4 Tz 57/2007
Datum rozhodnutí: 31.07.2007
Dotčené předpisy:
4 Tz 57/2007

ČESKÁ REPUBLIKA

R O Z S U D E K

J M É N E M R E P U B L I K Y

Nejvyšší soud České republiky projednal ve veřejném zasedání dne 31. července 2007 v senátě složeném z předsedy JUDr. J. P. a soudců JUDr. D. N. a JUDr. P. Š. stížnost pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti České republiky ve prospěch obviněného A. P., proti trestnímu příkazu Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 14. 7. 2006, sp. zn. 2 T 38/2006, a podle § 268 odst. 2, § 269 odst. 2 a § 270 odst. 1 tr. ř. rozhodl t a k t o :

Pravomocným trestním příkazem Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 14. 7. 2006, sp. zn. 2 T 38/2006, b y l p o r u š e n z á k o n v ustanoveních § 35 odst. 2, § 36, § 45a odst. 1 tr. zák. a v řízení předcházejícím též v ustanovení § 2 odst. 5, odst. 6 tr. ř. v neprospěch obviněného A. P.

Napadený trestní příkaz s e z r u š u j e v celém rozsahu.

Zrušují se též všechna další rozhodnutí na zrušený trestní příkaz obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Okresnímu soudu v Karlových Varech s e p ř i k a z u j e , aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

O d ů v o d n ě n í :

Trestním příkazem Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 13. 3. 2006, sp. zn. 2 T 30/2006, byl obviněný A. P. uznán vinným trestným činem krádeže podle § 247 odst. 1 písm. a), b) tr. zák. jehož se dopustil jednáním ze dne 8. 12. 2005 společně s obviněnými J. H. a K. L., za což byl odsouzen podle § 247 odst. 1 tr. zák. s přihlédnutím k § 314e odst. 2 tr. ř. a § 45 odst. 1, 2 a § 45a odst. 1 tr. zák. k trestu obecně prospěšných prací ve výměře 200 hodin. Dále bylo rozhodnuto o nároku na náhradu škody. Trestní příkaz byl obviněnému A. P. doručen dne 24. 3. 2006 a právní moci nabyl u obviněného A. P. dne 4. 4. 2006.

Trestním příkazem Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 29. 5. 2006, sp. zn. 2 T 32/2006, byl obviněný A. P. uznán vinným trestným činem krádeže podle § 247 odst. 1 písm. a), b) tr. zák., jehož se dopustil jednáním v době od 11. 12. 2005 do 10. 3. 2006 společně s obviněnými J. H. a K. L., za což byl odsouzen podle § 247 odst. 1 tr. zák. s přihlédnutím k § 314e odst. 2 tr. ř. a § 35 odst. 1, § 45 odst. 1, 2 a § 45a odst. 1 tr. zák. k souhrnnému trestu obecně prospěšných prací ve výměře 320 hodin. Zároveň byl zrušen výrok o trestu z trestního příkazu Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 13. 3. 2006, sp. zn. 2 T 30/2006, týkající se obviněného A. P., jakož i všechna další rozhodnutí na tento výrok obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Trestní příkaz byl obviněnému A. P. doručen dne 6. 7. 2006 a právní moci nabyl u obviněného A. P. dne 15. 7. 2006.

