4 Tz 30/2009
Datum rozhodnutí: 16.06.2009
Dotčené předpisy:
4 Tz 30/2009

ČESKÁ REPUBLIKA

R O Z S U D E K

J M É N E M R E P U B L I K Y

Nejvyšší soud České republiky projednal ve veřejném zasedání konaném dne 16. června 2009 v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Jiřího Pácala stížnost pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti České republiky ve prospěch obviněného L. B., proti rozsudku Okresního soudu v Jeseníku ze dne 19. 2. 2008 sp. zn. 2 T 3/2008 a podle § 268 odst. 2 a § 269 odst. 2 tr. r. rozhodl t a k t o :

Pravomocným rozsudkem Okresního soudu v Jeseníku ze dne 19. 2. 2008 sp. zn. 2 T 3/2008 a v řízení, které mu předcházelo, b y l p o r u š e n z á k o n v ustanoveních § 2 odst. 5, 6 tr. ř. a § 49 odst. 1 a § 50 odst. 1 tr. zák. v neprospěch obviněného L. B.

Napadený rozsudek s e z r u š u j e ve výroku, jímž byl obviněnému L. B. uložen trest zákazu činnosti řízení všech motorových vozidel na 3 roky.

Zrušují se též všechna další rozhodnutí na zrušenou část rozsudku obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Odůvodnění:

Rozsudkem Okresního soudu v Jeseníku ze dne 19. 2. 2008 č. j. 2 T 3/2008-291 byl obviněný L. B. uznán vinným trestným činem krádeže podle § 247 odst. 1 písm. b), e), odst. 2 tr. zák. a trestným činem poškozování cizí věci podle § 257 odst. 1 tr. zák., jichž se dopustil tím, že

1.společně se Z. B. v době od 12.00 hodin dne 29. 12. 2006 do 06.00 hodin dne 2. 1. 2007 vypáčili zadní celodřevěné vchodové dveře objektu M. š. v H. L., L. L., okres J., kdy poté měli umožněn volný pohyb po celém objektu, v přízemí vypáčili dveře skladu kuchyně, kde odcizili z pultového mrazícího boxu 2 kg mražených kuřecích prsou v hodnotě 208,- Kč, následně v prvním patře objektu vypáčili dveře kanceláře, odkud odcizili CD přehrávač s radiomagnetofonem značky Panasonic RX-ES23E-S v hodnotě 3.000,- Kč, DVD přehrávač značky Panasonic S295E-S v hodnotě 2.500,- Kč a dále odcizili z místnosti herny v prvním patře videopřehrávač značky LG v hodnotě 500,- Kč, čímž způsobili obci L. L. celkovou škodu odcizením ve výši 6.208,- Kč a poškozením ve výši 685,- Kč,

2.společně se Z. B. a M. P. v době od 17.15 hodin dne 8. 1. 2007 do 06.30 hodin dne 9. 1. 2007 v L. L., okres J. po odšroubování čtyř šroubů z dvoudílného okna otevřeli jedno prosklené křídlo okna, druhé prosklené křídlo okna rozbili, vnikli do kuchyně v suterénu budovy M. š. L. L., následně vypáčili dveře do skladu potravin, kde z regálu odcizili různé potraviny v celkové hodnotě 569,60 Kč, dále na chodbě v suterénu budovy vypáčili dveře, poté měli přístup ke schodišti do dalších pater budovy a k zadnímu vchodu, kde odcizili volně odloženou zimní bundu v hodnotě 300,- Kč, v prvním podlaží budovy rozbili skleněnou výplň dveří do kanceláře, vnikli do ní a ze stolu odcizili mobilní telefon značky Siemens A55 v hodnotě 500,- Kč, bezšňůrový telefonní přístroj značky TELCO DT 397 MS v hodnotě 700,- Kč, následně z herny odcizili radiomagnetofon s CD přehrávačem značky Hyundai TRC 591 A v hodnotě 800,- Kč, v druhém podlaží vypáčili dveře do příručního skladu, který prohledali, ale nic neodcizili, čímž způsobili obci L. L. škodu odcizením ve výši 2.869,- Kč a poškozením ve výši 2.572,- Kč.

