4 VSOL 104/2018-A-13
č. j. KSOS 36 INS 18045/2017 4 VSOL 104/2018-A-13

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Ivany Waltrové a soudkyň Mgr. Diany Vebrové a JUDr. Kateřiny Holešovské v insolvenční věci

dlužníka: Ing. Pavel Pavelka, IČO 63693178, rodné číslo 660922/0607 bytem U Střelnice 578/9, 746 01 Opava-Předměstí zastoupený advokátem Mgr. Tomášem Valíkem sídlem Za Humny 1299/13, 747 05 Opava

o insolvenčním návrhu dlužníka

o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. 10. 2017 č. j. KSOS 36 INS 18045/2017-A-5

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. 10. 2017 č. j. KSOS 36 INS 18045/2017-A-5 se potvrzuje.

Odůvodnění:

1. Shora uvedeným usnesením soud prvního stupně odmítl insolvenční návrh dlužníka podle ustanovení § 128 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ). 2. Na odůvodnění tohoto rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že insolvenční návrh dlužníka doručený soudu 26. 9. 2017, spojený s návrhem na povolení oddlužení, neobsahuje rozhodující skutečnosti, které by osvědčovaly úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka. Dlužník totiž neuvedl žádné konkrétní údaje o datech splatnosti závazků, neuvedl tedy tvrzení o tom, kdy případně platby závazků zastavil nebo tvrzení o datech jejich splatnosti, případně kdy a který ze závazků naposledy plnil. Nelze tedy zjistit žádné skutečnosti ohledně platební neschopnosti dlužníka ani skutečnosti osvědčující úpadek dle § 3 IZ. Proto soud prvního stupně, jelikož pro tento nedostatek nelze pokračovat v řízení, odmítl insolvenční návrh dlužníka dle § 128 odst. 1 IZ. 3. Toto usnesení napadl dlužník odvoláním, v němž pouze uvedl, že se proti označenému usnesení odvolává. Nic bližšího přes výzvu soudu prvního stupně k doplnění odvolání obsahující i poučení o tom, co má odvolání obsahovat, nedoplnil.

Shodu s prvopisem potvrzuje Bc. Markéta Alková. isir.justi ce.cz -2-KSOS 36 INS 18045/2017

4. Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. 5. Odvolací soud na základě odvolání podaného včas a osobou oprávněnou, přezkoumal odvoláním napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o. s. ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k následujícím závěrům. 6. Především je nutno uvést, že absence konkrétních důvodů, ve kterých spatřuje odvolatel nesprávnost napadeného usnesení, i absence odvolacího návrhu, tedy uvedení toho, jak má odvolací soud rozhodnout, nebrání přezkumné činnosti odvolacího soudu, neboť napadené usnesení není usnesením ve věci samé (§ 212a odst. 2 o. s. ř. a contrario), a odvolací soud může napadené usnesení zrušit, i když je navrhována jeho změna a naopak (§ 221a o. s. ř.). 7. Podle ustanovení § 3 odst. 1 IZ, dlužník je v úpadku, jestliže má a) více věřitelů a b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (dále jen "platební neschopnost"). 8. Podle ustanovení § 3 odst. 2 IZ, má se za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo b) je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenční soud. 9. Náležitosti insolvenčního návrhu obsahuje ustanovení § 103 IZ. Podle odstavce 2 tohoto zákonného ustanovení musí být mimo jiné v insolvenčním návrhu uvedeny rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, a označeny důkazy, kterých se insolvenční navrhovatel dovolává, a musí z něho být patrno, čeho se jím insolvenční navrhovatel domáhá. 10. Podle ustanovení § 128 odst. 1 IZ, insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně, nejpozději do 7 dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení § 43 občanského soudního řádu se nepoužije. 11. Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá správnost skutkových tvrzení soudu prvního stupně uvedených v odůvodnění napadeného usnesení, pokud jde o datum podání insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení a o to, že návrh byl podán za dlužníka advokátem. Dlužník v insolvenčním návrhu uvedl, že se domáhá rozhodnutí o svém úpadku a jeho řešení plněním splátkového kalendáře s tím, že je podnikající osobou bez zaměstnanců, že k úpadku došlo z důvodu ručení za závazky třetí osoby a výše jeho zadlužení činí zhruba 2 928 000 Kč s tím, že všechny jeho závazky jsou závazky zajištěnými. Žádná bližší tvrzení ohledně svého úpadku dlužník neuvedl. U závazků uvedl pouze důvod jejich vzniku, označil věřitele a výši závazku. K návrhu připojil daňová přiznání za roky 2014 a 2015, vyrozumění o zahájení exekuce, výpis z účtu u Komerční banky, a. s., 5x rozhodnutí o zahájení exekuce, dále rozhodnutí o zřízení

