4 Tz 60/2007
Datum rozhodnutí: 29.08.2007
Dotčené předpisy:
4 Tz 60/2007

ČESKÁ REPUBLIKA

R O Z S U D E K

J M É N E M R E P U B L I K Y

Nejvyšší soud České republiky projednal ve veřejném zasedání konaném dne 29. srpna 2007 v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Jiřího Pácala a JUDr. Petra Šabaty stížnost pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti České republiky ve prospěch obviněného P. Č., proti trestnímu příkazu Okresního soudu v Mostu ze dne 27. 11. 2006 sp. zn. 2 T 227/2006 a podle § 268 odst. 2, § 269 odst. 2 a § 270 odst. 1 tr. ř. rozhodl t a k t o:

Pravomocným trestním příkazem Okresního soudu v Mostu ze dne 27. 11. 2006 sp. zn. 2 T 227/2006 b y l p o r u š e n z á k o n v ustanoveních § 36, § 45a odst. 1 tr. zák. a v řízení, které mu předcházelo, v ustanovení § 2 odst. 5, 6 tr. ř. v neprospěch obviněného P. Č.

Napadený trestní příkaz s e z r u š u j e.

Zrušují se též všechna další rozhodnutí na zrušený trestní příkaz obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Okresnímu soudu v Mostu s e p ř i k a z u j e, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

O d ů v o d n ě n í :

Obviněný P. Č. byl rozsudkem Okresního soudu v Ústí nad Labem ze dne 8. 6. 2006 sp. zn. 2 T 158/2005, který nabyl právní moci dne 12. 7. 2006, uznán vinným trestným činem křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku podle § 175 odst. 2 písm. a) tr. zák., jehož se dopustil tím, že dne 30. 9. 2004 v Ústí nad Labem v budově tamního krajského soudu během veřejného zasedání vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem pod. sp. zn. 4 To 453/2004 v trestní věci obviněného J. B., kde byl slyšen jako svědek, vypověděl k posuzovanému trestnému jednání po řádném poučení v úmyslu pomoci jmenovanému J. B., že J. B. se předmětného trestného jednání, jehož byl P. Č. účasten a ke kterému byl slyšen, neúčastnil, ačkoli toto se nezakládalo na pravdě a bylo vyvráceno jinými důkazy.

Za to byl obviněný P. Č. podle § 175 odst. 2 tr. zák. za použití § 45 odst. 1 a § 45a odst. 1 tr. zák. odsouzen k trestu obecně prospěšných prací ve výměře 400 hodin.

Tento obviněný byl dále odsouzen trestním příkazem Okresního soudu v Mostu ze dne 27. 11. 2006 sp. zn. 2 T 227/2006, který nabyl právní moci dne 20. 12. 2006, pro trestný čin ohrožení od vlivem návykové látky podle § 201 odst. 1 tr. zák., jehož se dopustil tím, že dne 6. 11. 2006 přibližně ve 2.00 hod. v M., ul. K. M., řídil osobní automobil zn. Ford Escort, po požití alkoholických nápojů, kdy měl v krvi nejméně 1,36 g/kg alkoholu.

Za to byl obviněný podle § 201 odst. 1 tr. zák. za použití § 314e odst. 2 tr. ř. a § 45 odst. 1, 2 a § 45a odst. 1, 3 tr. zák. odsouzen k trestu obecně prospěšných prací ve výměře 350 hodin. Dále pak podle § 49 odst. 1 a § 50 odst. 1 tr. zák. k trestu zákazu řízení motorových vozidel všeho druhu na dobu 18 měsíců.

Podle § 266 odst. 1, 2 tr. ř. podal ministr spravedlnosti k Nejvyššímu soudu stížnost pro porušení zákona ve prospěch obviněného P. Č. proti trestnímu příkazu Okresního soudu v Mostu ze dne 27. 11. 2006 sp. zn. 2 T 227/2006. Napadeným rozhodnutím byl podle jeho názoru porušen zákon v ustanoveních § 36, § 45a odst. 1 tr. zák. a v řízení předcházejícím též v ustanovení § 2 odst. 5, 6 tr. ř. v neprospěch obviněného.

