká povinnost zasílat srážky z příjmu k rukám insolvenční správkyně (výrok VI.). 2. V odůvodnění usnesení soud prvního stupně uvedl, že dle zprávy insolvenční správkyně zjistil, že dlužník za trvání schváleného oddlužení uhradil 100 % nezajištěných pohledávek a také zálohově uhradil odměnu a paušální náhrady hotových výdajů správkyně. Za aplikace § 413 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), (dále jen IZ ) vzal ve výroku I. na vědomí splnění oddlužení splátkovým kalendářem a ve výroku II. v souladu s touže normou insolvenční správkyni zprostil funkce. 3. Toto usnesení napadla výslovně toliko ve výroku II. věřitelka odvoláním z důvodu, že dle jejích výpočtů jí náleží ještě částka 165,85 Kč, když na svou přihlášenou pohledávku ve výši 6 815,65 Kč obdržela pouze částku 6 649,80 Kč. Svým odvoláním se věřitelka domáhala zrušení

Shodu s prvopisem potvrzuje Bc. Markéta Alková. isir.justi ce.cz -2-KSOS 31 INS 29201/2014

výroku o zproštění funkce insolvenční správkyně do doby, než jí bude vyplacena dlužná částka 165,85 Kč. 4. K podanému odvolání se vyjádřila insolvenční správkyně, která uvedla, že nedopatřením nedošlo k úhradě celé pohledávky odvolatelky (i dalších věřitelů), což dodatečně učinila dne 28. 12. 2017 (následně i vůči oněm dalším věřitelům). 5. S účinností od 1. 7. 2017 byl zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, novelizován zákonem č. 64/2017 Sb. Podle čl. II. bodu 1. přechodných ustanovení tohoto zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány. 6. Při výkladu tohoto přechodného ustanovení vychází odvolací soud z toho, že podle ustálené judikatury Ústavního soudu (např. nález pléna Ústavního soudu ze dne 4. 2. 1997 sp. zn. Pl. ÚS 21/96, uveřejněný pod č. 63/1997 Sb.) a Nejvyššího soudu (např. důvody rozsudku Nejvyššího soudu, uveřejněného ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 35/2006), v případech časového střetu staré a nové právní normy platí obecně nepravá retroaktivita (nepravá zpětná účinnost). To znamená, že od účinnosti nové právní úpravy se i právní vztahy vzniklé podle zrušené právní normy řídí právní normou novou. Vznik právních vztahů existujících před nabytím účinnosti nové právní úpravy, právní nároky, které z těchto vztahů vznikly, jakož i vykonané právní úkony, se řídí zrušenou právní normou (při opačné interpretaci střetu právních norem by totiž docházelo k pravé retroaktivitě). Aplikuje se tedy princip ochrany minulých právních skutečností, zejména právních konání. 7. V souladu s těmito přechodnými ustanoveními postupoval odvolací soud při přezkumu rozhodnutí soudu prvého stupně o zproštění funkce insolvenční správkyně dle insolvenčního zákona ve znění účinném od 1. 7. 2017, nehledě na skutečnost, že § 413 IZ nebyl novelizací dotčen. 8. Podle § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení o. s. ř., týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. 9. Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas, aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. a/ IZ), dospěl k závěru, že vůči napadenému výroku II. usnesení není odvolání přípustné. 10. Podle § 413 IZ splnění oddlužení vezme insolvenční soud na vědomí rozhodnutím, proti němuž není odvolání přípustné; právní mocí tohoto rozhodnutí insolvenční řízení končí. Současně insolvenční soud rozhodne o odměně insolvenčního správce a jeho nákladech a zprostí insolvenčního správce jeho funkce. 11. S ohledem na gramatický výklad posuzovaného ustanovení odvolací soud v souladu s komentářovou literaturou a judikaturou (srovnej MARŠÍKOVÁ, Jolana a kolektiv. Insolvenční zákon s poznámkami, judikaturou, nařízením Rady ES 1346/2000 a prováděcími předpisy. 2. vyd. Praha: Leges, 2014, či Hásová, J. a kol.: Insolvenční zákon. Komentář. 2. vydání. Praha:

Shodu s prvopisem potvrzuje Bc. Markéta Alková. -3-KSOS 31 INS 29201/2014

C. H. Beck, 2014, s. 1399-1402, či rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 10. 3. 2014 sp. zn. 3 VSPH 1752/2013) konstatuje, že proti výrokům o splnění oddlužení a o zproštění insolvenčního správce funkce není odvolání přípustné, je toliko přípustné odvolání vůči výroku o výši odměny a nákladů insolvenčního správce (v poměrech projednávané věci výrok III. usnesení) a dále vůči výrokům dle § 414 IZ (v poměrech projednávané věci výroky IV. a V. usnesení), vůči kterým ovšem odvolatelka svým odvoláním ani obsahově (§ 41 odst. 2 o. s. ř.) nebrojila. 12. Odvolací soud s ohledem na výše prezentovaný závěr odvolání věřitelky postupem dle § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl, neboť směřovalo proti výroku, vůči kterému není odvolání přípustné.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí není přípustné dovolání (§ 238 odst. 1 písm. e/ o. s. ř.).

Olomouc 22. února 2018

JUDr. Ivana Waltrová v. r. předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Bc. Markéta Alková.