Trestním příkazem Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 14. 7. 2006, sp. zn. 2 T 38/2006, byl obviněný A. P. uznán vinným trestným činem maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 odst. 1 písm. c) tr. zák., jehož se dopustil jednáním v blíže nezjištěnou dobu v polovině prosince 2005, kdy řídil osobní automobil typu Lancia, přestože mu byl trestním příkazem Okresního soudu v Sokolově ze dne 12. 11. 2003, sp. zn. 2 T 173/2003, uložen mimo jiné trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu 3 let (trestní příkaz nabyl právní moci dne 13. 12. 2003), za což byl odsouzen podle § 247 odst. 1 tr. zák. s přihlédnutím k § 314e odst. 2 tr. ř. a § 35 odst. 1, § 45 odst. 1, 2 a § 45a odst. 1 tr. zák. k souhrnnému trestu obecně prospěšných prací ve výměře 250 hodin. Dále mu byl uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu 1 roku. Zároveň byl zrušen výrok o trestu z trestního příkazu Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 13. 3. 2006, sp. zn. 2 T 30/2006, týkající se obviněného A. P., jakož i všechna další rozhodnutí na tento výrok obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Trestní příkaz byl obviněnému A. P. doručen dne 27. 7. 2006 a právní moci nabyl dne 5. 8. 2006.

Proti pravomocnému trestnímu příkazu Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 14. 7. 2006, sp. zn. 2 T 38/2006, podal ministr spravedlnosti České republiky stížnost pro porušení zákona ve prospěch obviněného A. P. Vytkl v ní, že zákon byl porušen v ustanoveních § 35 odst. 2, § 36 a § 45a odst. 1 tr. zák. a v ustanovení § 2 odst. 5, odst. 6 tr. ř. v řízení předcházejícím.

V odůvodnění stížnosti pro porušení zákona ministr spravedlnosti namítl, že Okresní soud v Karlových Varech se neřídil ustanoveními § 36 tr. zák. a § 45a odst. 1 tr. zák., neboť napadeným trestním příkazem byla překročena hranice 400 hodin stanovená jako maximální výměra pro trest obecně prospěšných prací vzhledem k dříve uloženému trestu obecně prospěšných prací trestním příkazem Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 29. 5. 2006, sp. zn. 2 T 32/2006. Ministr spravedlnosti dále namítá, že napadeným trestním příkazem měl být správně uložen souhrnný trest podle § 35 odst. 2 tr. zák. ve vztahu k trestnímu příkazu Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 29. 5. 2006, sp. zn. 2 T 32/2006, neboť mezi souzenými trestnými činy je dán znak souhrnnosti. V trestní věci Okresního soudu v Karlových Varech, sp. zn. 2 T 38/2006, po nápadu návrhu na potrestání nedostála vedoucí trestní kanceláře své povinnosti vyplývající z § 153 odst. 2 Instrukce Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 3. 12. 2001, č. j. 505/2001 - Org. a věc řádně nevylustrovala a na návrhu na potrestání pak neuvedla předchozí věc týkající se obviněného A. P., která k Okresnímu soudu v Karlových Varech napadla již dne 17. 3. 2006 a byla vedena pod sp. zn. 2 T 32/2006.

Závěrem stížnosti pro porušení zákona ministr spravedlnosti navrhl, aby Nejvyšší soud vyslovil podle § 268 odst. 2 tr. ř., že trestním příkazem Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 14. 7. 2006, sp. zn. 2 T 38/2006, byl porušen zákon v neprospěch obviněného A. P. ve vytýkaném směru, aby podle § 269 odst. 2 tr. ř. napadený trestní příkaz zrušil a dále postupoval podle § 270 odst. 1 tr. ř.

Nejvyšší soud České republiky podle § 267 odst. 3 tr. ř. přezkoumal zákonnost a odůvodněnost těch výroků rozhodnutí, proti nimž byla stížnost pro porušení zákona podána, v rozsahu a z důvodů v ní uvedených, jakož i řízení napadené části rozhodnutí předcházející, a dospěl k závěru, že zákon porušen byl.

Nejvyšší soud se předně zabýval námitkou ministra spravedlnosti, že napadeným trestním příkazem Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 14. 7. 2006, sp. zn. 2 T 38/2006, měl být uložen souhrnný trest ve vztahu k trestnímu příkazu Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 29. 5. 2006, sp. zn. 2 T 32/2006.

