4 VSOL 110/2018-A-15
č. j. KSBR 29 INS 19331/2017 4 VSOL 110/2018-A-15

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Ivany Waltrové a soudkyň JUDr. Kateřiny Holešovské a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci

dlužníka: Tomáš Horák, rodné číslo 820808/4720, IČO 87269155 bytem Sídliště 354, 672 01 Moravský Krumlov zastoupený advokátem Mgr. Bc. Jiřím Daňkem sídlem Rašínova 103/2, 602 00 Brno

o insolvenčním návrhu dlužníka spojeném s návrhem na povolení oddlužení

o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 3. 1. 2018 č. j. KSBR 29 INS 19331/2017-A-10

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 3. 1. 2018 č. j. KSBR 29 INS 19331/2017-A-10 se mění tak, že insolvenční návrh dlužníka se neodmítá.

Odůvodnění:

1. Usnesením označeným ve výroku tohoto usnesení krajský soud podle ustanovení § 128 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ), odmítl insolvenční návrh dlužníka. 2. V odůvodnění usnesení soud prvního stupně uvedl, že insolvenční řízení bylo zahájeno insolvenčním návrhem dlužníka spojeným s návrhem na povolení oddlužení, který byl insolvenčnímu soudu doručen dne 19. 10. 2017. Insolvenční soud vyzval dlužníka, resp. osobu, která za dlužníka podala insolvenční návrh, usnesením ze dne 26. 10. 2017 č. j. KSBR 29 INS 19331/2017-A-5, aby insolvenční návrh ve lhůtě 7 dnů doplnil tak, že předloží listiny dokládající jeho úpadek, a to alespoň u dvou věřitelů. Dále jej vyzval k doplnění návrhu na povolení oddlužení. Dlužník byl ve výzvě poučen, že nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne. Sepisovateli návrhu byla výzva doručena dne 31. 10. 2017, dlužníkovi byla doručena dne 11. 12. 2017. Dlužník insolvenční návrh v určené lhůtě, která uplynula dne 18. 12. 2017, nedoplnil. Podáním doručeným insolvenčnímu soudu dne 6. 11. 2017 doplnil pouze návrh na povolení oddlužení, listiny dokládající jeho úpadek však nedoložil. Soud prvního stupně na tomto základě uzavřel, že dlužník vady insolvenčního návrhu neodstranil, a proto postupoval podle ustanovení § 128 odst. 2 IZ a insolvenční návrh odmítl.

Shodu s prvopisem potvrzuje Bc. Markéta Alková. isir.justi ce.cz -2-KSBR 29 INS 19331/2017

3. Toto usnesení napadl dlužník odvoláním. Namítl, že rozhodnutí soudu prvního stupně o odmítnutí insolvenčního návrhu je nesprávné a přepjatě formalistické. V podaném insolvenčním návrhu, části č. 21 příslušného formuláře nazvané Seznam příloh , pod bodem 7 uvedl odkaz na jím dříve podané insolvenční návrhy, které byly u insolvenčního soudu vedeny pod sp. zn. KSBR 27 INS 23067/2016 a sp. zn. KSBR 27 INS 16632/2017, a u nichž byly veškeré listiny dokládající jeho úpadek předloženy. Své dluhy v insolvenčním návrhu jednoznačně a dostatečně konkretizoval, o čemž svědčí dvě podané přihlášky pohledávek. Insolvenční soud vyložil ustanovení § 104 odst. 1 písm. d) IZ příkře formalisticky, zvláště za předpokladu, že se nejedná o první insolvenční návrh dlužníka. Dlužník splnil povinnost danou tímto ustanovením právě odkazem na předešlá insolvenční řízení, resp. spisy, jež požadované listiny obsahují. Konkrétní podoba listin dokládajících úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka navíc není zákonem nijak upravena. Usnesení soudu prvního stupně o odmítnutí insolvenčního návrhu proto není správné. Navrhl, aby odvolací soud toto usnesení změnil tak, že insolvenční návrh dlužníka se neodmítá. 4. Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že insolvenční řízení bylo zahájeno dne 19. 10. 2017, insolvenční návrh je tedy nutno hodnotit podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, tj. ve znění novely učiněné zákonem č. 64/2017 Sb. od 1. 7. 2017. 5. Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. 6. Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal rozhodnutí soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1 a odst. 5 o. s. ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), dospěl k následujícím závěrům. 7. Z obsahu insolvenčního spisu se podává, že dlužník podal u insolvenčního soudu dne 19. 10. 2017 insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, kterým se domáhal rozhodnutí o svém úpadku a navrhoval jeho řešení oddlužením, a to plněním splátkového kalendáře. V návrhu uvedl, že je v úpadku, poněvadž má více závazků vůči více věřitelům, které jsou déle než 30 dnů po lhůtě splatnosti a které není schopen plnit. Závazky vznikly jeho podnikatelskou činností. Všechny závazky jsou nezajištěné, jejich celková výše činí 1 892 700 Kč. Nemá žádnou vyživovací povinnost. Má příjem z dohody o provedení práce ve výši 4 000 Kč měsíčně a příjem ze smlouvy o důchodu ve výši 10 600 Kč měsíčně. Z těchto příjmů je schopen za pět let uhradit 30,15 % svých závazků. Je nemajetný, vlastní pouze osobní věci. V části 21 návrhu nazvané Seznam příloh dlužník pod č. 7 uvedl, že kopie podkladů k dluhům byly předloženy již v rámci předcházejícího řízení sp. zn. KSBR 27 INS 23067/2016. K návrhu připojil seznam majetku, seznam závazků a seznam zaměstnanců a výpis z evidence rejstříku trestů fyzických osob. Insolvenční soud usnesením ze dne 26. 10. 2017 č. j. KSBR 29 INS 19331/2017-A-5 vyzval osobu, která v zastoupení dlužníka podala insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, aby ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení usnesení doplnila insolvenční návrh tak, že předloží listiny, které dokládají úpadek dlužníka (smlouvy, faktury,

