4 Tz 45/2007
Datum rozhodnutí: 31.07.2007
Dotčené předpisy:
4 Tz 45/2007

ČESKÁ REPUBLIKA

R O Z S U D E K

J M É N E M R E P U B L I K Y

Nejvyšší soud České republiky projednal ve veřejném zasedání konaném dne 31. července 2007 v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. J. P. a soudců JUDr. F. H. a JUDr. P. Š. stížnost pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti České republiky ve prospěch obviněného M. Č. , proti trestnímu příkazu Okresního soudu v Mostě ze dne 13. 6. 2006, sp. zn. 3 T 129/2006, a podle § 268 odst. 2, § 269 odst. 2 a § 270 odst. 1 tr. ř. rozhodl takto:

Pravomocným trestním příkazem Okresního soudu v Mostě ze dne 13. 6. 2006, sp. zn. 3 T 129/2006, b y l p o r u š e n z á k o n v ustanoveních § 36, § 45a odst. 1 tr. zák. v neprospěch obviněného M. Č.

Napadený trestní příkaz s e z r u š u j e v celém rozsahu.

Zrušují se též všechna další rozhodnutí na zrušený trestní příkaz obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Okresnímu soudu v Mostě s e p ř i k a z u j e, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Mostě vydal dne 13. 6. 2006 pod sp. zn. 3 T 129/2006 trestní příkaz, jímž byl obviněný M. Č. uznán vinným, že dne 18. 5. 2006 kolem 11.00 hodin v M., okr. M., v O. ulici společně s obviněnými L. K. a O. M. vnikli po odstranění mříže zajišťující okno do přízemí budovy objektu bývalého učiliště patřícímu městu M. a poté vylezli na střechu a zde odtrhli 35 ks alukrytových šablon v hodnotě 3.500,- Kč, které shodili dolů s tím, že je odnesou do sběrny, což se jim nezdařilo, neboť byli viděni technikem společnosti, který přivolal policii. Toto jednání bylo u obviněného M. Č. posouzeno jako pokus trestného činu krádeže podle § 8 odst. 1 tr. zák. k § 247 odst. 1 písm. b) tr. zák. Za to mu byl v sazbě § 247 odst. 1 tr. zák. s přihlédnutím k § 314e odst. 2 tr. ř., za použití § 45 odst. 1, 2, 3 a § 45a odst. 1 tr. zák. uložen trest obecně prospěšných prací ve výměře 200 hodin. Trestní příkaz byl obviněnému M. Č. doručen po vypátrání jeho pobytu až dne 14. 12. 2006 a právní moci nabyl dne 23. 12. 2006.

Trestním příkazem Okresního soudu v Příbrami ze dne 29. 8. 2006, sp. zn. 3 T 55/2006, byl obviněný M. Č. uznán vinným pokusem trestného činu krádeže podle § 8 odst. 1 k § 247 odst. 1 písm. a) tr. zák., jehož se dopustil dne 16. 8. 2006 v P. společně s obviněným K. H. tím, že kolem 15.20 hodin v B. ulici, v obchodním domě D. P. po předchozí vzájemné domluvě odcizili na prodejní ploše obchodního domu celkem 39 ks 0,5 litrových lahví Becherovky v celkové hodnotě nejméně 5.655,- Kč ke škodě obchodního domu, a to tím způsobem, že z regálu s alkoholem ukryli láhve Becherovky do přinesených batohů, když M. Č. nesl 23 ks lahví, následně byli zadrženi pokladní, když se pokusili projít přes pokladny bez zaplacení. Za to mu byl v sazbě § 247 odst. 1 tr. zák. s přihlédnutím k § 314e odst. 2 tr. ř. a za užití § 45 odst. 1, § 45a odst. 1 tr. zák. uložen trest obecně prospěšných prací ve výměře 400 hodin. Trestní příkaz byl obviněnému doručen dne 7. 9. 2006 a nabyl právní moci dnem 16. 9. 2006.

Proti trestnímu příkazu Okresního soudu v Mostě ze dne 13. 6. 2006, sp. zn. 3 T 129/2006, podal ministr spravedlnosti podle § 266 odst. 1, odst. 2 tr. ř. stížnost pro porušení zákona ve prospěch obviněného M. Č. Namítá v ní, že zákon byl v neprospěch tohoto obviněného porušen v ustanoveních § 2 odst. 5 tr. ř., § 36, § 45a odst. 1 a § 35 odst. 2 tr. zák.