Shodu s prvopisem potvrzuje Bc. Markéta Alková. -3-KSOS 36 INS 18045/2017

zástavního práva Okresní správou sociálního zabezpečení Opava a dodatky ke smlouvě o hypotečním úvěru uzavřené s Komerční bankou, a. s. 12. Na základě uvedených zjištění z insolvenčního návrhu dlužníka a jeho příloh odvolací soud se ztotožňuje se závěrem soudu prvního stupně v tom, že insolvenční návrh dlužníka nesplňuje náležitosti dle shora citovaného ustanovení § 103 IZ, neboť neobsahuje náležitosti, které by umožňovaly insolvenčnímu soudu vyhodnotit, zda se dlužník nachází v úpadku ve smyslu shora citovaného ustanovení § 3 IZ. Náležitostmi insolvenčního návrhu dlužníka se Nejvyšší soud ČR opakovaně zabýval ve své judikatuře. V usnesení ze dne 20. 5. 2010 sen. zn. 29 NSČR 22/2009, publikovaném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 26 ročníku 2011, mimo jiné uzavřel, že v insolvenčním návrhu musí být tvrzeny takové okolnosti, z nichž závěr o úpadku dlužníka nebo jeho hrozícím úpadku logicky vzato vyplývá. V usnesení ze dne 27. 1. 2010 sen. zn. 29 NSČR 1/2008, publikovaném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 88 ročníku 2010, pak mimo jiné uzavřel, že rozhodujícími skutečnostmi, které osvědčují úpadek dlužníka, se rozumí vylíčení konkrétních okolností, z nichž insolvenční soud (shledá-li je pravdivými) bude moci uzavřít, že dlužník má více věřitelů (nejméně dva), kteří vůči němu mají pohledávky (vůči nimž má peněžité závazky), jež jsou po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, a tyto závazky není schopen plnit. Dále v tomto usnesení Nejvyšší soud ČR uzavřel, že dlužník, který rezignuje na uvedení (popis) jakýchkoliv rozhodujících skutečností, které osvědčují jeho úpadek nebo hrozící úpadek, předkládá insolvenčnímu soudu zásadně neprojednatelný insolvenční návrh, jež má být bez dalšího odmítnut podle § 128 odst. 1 insolvenčního zákona. 13. Tím, že dlužník k insolvenčnímu návrhu nepřipojil ani zákonem stanovené přílohy (§ 104 IZ), neumožnil insolvenčnímu soudu ani to, aby případně využil k odstranění vad insolvenčního návrhu skutečností uvedených v přiložených seznamech dlužníka, pokud by splňovaly zákonem stanovené náležitosti (viz důvody usnesení Nejvyššího soudu ČR z 20. 5. 2010 sen. zn. 29 NSČR 22/2009, publikovaného ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 26 ročníku 2011). 14. Shodně se soudem prvního stupně odvolací soud tedy uzavírá, že dlužník neuvedl v insolvenčním návrhu skutečnosti, které by jeho úpadek ve smyslu § 3 IZ osvědčovaly, a pro tento nedostatek nelze v řízení pokračovat. V dalším zcela odkazuje odvolací soud pro stručnost na odůvodnění napadeného usnesení. 15. Odvolací soud proto postupoval podle ustanovení § 219 o. s. ř. (§ 7 IZ) a usnesení soudu prvního stupně jako ve výroku věcně správné potvrdil.

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Shodu s prvopisem potvrzuje Bc. Markéta Alková. -4-KSOS 36 INS 18045/2017

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

Olomouc 23. února 2018

JUDr. Ivana Waltrová v. r. předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Bc. Markéta Alková.