Obviněný A. P. byl trestním příkazem Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 13. 3. 2006, sp. zn. 2 T 30/2006, který mu byl doručen dne 24. 3. 2006, uznán vinným trestným činem krádeže podle § 247 odst. 1 písm. a), b) tr. zák., jehož se dopustil jednáním ze dne 8. 12. 2005. Trestní příkaz nabyl právní moci u obviněného A. P. dne 4. 4. 2006. Trestním příkazem Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 29. 5. 2006, sp. zn. 2 T 32/2006, byl obviněný A. P. uznán vinným trestným činem krádeže podle § 247 odst. 1 písm. a), b) tr. zák., jehož se dopustil jednáním v době od 11. 12. 2005 do 10. 3. 2006 a byl mu uložen souhrnný trest za současného zrušení výroku o trestu z trestního příkazu Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 13. 3. 2006, sp. zn. 2 T 30/2006, týkající se obviněného A. P. Trestní příkaz byl obviněnému A. P. doručen dne 6. 7. 2006 a právní moci nabyl u obviněného A. P. dne 15. 7. 2006. Konečně trestním příkazem Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 14. 7. 2006, sp. zn. 2 T 38/2006, byl obviněný A. P. uznán vinným trestným činem maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 odst. 1 písm. c) tr. zák., jehož se dopustil jednáním v blíže nezjištěnou dobu v polovině prosince 2005 a byl mu uložen souhrnný trest za současného zrušení výroku o trestu z trestního příkazu Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 13. 3. 2006, sp. zn. 2 T 30/2006, týkající se obviněného A. P. Trestní příkaz byl obviněnému A. P. doručen dne 27. 7. 2006 a právní moci nabyl dne 5. 8. 2006.

Z naznačeného výčtu je zřejmé, že trestného činu projednávaného ve věci vedené u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp. zn. 2 T 38/2006 se obviněný A. P. dopustil dříve, než mu byl doručen jak trestní příkaz Okresního soudu v Karlových Varech, sp. zn. 2 T 32/2006, tak trestní příkaz Okresního soudu v Karlových Varech, sp. zn. 2 T 30/2006, a proto je tento trestný čin ve vztahu souběhu s trestnými činy z trestního příkazu Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 29. 5. 2006, sp. zn. 2 T 32/2006 i trestního příkazu Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 13. 3. 2006, sp. zn. 2 T 30/2006. Trestní příkaz má stejnou povahu jako odsuzující rozsudek (§ 314e odst. 5 tr. ř.), přičemž účinky spojené s vyhlášením rozsudku nastávají doručením trestního příkazu obviněnému.

Za této situace je třeba přisvědčit námitce uvedené ve stížnosti pro porušení zákona, že trestním příkazem Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 14. 7. 2006, sp. zn. 2 T 38/2006, měl být obviněnému A. P. uložen souhrnný trest za tyto uvedené trestné činy při současném zrušení výroku o trestu z trestního příkazu Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 29. 5. 2006, sp. zn. 2 T 32/2006, i trestního příkazu Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 13. 3. 2006, sp. zn. 2 T 30/2006, podle zásad uvedených v ustanovení § 35 odst. 2 tr. zák. Ukládání souhrnného trestu k trestnímu příkazu Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 13. 3. 2006, sp. zn. 2 T 30/2006, nepřicházelo v úvahu, neboť výrok o trestu z tohoto trestního příkazu, týkající se obviněného A. P., byl již zrušen shora citovaným trestním příkazem Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 29. 5. 2006, sp. zn. 2 T 32/2006.

