4 VSOL 1147/2017-P46-12
KSOS 25 INS 7248/2017 4 VSOL 1147/2017-P46-12

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu Mgr. Diany Vebrové a soudců Mgr. Bronislava Šlahaře a JUDr. Kateřiny Holešovské v insolvenčním řízení dlužníka ELTECO-UPS s.r.o., IČ: 48393649, se sídlem Televizní 2616, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, o přihlášce pohledávky věřitele č. 46 (P46) ENERGOAQUA, a.s., IČ: 15503461, se sídlem 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, o odvolání věřitele č. 46 ENERGOAQUA, a.s., proti usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 25 INS 7248/2017-P46-3 ze dne 27.10.2017,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením soud prvního stupně odmítl přihlášku pohledávky věřitele č. 46 (P46) ENERGOAQUA, a.s. (dále jen věřitel ) v přihlášené části 31.576,74 Kč s tím, že právní mocí tohoto usnesení účast věřitele s touto částí pohledávky v insolvenčním řízení končí a věřiteli zůstává pohledávka ve výši 342.155,73 Kč. isir.justi ce.cz

Soud prvního stupně odůvodnil své rozhodnutí tím, že věřitel přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka pohledávky v celkové výši 373.732,47 Kč. Na přezkumném jednání dne 8.9.2017 insolvenční správce popřel nevykonatelnou pohledávku č. 1 ve výši 16.498,55 Kč. Insolvenční správce přípisem ze dne 18.9.2017 vyrozuměl věřitele o popření pohledávky a poučil jej o právu podat žalobu podle § 198 a násl. zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění účinném do 30.6.2017 (dále jen IZ ), ve lhůtě 30 dnů od přezkumného jednání s tím, že lhůta neuplyne dříve než po 15 dnech od doručení výzvy. Výzva byla věřiteli doručena dne 18.9.2017. Věřitel žalobu ve stanovené lhůtě nepodal a věřiteli tak zůstala pohledávka zjištěna v celkové výši 357.233,92 Kč. Vzhledem k tomu, že pohledávka č. 1 byla zjištěna pouze do výše 15.078,19 Kč, což je méně než 50 % přihlášené částky (31.576,74 Kč), se v souladu s ustanovením § 178 k takto zjištěné pohledávce nepřihlíží. Proto bylo podle ustanovení § 185 IZ rozhodnuto o částečném odmítnutí přihlášky pohledávky s tím, že právní mocí usnesení účast věřitele s pohledávkou ve výši 31.576,74 Kč končí a věřitel zůstává nadále účastníkem řízení s pohledávkou ve výši 342.155,73 Kč.

Proti usnesení podal odvolání věřitel, který se domáhal změny rozhodnutí tak, aby v řízení nadále zůstal jako věřitel i s uznanou pohledávkou ve výši 15.078,19 Kč, když učinil částečné zpětvzetí pohledávky č. 1 v popřené částce 16.498,55 Kč.

S účinností od 1.7.2017 byl insolvenční zákon novelizován zákonem č. 64/2017 Sb. Podle ustanovení čl. II. bodu 1. přechodných ustanovení tohoto zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Při výkladu tohoto přechodného ustanovení vychází odvolací soud z toho, že podle ustálené judikatury Ústavního soudu (např. nález pléna Ústavního soudu ze dne 4.2.1997, sp. zn. Pl. ÚS 21/96, uveřejněný pod č. 63/1997 Sb.) a Nejvyššího soudu (např. důvody rozsudku Nejvyššího soudu, uveřejněného ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 35/2006), v případech časového střetu staré a nové právní normy platí obecně nepravá retroaktivita (nepravá zpětná účinnost). To znamená, že od účinnosti nové právní úpravy se i právní vztahy vzniklé podle zrušené právní normy řídí právní normou novou. Vznik právních vztahů existujících před nabytím účinnosti nové právní úpravy, právní nároky, které z těchto vztahů vznikly, jakož i vykonané právní úkony, se řídí zrušenou právní normou (při opačné interpretaci střetu právních norem by totiž docházelo k pravé retroaktivitě). Aplikuje se tedy princip ochrany minulých právních skutečností, zejména právních konání.

