4 Tz 53/2007
Datum rozhodnutí: 17.07.2007
Dotčené předpisy:
4 Tz 53/2007

ČESKÁ REPUBLIKA

R O Z S U D E K

J M É N E M R E P U B L I K Y

Nejvyšší soud České republiky projednal ve veřejném zasedání konaném dne 17. července 2007 v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Jiřího Pácala stížnost pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti České republiky ve prospěch obviněného M. F., proti trestnímu příkazu Okresního soudu v Děčíně ze dne 24. 10. 2006 sp. zn. 5 T 134/2006 a podle § 268 odst. 2, § 269 odst. 2 a § 270 odst. 1 tr. ř. rozhodl takto:

Pravomocným trestním příkazem Okresního soudu v Děčíně ze dne 24. 10. 2006 sp. zn. 5 T 134/2006 b y l p o r u š e n z á k o n v ustanoveních § 36, § 45a odst. 1 tr. zák. a v řízení, které mu předcházelo, v ustanovení § 2 odst. 5, 6 tr. ř. v neprospěch obviněného M. F.

Napadený trestní příkaz s e z r u š u j e.

Zrušují se též všechna další rozhodnutí na zrušený trestní příkaz obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Okresnímu soudu v Děčíně s e p ř i k a z u j e, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

O d ů v o d n ě n í :

Obviněný M. F. byl trestním příkazem Okresního soudu v Děčíně ze dne 15. 5. 2006, sp. zn. 5 T 83/2006, který nabyl právní moci dne 25. 7. 2006, uznán vinným trestným činem maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 odst. 1 písm. c) tr. zák., jehož se dopustil tím, že dne 15. 4. 2006 v době kolem 23.25 hod. v D., na ul. D. řídil osobní automobil zn. Škoda Favorit, ačkoliv mu byl Městským úřadem v D., rozhodnutím č. j. OSC/683/06-Rp-3360/05, z 6. 1. 2006, které nabylo právní moci dne 8. 2. 2006, uložen mimo jiné zákaz řízení všech motorových vozidel na dobu 10 měsíců.

Za to byl M. F. podle § 171 odst. 1 tr. zák. za použití § 45 odst. 1, 2 a § 45a odst. 1 tr. zák. odsouzen k trestu obecně prospěšných prací ve výměře 200 hodin. Dále mu byl podle § 49 odst. 1 a § 50 odst. 1 tr. zák. uložen trest zákazu činnosti řízení všech motorových vozidel na dobu 12 měsíců.

Obviněný byl dále odsouzen trestním příkazem Okresního soudu v Děčíně ze dne 24. 10. 2006, sp. zn. 5 T 134/2006, který nabyl právní moci dne 28. 12. 2006, pro trestný čin řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění podle § 180d tr. zák. a pro trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 odst. 1 písm. c) tr. zák., jichž se dopustil tím, že dne 6. 9. 2006 kolem 16.05 hod. v D. na ul. B., řídil osobní automobil zn. Škoda Favorit, ačkoliv není držitelem řidičského oprávnění pro řízení motorových vozidel, přesto, že mu byl rozhodnutím Městského úřadu D. č.j. OSC/683/06-Rp-3360/05, ze dne 6. 1. 2006, které nabylo právní moci dne 8. 2. 2006, uložen mimo jiné zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel v trvání 10 měsíců, tedy do 7. 12. 2006.

Za to byl obviněný podle § 180d tr. zák. za použití § 45 odst. 1,2 tr. zák. a § 45a odst. 1 tr. zák. odsouzen k trestu obecně prospěšných prací ve výměře 300 hodin. Dále pak podle § 49 odst. 1 a § 50 odst. 1 tr. zák. k trestu zákazu řízení všech motorových vozidel na dobu 12 měsíců.

Podle § 266 odst. 1, 2 tr. ř. podal ministr spravedlnosti k Nejvyššímu soudu stížnost pro porušení zákona ve prospěch obviněného M. F. proti trestnímu příkazu Okresního soudu v Děčíně ze dne 24. 10. 2006 sp. zn. 5 T 134/2006. Napadeným rozhodnutím byl podle názoru stěžovatele porušen zákon v ustanoveních § 36, § 45a odst. 1 tr. zák. a v řízení předcházejícím též v ustanovení § 2 odst. 5, 6 tr. ř. v neprospěch obviněného.

V odůvodnění stížnosti pro poručení zákona stěžovatel uvedl, že při rozhodování v trestní věci sp. zn. 5 T 134/2006 se samosoudkyně Okresního soudu v Děčíně náležitě neřídila předmětnými zákonnými ustanoveními. Z lustra na č. l. 17 spisu je patrné, že u téhož soudu je veden spis sp. zn. 5 T 83/2006, v němž již bylo pravomocně rozhodnuto trestním příkazem. Tímto trestním příkazem byl obviněnému uložen trest obecně prospěšných prací ve výměře 200 hodin. Samosoudkyně si neověřila, že pokud jde o trest uložený tímto trestním příkazem, tak s jeho výkonem nebylo v době rozhodování trestním příkazem sp. zn. 5 T 134/2006 ještě započato, a uložila mu další trest obecně prospěšných prací v rozsahu 300 hodin. Porušila tak zákon v neprospěch obviněného M. F.