Nejvyšší soud také přisvědčil námitce ministra spravedlnosti uvedené ve stížnosti po porušení zákona týkající se nesprávně provedené lustrace jako příčiny nedostatečně zjištěných skutkových zjištění. Podle ustanovení § 153 odst. 2 ve spojení s ustanovením § 154 odst. 1 Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 3. 12. 2001, č. 505/2001- Org., kterou byl vydán vnitřní a kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy, je povinností vedoucího soudní kanceláře nebo zaměstnance, který byl pověřen vedením rejstříků, u věcí zapisovaných do rejstříku T a Nt zjistit, zda je nebo bylo proti téže osobě vedeno trestní stíhání. Výsledek lustrace se vyznačí na obžalobě či návrhu na potrestání. Vyznačení se provede otiskem razítka, datem a podpisem vedoucího soudní kanceláře nebo zaměstnance, který byl pověřen vedením rejstříků. Na návrhu na potrestání, který podal v posuzované věci státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Karlových Varech u Okresního soudu v Karlových Varech dne 30. 3. 2006 není ve vyznačeném provedení lustrace uvedena předcházející věc, sp. zn. 2 T 32/2006. Zde ovšem nelze přehlédnout, že všechny shora zmíněné trestní věci týkající se obviněného A. P. napadly do senátu 2 T a projednávala je tatáž samosoudkyně.

Dále je třeba uvést, že podle § 36 tr. zák. platí, že pokud soud odsuzuje pachatele za trestný čin, který spáchal před tím, než byl trest uložený dřívějším rozsudkem vykonán, a ukládá mu trest stejného druhu, nesmí tento trest spolu s dosud nevykonanou částí trestu uloženého dřívějším rozsudkem přesahovat nejvyšší výměru dovolenou trestním zákonem pro tento druh trestu. Podle § 45a odst. 1 může soud uložit trest obecně prospěšných prací ve výměře od 50 do 400 hodin.

V případě projednávané trestní věci byl obviněný A. P. nejprve odsouzen trestním příkazem Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 29. 5. 2006, sp. zn. 2 T 32/2006, k souhrnnému trestu obecně prospěšných prací ve výměře 320 hodin a poté byl odsouzen trestním příkazem Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 14. 7. 2006, sp. zn. 2 T 38/2006, k dalšímu trestu obecně prospěšných prací, tentokrát ve výměře 250 hodin.

Jak vyplývá ze sdělení Probační a mediační služby, střediska Karlovy Vary, ze dne 2. 1. 2007, obviněný A. P. nepřebírá pozvánky k projednání podmínek výkonu trestu obecně prospěšných prací, který mu byl uložen trestním příkazem Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 29. 5. 2006, sp. zn. 2 T 32/2006, a z uloženého trestu ničeho nevykonal.

Za této situace je zřejmé, že trest obecně prospěšných prací uložený obviněnému A. P. trestním příkazem Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 14. 7. 2006, sp. zn. 2 T 38/2006, ve výměře 250 hodin spolu s dosud nevykonanou částí dříve uloženého trestu obecně prospěšných prací přesahoval o 170 hodin nejvyšší výměru dovolenou trestním zákonem pro trest obecně prospěšných prací, která je stanovena na 400 hodin.

Z uvedeného vyplývá, že Okresní soud v Karlových Varech trestním příkazem ze dne 14. 7. 2006, sp. zn. 2 T 38/2006, porušil zákon v ustanovení § 36 tr. zák. a § 45a odst. 1 tr. zák. ve výroku o ukládaném trestu obecně prospěšných prací ve vztahu k obviněnému A. P.

Je zřejmé, že všechna porušení zákona, která Nejvyšší soud zjistil na základě důvodů uvedených v podané stížnosti pro porušení zákona, se týkají výhradně výroku o trestu napadeného rozsudku. Podle § 266 odst. 2 tr. ř. však lze proti výroku o trestu podat stížnost pro porušení zákona jen tehdy, jestliže trest je ve zřejmém nepoměru k stupni nebezpečnosti činu pro společnost nebo k poměrům pachatele nebo jestliže uložený druh trestu je v zřejmém rozporu s účelem trestu.

Podle názoru Nejvyššího soudu je třeba překročení horní hranice zákonné sazby některého druhu trestu uložením několika samostatných trestů tohoto druhu určitému pachateli zásadně považovat za uložení druhu trestu, který je v zřejmém rozporu s jeho účelem ve smyslu § 266 odst. 2 tr. ř.

