4 Tz 47/2005
Datum rozhodnutí: 31.05.2005
Dotčené předpisy:
4 Tz 47/2005 I

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve veřejném zasedání dne 31. května 2005 v trestní věci obviněného Ing. R. V., v řízení o stížnosti pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti České republiky proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 28. 7. 2004, sp. zn. 5 To 67/2004, podle § 275 odst. 3 tr. ř. t a k t o :

Obviněný Ing. R. V. s e n e b e r e d o v a z b y .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Nejvyššího soudu České republiky ze dne 31. 5. 2005, sp. zn. 4 Tz 47/2005, bylo vysloveno podle § 268 odst. 2 tr. ř., že rozsudkem Vrchního soudu v Olomouci ze dne 28. 7. 2004, sp. zn. 5 To 67/2004 a v řízení předcházejícím byl porušen zákon v ustanoveních § 2 odst. 5, odst. 6 a § 254 odst. 1 tr. ř. v neprospěch obviněného Ing. R. V. Podle § 269 odst. 2 tr. ř. byl napadený rozsudek, jakož i rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 17. 10. 2003, sp. zn. 40 T 21/2001, zrušen spolu s obsahově navazujícími rozhodnutími. Podle § 270 odst. 1 tr. ř. bylo Krajskému soudu v Brně přikázáno, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Vzhledem k tomu, že obviněný Ing. R. V. vykonává trest odnětí svobody v trvání 2 roků, který mu byl uložen nyní zrušeným rozsudkem Vrchního soudu v Olomouci ze dne 28. 7. 2004, sp. zn. 5 To 67/2004, pozbyl další výkon tohoto trestu svého zákonného podkladu. Nejvyšší soud byl proto povinen podle § 275 odst. 3 tr. ř. rozhodnout o vazbě obviněného. Jelikož Nejvyšší soud neshledal u obviněného Ing. R. V. vazební důvody uvedené v § 67 písm. a), b), c) tr. ř. (ostatně stejně tomu bylo i v řízení před Krajským soudem v Brně a Vrchním soudem v Olomouci), rozhodl tak, že se obviněný do vazby nebere.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 31. května 2005

Předseda senátu:

JUDr. J. P.