3.společně se Z. B. a M. P. v době od 20.00 hodin dne 4. 2. 2007 do 05.50 hodin dne 5. 2. 2007, po vypáčení hlavních dveří vnikli do budovy Z. F. S. na N., ve Z. H., okres J., kde poškodili a překonali dvoje dřevěné dveře a zámek na psacím stole, poté z kanceláře Z. odcizili videokameru značky Sony TR620 v hodnotě 7.000,- Kč, fotoaparát značky Olympus CAMEDIA v hodnotě 15.000,- Kč, notebook značky HPOmniBook xe 4100 Cel s příslušenstvím a originální černou koženou brašnou v hodnotě 15.000,- Kč a čtyři ks telefonních karet společnosti T-Mobile v hodnotě 1.600,- Kč, čímž způsobili Z. F. S. celkovou škodu odcizením ve výši 38.600,- Kč a dále odcizili mobilní telefon značky Siemens M35i v hodnotě 500,- Kč ke škodě P. Š., když svým jednáním způsobili poškozením škodu M. Z. H. ve výši 6.000,- Kč a Z. F. S. ve výši 300,- Kč.

a jednání pod body 1-3 se obviněný dopustil přesto, že byl dne 31. 3. 2004 propuštěn z výkonu trestu odnětí svobody v trvání deseti měsíců nepodmíněně, jenž mu byl uložen rozsudkem Okresního soudu v Jeseníku pod sp. zn. 1 T 99/2002 ze dne 16. 9. 2002 mimo jiné za trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 a), e) tr. zák.

Za tyto trestné činy byl obviněnému podle § 247 odst. 2 tr. zák. za použití § 35 odst. 2 tr. zák. uložen souhrnný trest odnětí svobody v trvání 20 měsíců nepodmíněně. Podle § 39a odst. 2 písm. c) tr. zák. byl pro výkon uloženého trestu zařazen do věznice s ostrahou.

Podle § 49 odst. 1, § 50 odst. 1 tr. zák. mu byl rovněž uložen trest zákazu činnosti řízení všech motorových vozidel v trvání 3 roků.

Současně byl podle § 35 odst. 2 tr. zák. zrušen výrok o trestu, který byl obviněnému uložen rozsudkem Okresního soudu v Jeseníku ze dne 6. 2. 2007 č. j. 1 T 1/2007-53 ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci ze dne 21. 6. 2007 č. j. 2 To 202/2007-105, jakož i všechna další rozhodnutí na tento výrok obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Podle § 314d odst. 3 tr. ř. byl vyhotoven zjednodušený písemný rozsudek, který neobsahuje odůvodnění, neboť obviněný i státní zástupkyně se po vyhlášení rozsudku výslovně vzdali odvolání a citovaný rozsudek tak nabyl právní moci dnem jeho vyhlášení, tedy 19. 2. 2008.

Proti výše uvedenému rozsudku Okresního soudu v Jeseníku, konkrétně proti jeho výroku o trestu, podal ministr spravedlnosti podle § 266 odst. 1, 2 tr. ř. stížnost pro porušení zákona ve prospěch obviněného L. B.

V odůvodnění tohoto mimořádného opravného prostředku stěžovatel poukázal na to, že z trestního spisu Okresního soudu v Jeseníku sp. zn. 1 T 1/2007 bylo zjištěno, že rozsudkem tohoto soudu ze dne 6. 2. 2007 byl obviněný L. B. uznán vinným trestným činem krádeže podle § 247 odst. 1 písm. e) tr. zák., za což mu byl podle § 247 odst. 1 tr. zák. za použití § 35 odst. 2 tr. zák. uložen souhrnný trest odnětí svobody v trvání 1 roku nepodmíněně, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s ostrahou. Současně mu byl podle § 49 odst. 1 tr. zák., § 50 odst. 1 tr. zák. uložen trest zákazu činnosti řízení všech motorových vozidel v trvání 3 roků. Podle § 35 odst. 2 tr. zák. byl současně zrušen výrok o trestu z trestního příkazu Okresního soudu v Jeseníku ze dne 15. 12. 2006 č. j. 1 T 160/2006-34, který byl obviněnému doručen dne 26. 12. 2006, jakož i všechna další rozhodnutí na tento výrok obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Rozsudkem Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci ze dne 21. 6. 2007 sp. zn. 2 To 202/2007 byl ale z podnětu odvolání obviněného L. B. podle § 258 odst. 1 písm. d), odst. 2 tr. ř. rozsudek Okresního soudu v Jeseníku ze dne 6. 2. 2007 č. j. 1 T 1/2007-53 ve výroku o trestu zrušen a za podmínek ust. § 259 odst. 3 písm. a) tr. ř. byl obviněnému nově uložen podle § 247 odst. 2 tr. zák. za použití § 35 odst. 2 tr. zák. nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání 1 roku. Pro výkon tohoto trestu byl podle § 39a odst. 2 písm. c) tr. zák. zařazen do věznice s ostrahou. Podle § 35 odst. 2 tr. zák. byl v rámci výroku o uložení souhrnného trestu zrušen výrok o trestu z trestního příkazu Okresního soudu v Pelhřimově ze dne 5. 10. 2006 č. j. 7 T 126/2006-372, který byl obviněnému doručen dne 6. 5. 2007, jakož i všechna další rozhodnutí na tento výrok obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Jinak zůstal rozsudek okresního soudu nezměněn.