V odůvodnění stížnosti pro porušení zákona ministr spravedlnosti namítl, že Okresní soud v Mostě si při svém rozhodování neověřil, že obviněný M. Č. byl dne 29. 8. 2006 odsouzen trestním příkazem Okresního soudu v Příbrami, sp. zn. 3 T 55/2006, který nabyl u obviněného M. Č. právní moci dne 16. 9. 2006, pro pokus trestného činu krádeže podle § 8 odst. 1 tr. zák. k § 247 odst. 1 písm. a) tr. zák. k trestu obecně prospěšných prací ve výměře 400 hodin, který nevykonal. Uložením dalšího trestu stejného druhu ve výměře 200 hodin tak bylo porušeno jednak ustanovení § 36 tr. zák., které stanoví limit pro výměru trestů stejného druhu uložených různými rozsudky, a ustanovení § 45a odst. 1 tr. zák., které onen limit, tj. nejvyšší možnou výměru pro trest obecně prospěšných prací, stanoví hranicí 400 hodin.

Okresní soud v Mostě však pochybil také proto, že neuložil trest souhrnný, neboť trestná činnost, kterou ve svém trestním příkazu posuzoval, předcházela datu 7. 9. 2006, kdy byl trestní příkaz Okresního soudu v Příbrami, sp. zn. 3 T 55/2006, obviněnému doručen. Uvedené datum bylo rozhodné pro ukládání trestu dle zásad stanovených § 35 odst. 2 tr. zák.

Závěrem svého mimořádného opravného prostředku ministr spravedlnosti navrhl, aby Nejvyšší soud podle § 268 odst. 2 tr. ř. vyslovil, že napadeným rozhodnutím byl porušen zákon v namítaném rozsahu v neprospěch obviněného M. Č., aby podle § 269 odst. 2 tr. ř. napadený trestní příkaz zrušil a dále postupoval podle § 270 odst. 1 tr. ř.

Nejvyšší soud přezkoumal podle § 267 odst. 3 tr. ř. zákonnost a odůvodněnost těch výroků rozhodnutí, proti nimž byla stížnost pro porušení zákona podána, v rozsahu a z důvodů v ní uvedených, jakož i řízení napadené části rozhodnutí předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům.

V projednávané trestní věci ministr spravedlnosti napadá skutečnost, že obviněnému měl být uložen souhrnný trest podle § 35 odst. 2 tr. zák., neboť trestné činnosti, pro níž byl odsouzen trestním příkazem Okresního soudu v Mostě, sp. zn. 3 T 129/2006, se dopustil dne 18. 5. 2006, tedy dříve, než mu byl doručen trestní příkaz ve věci Okresního soudu v Příbrami ze dne 29. 8. 2006, sp. zn. 3 T 55/2006.

Ze spisu Okresního soudu v Mostě, sp. zn. 3 T 129/2006, se podává, že dne 9. 6. 2006 podal státní zástupce tomuto soudu návrh na potrestání obviněného M. Č. pro pokus trestného činu krádeže podle § 8 odst. 1 k § 247 odst. 1 písm. a) tr. zák. Dne 13. 6. 2006 vydal Okresní soud v Mostě podle § 314e odst. 1 tr. ř. trestní příkaz, který byl obviněnému doručen po vypátrání jeho pobytu až dne 14. 12. 2006 a právní moci nabyl dne 23. 12. 2006.

Ze spisu Okresního soudu v Příbrami, sp. zn. 3 T 55/2006, je zřejmé, že dne 29. 8. 2006 podal státní zástupce tomuto soudu návrh na potrestání obviněného M. Č. pro pokus trestného činu krádeže podle § 8 odst. 1 k § 247 odst. 1 písm. a) tr. zák., jehož se dopustil dne 16. 8. 2006 v P. společně s obviněným K. H. tím, že kolem 15.20 hodin v B. ulici, v obchodním domě D. P. po předchozí vzájemné domluvě odcizili na prodejní ploše obchodního domu celkem 39 ks 0,5 litrových lahví Becherovky v celkové hodnotě nejméně 5.655,- Kč ke škodě obchodního domu, a to tím způsobem, že z regálu s alkoholem ukryli láhve Becherovky do přinesených batohů, když M. Č. nesl 23 ks lahví, následně byli zadrženi pokladní, když se pokusili projít přes pokladny bez zaplacení.

Okresní soud v Příbrami vydal dne 29. 8. 2006 ve věci podle § 314e odst. 1 tr. ř. trestní příkaz, kdy beze zbytku přejal výrok o vině z podaného návrhu na potrestání i s navrhovanou právní kvalifikací činu, a obviněnému v sazbě § 247 odst. 1 tr. zák., s přihlédnutím k § 314e odst. 2 tr. ř. a za užití § 45 odst. 1, § 45a odst. 1 tr. zák. uložil trest obecně prospěšných prací ve výměře 400 hodin. Trestní příkaz byl obviněnému doručen dne 7. 9. 2006 a nabyl právní moci dnem 16. 9. 2006.

