4 Tz 56/2007
Datum rozhodnutí: 25.07.2007
Dotčené předpisy:
4 Tz 56/2007

ČESKÁ REPUBLIKA

R O Z S U D E K

J M É N E M R E P U B L I K Y

Nejvyšší soud České republiky projednal ve veřejném zasedání dne 25. července 2007 v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Jiřího Pácala stížnost pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti ve prospěch B. Š., proti pravomocnému usnesení Okresního soudu v Jičíně ze dne 24. 1. 2006, sp. zn. 25 Nt 908/2005, a podle § 268 odst. 2, § 269 odst. 2 a § 270 odst. 1 tr. ř. rozhodl t a k t o:

Pravomocným usnesením Okresního soudu v Jičíně ze dne 24. 1. 2006, sp. zn. 25 Nt 908/2005, a v řízení, které mu předcházelo, b y l p o r u š e n z á k o n v ustanoveních § 73 odst. 1 písm. a), c) tr. zák. a § 2 odst. 5, 6 tr. ř. v neprospěch B. Š.

Napadené usnesení s e z r u š u j e .

Zrušují se též všechna další rozhodnutí na zrušené usnesení obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Okresnímu soudu v Jičíně s e p ř i k a z u j e , aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

O d ů v o d n ě n í :

Samosoudce Okresního soudu v Jičíně rozhodl usnesením dne 24. 1. 2006, sp. zn. 25 Nt 908/2005, že podle § 73 odst. 1 písm. a), c) tr. zák. se zabírá 1 kus zbraně, a to samonabíjecí pistole zn. ČZ, Browning, stříbrné barvy se 4 kusy nábojů, které jsou ve vlastnictví B. Š.

Usnesení nabylo právní moci dne 24. 1. 2006.

Proti tomuto usnesení podal ministr spravedlnosti podle § 266 odst. 1 tr. ř. stížnost pro porušení zákona ve prospěch B. Š. Podle jeho názoru byl zákon porušen v ustanovení § 73 odst. 1 písm. a), c) tr. zák. a v řízení, které předcházelo, v ustanoveních § 2 odst. 5, 6 tr. ř. v neprospěch B. Š.

Proti B. Š. bylo dne 18. 7. 2005 zahájeno trestní stíhání podle § 160 odst. 1 tr. ř. pro trestné činy násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci podle § 197a odst. 1 tr. zák., a ublížení na zdraví podle § 221 odst. 1 tr. zák. Usnesením státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Jičíně ze dne 30. 8. 2005, sp. zn. ZT 271/2005, bylo toto trestní stíhání obviněné podle § 172 odst. 1 písm. e) tr. ř. zastaveno, neboť obviněná nebyla v době činu pro nepříčetnost trestně odpovědná. Usnesení nabylo právní moci dne 13. 9. 2005.

B. Š. měla ve svém vlastnictví samonabíjecí pistoli zn. ČZ, Browning stříbrné barvy, včetně 4 kusů nábojů k této pistoli, přičemž vlastnictví k těmto předmětům dne 11. 1. 2006 smluvně převedla na nového majitele J. V.

Pokud Okresní soud v Jičíně vydal napadené rozhodnutí, které nabylo právní moci dne 24. 1. 2006, vycházel z faktu, že věci jsou vlastnictvím B. Š., ač tomu tak nebylo. Věci jí v kritické době nenáležely, a nadto ji nebylo možno v kritické době označit za trestně odpovědného pachatele v intencích ustanovení § 73 odst. 1 tr. zák. Tyto pro rozhodnutí podstatné skutečnosti okresní soud náležitě nezjistil a nevyhodnotil.

Závěrem svého mimořádného opravného prostředku ministr spravedlnosti navrhl, aby Nejvyšší soud podle § 268 odst. 2 tr. ř. vyslovil porušení zákona v namítaném rozsahu, k němuž napadeným usnesením došlo v neprospěch B. Š., aby podle § 269 odst. 2 tr. ř. napadené usnesení zrušil, včetně všech na něj obsahově navazujících rozhodnutí, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Poté navrhl, aby Nejvyšší soud podle § 270 odst. 1 tr. ř. věc přikázal Okresnímu soudu v Jičíně, aby ji v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Nejvyšší soud přezkoumal podle § 267 odst. 3 tr. ř. zákonnost a odůvodněnost těch výroků rozhodnutí, proti nimž byla stížnost pro porušení zákona podána, v rozsahu a z důvodů v ní uvedených, jakož i řízení napadené části rozhodnutí předcházející, a shledal, že zákon byl porušen.

