4 VSOL 1125/2016-B-15
KSOS 40 INS 7592/2016 4 VSOL 1125/2016-B-15

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Ivany Waltrové a soudkyň JUDr. Pavly Tomalové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka Martin anonymizovano , anonymizovano , Lašská 1156/21, 736 01 Havířov-Město, o odvolání insolvenčního správce a ustanovení nového, o odvolání Mgr. Zuzany Hrudkové, odvolané insolvenční správkyně se sídlem Masarykovo náměstí 38, Karviná, PSČ 733 01 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 14.7.2016, č.j. KSOS 40 INS 7592/2016-B-5

takto:

Odvolání se o d m í t á .

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Ostravě potvrdil rozhodnutí věřitele č. 4 Komerční banky, a.s., který prostřednictvím hlasovacího lístku odvolal dosavadního insolvenčního správce Mgr. Zuzanu Hrudovou z funkce a ustanovil nového insolvenčního správce JUDr. Jiřího Vlasáka (výrok I.) a uložil dosavadnímu insolvenčnímu správci Mgr. Zuzaně Hrudové, aby do tří týdnů od doručení usnesení podal zprávu o své činnosti, zejména o stavu majetku, který spravoval, a aby vyúčtoval odměnu a hotové výdaje a náklady, které mu vznikly v souvislosti se správou a udržováním majetku (výrok II.).

Na odůvodnění soud prvního stupně uvedl, že na schůzi věřitelů dne 29.6.2016 se nikdo z věřitelů nedostavil, takže nebyl vznesen návrh na odvolání dosavadního insolvenčního správce z funkce. Teprve po schůzi věřitelů se-chybou administrace soudu a špatného technického zpracování dat-dostal do dispozice isir.justi ce.cz soudce hlasovací lístek věřitele, a to Komerční banky, a.s., který byl soudu doručen již dne 28.6.2016 ve 14.49 hodin, tj. den před schůzí věřitelů. Předmětem hlasovacího lístku bylo odvolání dosavadního insolvenčního správce Mgr. Zuzany Hrudové, kdy tento věřitel hlasoval pro přijetí návrhu na odvolání tohoto insolvenčního správce, a zároveň byl předmětem hlasovacího lístku návrh tohoto věřitele ustanovit do funkce insolvenčního správce správce nového, a to JUDr. Jiřího Vlasáka, IČ: 73456837, se sídlem Jankovcova 1518/2, 170 00 Praha 7-Holešovice. Soud prvního stupně v odůvodnění usnesení dále konstatoval, že Komerční banka, a.s. jako věřitel č. 4 přihlásil do insolvenčního řízení pohledávku ve výši 319.862,42 Kč, která byla na přezkumném jednání konaném dne 29.6.2016 uznána jak ze strany insolvenčního správce, tak ze strany dlužníka. Dále konstatoval, že celková výše přihlášených pohledávek do insolvenčního řízení činí částku 380.578,13 Kč. Uzavřel, že jelikož věřitel č. 4 Komerční banka, a.s. doručil soudu platný hlasovací lístek a jelikož disponuje 319.862 hlasy z 380.578, potvrdil dle § 29 IZ rozhodnutí schůze věřitelů o tom, že schůze věřitelů přijala usnesení, že je dosavadní insolvenční správce Mgr. Zuzana Hrudová z funkce odvolán a do funkce je ustanoven nový insolvenční správce JUDr. Jiří Vlasák. Pokud jde o JUDr. Jiřího Vlasáka, konstatoval soud prvního stupně, že tento správce splňuje zákonné podmínky pro výkon funkce insolvenčního správce a s ustanovením do funkce souhlasil.

Odvolaný insolvenční správce-Mgr. Zuzana Hrudová-podal odvolání proti výroku I. tohoto usnesení (dále jen odvolatel ). V odvolání uvedl, že má za to, že soud rozhodl na základě nesprávného právního posouzení věci, když napadené usnesení nemá oporu v insolvenčním zákoně, neboť na samotné schůzi věřitelů dne 29.6.2016 k odvolání insolvenčního správce nedošlo a tím byl vyčerpán obsah programu první schůze věřitelů konané po přezkumném jednání. Dle odvolatele insolvenční soud pochybil, když na první schůzi věřitelů neprovedl hlasování došlým hlasovacím lístkem, v důsledku čehož nepřijala schůze věřitelů žádné rozhodnutí o odvolání insolvenčního správce z funkce, jež by mohl soud-avšak jen do skončení schůze věřitelů-potvrdit, eventuálně nepotvrdit. Dle odvolatele je napadené usnesení v přímém rozporu s ustanovením § 29 odst. 3 IZ, kdy usnesení potvrzující volbu věřitelů může být vydáno nejpozději do skončení schůze věřitelů, která usnesení o volbě nového insolvenčního správce přijala. Odvolatel dále namítal, že se soud prvního stupně nijak nezabýval možnou podjatostí insolvenčního správce JUDr. Jiřího Vlasáka, kterou spatřuje v tom, že insolvenční správce JUDr. Jiří Vlasák byl postupem dle § 29 odst. 1 věřitelem Komerční banka, a.s. takto ustanoven v nejméně dalších 66 insolvenčních řízeních, které odvolatel vyjmenoval. Dle odvolatele k 26.7.2016 tento insolvenční správce vykonává činnost ve 105 insolvenčních řízeních a ve více jak 62,8 % tuto činnost vykonává pouze z důvodu ustanovení dle § 29 IZ, a to na základě hlasování Komerční banky, a.s. Odvolatel má za to, že je zde důvod pro závěr o existenci vazby zpochybňující výkon jeho činnosti v řízení ve vztahu k tomuto věřiteli. Odvolatel dále uvedl, že JUDr. Jiří Vlasák jako advokát dlouhodobě zastupuje věřitele Komerční banku, a.s., a to při podávání přihlášek pohledávek do insolvenčního řízení, v incidenčních sporech a při vymáhání pohledávek v exekučních řízeních, a rovněž vykonává jménem Komerční banky, a.s. funkci člena věřitelského výboru. Jelikož je mu v těchto řízeních poskytována odměna, lze důvodně pochybovat o tom, že bude vůči všem věřitelům vystupovat nestranně a nebude upřednostňovat zájmy klienta oproti jiným věřitelům. Dle odvolatele je Komerční banka, a.s. významným klientem a zdrojem příjmů pro JUDr. Jiřího Vlasáka. Odvolatel dále uvedl, že dlužník v řízení má bydliště v Havířově, zatímco insolvenční správce JUDr. Jiří Vlasák v dané oblasti svou činnost nikterak nevyvíjí, když jeho nejbližší pobočka je umístěna na adrese Železniční 469, Olomouc, tedy pro okres Olomouc, nikoliv pro okres Karviná.