V odůvodnění stížnosti pro porušení zákona stěžovatel uvedl, že ze zprávy Probační a mediační služby České republiky, středisko Most, ze dne 16. 1. 2007 vyplývá, že obviněný v době vydání napadeného trestního příkazu nevykonal z předchozího trestu obecně prospěšných prací uloženého mu v trestní věci Okresního soudu v Ústí nad Labem sp. zn. 2 T 158/2005 nic. Ačkoli v opisu z rejstříku trestů založeném v trestním spise na č. l. 17-18 ze dne 7. 11. 2006 záznam o předchozím odsouzení v trestní věci Okresního soudu v Ústí nad Labem sp. zn. 2 T 158/2005 není uveden, neboť tento soud zaslal trestní list Rejstříku trestů do Prahy až dne 19. 10. 2006 (viz. čl. 68 trestního spisu sp. zn. 2 T 158/2005), mohla samosoudkyně o odsouzení obviněného v trestní věci Okresního soudu v Ústí nad Labem sp. zn. 2 T 158/2005 objektivně vědět. Rozsudek Okresního soudu v Ústí nad Labem ze dne 8. 6. 2006 sp. zn. 2 T 158/2005 byl totiž Okresnímu soudu v Mostu doručen dne 1. 11. 2006 k rozhodnutí o nařízení jeho výkonu podle § 336 odst. 2 tr. ř. V době, kdy samosoudkyně Okresního soudu v Mostu vydala napadený trestní příkaz, byl výše uvedený rozsudek veden u Okresního soudu v Mostu v rejstříku Nt, avšak v tomto rejstříku soudem lustrace provedena nebyla. Navíc ve výpisu ze systému stíhaných, podezřelých a prověřovaných osob založeném v trestním spise na č. l. 20 má P. Č. uveden jako poslední záznam služby kriminální policie a vyšetřování Okresního ředitelství v Ústí nad Labem právě obvinění z trestného činu křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku podle § 175 odst. 2 písm. a) tr. zák. Bez ohledu na opis rejstříku trestů, který měla soudkyně k dispozici, se měla uvedenými skutečnostmi zabývat a minimálně ověřit, kdy byl předchozí trest obecně prospěšných prací obviněnému nařízen k výkonu a jeho stav, což neučinila a bez dalšího mu uložila stejný druh trestu.

Uložením dalšího trestu obecně prospěšných prací ve výměře 350 hodin trestním příkazem Okresního soudu v Mostu ze dne 27. 11. 2006 sp. zn. 2 T 227/2006 tak byla překročena maximální výměra stanovená zákonem pro tento druh trestu, která činí 400 hodin. Je tedy zřejmé, že došlo k porušení zákona v ustanovení § 2 odst. 5, 6 tr. ř. ve vztahu k ustanovením § 36 a § 45a odst. 1 tr. zák.

V závěru stížnosti pro porušení zákona proto ministr spravedlnosti navrhl, aby Nejvyšší soud podle § 268 odst. 2 tr. ř. vyslovil, že trestním příkazem Okresního soudu v Mostu ze dne 27. 11. 2006 sp. zn. 2 T 227/2006 byl porušen zákon v ustanovení § 36, § 45a odst. 1 tr. zák. a v řízení, jež mu předcházelo, v ustanovení § 2 odst. 5, 6 tr. ř., a to v neprospěch obviněného P. Č. Dále navrhl, aby Nejvyšší soud podle § 269 odst. 2 tr. ř. napadený trestní příkaz zrušil, včetně všech dalších rozhodnutí na zrušený trestní příkaz obsahově navazujících a následně postupoval podle § 270 odst. 1 tr. ř.

Nejvyšší soud přezkoumal podle § 267 odst. 3 tr. ř. zákonnost a odůvodněnost těch výroků rozhodnutí, proti nimž byla stížnost pro porušení zákona podána, v rozsahu a z důvodů v ní uvedených, jakož i řízení napadené části rozhodnutí předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům.

Jednotlivá rozhodnutí a další listinné materiály prokazují následující skutečnosti.