V závěru stížnosti pro porušení zákona ministr spravedlnosti navrhl, aby Nejvyšší soud podle § 268 odst. 2 tr. ř. vyslovil, že trestním příkazem Okresního soudu v Děčíně ze dne 24. 10. 2006 sp. zn. 5 T 134/2006 byl porušen zákon v ustanovení § 36, § 45a odst. 1 tr. zák. a v řízení, jež mu předcházelo, v ustanovení § 2 odst. 5, 6 tr. ř., a to v neprospěch obviněného M. F. Dále navrhl, aby Nejvyšší soud podle § 269 odst. 2 tr. ř. napadený trestní příkaz zrušil, včetně všech dalších rozhodnutí na zrušený trestní příkaz obsahově navazujících a následně postupoval podle § 270 odst. 1 tr. ř.

Nejvyšší soud přezkoumal podle § 267 odst. 3 tr. ř. zákonnost a odůvodněnost rozhodnutí, proti němuž byla stížnost pro porušení zákona podána, v rozsahu a z důvodů v ní uvedených, jakož i řízení napadenému rozhodnutí předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům.

Jednotlivá rozhodnutí a další listinné materiály prokazují následující skutečnosti.

Z trestního příkazu sp. zn. 5 T 83/2006 (č. l. 31) vyplývá, že Okresní soud v Děčíně obviněnému dne 15. 5. 2006 uložil trest obecně prospěšných prací ve výměře 200 hodin. Právní moci tento trestní příkaz nabyl dne 25. 7. 2006.

Dne 4. 10. 2006 se obviněný dostavil na Probační a mediační službu České republiky k projednání podmínek výkonu trestu a následně dne 22. 11. 2006 vydal Okresní soud v Děčíně usnesení sp. zn. 5 T 83/2006, jimž obviněnému nařídil výkon trestu vykonáním pomocných a úklidových prací u magistrátu města D. Toto usnesení spolu s výzvou k nastoupení trestu bylo obviněnému doručeno do vlastních rukou dne 5. 1. 2007 (č. l. 35-37).

Z trestního příkazu sp. zn. 5 T 134/2006 (č. l. 19) je patrno, že Okresní soud v Děčíně obviněnému uložil dne 24. 10. 2006 další trest obecně prospěšných prací ve výměře 300 hodin.

Na návrhu na potrestání ve věci sp. zn. 5 T 134/2006 (č. l. 17) je vyznačen záznam lustra dalších řízení týkajících se obviněného, kde je mimo jiné uvedeno: 5 T 83/2006 TP v PM tj. trestní příkaz v právní moci, z něhož je patrno, že proti obviněnému bylo u Okresního soudu v Děčíně vedeno trestní řízení pod zmíněnou spisovou značkou.

Nejvyšší soud konstatuje, že podaná stížnost pro porušení zákona je důvodná.

Podle § 36 tr. zák. věty prvé, jestliže soud odsuzuje pachatele za trestný čin, který spáchal předtím, než byl trest uložený dřívějším rozsudkem vykonán, a ukládá mu trest stejného druhu, nesmí tento trest spolu s dosud nevykonanou částí trestu uloženého dřívějším rozsudkem přesahovat nejvyšší výměru dovolenou trestním zákonem pro tento druh trestu.

Podle § 45a odst. 1 tr. zák. věty prvé může soud obviněnému uložit trest obecně prospěšných prací ve výměře od 50 do 400 hodin.

Podle § 2 odst. 5 tr. ř. orgány činné v trestním řízení postupují v souladu se svými právy a povinnostmi uvedenými v tomto zákoně a za součinnosti stran tak, aby byl zjištěn skutkový stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro jejich rozhodnutí.

Podle § 2 odst. 6. tr. ř. orgány činné v trestním řízení hodnotí důkazy podle svého vnitřního přesvědčení založeného na pečlivém uvážení všech okolností případu jednotlivě i v jejich souhrnu.

Z výše uvedeného je patrno, že v okamžiku rozhodování soudu v trestní věci sp. zn. 5 T 134/2006, tj. dne 24. 10. 2006, měl obviněný pravomocně uložen trest obecně prospěšných prací ve výměře 200 hodin. Z tohoto trestu neměl nic vykonáno, ani z něj nic vykonáno mít nemohl, neboť usnesení o nařízení výkonu trestu spolu s výzvou k nastoupení trestu bylo vydáno dne 22. 11. 2006 a obviněnému bylo doručeno až dne 5. 1. 2007. Okresnímu soudu rozhodujícímu ve věci sp. zn. 5 T 134/2006 byla z lustra uvedeného na č. l. 17 spisu známa existence jiných řízení proti obviněnému včetně řízení pod sp. zn. 5 T 83/2006. Okresní soud si tudíž před vydáním dalšího trestního příkazu měl zrekapitulovat stav jednotlivých kauz obviněného. To bylo v daném případě zjednodušeno tím, že se v daných věcech jedná o řízení vedená u téhož soudu, týmž soudcem.