Podle § 7 insolvenčního zákona (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud se na základě včas podaného odvolání především zabýval tím, zda odvolatel jako odvolaný insolvenční správce je osobou oprávněnou k podání odvolání proti rozhodnutí insolvenčního soudu, kterým insolvenční soud potvrdil rozhodnutí schůze věřitelů o tom, že odvolávají dosavadního insolvenčního správce a do funkce ustanovují správce nového (§ 29 IZ).

Podle § 29 odst. 1 IZ, na schůzi věřitelů, která nejblíže následuje po přezkumném jednání, se mohou věřitelé usnést, že insolvenčním soudem ustanoveného insolvenčního správce odvolávají z funkce a že ustanovují nového insolvenčního správce. Toto usnesení je přijato, jestliže pro ně hlasovala nejméně polovina všech věřitelů přihlášených ke dni předcházejícímu konání schůze věřitelů, počítaná podle výše jejich pohledávek, kteří mají právo hlasovat.

Dle odstavce 2 téhož ustanovení, usnesení o ustanovení insolvenčního správce podle odstavce 1 potvrzuje insolvenční soud; nepotvrdí je pouze tehdy, nesplňuje-li insolvenční správce podmínky uvedené v § 21 až 24 a § 25 odst. 3; § 54 odst. 1 se nepoužije.

Dle odstavce 3 téhož ustanovení, rozhodnutí podle odstavce 2 vydá insolvenční soud do skončení schůze věřitelů, která usnesení podle odstavce 1 přijala; odvolání je přípustné, jen jestliže insolvenční soud usnesení schůze věřitelů nepotvrdí. Osobou oprávněnou k podání odvolání je pouze věřitel, který na schůzi věřitelů hlasoval pro přijetí usnesení; § 55 odst. 1 platí obdobně.

Jak z výše uvedeného ustanovení § 29 IZ vyplývá, může insolvenční soud vydat jednak usnesení o tom, že potvrzuje usnesení schůze věřitelů o tom, že odvolává dosavadního insolvenčního správce z funkce a ustanovuje správce nového, a jednak může vydat usnesení o tom, že nepotvrdí usnesení schůze věřitelů o tom, že odvolávají dosavadního insolvenčního správce z funkce a ustanovují správce nového. Nepotvrzující usnesení navíc může insolvenční soud vydat pouze tehdy, nesplňuje-li insolvenční správce podmínky uvedené v § 21 až 24 a § 25 odst. 3 IZ. Pokud jde o možnost odvolání, to je přípustné jen ve druhém případě, a sice když insolvenční soud usnesení schůze věřitelů nepotvrdí. K takovému odvolání je pak navíc oprávněn pouze věřitel, který na schůzi věřitelů hlasoval pro přijetí usnesení o odvolání insolvenčního správce z funkce a ustanovení insolvenčního správce nového. V projednávané věci však odvolání podal odvolaný insolvenční správce, který dle ustanovení § 29 odst. 3 IZ není osobou oprávněnou takové odvolání podat.

Odvolací soud proto postupoval podle ustanovení § 218 písm. b) o.s.ř. (§ 7 insolvenčního zákona) a odvolání odvolaného insolvenčního správce proti výroku I. napadeného rozhodnutí odmítl jako podané osobou neoprávněnou.

Nad rámec výše uvedeného je nutno k námitce podjatosti, kterou vznesl odvolatel v odvolání uvést, že, je-li insolvenční správce z insolvenčního řízení vyloučen (§ 24 odst. 1 IZ), je to důvodem pro jeho odvolání dle ustanovení § 31 IZ. Dle tohoto zákonného ustanovení může návrh na odvolání správce podat sám insolvenční správce, věřitelský orgán, anebo může být správce odvolán i bez návrhu. Z uvedeného vyplývá, že odvolaný insolvenční správce není osobou oprávněnou k podání takového návrhu, ale pokud insolvenční soud na základě podnětu uvedeného v odvolání dospěje k závěru, že je správce vyloučen, rozhodne o jeho odvolání i bez návrhu.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Olomouc 29. listopadu 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Ivana Waltrová, v.r. Bc. Markéta Alková předsedkyně senátu