Z rozsudku sp. zn. 2 T 158/2005 (č. l. 63) vyplývá, že Okresní soud v Ústí nad Labem obviněnému dne 8. 6. 2006 uložil trest obecně prospěšných prací ve výměře 400 hodin, přičemž právní moci nabyl dne 12. 7. 2006. Podle § 336 odst. 1 tr. ř. byl tento rozsudek doručen Okresnímu soudu v Mostu dne 1. 11. 2006 k nařízení výkonu trestu, jak dokládá otisk podacího razítka na čelní straně rozsudku na č. l. 1 spisu vedeného u Okresního soudu v Mostu pod sp. zn. 26 Nt 3076/2006.

Dne 11. 12. 2006 se obviněný dostavil na Probační a mediační službu České republiky středisko Most k projednání podmínek výkonu trestu a následně dne 21. 12. 2006 vydal Okresní soud v Mostu usnesení, jímž obviněnému nařídil výkon trestu vykonáním pomocných prací pro Technické služby města M., D., M.-V. Toto usnesení bylo obviněnému doručeno dne 12. 1. 2007 (č. l. 7 spisu 26 Nt 3076/2006).

Z trestního příkazu sp. zn. 2 T 227/2006 (č. l. 26) je patrno, že Okresní soud v Mostu obviněnému uložil dne 27. 11. 2006 další trest obecně prospěšných prací ve výměře 350 hodin. Trestní příkaz nabyl právní moci dne 20. 12. 2006.

Ve výpisu ze systému stíhaných, podezřelých a prověřovaných osob Policie SKPV OŘ Most je pro osobu P. Č. uveden následující záznam, SKPV OŘ Ústí nad Labem obvinění podle § 175 odst. 2 písm. a), tj. trestný čin křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku s uvedením, že věc byla ukončena podle § 225/1, 314e tr. ř.

Podle § 36 tr. zák. věty prvé, jestliže soud odsuzuje pachatele za trestný čin, který spáchal předtím, než byl trest uložený dřívějším rozsudkem vykonán, a ukládá mu trest stejného druhu, nesmí tento trest spolu s dosud nevykonanou částí trestu uloženého dřívějším rozsudkem přesahovat nejvyšší výměru dovolenou trestním zákonem pro tento druh trestu.

Podle § 45a odst. 1 tr. z. věty prvé může soud obviněnému uložit trest obecně prospěšných prací ve výměře od 50 do 400 hodin.

Podle § 2 odst. 5 tr. ř. orgány činné v trestním řízení postupují v souladu se svými právy a povinnostmi uvedenými v tomto zákoně a za součinnosti stran tak, aby byl zjištěn skutkový stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro jejich rozhodnutí.

Podle § 2 odst. 6. tr. ř. orgány činné v trestním řízení hodnotí důkazy podle svého vnitřního přesvědčení založeného na pečlivém uvážení všech okolností případu jednotlivě i v jejich souhrnu.

Z výše uvedeného je patrno, že v době rozhodování Okresního soudu v Mostu v trestní věci sp. zn. 2 T 227/2006, tj. dne 27. 11. 2006, měl obviněný pravomocně uložen trest obecně prospěšných prací ve výměře 400 hodin. Z tohoto trestu neměl nic vykonáno, ani z něj nic vykonáno mít nemohl, neboť usnesení o nařízení výkonu trestu bylo vydáno až dne 21. 12. 2006 a doručeno bylo dne 12. 1. 2007. V této době byl ve spisové evidenci Okresního soudu v Mostu v rejstříku Nt zapsán rozsudek Okresního soudu v Ústí nad Labem sp. zn. 2 T 158/2005. Tento rozsudek byl podle podacího razítka na jeho čelní straně doručen Okresnímu soudu v Mostu dne 1. 11. 2006. Z lustra obsaženého na návrhu na potrestání na č. l. 25 vyplývá, že dne 22. 11. 2006, tedy před rozhodnutím ve věci sp. zn. 2 T 227/2006 byl prolustrován rejstřík T a bylo zde nalezeno několik předchozích trestních věcí obviněného. Vzhledem k tomu, že se v lustru objevují pouze kauzy rejstříku T, zřejmě nebyla provedena lustrace v rejstříku Nt. Pokud by tomu tak bylo, musela by zde být obsažena i sp. zn. 26 Nt 3076/2006.