Usnesením ze dne 18. 7. 2005 pod sp. zn. ČTS:ORJC-347/00K-2005 zahájila Policie České republiky, Služba kriminální policie a vyšetřování v Jičíně podle § 160 odst. 1 tr. ř. trestní stíhání obviněné B. Š. pro trestný čin násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci podle § 197a odst. 1 tr. zák. a trestný čin ublížení na zdraví podle § 221 odst. 1 tr. zák. Uvedených trestných činů se měla dopustit tím, že dne 11. 5. 2005 v době kolem 18.30 hod. ve svém bytě v domě L. ul., N. P., po předchozím požití alkoholických nápojů a slovní rozepři, bodla nožem přítomnou poškozenou M. J., bytem S. P., R., do levé paže a způsobila jí tak řeznou ránu o délce dvou centimetrů, zasahující do podkoží, a dále poškozené vyhrožovala zastřelením, kdy tyto výhrůžky spolu s útokem vzbudily u poškozené důvodné obavy o život, proto z bytu utekla a vyhledala lékařské ošetření, přičemž jí pro toto zranění byla vystavena pracovní neschopnost v době od 11. 5. 2005 do 6. 7. 2005.

Ve věci byl k řízení přibrán znalec z oboru zdravotnictví - psychiatrie, MUDr. I. N., který ve svém znaleckém posudku ze dne 4. 8. 2005 konstatoval, že obviněná v době spáchání činu byla ve stavu tzv. patologické opilosti, kdy tak nejde o pouhou ebrietu, ale tato opilost má charakter duševní poruchy. Schopnosti obviněné B. Š. ovládat své jednání a rozpoznávat jeho společenskou nebezpečnost, byly v důsledku této poruchy v době činu zcela vymizelé.

Tyto jednoznačné závěry znaleckého posudku vedly státní zástupkyni Okresního státního zastupitelství v Jičíně k závěru, že trestní stíhání je třeba podle § 172 odst. 1 písm. e) tr. ř. pro nepříčetnost obviněné zastavit, což učinila usnesením ze dne 30. 8. 2005, sp. zn. ZT 271/2005, které nabylo právní moci dne 13. 9. 2005.

Dne 7. 12. 2005 podala státní zástupkyně Okresnímu soudu v Jičíně návrh na zabrání věci, a to výše popsané samonabíjecí pistole Browning se čtyřmi kusy nábojů, a to z důvodu, že věc náleží pachateli, jehož nelze trestně stíhat a dále i z obecných důvodů podle § 73 odst. 1 písm. a), c) tr. zák.

Ze zprávy Policie České republiky, Okresního ředitelství - služby správních činností v Jičíně ze dne 9. 3. 2006, která je součástí spisu Okresního soudu v Jičíně, sp. zn. 25 Nt 908/2005, bylo zjištěno, že správní orgán na podkladě stejného znaleckého posudku a výše citovaného usnesení o zastavení trestního stíhání obviněné, vydal dne 1. 12. 2005 rozhodnutí o odnětí zbrojního průkazu a dotyčné zbraně ve smyslu zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů. B. Š. byla současně podle § 64 citovaného zákona o zbraních vyzvána, aby převedla vlastnictví ke zbrani na jiného oprávněného držitele. Dne 11. 1. 2006 došlo na tomto útvaru policie k dohodě mezi B. Š. a J. V. o převodu zbraně a střeliva. Zbraň byla téhož dne J. V. řádně zaregistrována a byl mu k ní vydán příslušný průkaz. Podle názoru Policie ČR pak p. V. nelze zbraň zabrat, neboť byla nabyta v dobré víře.

Zabrání věci podle § 73 tr. zák. je druhem ochranného opatření, jehož předmětem může být výlučně jen taková věc, která je ke spáchanému činu v některém ze vztahů uvedených v ustanovení § 55 odst. 1 písm. a) - d) tr. zák., a která by jinak mohla být podle tohoto ustanovení prohlášena za propadlou, kdyby byly splněny všechny podmínky nezbytné k uložení trestu propadnutí věci (srov. R 16/1966 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Je to tedy věc, a) - které bylo užito ke spáchání trestného činu, b) - která byla ke spáchání trestného činu určena, c) - kterou pachatel získal trestným činem nebo jako odměnu za něj, d) - kterou pachatel nabyl byt' jen zčásti za věc uvedenou pod písm. c), pokud hodnota věci uvedené pod písm. c) není ve vztahu k hodnotě nabyté věci zanedbatelná.