Odvolací soud proto při projednání a rozhodnutí o odvolání věřitele proti usnesení soudu prvního stupně vydanému po účinností novely insolvenčního zákona, avšak týkajícího se pohledávky přihlášené na základě rozhodnutí o úpadku vydaného před její účinností a týkající se pohledávky přezkoumané podle insolvenčního zákona ve znění před účinností novely, postupoval podle insolvenčního zákona ve znění účinném do 30.6.2017.

Podle ustanovení § 7 rozhodného znění insolvenčního zákona, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání věřitele není důvodné.

Z obsahu spisu se podává, že insolvenční řízení dlužníka bylo zahájeno dne 5.4.2017. Usnesením č.j. KSOS 25 INS 7248/2017-A10 ze dne 15.5.2017 byl zjištěn úpadek dlužníka a na jeho majetek byl prohlášen konkurs. Dne 11.7.2017 byla soudu prvního stupně doručena přihláška pohledávky věřitele v celkové výši přihlášených dílčích pohledávek 373.732,47 Kč. Dílčí pohledávka č. 1 byla přihlášena ve výši 31.576,74 Kč, z toho jistina ve výši 30.671,99 Kč z titulu vyúčtování tepelné energie za období od 1.1.2016 do 31.12.2016, se splatností dne 30.1.2017, s tím, že původně vyúčtovaná částka ve výši 61.719,87 Kč byla co do částky 10.000 Kč uhrazena dne 1.3.2017 a co do částky 21.047,88 Kč uhrazena dne 6.3.2017 a zákonný úrok z prodlení ve výši 904,75 Kč. Na přezkumném jednání dne 8.9.2017 insolvenční správce uznal přihlášenou pohledávku ve výši 357.233,92 Kč a popřel ji ve výši 16.498,55 Kč. Popěrný úkon se týkal pohledávky č. 1 a byl odůvodněn tím, že dle výkazů dlužníka byla částka ve výši 16.448 Kč na jistině a 50,55 Kč na příslušenství uhrazena dne 28.4.2017. Dlužník přihlášenou pohledávku uznal. Insolvenční správce přípisem ze dne 18.9.2017 vyrozuměl věřitele o popření pohledávky č. 1 co do výše 16.498,55 Kč a poučil jej o možnosti podat žalobu na určení popřené pohledávky v 30 denní lhůtě od přezkumného jednání, která neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění s tím, že žaloba musí být v této lhůtě doručena insolvenčnímu soudu, když v opačném případě se bude pokládat pohledávka za zjištěnou ve výši uvedené při jejím popření insolvenčním správcem a s tím, že bude-li po přezkoumání pohledávka zjištěna tak, že skutečná výše přihlášené pohledávky činí méně než 50 % přihlášené částky, k přihlášené pohledávce se nebude přihlížet ani v rozsahu, ve kterém byla zjištěna. Vyrozumění bylo věřiteli doručeno dne 18.9.2017. Věřitel ve stanovené lhůtě žalobu na určení popřené pohledávky nepodal. Na tomto základě vydal soud prvního stupně odvoláním napadené rozhodnutí.

Dne 14.11.2017 doručil věřitel soudu prvního stupně částečné zpětvzetí přihlášené pohledávky č. 1, a to do částky 16.498,55 Kč.

