4 VSOL 1151/2016-P540-9
KSOS 25 INS 10525/2016 4 VSOL 1151/2016-P540-9

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Ivany Waltrové a soudkyň JUDr. Pavly Tomalové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka OKD, a.s., se sídlem Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná, IČ: 26863154, o odvolání věřitele Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, se sídlem 17. listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava, IČ: 61989100 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 19.7.2016, č.j. KSOS 25 INS 10525/2016-P540-2

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí Krajský soud v Ostravě odmítl přihlášku pohledávky věřitele č. 288 (P540) Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava a rozhodl, že právní mocí usnesení účast věřitele s přihláškou P540 v insolvenčním řízení končí.

Toto usnesení napadl věřitel odvoláním ze dne 21.7.2016. Podáním ze dne 8.8.2016 vzal věřitel odvolání zpět se zdůvodněním, že jeho pohledávka byla dne 4.8.2016 zcela uhrazena.

Podle § 7 věty první IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních. isir.justi ce.cz

Podle § 207 odst. 2 o.s.ř., dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno vzít je zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví. Vzal-li někdo odvolání zpět, nemůže je podat znovu.

V posuzované věci vzal věřitel své odvolání účinně zpět, než bylo o jeho odvolání rozhodnuto. Proto odvolací soud odvolací řízení zastavil podle § 207 odst. 2 o.s.ř. Právní moc napadeného usnesení insolvenčního soudu nastane v souladu s § 222 odst. 1 o.s.ř., jako kdyby k podání odvolání nedošlo.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1, písm. e/ a § 229 odst. 4 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Dlužníku, věřiteli a insolvenčnímu správci se doručuje i zvláštním způsobem.

Olomouc 7. října 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Ivana Waltrová, v.r. Bc. Markéta Alková předsedkyně senátu