Význam zákonných trestních sazeb spočívá mimo jiné v tom, že každá zákonná trestní sazba odpovídá stupni nebezpečnosti pro společnost, který je charakteristický pro trestné činy, pro které lze trest v dané trestní sazbě uložit, její rozmezí je přitom stanoveno tak, aby směřovala k naplnění účelu takto ukládaného trestu. K dosažení účelu trestu stanoveného trestním zákonem tedy musí být správně stanoven nejen druh trestu, ale i jeho výše, pouze správně stanovený trest v otázce druhu i výše vede k naplnění účelu trestu. Překročení horní hranice zákonné sazby některého druhu trestu uložením několika samostatných trestů tohoto druhu má proto za následek, že takto stanovený druh trestu zásadně nemůže splnit účel trestu, k jehož naplnění směřuje zákonem stanovená trestní sazba.

V daném případě je nepochybně trest obecně prospěšných prací, který spolu s dříve uloženým trestem téhož druhu přesahuje horní hranici zákonné trestní sazby o 170 hodin, v zřejmém rozporu s jeho účelem.

Nejvyšší soud proto podle § 268 odst. 2 tr. ř. vyslovil, že pravomocným trestním příkazem Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 14. 7. 2006, sp. zn. 2 T 38/2006, byl porušen zákon v ustanoveních § 35 odst. 2, § 36, § 45a odst. 1 tr. zák. v neprospěch obviněného A. P., podle § 269 odst. 2 tr. ř. napadený trestní příkaz zrušil v celém rozsahu, neboť výrok o vině v trestním příkazu nemůže sám o sobě zůstat pravomocný se zřetelem na důsledky případně podaného odporu proti výroku o trestu uvedené v § 314g odst. 2 tr. ř. (podáním odporu se ruší celý trestní příkaz). Nejvyšší soud dále zrušil i všechna další rozhodnutí na zrušený trestní příkaz obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Podle § 270 odst. 1 tr. ř. bylo Okresnímu soudu v Karlových Varech přikázáno, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl, přičemž aby při rozhodování o trestu obviněného A. P. respektoval všechna zákonná ustanovení pro ukládání trestu, včetně ustanovení § 35 odst. 2, § 36 a § 45a odst. 1 tr. zák.

Samosoudce Okresního soudu v Karlových Varech v nově provedeném řízení doplní dokazování spisem téhož soudu sp. zn. 2 T 32/2006, který je nezbytný z hlediska úvah o uložení souhrnného trestu podle § 35 odst. 2 tr. zák., aktuálním opisem rejstříku trestů obviněného, jakož i zprávou Probační a mediační služby České republiky, středisko Karlovy Vary, zda a případně v jakém rozsahu obviněný trest obecně prospěšných prací, který mu byl uložen trestním příkazem Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 29. 5. 2006, sp. zn. 2 T 32/2006, vykonal. Provedením a vyhodnocením těchto důkazů společně s důkazy, které jsou již součástí trestního spisu, může Okresní soud v Karlových Varech dospět k závěru o uložení adekvátního druhu trestu a jeho výměry.

Samosoudce Okresního soudu v Karlových Varech bude při svém rozhodování omezen ustanovením § 273 tr. ř., které zakazuje, aby novým rozhodnutím došlo ke zhoršení postavení obviněného, neboť stížnost pro porušení zákona byla podána v jeho prospěch a Nejvyšší soud vyslovil porušení zákona, k němuž došlo v neprospěch obviněného (zákaz reformationis in peius).

Orgán, jemuž byla věc přikázána, je vázán právním názorem, který vyslovil ve věci Nejvyšší soud a je povinen provést ty procesní úkony, jejichž provedení Nejvyšší soud nařídil (§ 270 odst. 4 tr. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 31. července 2007

Předseda senátu:

JUDr. J. P.

Vypracoval:

JUDr. P. Š.