4 VSOL 1021/2016-A-11
KSBR 37 INS 13059/2016 4 VSOL 1021/2016-A-11

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Ivany Waltrové a soudkyň JUDr. Pavly Tomalové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka MARO Computers s.r.o., IČ: 27683524, se sídlem Moravský Krumlov, Nám. T.G. Masaryka 28, PSČ 672 12, o insolvenčním návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 15.7.2016, č.j. KSBR 37 INS 13059/2016-A-6

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 15.7.2016, č.j. KSBR 37 INS 13059/2016-A-6 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí Krajský soud v Brně uložil dlužníkovi, tj. navrhovateli, aby ve lhůtě 3 dnů ode dne nabytí právní moci usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč, a to buď na účet Krajského soudu v Brně uvedený ve výroku, nebo v hotovosti na pokladně soudu.

V odůvodnění rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že účelem zálohy na náklady insolvenčního řízení je umožnit insolvenčnímu správci výkon jeho činnosti bezprostředně po rozhodnutí o úpadku a po jeho ustanovení do funkce a tím překlenout prvotní nedostatek pohotových peněžních prostředků na krytí nákladů insolvenčního řízení do doby, než bude možno majetkovou podstatu zpeněžit. Dále uvedl, že není možné, aby v případě, že nebudou postačovat prostředky v majetkové podstatě k úhradě nákladů insolvenčního řízení, aby tyto hradil stát. Pokud jde o výši zálohy, uvedl, že vychází z minimální odměny insolvenčního správce dle § 1 odst. 5 isir.justi ce.cz vyhl. č. 313/2007 Sb., když tato odměna bez DPH a bez hotových výdajů činí částku 45.000 Kč.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání. Uvedl, že nedisponuje takovou částkou a není v jeho silách ji uhradit. Namítal, že z návrhu je zřejmé, že vlastní nemovitý majetek, a tudíž ze zpeněžení tohoto majetku by mohly být náklady insolvenčního řízení hrazeny a nemusel by je hradit stát. Pokud jde o hodnotu dlužníkova majetku, uvedl, že odhadní cena nemovitostí činí 2,5 mil. Kč. Navrhl, aby usnesení soudu prvního stupně bylo zrušeno.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud na základě odvolání, které bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k následujícím závěrům.

Podle ustanovení § 108 odst. 1, věty první a odst. 2, věty první IZ, insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak; to platí i tehdy, je-li zřejmé, že dlužník nemá žádný majetek. Výši zálohy může insolvenční soud určit až do částky 50.000 Kč.

Z obsahu spisu vyplývá, že insolvenční řízení bylo zahájeno na návrh dlužníka dne 31.5.2016. Ze seznamu majetku, který dlužník přiložil k návrhu, vyplývá, že pokud jde o movitý majetek, vlastní dlužník předměty sloužící k provozování hostinské činnosti, jako např. televize Panasonic, vysavač, vitríny, police apod., v zůstatkové ceně 0 Kč. Ze soupisu nemovitého majetku soud zjistil, že dlužník vlastní nemovitost na listu vlastnictví č. 762, parc. č. st. 340 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba-rodinný dům č.p. 249 a parc. č. 937 (zahrada), to vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo, katastrální území a obec Vémyslice, v odhadní ceně 2.500.000 Kč.

Odvolateli lze dát za pravdu v tom, že odvolatel, tj. dlužník, má zřejmě hodnotný nemovitý majetek. Ze seznamu majetku je však zřejmé, že dlužník nemá

žádné pohotové peněžní prostředky. Insolvenčnímu správci však vznikají v insolvenčním řízení náklady již od samotného jeho počátku. Těmito náklady jsou hotové výdaje vynaložené při zjišťování majetku dlužníka, pořízení soupisu majetkové podstaty, výdaje na jejich správu, výdaje na zpeněžování majetkové podstaty, mezi něž patří především cestovné, náklady na ocenění majetkové podstaty, správní poplatky, inzerce, účetní služby. Tyto náklady nemůže nést insolvenční správce ze svého. Ze zákonné povinnosti dlužníka podat insolvenční návrh bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl nebo při náležité pečlivosti měl dozvědět o svém úpadku (§ 98 odst. 1 IZ), kterou má i statutární orgán dlužníka (§ 98 odst.2 IZ) vyplývá, že návrh má být podán v době, kdy má ještě dlužník dostatek pohotových finančních prostředků k hrazení nákladů insolvenčního řízení. Není rovněž vyloučeno, aby zálohu na náklady insolvenčního řízení zaplatil statutární orgán dlužníka, když insolvenční návrh nebyl podán včas.

Pokud jde o výši zálohy, stanovil ji soud prvního stupně ve správné výši. Je totiž nutno vycházet z minimální výše odměny insolvenčního správce při způsobu řešení úpadku dlužníka konkursem, tj. z částky 45.000 Kč bez DPH (§ 1 odst. 5 vyhl. č. 313/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů), a k této minimální odměně je nutno přičíst i další náklady, a to zejména hotové výdaje insolvenčního správce.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud napadené usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi se doručuje i zvláštním způsobem.

Olomouc 24. listopadu 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Ivana Waltrová, v.r. Bc. Markéta Alková předsedkyně senátu