Z výše uvedených údajů je zřejmé, že ve věci, jež je napadena stížností pro porušení zákona, byl vydán trestní příkaz Okresním soudem v Mostě v době, kdy ještě ani věc obviněného M. Č. k Okresnímu soudu v Příbrami nenapadla (sp. zn. 3 T 55/2006), neboť ke spáchání skutku ještě ani nedošlo (skutek spáchán 16. 8. 2006). Okresní soud proto nemohl o budoucím odsouzení obviněného M. Č. vědět.

Obdobná situace byla i v případě vydání trestního příkazu Okresním soudem v Příbrami, který vydal trestní příkaz dne 29. 8. 2006, tj. v době, kdy probíhalo doručování trestního příkazu Okresního soudu v Mostě, sp.zn. 3 T 129/2006, a neměl proto možnost se o vydaném trestním příkazu dovědět.

Trestní příkaz má podle § 314e odst. 5 tr. ř. povahu odsuzujícího rozsudku, přičemž účinky spojené s vyhlášením rozsudku nastávají doručením trestního příkazu obviněnému. Z tohoto pohledu je tak rozhodné datum 7. 9. 2006, kdy byl obviněnému M. Č. trestní příkaz Okresního soudu v Příbrami, sp. zn. 3 T 55/2006, doručen. Protože nepodal obviněný ani jiná oprávněná osoba proti tomuto trestnímu příkazu odpor, nabyl trestní příkaz právní moci dne 16. 9. 2006. S ohledem na problémy s doručováním trestního příkazu vydaného Okresním soudem v Mostě, sp. zn. 3 T 129/2006, tak došlo k situaci, že později vydaný trestní příkaz Okresním soudem v Příbrami, sp. zn. 3 T 55/2006, byl obviněnému doručen dne 7. 9. 2006 a nabyl právní moci dne 16. 9. 2006, tedy dříve než trestní příkaz vydaný již dne 13. 6. 2006 Okresním soudem v Mostě pod sp. zn. 3 T 129/2006. Z uvedeného výčtu se podává, že ve věci, jež je napadena stížností pro porušení zákona, byla trestná činnost spáchána dříve, než byl obviněnému doručen trestní příkaz Okresního soudu v Příbrami, sp. zn. 3 T 55/2006, a že tedy měl být ukládán souhrnný, případně společný trest dle zásad uvedených v ustanovení § 35 odst. 2, resp. 37a tr. zák.

V době, kdy Okresní soud v Mostě vydával trestní příkaz, sp. zn. 3 T 129/2006, ještě neexistoval trestní příkaz Okresního soudu v Příbrami, sp. zn. 3 T 55/2006, takže uložený trest obecně prospěšných prací ve výměře 200 hodin nekolidoval s jiným trestem a nebyl tudíž v daném okamžiku v rozporu se zákonem, neboť se jednalo o trest, který je trestním zákonem pro použitou právní kvalifikaci předvídán a byl ukládán v zákonné sazbě. Když posléze dne 29. 8. 2006 vydal Okresní soud v Příbrami ve věci, sp. zn. 3 T 55/2006, trestní příkaz, nebyl a ani nemohl být z lustrace uvedené na návrhu na potrestání informován o řízení ve věci Okresního soudu v Mostě, sp. zn. 3 T 129/2006. Tímto trestním příkazem byl obviněnému M. Č. uložen za pokus trestného činu krádeže podle § 8 odst. 1 k § 247 odst. 1 písm. a) tr. zák. trest obecně prospěšných prací ve výměře 400 hodin.

V uvedeném případě tak došlo k porušení ustanovení § 36 tr. zák. ve spojení s ustanovením § 45a odst. 1 tr. zák., neboť obviněnému byly uloženy dva tresty obecně prospěšných prací, a to ve výměře 400 a 200 hodin. Stalo se tak proto, že v době, kdy nastaly účinky druhého rozhodnutí v pořadí, nebylo z trestu uloženého prvým rozhodnutím ničeho vykonáno. Byla tak překročena nejvyšší dovolená výměra pro tento druh trestu, která činí 400 hodin, a ji je nutno respektovat i tehdy, je-li obviněnému ukládán trest obecně prospěšných prací a předchozí trest či tresty tohoto druhu uložené dřívějšími rozhodnutími nebyly zčásti nebo zcela vykonány.

Podle názoru Nejvyššího soudu je překročení horní hranice zákonné trestní sazby při ukládání trestu konkrétnímu obviněnému nutné považovat za uložení druhu trestu, který je ve zřejmém rozporu s jeho účelem ve smyslu ustanovení § 266 odst. 2 tr. ř., a tudíž podání stížnosti pro porušení zákona, byť jen z tohoto důvodu, je třeba označit za opodstatněné.