Z výše uvedeného je podle stěžovatele zřejmé, že Okresní soud v Jeseníku při rozhodování o trestu rozsudkem ze dne 19. 2. 2008 č. j. 2 T 3/2008-291, nevzal v úvahu, že rozsudek téhož soudu ze dne 6. 2. 2007 č. j. 1 T 1/2007-53 byl ve výroku o trestu, kterým byl mimo jiné obviněnému uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel na dobu tří roků, v celém rozsahu zrušen rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. 6. 2007 sp. zn. 2 To 202/2007 a obviněnému L. B. byl uložen trest nový, tentokrát již bez trestu zákazu činnosti. Nezvážil dále, že trestných činů krádeže podle § 247 odst. 1 písm. b), e), odst. 2 tr. zák. a poškozování cizí věci podle § 257 odst. 1 tr. zák., pro které obviněného uznal vinným, se obviněný nedopustil v souvislosti s řízením motorového vozidla. Uložení trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel proto nemá opodstatnění, a to jak v rámci kritérií § 35 odst. 2 tr. zák., tak v rámci kritérií § 49 odst. 1 tr. zák. Výrokem o trestu z rozsudku Okresního soudu v Jeseníku ze dne 19. 2. 2008 č. j. 2 T 3/2008-291 tak byl v neprospěch obviněného L. B. porušen zákon v ust. § 2 odst. 6 tr. ř. ve vztahu k ustanovení § 23 odst. 1 tr. zák. a § 49 tr. zák.

Ministr spravedlnosti proto v závěru stížnosti pro porušení zákona navrhl, aby Nejvyšší soud podle § 268 odst. 2 tr. ř. toto porušení zákona vyslovil a podle § 269 odst. 2 tr. ř. pak aby předmětný výrok o uložení trestu zákazu činnosti obviněnému zrušil.

Nejvyšší soud přezkoumal podle § 267 odst. 3 tr. ř. zákonnost a odůvodněnost těch výroků rozhodnutí, proti nimž byla stížnost pro porušení zákona podána, v rozsahu a z důvodů v ní uvedených, jakož i řízení napadené části rozhodnutí předcházející a dospěl k závěru, že stížnost pro porušení zákona je důvodná.

Pokud se týká jednotlivých ve stížnosti pro porušení zákona uvedených rozhodnutí, Nejvyšší soud konstatuje, že zmíněné údaje plně korespondují s jejich autentickým zněním vyplývajícím z jednotlivých trestních spisů a je tudíž nadbytečné je znovu opakovat.

Skutečností zůstává, že samosoudce Okresního soudu v Jeseníku při projednávání věci sp. zn. 2 T 3/2008, ačkoli v průběhu hlavního líčení konaného dne 19. 2. 2008 kromě jiných důkazů konstatoval (alespoň podle zkráceného záznamu viz č. l. 289 spisu) i rozsudek Okresního soudu v Jeseníku ze dne 6. 2. 2007 sp. zn. 1 T 1/2007 a zejména pak i rozsudek Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci ze dne 21. 6. 2007 sp. zn. 2 To 202/2007, přesto ve svém rozsudku při ukládání souhrnného trestu obviněnému uložil i trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel na 3 roky. To celé za situace, kdy pro uložení tohoto druhu trestu nebyly splněny zákonné podmínky.

Podle § 49 odst. 1 tr. zák. ve znění účinném do 30. 6. 2008 soud může uložit trest zákazu činnosti na jeden rok až deset let, dopustil-li se pachatel trestného činu v souvislosti s touto činností.

Podle § 50 odst. 1 tr. zák. trest zákazu činnosti záleží v tom, že se odsouzenému po dobu výkonu tohoto trestu zakazuje výkon určitého zaměstnání, povolání nebo funkce nebo takové činnosti, ke které je třeba zvláštního povolení, nebo jejíž výkon upravuje zvláštní předpis.

Jak vyplývá z výroku o vině rozsudku Okresního soudu v Jeseníku ze dne 19. 2. 2008 sp. zn. 2 T 3/2008, obviněný L. B. byl v této věci odsouzen pro majetkové trestné činy (§ 247, § 257 tr. zák.), které neměly žádnou souvislost se silniční dopravou. Nebyl zde proto zákonný důvod pro uložení trestu zákazu činnosti obviněnému, který by spočíval v jakémkoli omezení či zákazu řídit motorová vozidla.