Podle § 153 odst. 2 Instrukce ministerstva spravedlnosti ze dne 3. 1. 2001 č. j. 505/2001-org. ve znění pozdějších předpisů, kterou byl vydán vnitřní a kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy, je povinností vedoucího soudní kanceláře u věcí zapisovaných do rejstříku T a Nt zjistit, zda je nebo bylo proti téže osobě vedeno trestní stíhání. Výsledek lustrace se vyznačí na obžalobě či návrhu na potrestání. Vyznačení se provede otiskem razítka, datem a podpisem vedoucího soudní kanceláře. Při velkém množství vylustrovaných věcí se výsledek lustrace vyznačí na samostatném listu a na úvodním podání se vyznačí odkaz.

V posuzované věci však obsah lustrace svědčí o tom, že zřejmě lustrace v rejstříku Nt prováděna nebyla a pokud prováděna byla, byla provedena vadně, neboť na č. l. 25 chybí spisová značka 26 Nt 3076/2006, která tam vzhledem k tomu, že rozsudek Okresního soudu v Ústí nad Labem sp. zn. 2 T 158/2005 již byl u Okresního soudu v Mostu fyzicky přítomen od 1. 11. 2006, obsažena být měla.

Samosoudci rozhodujícímu ve věci sp. zn. 2 T 227/2006 by tak za situace, kdyby byla lustrace provedena v řádném rozsahu, bylo známo odsouzení ve věci sp. zn. 2 T 158/2005 a zejména skutečnost, že obviněnému byl předmětným rozhodnutím uložen trest obecně prospěšných prací ve výměře 400 hodin, z něhož neměl v rozhodné době ničeho vykonáno.

Je tedy skutečností, že samosoudce rozhodující v posuzované věci informaci o předchozím trestu obecně prospěšně prací uloženém obviněnému sice neměl, ale u příslušného soudu tato informace evidována byla a při řádné práci soudní kanceláře, která je nedílnou součástí a předpokladem správné rozhodovací činnosti soudu, tuto informaci k dispozici mít měl a mohl.

Pro úplnost nutno uvést, že pochybení nastalo i u Okresního soudu v Ústí nad Labem. Podle přílohy č. 5 vnitřního a kancelářského řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy se vyhotovené a podepsané trestní listy ze všech senátů a od všech samosoudců téhož soudu soustřeďují u pracovníka, kterého určí předseda soudu. Tento pracovník bez odkladu odesílá s průvodním dopisem (s uvedením sp. zn. a jmen a příjmení odsouzených) hromadně trestní listy doporučeně, rejstříku trestů v Praze. Rozhodnutí ve věci sp. zn. 2 T 158/2005 nabylo právní moci dne 12. 7. 2006, avšak Okresní soud v Ústí nad Labem trestní list obviněného rejstříku trestů zaslal až dne 19. 10. 2006 (viz č. l. 68), tedy až po několika měsících od nabytí právní moci. V důsledku toho pak opis z rejstříku trestů obviněného ze dne 7. 11. 2006, obsažený ve spise sp. zn. 2 T 227/2006, údaje o předmětném předcházejícím odsouzení neobsahoval a nemohl tak poskytnout soudci rozhodujícímu ve věci sp. zn. 2 T 227/2006 informaci o předchozím uložení trestu obecně prospěšných prací. Při absenci výše popsaných zásadních informací pak samosoudce Okresního soudu v Mostu zřejmě přehlédl též výpis ze seznamu stíhaných, podezřelých a prověřovaných osob, v němž byl obsažen údaj o obvinění jmenovaného z trestného činu podle § 175 odst. 2 písm. a) tr. zák., tj. křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku s uvedením, že věc byla skončena podle § 225/1, 314e tr. ř.

