4 Tz 46/2007
Datum rozhodnutí: 27.06.2007
Dotčené předpisy:
4 Tz 46/2007

ČESKÁ REPUBLIKA

R O Z S U D E K

J M É N E M R E P U B L I K Y

Nejvyšší soud České republiky projednal ve veřejném zasedání dne 27. června 2007 v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Petra Šabaty stížnost pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti ve prospěch obviněného F. R., proti pravomocnému trestnímu příkazu Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 15. 7. 2005 sp. zn. 4 T 55/2005, a podle § 268 odst. 2, § 269 odst. 2 a § 270 odst. 1 tr. ř. rozhodl t a k t o :

Pravomocným trestním příkazem Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 15. 7. 2005 sp. zn. 4 T 55/2005, a v řízení, které mu předcházelo, byl porušen zákon v ustanoveních § 36, § 45a odst. 1 tr. zák. a § 2 odst. 5, 6 tr. ř. v neprospěch obviněného F. R.

Napadený trestní příkaz se zrušuje.

Zrušují se též všechna další rozhodnutí, na zrušený trestní příkaz obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Okresnímu soudu v Karlových Varech se přikazuje, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Odůvodnění:

Samosoudkyně Okresního soudu v Karlových Varech vydala dne 15. 7. 2005 trestní příkaz pod sp. zn. 4 T 55/2005, jímž byl obviněný F. R. uznán vinným trestným činem krádeže podle § 247 odst. 1 písm. e) tr. zák., jehož se dopustil tím, že v době od 20.00 hod. dne 22. 6. 2005 do 10.00 hod. dne 23. 6. 2005 na louce u M. u B., okres K. V., odčerpal z neuzamčené palivové nádrže zemědělského stroje z majetku a ke škodě E. S. S. Ú., H., celkem padesát litrů motorové nafty v hodnotě 1.425,- Kč, přestože byl rozhodnutím Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 11. 11. 2004 sp. zn. 4 T 12/2003 odsouzen pro trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 písm. a), b), e) tr. zák. k trestu odnětí svobody v trvání šesti měsíců, jehož výkon byl podmíněně odložen na zkušební dobu do 12. 1. 2007. Výše citovaným trestním příkazem byl obviněnému uložen trest obecně prospěšných prací ve výměře 400 hodin.

Obviněnému F. R. byl trestní příkaz doručen do vlastních rukou dne 24. 10. 2005, vzhledem k tomu, že obviněný se vzdal odporu proti němu, nabyl trestní příkaz téhož dne i právní moci.

Proti tomuto pravomocnému trestnímu příkazu podal ministr spravedlnosti podle § 266 odst. 1, 2 tr. ř. stížnost pro porušení zákona ve prospěch obviněného F. R. Podle jeho názoru byl rozhodnutím porušen zákon v ustanoveních § 36 a § 45a odst. 1 tr. zák., a v řízení předcházejícím též v ustanoveních § 2 odst. 5, 6 tr. ř. v neprospěch tohoto obviněného.

Samosoudkyně Okresního soudu v Karlových Varech při ukládání trestu v napadeném trestním příkazu pominula okolnost, že obviněnému již stejný trest obecně prospěšných prací ve výměře 200 hodin byl uložen, a to trestním příkazem téhož soudu ze dne 14. 1. 2004 sp. zn. 4 T 149/2003, který nabyl právní moci dne 12. 2. 2004, a z něhož obviněný dosud nic nevykonal. Tuto skutečnost mohla samosoudkyně zjistit nahlédnutím do předmětného spisu. Vzhledem k opačnému postupu tak vydáním dalšího trestního příkazu při opětném uložení stejného druhu trestu obecně prospěšných prací v maximální výměře, navodila nezákonný stav, kdy obviněnému dvěma rozhodnutími byl uložen tento druh trestu v celkové výměře 600 hodin, což odporuje ustanovením § 36 a § 45a odst. 1 tr. zák.

