4 VSOL 1100/2016-A-12
KSBR 45 INS 14822/2016 4 VSOL 1100/2016-A-12

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Ivany Waltrové a soudkyň JUDr. Pavly Tomalové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka Jaroslava anonymizovano , anonymizovano , bytem Brno, Husova 5, PSČ 602 00, korespondenční adresa: Dambořice, Rynk 375, PSČ 696 35, o insolvenčním návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 23.6.2016, č.j. KSBR 45 INS 14822/2016-A-6

takto:

Odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 23.6.2016, č.j. KSBR 45 INS 14822/2016-A-6 se o d m í t á .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí Krajský soud v Brně uložil dlužníkovi, aby ve lhůtě 3 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč, a to buď na účet krajského soudu označený ve výroku, nebo v hotovosti na pokladně krajského soudu.

Proti tomuto usnesení dlužník podal odvolání, ve kterém navrhl, aby odvolací soud změnil napadené usnesení tak, že se dlužníku zaplacení zálohy neukládá.

Odvolací soud na rozdíl od soudu prvního stupně, který měl dle výslovného vyjádření v předkládací zprávě odvolání podané dlužníkem za včasné, dospěl k závěru, že odvolání bylo podáno opožděně. isir.justi ce.cz

Podle § 7 věty první insolvenčního zákona (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních.

Podle ustanovení § 74 odst. 2 IZ je-li s doručením písemnosti, pro kterou zákon stanoví zvláštní způsob doručení, spojen začátek běhu lhůty k podání opravného prostředku nebo k jinému procesnímu úkonu, začíná lhůta běžet ode dne, kdy byla písemnost doručena adresátu zvláštním způsobem. O tom musí být adresát poučen.

Podle ustanovení § 204 o.s.ř. odst. 1, věty první se odvolání podává do 15 dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje. Podle odstavce druhého tohoto ustanovení je odvolání podáno včas také tehdy, jestliže bylo podáno po uplynutí patnáctidenní lhůty proto, že se odvolatel řídil nesprávným poučením soudu o odvolání. Neobsahuje-li rozhodnutí poučení o odvolání, o lhůtě k odvolání nebo o soudu, u něhož se podává, nebo obsahuje-li nesprávné poučení o tom, že odvolání není přípustné, lze podat odvolání do tří měsíců od doručení.

Podle ustanovení § 57 odst. 1, odst. 2 věty druhé a odst. 3 o.s.ř., do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty; to neplatí, jde-li o lhůtu určenou podle hodin. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit.

Podle ustanovení § 50 odst. 1 o.s.ř. nezastihl-li doručující orgán adresáta písemnosti, vhodí písemnost do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky; písemnost se považuje za doručenou vhozením do schránky, datum vhození vyznačí doručující orgán na doručence a na písemnosti.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že odvoláním napadené usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 30.6.2016, čímž se považuje za doručené (§ 74 odst. 1 IZ). Ovšem vzhledem k tomu, že dlužníkovi se doručovalo rovněž zvláštním způsobem (§ 75 odst. 2 IZ), lhůta k podání odvolání mu začala běžet právě až od zvláštního doručení. Napadené usnesení bylo dlužníkovi doručováno zvláštním způsobem jako jiná písemnost (nedoručovaná do vlastních rukou) dle § 50 odst. 1 o.s.ř. (druhem obálky III. dle instrukce ministerstva spravedlnosti č. 145/2011-OD-ST), a to na korespondenční adresu, kterou uvedl v insolvenčním návrhu. Dle doručenky adresát nebyl zastižen a zásilka mu byla vložena do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky dne 4.7.2016. Tímto dnem se zásilka považuje zásilka za doručenou. Ode dne následujícího, tj. od 5.7.2016, začala běžet dlužníkovi patnáctidenní lhůta pro podání odvolání proti takto doručenému usnesení. Tato patnáctidenní lhůta skončila v úterý 19.7.2016. Dlužník však odvolání odevzdal orgánu, který je byl povinen doručit (poště), až ve čtvrtek 21.7.2016, tedy po uplynutí odvolací lhůty. Přitom odvoláním napadené usnesení obsahuje řádné poučení o oprávnění podat opravný prostředek ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, jakož i o tom, že začátek běhu lhůty se odvíjí od doručení písemnosti zvláštním způsobem.

Ustanovení § 208 odst. 1 o.s.ř. ukládá soudu prvního stupně, aby opožděné odvolání odmítl. Jelikož tak neučinil, odvolací soud postupoval dle § 218a o.s.ř. a odvolání odmítl pro opožděnost sám.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem.

Olomouc 18. října 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Ivana Waltrová, v.r. Bc. Markéta Alková předsedkyně senátu