4 VSOL 1155/2017-B-35
KSBR 29 INS 14032/2015 4 VSOL 1155/2017-B-35

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Ivany Waltrové a soudkyň Mgr. Diany Vebrové a JUDr. Kateřiny Holešovské v insolvenční věci dlužníka Jaroslav anonymizovano , anonymizovano , IČ: 49310704, Rooseveltova 583/12, Brno, PSČ 602 00, o zrušení schváleného oddlužení, zastavení insolvenčního řízení, odměně insolvenčního správce a jeho zproštění funkce, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 29 INS 14032/2015-B-29 ze dne 23.10.2017,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 29 INS 14032/2015-B-29 ze dne 23.10.2017 se z r u š u j e a věc se v r a c í Krajskému soudu v Brně k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Shora uvedeným usnesením soud prvního stupně zrušil schválené oddlužení dlužníka (výrok I.), insolvenční řízení dlužníka zastavil (výrok II.), určil výši odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce částkou 31.636 Kč včetně DPH s tím, že budou uhrazeny z prostředků majetkové podstaty (výrok III.), rozhodl, isir.justi ce.cz

že insolvenčnímu správci nepřiznává odměnu za přezkoumání přihlášených pohledávek ve výši 5.500 Kč (výrok IV.), a insolvenčního správce zprostil funkce (výrok V.).

Na odůvodnění tohoto usnesení soud prvního stupně uvedl, že 5.1.2016 schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře. Dále citoval zprávy insolvenčního správce podané v průběhu insolvenčního řízení s tím, že podáním, doručeným soudu 23.3.2017, insolvenční správce sdělil výši dluhu na odměně a náhradě hotových výdajů s tím, že očekávaná míra uspokojení nezajištěných věřitelů činí 4,55 % a navrhl zrušení schváleného oddlužení. Podáním, doručeným soudu 4.8.2017, sdělil insolvenční správce, že dlužník řádně neplní splátkový kalendář, očekávaná míra uspokojení nezajištěných věřitelů činí 5 % a dlužník po schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře uzavřel smlouvu o půjčce formou notářského zápisu dne 8.3.2016 na částku 430.250 Kč, splatnou 29.6.2016, dlužníku tak vznikl nový peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti. Soud prvního stupně uzavřel, že dlužník není schopen plnit podstatnou část splátkového kalendáře a navíc mu vznikl nový peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po splatnosti, proto je nutno schválené oddlužení podle ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona zrušit. Dále soud prvního stupně zdůvodnil, že vzhledem k tomu, že majetek dlužníka je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující a nejsou naplněny podmínky předpokládané zákonem pro prohlášení konkursu, když dlužník o prohlášení konkursu nepožádal, rozhodl soud podle ustanovení § 418 odst. 4 insolvenčního zákona o zastavení insolvenčního řízení a zproštění insolvenčního správce funkce. Dále rozhodl dle ustanovení § 3 písm. b) vyhl. č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce a náhradách jeho hotových výdajů, a zdůvodnil, proč nepřiznal insolvenčnímu správci odměnu za přezkoumání přihlášených pohledávek ve výši 5.500 Kč.

Toto usnesení napadl dlužník odvoláním. Uvedl, že důvodem odvolání je nesprávný postup v řízení před soudem prvního stupně spočívající v tom, že soud prvního stupně v rozporu s ustanovením § 418 odst. 7 insolvenčního zákona nenařídil jednání a projednání věci před vydáním napadeného usnesení. Argumentoval i tím, že soud prvního stupně ani ve svém rozhodnutí nepřihlédl ke skutečnostem, které on sám uvedl ve svých vyjádřeních k návrhům insolvenčního správce na zrušení schváleného oddlužení ke skutečnostem, které měly být důvodem zrušení schváleného oddlužení. Navrhl proto, aby napadené usnesení bylo zrušeno dle ustanovení § 219a odst. 1 písm. a) o.s.ř. a dle ustanovení § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. vráceno soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ), v platném znění, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud na základě odvolání, které bylo podáno oprávněnou osobou a včas, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně a řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, 2, 3 a 5 o.s.ř.), a dospěl k následujícím závěrům.

Se zřetelem na odvolací námitku dlužníka se odvolací soud především zabýval tím, zda soud prvního stupně dodržel procesní postup při vydání odvoláním napadeného usnesení.

V ustanovení § 418 odst. 1, 2 a 3 IZ jsou upraveny důvody, pro které insolvenční soud zruší schválené oddlužení dlužníka a rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem. V ustanovení § 418 odst. 4 IZ jsou pak uvedeny důvody, pro které insolvenční soud nerozhodne spolu se zrušením oddlužení o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem a v odstavci 5 tohoto zákonného ustanovení je uveden zákonný postup pro případ, kdy insolvenční soud nerozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem podle odstavce 4. Podle ustanovení § 418 odst. 7 IZ, rozhodnutí podle odstavce 1 a 3 může insolvenční soud vydat, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu.

Podle ustanovení § 418 odst. 8 IZ, proti rozhodnutí podle odstavce 1 a 3 mohou podat odvolání pouze osoby uvedené v odstavci 7. Proti rozhodnutí o zastavení řízení mohou podat odvolání osoby uvedené v odstavci 7 a přihlášení věřitelé; právní mocí rozhodnutí se insolvenční řízení končí.

Ve vztahu k odvolací námitce dlužníka z insolvenčního spisu dlužníka vyplývá, že napadené usnesení vydal insolvenční soud bez jednání.

Odvolací soud proto shledal odvolací námitku dlužníka důvodnou. Tím, že soud prvního stupně při vydání odvoláním napadeného usnesení nerespektoval ustanovení § 418 odst. 7 IZ a rozhodl o zrušení schváleného oddlužení bez jednání, zatížil řízení vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci. Odvolací soud proto, aniž se věcně zabýval odvoláním napadeným usnesením, z tohoto důvodu napadené usnesení zrušil podle ustanovení § 219a odst. 1 písm. a) o.s.ř., aniž by nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. d/ IZ), a podle ustanovení § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. vrátil věc soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

V dalším řízení bude insolvenční soud postupovat podle shora citovaného ustanovení § 418 odst. 7 IZ a o návrhu insolvenčního správce na zrušení schváleného oddlužení rozhodne po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce a věřitelský orgán, pokud byl ustanoven.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Olomouc 12. prosince 2017

Za správnost vyhotovení: JUDr. Ivana Waltrová v.r. Vladimíra Kvapilová předsedkyně senátu