Závěrem svého mimořádného opravného prostředku navrhl, aby Nejvyšší soud podle § 268 odst. 2 tr. ř. vyslovil, že trestním příkazem Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 15. 7. 2005 sp. zn. 4 T 55/2005, byl porušen zákon v namítaném rozsahu v neprospěch obviněného F. R., aby podle § 269 odst. 2 tr. ř. napadený trestní příkaz zrušil v celém rozsahu, jakož i všechna další na tento trestní příkaz obsahově navazující rozhodnutí, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Věc by poté měla být dle § 270 odst. 1 tr. ř. přikázána Okresnímu soudu v Karlových Varech, aby ji v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Nejvyšší soud České republiky (dále jen Nejvyšší soud) přezkoumal podle § 267 odst. 3 tr. ř. zákonnost a odůvodněnost těch výroků rozhodnutí, proti nimž byla stížnost pro porušení zákona podána v rozsahu a z důvodů v ní uvedených, jakož i řízení, napadené části rozhodnutí předcházející, a shledal, že zákon byl porušen.

Z obsahu trestního spisu Okresního soudu v Karlových Varech sp. zn. 4 T 55/2005, Nejvyšší soud zjistil, že dne 4. 7. 2005 podala státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Karlových Varech návrh na potrestání obviněného F. R. pro trestný čin krádeže dle § 247 odst. 1 písm. e) tr. zák. Pracovnice podacího oddělení Okresního soudu v Karlových Varech provedla téhož dne lustrum, a na předmětném návrhu na potrestání vyznačila existenci šesti spisů, které byly vedeny u tohoto soudu na téhož obviněného. Vyznačeny byly i spisy sp. zn. 4 T 149/2003 a sp. zn. 4 T 6/2004, kdy v obou případech byl obviněnému v těchto řízeních pro majetkovou trestnou činnost opakovaně uložen trest obecně prospěšných prací ve výměrách po 200 hodinách. Z obsahu přezkoumávaného trestního spisu je dále patrno, že si samosoudkyně ani jeden z těchto trestních spisů nenechala předložit, s jejich obsahem se neseznámila, přičemž neměla k dispozici ani zprávy Probační a mediační služby, z nichž by zjistila, zda a v jakém rozsahu předchozí tresty obecně prospěšných prací obviněný vykonal.

Takováto zjištění by byla v souladu s požadavky zákonného ustanovení dle § 2 odst. 5 tr. ř., kdy je třeba náležitě zjistit okolnosti významné z pohledu reálnosti a zákonnosti úvah samosoudce o uložení adekvátního druhu a výše trestu v konkrétní trestní věci. Nedostatek uvedených zjištění znamenal porušení zákona v citovaném ustanovení, přičemž nedostatečně provedená skutková zjištění se promítla i do vadného hodnocení důkazů v tomto směru dle § 2 odst. 6 tr. ř.

Pokud by samosoudkyně měla k dispozici spis sp. zn. 4 T 149/2003, zjistila by, že trest obecně prospěšných prací ve výměře 200 hodin byl nařízen usnesením ze dne 25. 5. 2005, a v době rozhodování v napadené trestní věci neměl obviněný z tohoto trestu dosud nic vykonáno.

Stejnou skutečnost by bylo možno zjistit i ze spisu Okresního soudu v Karlových Varech sp. zn. 4 T 6/2004, kde v době vydání trestního příkazu napadeného stížností pro porušení zákona, rovněž obviněný z uloženého trestu obecně prospěšných prací ve výměře 200 hodin nic nevykonal. Jen pro úplnost Nejvyšší soud poznamenává, že v této trestní věci byla povolena obvnova řízení a trestní stíhání obviněného bylo posléze zastaveno.

