4 VSOL 1169/2016-B-50
KSBR 40 INS 15795/2014 4 VSOL 1169/2016-B-50

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Ivany Waltrové a soudkyň Mgr. Diany Vebrové a JUDr. Pavly Tomalové v insolvenční věci dlužnice Aleny anonymizovano , anonymizovano , bytem Wer anonymizovano 563/7, Znojmo, PSČ 669 04, o zrušení schváleného oddlužení, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 40 INS 15795/2014-B-39 ze dne 8.8.2016

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 8.8.2016 č.j. KSBR 40 INS 15795/2014-B-39 se m ě n í tak, že oddlužení dlužnice Aleny anonymizovano se n e z r u š u j e a konkurs na její majetek se neprohlašuje.

Odůvodnění:

Shora uvedeným usnesením soud prvního stupně zrušil oddlužení dlužnice (výrok I.), na majetek dlužnice prohlásil konkurs (výrok II.) a uvedl, že konkurs je považován za konkurs nepatrný (výrok III.).

Na odůvodnění tohoto usnesení soud prvního stupně uvedl, že oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře bylo schváleno usnesením z 30.10.2014. V něm soud prvního stupně dlužnici uložil, aby po dobu 5 let platila označeným nezajištěným věřitelům prostřednictvím insolvenčního správce vždy ke každému 25. dni v měsíci ze svých příjmů částky sražené v zákonné výši a rozdělené podle určeného poměru, a to po odečtení zálohy na odměny a zálohy na náklady hotových výdajů insolvenčního správce, a dále, aby částku ve výši 9.500 Kč měsíčně, kterou jí měl na základě smlouvy o důchodu poskytovat Tomáš isir.justi ce.cz

Bělohoubek, použila k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře s tím, že první splátku byla povinna dlužnice uhradit věřitelům k 25.11.2014. Toto usnesení nabylo právní moci 14.11.2014. Podáním z 28.4.2016 insolvenční správkyně ve zprávě o stavu insolvenčního řízení uvedla, že očekávaná míra uspokojení nezajištěných věřitelů činí 24,02 % a že smlouva o důchodu ze dne 6.6.2014 není řádně plněna a navrhla zrušení schváleného oddlužení. Na jednání o zrušení schváleného oddlužení, které soud prvního stupně svolal a konalo se 29.6.2016, se dlužnice nedostavila, až po skončení jednání telefonicky omlouvala svou neúčast. Dle zprávy správkyně za dobu trvání splátkového kalendáře dlužnice zaplatila nezajištěným věřitelům 47.704,53 Kč, což je 7,76 % nezajištěných pohledávek. Dárce nehradil plnou částku dle smlouvy o důchodu a dlužnice se správkyní v současné době nekomunikuje. Soud prvního stupně s poukazem na ustanovení § 418 odst. 1, písm. a) a b) uzavřel, že u dlužnice je dán důvod pro zrušení schváleného oddlužení a současně rozhodl o prohlášení konkursu na majetek dlužníka s tím, že dlužnice splňuje podmínky dle ustanovení § 314 odst. 1, písm. a) IZ, neboť je fyzickou osobou, která není podnikatelem, proto soud spojil rozhodnutí o prohlášení konkursu s rozhodnutím o jeho nepatrnosti.

Toto usnesení napadla dlužnice odvoláním. Připustila, že byly výkyvy v plnění darovací smlouvy, uvedla však, že dárce přišel o práci, nyní má jinou, tak již nelze posílat tak vysokou dárcovskou částku . Dále uvedla, že přišla o byt, ve kterém bydlela se dvěma nezletilými dětmi, z nichž jedno je velmi postižené. Byt však byl v zástavě věřitele, byl prodán novému zájemci, dlužnice si musela najít podnájem či pronájem. Pronájem, který našla, není levný. Hovořila s insolvenčním správcem ohledně snížení splátek, dle něho může zasílat nižší částku, což se také stalo. V době s anonymizovano byly problémy s hrazením měsíčních splátek na oddlužení, nyní je vše v pořádku. Dlužnice by byla ráda, aby se pokračovalo nadále ve splátkovém kalendáři. Navrhla, aby bylo pokračováno ve splátkovém kalendáři s rozumnými splátkami a aby věc byla vrácena k dořešení soudu prvního stupně.

Z obsahu insolvenčního spisu dlužnice vyplývá správnost skutkových zjištění uvedených soudem prvního stupně v odůvodnění napadeného usnesení, pokud jde o rozhodnutí o schválení oddlužení dlužnice. Dále podle obsahu spisu jiným příjmem dlužnice, který mohl být použit na splátky pro pohledávky nezajištěných věřitelů, byl příspěvek na péči o tělesně postiženého nezletilého syna a dále její příjmy ze smlouvy o důchodu, kterou uzavřela 6.6.2014 s Tomášem Bělohoubkem, který se zavázal platit dlužnici po dobu trvání účinků soudního rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře 9.500 Kč měsíčně. Dále z obsahu spisu vyplývá správnost skutkových zjištění uvedených soudem prvního stupně v odůvodnění napadeného usnesení, pokud jde o zprávu insolvenční správkyně z 28.4.2016 a jednání soudu prvního stupně o zrušení schváleného oddlužení bez účasti dlužnice dne 29.6.2016 včetně následné omluvy dlužnice. Ze zprávy insolvenční správkyně z 28.6.2016 o plnění schváleného oddlužení za období od ledna do června 2016 vyplývá, že ze svých příjmů dlužnice za toto období neplatila ničeho a na daru byly poskytovány proměnlivé částky ve výši 4.400 Kč, 1.400 Kč, 4.500 Kč, 4.600 Kč, 4.500 Kč a v červnu 5.000 Kč. Ani v jednom měsíci tedy nebyl dar poskytnut ve výši dle smlouvy o důchodu. K datu 28.6.2016 bylo tedy splněno nezajištěným věřitelům za dobu 20 měsíců trvání oddlužení 8,4 % jejich pohledávek. Dále z obsahu spisu vyplývá, že byt dlužnice byl v insolvenčním řízení zpeněžen k uspokojení pohledávky zajištěného věřitele. Kupní cena činila 295.000 Kč (č.l. B-26).