Z výčtu materiálních zákonných podmínek, jež jsou uvedeny v § 73 tr. zák. je patrno, že ustanovení odst. 1 písm. a) tr. zák. nebylo možno v posuzovaném případě užít, neboť předmětná střelná zbraň nesplňovala základní kriterium stanovené § 55 odst. 2 tr. zák., kdy tento druh trestu lze uložit pouze tehdy, jde-li o věc náležející pachateli.

Nejvyšší soud sdílí i právní názor ministra spravedlnosti, jež je ve stížnosti pro porušení zákona uveden, že totiž podle § 73 odst. 1 písm. a) tr. zák. nemohlo být vysloveno zabrání věci už jen proto, že B. Š. nebyla pachatelem podle shora citovaných ustanovení trestního zákona. Podle tohoto názoru ministra je pachatelem podle tohoto zákonného ustanovení pouze osoba trestně odpovědná, která je způsobilá být pachatelem trestného činu, která naplnila všechny znaky některého trestného činu včetně subjektivní stránky trestného činu a kterou jako pachatele trestného činu není možné stíhat z jiných důvodů, než je nedostatek trestní odpovědnosti (§ 11, § 12 tr. zák.), např. z důvodu zániku trestnosti činu (§ 172 odst. 1 písm. f) tr. ř., či z důvodů uvedených v ustanovení § 11 odst. 1 písm. a), f) tr. ř. apod.). Uvedená právní problematika nečiní v praxi potíže, je dostatečně známa a je možno v tomto směru odkázat na publikovanou judikaturu (R 16/1968, R 1/1970 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), jakož i Komentář k Trestnímu zákonu, vydaný nakl. C. H. Beck, autorů Š., P. a R., 6. vydání z roku 2004, str. 633, odkud ostatně stěžovatel argumentaci doslovně převzal.

Ustanovení § 73 odst. 1 písm. c) tr. zák. ke svému uložení nevyžaduje vlastnictví věci, avšak obsahuje podmínky, že zabrání věci vyžaduje bezpečnost lidí nebo majetku, popřípadě jiný obecný zájem. Vzhledem k tomu, že v době rozhodování soudu B. Š. zbraň zákonným způsobem převedla na jinou osobu, nebyly dány zákonné předpoklady pro zabrání věci ani dle tohoto zákonného ustanovení.

Povinností okresního soudu bylo provést všechna potřebná skutková zjištění, vztahující se též k okolnostem vlastnictví předmětné zbraně, a opatřit si tak spolehlivý podklad pro závěr, zda navrhované zabrání věci je možno vyslovit či nikoli. Pokud této své povinnosti nedostál, porušil ustanovení § 2 odst. 5 tr. ř., které stanoví rozsah provádění skutkových zjištění, ale i ustanovení § 2 odst. 6 tr. ř., neboť hodnocení nedostatečně provedených důkazů nekonvenovalo zákonným požadavkům stanoveným tímto zákonným ustanovením.

Vzhledem k uvedeným závěrům Nejvyšší soud podle § 268 odst. 2 tr. ř. vyslovil, že usnesením Okresního soudu v Jičíně ze dne 24. 1. 2006, sp. zn. 25 Nt 908/2005, a v řízení, které mu předcházelo, byl porušen zákon v ustanoveních § 73 odst. 1 písm. a), c) tr. zák. a § 2 odst. 5, 6 tr. ř. v neprospěch B. Š. Podle § 269 odst. 2 tr. ř. napadené usnesení zrušil, včetně všech na něj obsahově navazujících rozhodnutí, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Věc podle § 270 odst. 1 tr. ř. přikázal Okresnímu soudu v Jičíně, aby ji v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Okresní soud v Jičíně bude postupovat v intencích právního názoru Nejvyššího soudu, který je podrobně rozebrán výše a při novém posuzování věci jím bude vázán ( § 270 odst. 4 tr. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 25. července 2007

Předsedkyně senátu:

JUDr. Danuše N o v o t n á