K tomu však zjevně nedošlo, neboť soud na tyto skutečnosti nezareagoval, nevzal v úvahu obsah trestního příkazu sp. zn. 5 T 83/2006 a nezjistil, že v této věci již byl obviněnému uložen trest obecně prospěšných prací ve výměře 200 hod, který obviněný dosud ani částečně nevykonal. Okresní soud si též nevyžádal nejnovější opis z rejstříku trestů na obviněného s aktuálními údaji. Ve spise se sice nacházel opis z rejstříku trestů, avšak jednalo se o opis opatřený Policií ČR před podáním návrhu na potrestání, který byl vydán již dne 7. 9. 2006.

Okresní soud v Děčíně bez dalšího po podání návrhu na potrestání rozhodl ve věci napadeným trestním příkazem. V důsledku tohoto svého postupu nenaplnil ustanovení § 2 odst. 5, 6 tr. ř. V okamžiku vydání rozhodnutí v důsledku neučinění uvedených úkonů vycházel z nedostatečně zjištěného skutkového stavu věci, a bez dalšího uložil obviněnému opětovně trest obecně prospěšných prací.

V důsledku uvedeného má obviněný v současnosti uloženy dva dosud nevykonané tresty obecně prospěšných prací, překračující ve své celkové výměře o 100 hodin zákonnou hranici podle ustanovení § 45a odst, 1 tr. zák.

Je tudíž možno konstatovat, že v posuzované věci došlo k porušení ustanovení § 36 tr. zák. ve spojení s ustanovením § 45a odst. 1 tr. zák., neboť v důsledku postupného uložení dvou trestů obecně prospěšných prací ve výměře 200 a 300 hodin, kdy z prvého z nich nebylo v době ukládání druhého trestu nic vykonáno, byla překročena nejvyšší dovolená výměra pro tento druh trestu, která činí 400 hodin, jíž je nutno respektovat i tehdy, je-li obviněnému ukládán trest obecně prospěšných prací a předchozí trest či tresty tohoto druhu uložené dřívějšími rozhodnutími nebyly zčásti nebo zcela vykonány.

Podle Nejvyššího soudu, jakož i podle stávající judikatury, je překročení horní hranice zákonné trestní sazby při ukládání trestu konkrétnímu obviněnému nutné považovat za uložení druhu trestu, který je ve zřejmém rozporu s jeho účelem ve smyslu ustanovení § 266 odst. 2 tr. ř., a tudíž podání stížnosti pro porušení zákona, byť jen z tohoto důvodu, je třeba označit za opodstatněné ( viz např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 11. 2006 sp. zn. 4 Tz 145/2006).

K výše popsanému hmotněprávnímu pochybení pak došlo proto, že Okresní soud v Děčíně nezjistil řádně skutkový stav věci, při současném hodnocení neúplných důkazů právě ve vztahu k ukládanému trestu ( viz ust. § 2 odst. 5, 6 tr. ř.)

Nejvyšší soud proto podle § 268 odst. 2 tr. ř. vyslovil, že trestním příkazem Okresního soudu v Děčíně ze dne 24. 10. 2006 sp. zn. 5 T 134/2006, byl porušen zákon v ustanoveních § 36, § 45a odst. 1 tr. zák. a v řízení, které mu předcházelo, v ustanovení § 2 odst. 5, 6 tr. ř. v neprospěch obviněného M. F. Podle § 269 odst. 2 tr. ř. Nejvyšší soud napadený trestní příkaz zrušil, a to včetně všech dalších rozhodnutí na zrušený trestní příkaz obsahově navazujících, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Podle § 270 odst. 1 tr. ř. pak Nejvyšší soud Okresnímu soudu v Děčíně přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Okresní soud si vyžádá aktuální opis z rejstříku trestů obviněného, zprávu Probační a mediační služby ČR o stavu výkonu trestu a dále potřebný přílohový spis či spisy, přičemž poté věc v souladu se zákonem s důrazem na správnost výroku o trestu opětovně rozhodne.

Při dalším postupu bude třeba mít na paměti, že Nejvyšším soudem bylo vysloveno, že zákon byl porušen v neprospěch obviněného, a proto nemůže podle § 273 tr. ř. v novém řízení dojít ke změně rozhodnutí v jeho neprospěch. Podle § 270 odst. 4 tr. ř. je okresní soud vázán právním názorem, který ve věci vyslovil Nejvyšší soud, a je povinen provést nařízené procesní úkony.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 17. července 2007

Předseda senátu:

JUDr. František Hrabec