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou a včas, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně v rozsahu, v jakém bylo odvoláním napadeno, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, 2, 3 a 5 o.s.ř.), při nařízeném jednání a dospěl k následujícím závěrům.

Podle ustanovení § 418 odst. 1 IZ, insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo d) to navrhne dlužník.

Podle ustanovení § 418 odst. 4 IZ, rozhodnutí podle odstavce 1 a 3 může insolvenční soud vydat, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolání dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1, písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu.

Podle ustanovení § 418 odst. 5 IZ, proti rozhodnutí podle odstavce 1 a 3 mohou podat odvolání pouze osoby uvedené v odstavci 4.

Při jednání odvolacího soudu dlužnice vyjasnila místo svého trvalého bydliště po prodeji bytu, v němž bydlela v době zahájení insolvenčního řízení. Dárce-starší syn již opět našel zaměstnání a může jí poskytovat dar, mladší syn, který se stal zletilým dnem 5.3.2016 pobírá důchod ve výši 9000 Kč měsíčně. Ona sama pobírá příspěvek na péči o osobu blízkou a dále příspěvek na bydlení. Tvrdila, že se správkyní komunikovala často, až měla dojem, že ji obtěžuje.

Odvolací soud doplnil dokazování listinami, ze kterých zjistil: -Ze zprávy insolvenční správkyně ze dne 23.9.2016, kterou předložila na základě žádosti odvolacího soudu, že od července 2016 do jednání odvolacího soudu dne 5.10.2016 nezaplatila dlužnice ani dárce ničeho, dluh na odměně a hotových výdajích insolvenčního správce činí od července 2016 3.267 Kč. Očekávaná míra uspokojení nezajištěných věřitelů činí 22,91%, -Ze sdělení Úřadu práce ČR-krajské pobočky v Brně, kontaktní pracoviště Znojmo ze dne 22.7.2016, že dlužnice s platností od 1.8.2016 pobírá příspěvek na péči o osobu blízkou ve výši 8.800 Kč, -Z oznámení Úřadu práce ČR-krajské pobočky v Brně, kontaktní pracoviště Znojmo ze dne 23.8.2016, že se dlužnici zvyšuje doplatek na bydlení z 4189 Kč na 7459 Kč měsíčně od 1.8.2016, -Z rozhodnutí Úřadu práce ČR-krajské pobočky v Brně, kontaktní pracoviště Znojmo ze dne 24.3. 2016, že oprávněné osobě Dominiku anonymizovano nar. 5.3.1998 se přiznává příspěvek na mobilitu ve výši 400 Kč měsíčně od 1.1.2016, -Ze smlouvy o důchodu uzavřené dne 21.12.2016, na které jsou podpisy účastníků úředně ověřeny, mezi dlužnicí jako oprávněnou a Tomášem Bělohoubkem jako povinným, že se povinný zavazuje k vyplácení důchodu oprávněné ve výši 5000 Kč měsíčně po dobu trvání účinků soudního rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, -Z dokladu vystaveného MONETA Money Bank, a.s. dne 21.10.2016, že bylo zaplaceno ve prospěch zde označeného účtu 1500 Kč, popis: část dluhu pro ins. správkyni.

Se zřetelem na zjištění učiněná z obsahu insolvenčního spisu odvolací soud uzavírá, že v přezkoumávané věci byly k datu vydání napadeného usnesení nepochybně splněny podmínky podle ustanovení § 418 odst. 1, písm. a) a b) insolvenčního zákona pro zrušení schváleného oddlužení dlužnice a rozhodnutí o způsobu řešení jejího úpadku konkursem. Dlužnice neplnila podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení a bylo zřejmé, že nebude možné podstatnou část splátkového kalendáře splnit, když dle poslední zprávy insolvenční správkyně byla očekávaná míra uspokojení nezajištěných věřitelů 22,91%.

Po vyhodnocení nových skutečností zjištěných v odvolacím řízení z provedeného dokazování však odvolací soud uzavírá, že z měsíčního příjmu dlužnice ve výši 16.259 Kč měsíčně (příspěvek na bydlení a na péči o osobu blízkou) je možno srážet v oddlužení 6.991 Kč měsíčně, k tomu dar od syna dlužnice dle uzavřené smlouvy o důchodu činí měsíčně 5000 Kč. Celkem tedy bude měsíčně k dispozici pro nároky správce (1.089 Kč měsíčně, včetně DPH) a nezajištěných věřitelů částka 11.991 Kč měsíčně. S ohledem na celkový dluh dlužnice u nezajištěných věřitelů ve výši 632.608 Kč, z něhož zaplatila již 30.778 Kč (dle zprávy správce k 23.9.2016), tak při řádném plnění oddlužení do listopadu 2019 (ještě 37 měsíců) je předpoklad zaplacení nezajištěným věřitelům 434.152 Kč (tj. 68,6 %) a správci 40.293 Kč.

Odvolací soud proto s ohledem na nově zjištěné skutečnosti v odvolacím řízení změnil napadené usnesení soudu prvního stupně tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení, když neshledal podmínky ani pro jeho potvrzení dle ustanovení § 219 o.s.ř., ani pro zrušení dle ustanovení § 219a o.s.ř.

Poučení: Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně, anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

Olomouc 26. října 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Ivana Waltrová, v.r. Bc. Markéta Alková předsedkyně senátu