Okresní soud v Mostě měl pro hodnocení okolností, jež jsou rozhodné z hlediska ustanovení § 23 a § 31 tr. zák. pro stanovení adekvátního druhu trestu a jeho výměry, k dispozici hodnocení osoby obviněného, zprávu o pověsti a opis rejstříku trestů obviněného. Vzhledem k časové posloupnosti, jež je podrobně rozvedena výše, nemohl být údaj o odsouzení obviněného M. Č. z trestního příkazu Okresního soudu v Příbrami v tomto opisu rejstříku trestů uveden. Tuto informaci však nemohl Okresní soud v Mostě zjistit ani z výslechů obviněného, jež jsou v trestním spisu, sp. zn. 3 T 129/2006, obsaženy.

Z uvedených skutečností jednoznačně plyne závěr, že Okresní soud v Mostě v době vydání trestního příkazu, sp. zn. 3 T 129/2006, o odsouzení obviněného M. Č. na podkladě trestního příkazu Okresního soudu v Příbrami ze dne 29. 8. 2006, sp. zn. 3 T 55/2006, nevěděl a vědět nemohl. Pokud se o této skutečnosti dověděl dne 7. 11. 2006 na základě telefonického rozhovoru, jak na to poukazuje stížnost pro porušení zákona, nemohl již sám ve věci ničeno učinit, než trestní příkaz doručit obviněnému a vyčkat, zda proti němu nepodá odpor. Podaným odporem by došlo ke zrušení trestního příkazu a následně by bylo možno zjištěná pochybení napravit. Za daného stavu věci nebylo možno uvedenou nezákonnost napravit případným nedoručením trestního příkazu obviněnému a vydáním nového trestního příkazu, neboť trestní příkaz byl již doručen státnímu zástupci (kterému lhůta k podání odporu uplynula) a okresní soud byl již vydaným a jedné ze stran doručeným trestním příkazem vázán. Vzhledem k této argumentaci Nejvyšší soud konstatuje, že Okresní soud v Mostě zákon v ustanoveních § 2 odst. 5, odst. 6 tr. ř. neporušil. Zde je vhodné uvést, že právě skutečnost, že o dalším odsouzení obviněného M. Č. se Okresní soud v Mostě dověděl ještě před doručením trestního příkazu (ten má účinky vyhlášení rozsudku) na základě telefonického rozhovoru dne 7. 11. 2006, nebylo možno zmíněnou nezákonnost napravit mimořádným opravným prostředkem obnovou řízení, neboť nebyly splněny podmínky ustanovení § 278 odst. 1 tr. ř.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Nejvyšší soud podle § 268 odst. 2 tr. ř. vyslovil, že pravomocným trestním příkazem Okresního soudu v Mostě ze dne 13. 6. 2006, sp. zn. 3 T 129/2006, byl porušen zákon v ustanoveních § 36, § 45a odst. 1 tr. zák. v neprospěch obviněného M. Č., podle § 269 odst. 2 tr. ř. napadený trestní příkaz zrušil v celém rozsahu, neboť výrok o vině v trestním příkazu nemůže sám o sobě zůstat pravomocný se zřetelem na důsledky případně podaného odporu proti výroku o trestu uvedené v § 314g odst. 2 tr. ř. (podáním odporu se ruší celý trestní příkaz). Nejvyšší soud dále zrušil i všechna další rozhodnutí na zrušený trestní příkaz obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Podle § 270 odst. 1 tr. ř. bylo Okresnímu soudu v Mostě přikázáno, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl, přičemž aby při rozhodování o trestu obviněného M. Č. respektoval všechna zákonná ustanovení pro ukládání trestu, včetně ustanovení § 35 odst. 2, resp. § 37a tr. zák.

Samosoudce Okresního soudu v Mostě v nově provedeném řízení doplní dokazování spisem Okresního soudu v Příbrami, sp. zn. 3 T 55/2006, aktuálním opisem rejstříku trestů obviněného, jakož i zprávou Probační a mediační služby České republiky, středisko Most, zda a případně v jakém rozsahu obviněný trest obecně prospěšných prací vykonal. Provedením a vyhodnocením těchto důkazů společně s důkazy, které jsou již součástí trestního spisu, může Okresní soud v Mostě dospět k závěru o uložení adekvátního druhu trestu a jeho výměry.

Samosoudce Okresního soudu v Mostě bude při svém rozhodování omezen ustanovením § 273 tr. ř., které zakazuje, aby novým rozhodnutím došlo ke zhoršení postavení obviněného, neboť stížnost pro porušení zákona byla podána v jeho prospěch a Nejvyšší soud vyslovil porušení zákona, k němuž došlo v neprospěch obviněného (zákaz reformationis in peius).

Orgán, jemuž byla věc přikázána, je vázán právním názorem, který vyslovil ve věci Nejvyšší soud, a je povinen provést ty procesní úkony, jejichž provedení Nejvyšší soud nařídil (§ 270 odst. 4 tr. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 31. července 2007

Předseda senátu:

JUDr. J. P.

Vypracoval:

JUDr. P. Š.