Podle ustanovení § 198 odst. 1 IZ, věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Podle ustanovení § 178 odst. 1 IZ, bude-li po přezkoumání postupem podle tohoto zákona přihlášená pohledávka zjištěna tak, že skutečná výše přihlášené pohledávky činí méně než 50 % přihlášené částky, k přihlášené pohledávce se nepřihlíží ani v rozsahu, ve kterém byla zjištěna; to neplatí, záviselo-li rozhodnutí insolvenčního soudu o výši přihlášené pohledávky na znaleckém posudku nebo na úvaze soudu. Věřiteli, který takovou pohledávku přihlásil, může insolvenční soud na návrh insolvenčního správce uložit, aby ve prospěch majetkové podstaty zaplatil částku, kterou určí se zřetelem ke všem okolnostem přihlášení a přezkoumání pohledávky, nejvýše však částku, o kterou přihlášená pohledávka převýšila rozsah, ve kterém byla zjištěna; jde o incidenční spor.

Podle ustanovení § 178 odst. 2 IZ, pro účely posouzení, zda jsou splněny podmínky uvedené v odstavci 1, se nepovažuje za přihlášenou ta část pohledávky, kterou vzal věřitel účinně zpět předtím, než nastal účinek, na základě kterého se podle tohoto zákona nepřihlíží k popřené části pohledávky.

Podle ustanovení § 185 IZ, jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Odvolací soud se ztotožňuje se závěrem soudu prvního stupně, že věřitel se nadále účastní insolvenčního řízení dlužníka pouze v rozsahu svých dílčích pohledávek č. 2-č. 16 v celkové výši 342.155,73 Kč.

Věřitel sice přihlásil do insolvenčního řízení nevykonatelné pohledávky v celkové výši 373.732,47 Kč, insolvenční správce však na přezkumném jednání dne 8.9.2017 popřel dílčí pohledávku č. 1 přihlášenou v celkové výši 31.576,74 Kč co do výše 16.498,55 Kč a uznal ji co do výše 15.078,19 Kč. Insolvenční správce následně správně, podle ust. § 197 odst. 2 IZ, věřitele vyrozuměl o popření jeho pohledávky v částce 16.498,55 Kč a poučil jej, že nepodá-li v souladu s ustanovením § 198 odst. 1 IZ ve stanovené lhůtě žalobu na určení popřené nevykonatelné pohledávky, bude se věřitel nadále účastnit insolvenčního řízení dlužníka jen s pohledávkou zjištěnou, a to ve výši uvedené při jejím popření insolvenčním správcem a současně jej poučil, že bude-li po přezkoumání pohledávka zjištěna tak, že skutečná výše přihlášené pohledávky činí méně než 50 % přihlášené částky, k přihlášené pohledávce se nebude přihlížet ani v rozsahu, ve kterém byla zjištěna (§ 178 odst. 1 IZ).

Věřitel žalobu na určení popřené části pohledávky ve stanovené lhůtě nepodal, a proto je dílčí pohledávka č. 1 dle ust. § 198 odst. 1 IZ zjištěna pouze ve výši 15.078,19 Kč, tj. v rozsahu menším než 50% její přihlášené výše ve smyslu ust. § 178 odst. 1 IZ, a proto se věřitel nemůže účastnit insolvenčního řízení dlužníka s celou dílčí pohledávkou č. 1 a je namístě její odmítnutí jako celku dle ustanovení § 185 IZ.

Věřitel sice vzal v průběhu odvolacího řízení svou přihlášku pohledávky zčásti (v popřené výši 16.498,55 Kč) zpět, avšak stalo se tak až poté, co nastal účinek, na základě kterého se k popřené části pohledávky nepřihlíží, když tímto okamžikem bylo marné uplynutí lhůty pro podání žaloby na určení popřené pohledávky, a proto nelze aplikovat ust. § 178 odst. 2 IZ.

Odvolací soud proto rozhodnutí soudu prvního stupně jako věcně správné v souladu ustanovením § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e možno podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; insolvenčnímu správci, dlužníku a věřiteli

se doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

Olomouc 12. prosince 2017

Za správnost vyhotovení: Mgr. Diana Vebrová, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu