4 Tz 40/2011
Datum rozhodnutí: 22.06.2011
Dotčené předpisy: § 419 tr. zákoník4 Tz 40/2011-I-34

U S N E S E N Í
4 Tz
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 22. června 2011 v řízení o stížnosti pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti České republiky ve prospěch obviněného T. B. , proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 21. 7. 2010, sp. zn. 4 To 286/2010, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Teplicích pod sp. zn. 3 T 213/2007, t a k t o :

Podle § 275 odst. 3 tr. ř. se obviněný T. B. n e b e r e d o v a z b y .


O d ů v o d n ě n í :


Rozsudkem Okresního soudu v Teplicích ze dne 11. 3. 2009, sp. zn. 3 T 213/2007, byl obviněný T. B. mimo jiné uznán vinným ze spáchání trestného činu nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187a odst. 1 zák. č. 140/1961 Sb., ve znění účinném do 31. 12. 2009 (dále jen tr. zák. ), kterého se podle skutkové věty výroku uvedeného rozsudku dopustil tím, že dne 15. 12. 2006 v době kolem 9.15 hod. měl u sebe pro vlastní potřebu v ulici U N., T., okres T., v bydlišti V. H., u něhož bydlel, 26 ks plastových sáčků s gripem o obsahu 0,45 0,49 gramu čistého metamfetaminu (obsah báze metamfetaminu 74 +/- 5 %) v 0,63 gramech zajištěné látky bez obalů (váha látky s obaly 8,1 gramu), kdy metamfetamin je psychotropní látka uvedená v příloze č. 5 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, v platném znění, a kdy obviněný T. B. k nakládání s ním neměl příslušná zákonná povolení.

Za uvedené jednání byl obviněný T. B. podle § 187a odst. 1 tr. zák. odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody ve výměře 18 měsíců, podle § 39a odst. 2 psím. c) tr. zák. byl pro výkon uloženého trestu zařazen do věznice s ostrahou a podle § 55 odst. 1 písm. a) tr. zák. mu byl současně uložen trest propadnutí věci, a to černého koženkového pouzdra.

Proti rozsudku Okresního soudu v Teplicích ze dne 11. 3. 2009, sp. zn. 3 T 213/2007, podali odvolání obviněný i státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Teplicích a o podaných odvoláních rozhodl Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením ze dne 22. 9. 2009, sp. zn. 4 To 284/2009, tak, že je podle § 256 tr. ř. zamítl.

Poté Okresní soud v Teplicích rozhodl usnesením ze dne 11. 5. 2010, sp. zn. 3 T 213/2007, že podle § 465 odst. 1 tr. ř. obviněný T. B. nepodmíněný trest odnětí svobody, který mu byl uložen pro trestný čin nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187a odst. 1 tr. zák. rozsudkem Okresního soudu v Teplicích ze dne 11. 3. 2009, sp. zn. 3 T 213/2007, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 22. 9. 2009, sp. zn. 4 To 284/2009, ve výměře 18 měsíců, nevykoná. V odůvodnění rozhodnutí Okresní soud v Teplicích uvedl, že od 1. 1. 2010 je v účinnosti nový trestní zákoník (č. 40/2009 Sb.), podle jehož ustanovení § 419 je soud povinen přezkoumat, zda skutek, pro který byl obviněný odsouzen, je i nadále trestným činem, a v opačném případě rozhodnout o tom, že obviněný daný trest, popř. dosud nevykonaný zbytek trestu, nevykoná.


Proti citovanému usnesení Okresního soudu v Teplicích ze dne 11. 5. 2010, sp. zn. 3 T 213/2007, však podal státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Teplicích stížnost, na základě které Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením ze dne 21. 7. 2010, sp. zn. 4 To 286/2010, napadené usnesení podle § 149 odst. 1 tr. ř. zrušil.

Proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 21. 7. 2010, sp. zn. 4 To 286/2010, podal následně ministr spravedlnosti České republiky stížnost pro porušení zákona ve prospěch obviněného T. B. Vytkl v ní, že zákon byl porušen v ustanoveních § 147 odst. 1 písm. a), b) tr. ř., § 149 odst. 1 tr. ř. a § 419 tr. zákoníku v neprospěch obviněného T. B.

Rozsudkem Nejvyššího soudu České republiky ze dne 22. 6. 2011, sp. zn. 4 Tz 40/2011, bylo výše uvedené usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 21. 7. 2010, sp. zn. 4 To 286/2010, z podnětu stížnosti pro porušení zákona v celém rozsahu zrušeno, současně byla zrušena také všechna další rozhodnutí na zrušené rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu a Krajskému soudu v Ústí nad Labem bylo přikázáno, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Vzhledem ke skutečnosti, že obviněný T. B. vykonával na podkladě výše citovaného soudního rozhodnutí trest odnětí svobody a toto rozhodnutí bylo rozsudkem Nejvyššího soudu České republiky ze dne 22. 6. 2011, sp. zn. 4 Tz 40/2011, zrušeno, bylo nutno ve smyslu ustanovení § 275 odst. 3 tr. ř. zároveň rozhodnout o vazbě.

Jelikož Nejvyšší soud České republiky neshledal v současném stádiu řízení u obviněného T. B. žádný ze zákonných důvodů vazby stanovených v § 67 písm. a), b), c) tr. ř., rozhodl tak, že se obviněný do vazby nebere.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není stížnost přípustná.

V Brně dne 22. června 2011


Předseda senátu:
JUDr. Jiří Pácal