Shodu s prvopisem potvrzuje Bc. Markéta Alková. -3-KSBR 29 INS 19331/2017

rozhodnutí soudu, exekutora apod.), a to alespoň u dvou věřitelů. Současně ji poučil o následcích nesplnění výzvy soudu (odmítnutí insolvenčního návrhu). Usnesení obsahovalo také výzvu k doplnění návrhu na povolení oddlužení, opět s poučením o následcích jejího nesplnění. Usnesení bylo dlužníkovi doručeno zvláštním způsobem dne 11. 12. 2017, jeho zástupci bylo doručeno do datové schránky dne 31. 10. 2017. Dlužník v určené lhůtě, která skončila dne 18. 12. 2017, doplnil pouze návrh na povolení oddlužení o listiny dokládající jeho příjmy. Nato soud prvního stupně rozhodl napadeným usnesením. 8. Z insolvenčního rejstříku se dále podává, že dlužník se u insolvenčního soudu domáhal rozhodnutí o svém úpadku již insolvenčním návrhem doručeným dne 7. 10. 2016. Insolvenční řízení bylo vedeno pod sp. zn. KSBR 27 INS 23067/2016. K insolvenčnímu návrhu spojenému s návrhem na povolení oddlužení dlužník přiložil seznam majetku, seznam závazků a seznam zaměstnanců, doklady o svých příjmech, a předložil také listiny dokládající jeho úpadek-výkazy nedoplatků Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, platební výměry Okresní správy sociálního zabezpečení Znojmo a listiny dokládající jeho závazky vůči dalším věřitelům. 9. Formu a náležitosti návrhu na zahájení insolvenčního řízení upravuje insolvenční zákon v ustanoveních § 97, § 103 a § 104. 10. Podle ustanovení § 103 odst. 2 IZ, v insolvenčním návrhu musí být dále uvedeny rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávnění podat návrh, není-li insolvenčním navrhovatelem dlužník, označeny důkazy, kterých se insolvenční navrhovatel dovolává, a musí z něj být patrno, čeho se jím insolvenční navrhovatel domáhá. 11. Podle ustanovení § 104 odst. 1 IZ, podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit a) seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků, b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů, c) seznam svých zaměstnanců, d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek. 12. Podle ustanovení § 128 odst. 2 IZ, nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu a je-li insolvenční návrh podán za dlužníka osobou podle § 390a odst. 1, vyzve ji insolvenční soud usnesením k doplnění insolvenčního návrhu v jím určené lhůtě a toto usnesení doručí také dlužníku. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Je-li insolvenční návrh podán za dlužníka osobou podle § 390a odst. 1, nezačne tato lhůta běžet dříve, než je usnesení podle věty první doručeno jak dlužníku, tak osobě podle § 390a odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne. 13. Odvolací soud po přezkoumání obsahu insolvenčního spisu a s ohledem na shora citovaná zákonná ustanovení na rozdíl od soudu prvního stupně uzavírá, že dlužník svou povinnost připojit k insolvenčnímu návrhu listiny dokládající jeho úpadek splnil. V části 21, bod 7 návrhu nazvané Seznam příloh odkázal ( kopie podkladů k dluhům ) na přílohy u svého předchozího insolvenčního návrhu vedeného u insolvenčního soudu pod sp. zn. KSBR 27 INS 23067/2016. Listiny dokládající jeho úpadek jsou v tomto spise založeny a s ohledem na učiněný odkaz se výzva insolvenčního soudu k jejich předložení jeví jako nadbytečná. Z insolvenčního návrhu dlužníka a těchto listin lze dovodit, že dlužník je podle ustanovení § 3 odst. 1 IZ v úpadku. Jiné

Shodu s prvopisem potvrzuje Bc. Markéta Alková. -4-KSBR 29 INS 19331/2017

vady insolvenčního návrhu nebyly shledány ani soudem prvního stupně a při přezkumu napadeného usnesení ani soudem odvolacím. 14. Odvolací soud proto napadené usnesení soudu prvního stupně změnil (když nejsou splněny podmínky pro jeho potvrzení podle § 219, ani pro jeho zrušení podle § 219a o. s. ř.) tak, že se insolvenční návrh dlužníka neodmítá.

Poučení:

Proti tomuto usnesení je přípustné podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců od jeho doručení prostřednictvím Krajského soudu v Brně k Nejvyššímu soudu ČR v Brně, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena, nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně, anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

Olomouc 21. února 2018

JUDr. Ivana Waltrová v. r. předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Bc. Markéta Alková.