V důsledku výše popsaného pak Okresní soud v Mostu nezjistil, že obviněnému již byl v minulosti uložen trest obecně prospěšných prací ve výměře 400 hod., který nebyl vykonán. Protože předmětnou skutečnost nezjistil a rozhodl způsobem jak bylo výše uvedeno, lze konstatovat, že při svém postupu nedodržel ustanovení § 2 odst. 5, 6 tr. ř. V okamžiku vydávání rozhodnutí vycházel z neúplných důkazů a tím i z nedostatečně zjištěného skutkového stavu věci, a uložil obviněnému opětovně trest obecně prospěšných prací, jenž ve své výměře přesahuje zákonem stanovenou hranici o 350 hodin.

V důsledku uvedeného má obviněný v současnosti uloženy dva dosud nevykonané tresty obecně prospěšných prací překračující v celkové výměře zákonnou hranici podle ustanovení § 45a odst. 1 tr. zák.

Je tudíž možno konstatovat, že v posuzované věci došlo i k porušení ustanovení § 36 tr. zák. ve spojení s ustanovením § 45a odst. 1 tr. zák., neboť v důsledku postupného uložení dvou trestů obecně prospěšných prací ve výměře 400 a 350 hodin, kdy z prvého z nich nebylo v době ukládání druhého trestu nic vykonáno, byla překročena nejvyšší dovolená výměra pro tento druh trestu, která činí 400 hodin, jíž je nutno respektovat i tehdy, je-li obviněnému ukládán trest obecně prospěšných prací a předchozí trest či tresty tohoto druhu uložené dřívějšími rozhodnutími nebyly zčásti nebo zcela vykonány.

Podle Nejvyššího soudu, jakož i podle stávající judikatury, je překročení horní hranice zákonné trestní sazby při ukládání trestu konkrétnímu obviněnému nutné považovat za uložení druhu trestu, který je ve zřejmém rozporu s jeho účelem ve smyslu ustanovení § 266 odst. 2 tr. ř., a tudíž podání stížnosti pro porušení zákona, byť jen z tohoto důvodu, je třeba označit za opodstatněné ( viz např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 11. 2006 sp. zn. 4 Tz 145/2006).

K výše popsanému hmotněprávnímu pochybení pak došlo proto, že Okresní soud v Mostu nezjistil řádně skutkový stav věci při současném hodnocení neúplných důkazů právě ve vztahu k ukládanému trestu podle § 2 odst. 5, 6 tr. ř.

Nejvyšší soud proto podle § 268 odst. 2 tr. ř. vyslovil, že trestním příkazem Okresního soudu v Mostu ze dne 27. 11. 2006 sp. zn. 2 T 227/2006, byl porušen zákon v ustanoveních § 36, § 45a odst. 1 tr. zák. a v řízení, které mu předcházelo, v ustanovení § 2 odst. 5, 6 tr. ř. v neprospěch obviněného P. Č. Podle § 269 odst. 2 tr. ř. Nejvyšší soud napadený trestní příkaz zrušil, a to včetně všech dalších rozhodnutí na zrušený trestní příkaz obsahově navazujících, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Podle § 270 odst. 1 tr. ř. pak Nejvyšší soud Okresnímu soudu v Mostu přikázal, aby věc v potřebném rozsahu projednal a rozhodl. Okresní soud si vyžádá aktuální opis z rejstříku trestů obviněného, zprávu Probační a mediační služby ČR o stavu výkonu trestu obecně prospěšných prací a dále potřebný přílohový spis či spisy, přičemž poté věc v souladu se zákonem s důrazem na správnost výroku o trestu opětovně rozhodne.

Při dalším postupu bude třeba mít na paměti, že Nejvyšším soudem bylo vysloveno, že zákon byl porušen v neprospěch obviněného, a proto nemůže podle § 273 tr. ř. v novém řízení dojít ke změně rozhodnutí v jeho neprospěch. Podle § 270 odst. 4 tr. ř. je okresní soud vázán právním názorem, který ve věci vyslovil Nejvyšší soud, a je povinen provést nařízené procesní úkony.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. srpna 2007

Předseda senátu:

JUDr. František H r a b e c