Ještě je nutno dodat, že údaje uvedené v opisu rejstříku trestů, nejsou správné, neboť vadně uvádějí záznamy o souhrnném trestu a zcela chybí záznam o odsouzení rozsudkem Okresního soudu v Lounech ze dne 11. 7. 2003 sp. zn. 3 T 683/2002, kterým byl obviněnému uložen souhrnný trest obecně prospěšných prací ve výměře 200 hodin, když byl současně zrušen výrok o trestu v rozsahu Okresního soudu v Lounech ze dne 9. 9. 2002 sp. zn. 4 T 223/2002, který obviněný rovněž neměl v rozhodné době vykonán. O přeměně nevykonaného zbytku trestu obecně prospěšných prací v trest odnětí svobody z tohoto odsouzení bylo rozhodováno až později.

Bez ohledu na vadné údaje v rejstříku trestů však primárním pochybením je to, že si samosoudkyně Okresního soudu v Karlových Varech neopatřila spisy vlastního soudu, o jejichž existenci byla informována a jejich obsah nevyhodnotila.

Ustanovení § 45a odst. 1 tr. zák. umožňuje uložit trest obecně prospěšných prací ve výměře od 50 do 400 hodin.

Podle ustanovení § 36 tr. zák. jestliže soud odsuzuje pachatele za trestný čin, který spáchal před tím, než byl trest uložený dřívějším rozsudkem vykonán, a ukládá mu trest stejného druhu, nesmí tento trest spolu s dosud nevykonanou částí trestu uloženého dřívějším rozsudkem přesahovat nejvyšší výměru dovolenou tímto zákonem pro tento druh trestu.Nejvyšší soud konstatuje, že samosoudkyně Okresního soudu v Karlových Varech tato zákonná ustanovení svým procesním postupem nerespektovala, a porušila zákon, pokud obviněnému F. R. uložila trest ve výměře 400 hodin, neboť překročila zákonem stanovenou výměru trestu. Důvodnosti stížnosti pro porušení zákona podané dle § 266 odst. 1, 2 tr. ř. nutno přisvědčit, neboť závěr, že uložený trest je ve zřejmém nepoměru ke stupni společenské nebezpečnosti činu, je třeba učinit vždy, kdy je trest uložen nad horní hranici zákonem stanovené výměry.

Vzhledem k výše uvedeným závěrům Nejvyšší soud dle § 268 odst. 2 tr. ř. vyslovil, že pravomocným trestním příkazem Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 15. 7. 2005 sp. zn. 4 T 55/2005, a v řízení, které mu předcházelo, byl porušen zákon v ustanoveních § 36 a § 45a odst. 1 tr. zák., a § 2 odst. 5, 6 tr. ř. v neprospěch obviněného F. R.

Podle § 269 odst. 2 tr. ř. Nejvyšší soud napadený trestní příkaz zrušil v celém rozsahu, stejně tak zrušil i všechna další rozhodnutí na zrušený trestní příkaz obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Věc podle § 270 odst. 1 tr. ř. přikázal Okresnímu soudu v Karlových Varech, aby ji v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Samosoudce Okresního soudu v Karlových Varech doplní dokazování vyžádáním a prostudováním spisů Okresního soudu v Karlových Varech sp. zn. 4 T 149/2003 a sp. zn. 4 T 6/2004, spisu Okresního soudu v Lounech sp. zn. 4 T 223/2002, novým opisem rejstříku trestů obviněného a vyžádáním si zprávy Probační a mediační služby o stavu výkonu uložených trestů obecně prospěšných prací obviněnému. Teprve po doplnění dokazování těmito důkazy, poté, co je vyhodnotí v kontextu důkazů již fixovaných v trestním spise, bude moci rozhodnout v intencích § 23 a § 31 tr. zák. o zákonném druhu a výši trestu obviněnému. V tomto ohledu však bude limitován zákonnými požadavky § 273 tr. ř.

Orgán, jemuž věc byla přikázána, je vázán právním názorem, který Nejvyšší soud ve věci vyslovil, a je povinen provést důkazy, jejichž provedení Nejvyšší soud nařídil (§ 270 odst. 4 tr. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. června 2007

Předsedkyně senátu:

JUDr. Danuše Novotná