Pokud Okresní soud v Jeseníku citovaným rozsudkem předmětný trest zákazu činnosti uložil, přičemž vycházel z ustanovení § 35 odst. 2 tr. zák. o souhrnném trestu, ani v takovém případě nepostupoval v souladu se zákonem.

Podle § 35 odst. 2 tr. zák. soud uloží souhrnný trest podle zásad uvedených v odstavci 1, když odsuzuje pachatele za trestný čin, který spáchal dříve, než byl soudem prvního stupně vyhlášen odsuzující rozsudek za jiný jeho trestný čin. Spolu s uložením souhrnného trestu soud zruší výrok o trestu uloženém pachateli rozsudkem dřívějším, jakož i všechna další rozhodnutí na tento výrok obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Souhrnný trest nesmí být mírnější než trest uložený rozsudkem dřívějším. V rámci souhrnného trestu musí soud vyslovit trest ztráty čestných titulů a vyznamenání, ztráty vojenské hodnosti, propadnutí majetku nebo propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, jestliže takový trest byl vysloven již rozsudkem dřívějším.

Uvedené zásady se vztahují i na trest zákazu činnosti uložený dřívějším rozsudkem, pokud již nebyl vykonán a na pachatele se hledí, jako by nebyl odsouzen.

V konkrétním případě ale nebylo důvodu opakovaně vyslovit uložení trestu zákazu činnosti řízení všech motorových vozidel v trvání 3 roků, jelikož výrok o trestu včetně tohoto druhu trestu z rozsudku Okresního soudu v Jeseníku ze dne 6. 2. 2007 sp. zn. 1 T 1/2007 byl zrušen rozsudkem Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci ze dne 21. 6. 2007 sp. zn. 2 To 202/2007 a trest zákazu činnosti obviněnému L. B. tímto posledně uvedeným rozsudkem krajského soudu již uložen nebyl.

Okresní soud v Jeseníku tak stížností pro porušení zákona napadeným rozsudkem, resp. jeho výrokem o trestu, porušil zákon v neprospěch obviněného, pokud mu uložil v rámci souhrnného trestu i již výše zmíněný trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel na 3 roky, a to v ustanoveních § 49 odst. 1 a § 50 odst. 1 tr. zák.

K tomuto porušení trestního zákona pak došlo proto, že okresní soud nedostatečně vyhodnotil provedené důkazy, konkrétně opisy rozsudků Okresního soudu v Jeseníku ze dne 6. 2. 2007 sp. zn. 1 T 1/2007 a Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci ze dne 21. 6. 2007 sp. zn. 2 To 202/2007, a dospěl pak k nesprávnému skutkovému zjištění ohledně podmínek pro ukládání trestu zákazu činnosti v rámci souhrnného trestu. Tím současně porušil i ustanovení § 2 odst. 5, 6 tr. ř., taktéž v neprospěch obviněného.

V této souvislosti Nejvyšší soud zdůrazňuje, že podle § 266 odst. 2 tr. ř. lze proti výroku o trestu stížnost pro porušení zákona podat jen tehdy, jestliže trest je ve zřejmém nepoměru k stupni nebezpečnosti činu pro společnost nebo k poměrům pachatele nebo jestliže uložený druh trestu je ve zřejmém rozporu s účelem trestu. Uložení trestu, pro nějž nebyly splněny zákonné podmínky, lze zcela jistě pokládat za uložení druhu trestu, který je ve zřejmém rozporu s jeho účelem ve smyslu uvedeného ustanovení trestního řádu.

Vzhledem k výše uvedenému Nejvyšší soud podle § 268 odst. 2 tr. ř. vyslovil, že napadeným rozsudkem Okresního soudu v Jeseníku ze dne 19. 2. 2008 sp. zn. 2 T 3/2008 a v řízení, které mu předcházelo, byl porušen zákon v ustanoveních § 2 odst. 5, 6 tr. ř. a § 49 odst. 1 a § 50 odst. 1 tr. zák. v neprospěch obviněného L. B.

Podle § 269 odst. 2 tr. ř. pak napadený rozsudek zrušil, a to výhradně ve výroku, jímž byl obviněnému uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel na 3 roky a dále i všechna další rozhodnutí na zrušenou část rozsudku obsahově navazující, pokud touto změnou pozbyla svého podkladu.

Vzhledem k tomu, že zrušením uloženého trestu zákazu činnosti došlo k potřebné nápravě vzniklého nezákonného stavu, nebylo nutné aplikovat ust. § 270 odst. 1 a násl. tr. ř.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 16. června 2009

Předseda senátu:

JUDr. František Hrabec