4 Tz 21/2009
Datum rozhodnutí: 23.04.2009
Dotčené předpisy:
4 Tz 21/2009

ČESKÁ REPUBLIKA

R O Z S U D E K

J M É N E M R E P U B L I K Y

Nejvyšší soud České republiky projednal ve veřejném zasedání dne 23. dubna 2009 v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Petra Šabaty stížnost pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti ve prospěch obviněného M. T., proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 9. 9. 2008, sp. zn. 9 To 364/2008, a podle § 268 odst. 2, § 269 odst. 2 a § 270 odst. 1 tr. řádu rozhodl t a k t o :

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 9. 9. 2008, sp. zn. 9 To 364/2008, a v řízení, které mu předcházelo, b y l p o r u š e n z á k o n v ustanoveních § 147 odst. 1, § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu, § 45a odst. 4 tr. zákona a § 2 odst. 5, 6 tr. řádu v neprospěch obviněného M. T.

Napadené usnesení s e z r u š u j e .

Zrušuje se také usnesení Obvodního soudu pro Prahu 7 ze dne 6. 6. 2008, sp. zn. 44 Nt 2047/2005.

Zrušují se též všechna další rozhodnutí, na zrušená usnesení obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Obvodnímu soudu pro Prahu 7 s e p ř i k a z u j e , aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

O d ů v o d n ě n í :

Obvodní soud pro Prahu 7 rozhodl ve veřejném zasedání konaném dne 6. 6. 2008 usnesením sp. zn. 44 Nt 2047/2005, podle § 45a odst. 4 tr. zákona tak, že přeměnil nevykonaný trest obecně prospěšných prací ve výměře 160 hodin na nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání osmdesáti dnů. Trest obecně prospěšných prací byl obviněnému M. T. uložen rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 22. 2. 2005, sp. zn. 14 Tm 10/2004. Podle § 39a odst. 2 písm. b) tr. zákona zařadil obviněného pro výkon trestu do věznice s dozorem.

Řízení o přeměně trestu bylo konáno jako řízení proti uprchlému podle § 302 a násl. tr. řádu. Obviněnému byl obhájcem ustanoven JUDr. P. Z., který po vyhlášení usnesení proti němu podal stížnost. Městský soud v Praze jako soud druhého stupně podanou stížnost usnesením ze dne 9. 9. 2008, sp. zn. 9 To 364/2008, zamítl podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu jako nedůvodnou.

Ministr spravedlnosti podal podle § 266 odst. 1 tr. řádu proti posledně citovanému rozhodnutí soudu druhého stupně dne 31. 3. 2009 k Nejvyššímu soudu stížnost pro porušení zákona ve prospěch obviněného M. T. Podle jeho názoru byl tímto usnesením porušen zákon v ustanoveních § 147 odst. 1, § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu a v řízení předcházejícím v ustanoveních § 2 odst. 5, 6 tr. řádu a § 45a odst. 4 tr. zákona v neprospěch obviněného.

Obvodní soud konal ve věci veřejné zasedání, v němž rozhodoval o přeměně celého uloženého trestu obecně prospěšných prací ve výměře 160 hodin, avšak pro své rozhodování neměl jednoznačné podklady pro úvahu, v jaké výši má být trest přeměněn. K dispozici měl pouze vyjádření Probační a mediační služby České republiky, středisko Praha, ze dne 18. 10. 2006, z něhož vyplývalo, že obviněný s výkonem trestu nezapočal a ani o jeho výkon neprojevil jiný zájem. Aniž si obvodní soud opatřil zprávu další, rozhodoval dne 6. 6. 2008 výrokem uvedeným shora, avšak v situaci, kdy obviněný v zákonné lhůtě z celkové výměry uloženého trestu obecně prospěšných prací 160 hodin již odpracoval 26 hodin. Obviněnému tak byl přeměněn trest obecně prospěšných prací ve vyšší výměře, než k jaké skutečně mělo dojít.

Ministr spravedlnosti proto navrhl, aby Nejvyšší soud České republiky podle § 268 odst. 2 tr. řádu vyslovil, že napadeným usnesením Městského soudu v Praze byl porušen zákon v namítaném rozsahu v neprospěch obviněného, aby podle § 269 odst. 2 tr. řádu toto rozhodnutí, jakož i usnesení soudu prvního stupně zrušil, včetně všech na obě rozhodnutí obsahově navazujících rozhodnutí, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Dále navrhl, aby Nejvyšší soud České republiky podle § 270 odst. 1 tr. řádu věc přikázal Obvodnímu soudu pro Prahu 7, aby ji v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Nejvyšší soud České republiky (dále jen Nejvyšší soud) přezkoumal podle § 267 odst. 3 tr. řádu zákonnost a odůvodněnost těch výroků rozhodnutí, proti nimž byla podána stížnost pro porušení zákona, v rozsahu a z důvodů v ní uvedených, jakož i řízení napadené části rozhodnutí předcházející, a shledal, že zákon byl porušen.

Obviněný M. T. byl rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 7 ze dne 22. 2. 2005, sp. zn. 14 Tm 10/2004, uznán vinným trestnými činy výtržnictví podle § 202 odst. 1 tr. zákona a poškozování cizí věci podle § 257 odst. 1 tr. zákona. Podle § 45a odst. 1, 2 tr. zákona za použití § 35 odst. 1 tr. zákona mu byl uložen úhrnný trest obecně prospěšných prací ve výměře 160 hodin. Podle § 45a odst. 1 tr. zákona bylo obviněnému uloženo, aby během výkonu trestu přispěl poškozeným V. H. a E. H. poměrnou částí na úhradu škody. Rozsudek nabyl právní moci dne 23. 4. 2005.

Probační a mediační služba ČR, středisko Praha sdělila dne 23. 1. 2006, že obviněný byl opakovaně zván k projednání podmínek výkonu uloženého trestu, avšak bezvýsledně. Navrhla, aby obviněný odpracoval uložený trest v obvodu Úřadu městské části Praha 7 při úklidových a zahradnických pracích.

Samosoudce Obvodního soudu pro Prahu 7 vydal dne 6. 2. 2006 usnesení pod sp. zn. 44 Nt 2047/2005, jímž byl podle § 336 odst. 2 tr. řádu obviněnému nařízen výkon uloženého trestu obecně prospěšných prací při pomocných, úklidových a zahradnických pracích v obvodu Úřadu městské části Praha 7. Obviněnému byla stanovena lhůta nejpozději do 14 dnů ode dne doručení usnesení se dostavit k tomuto úřadu k projednání podmínek výkonu uloženého trestu. Toto usnesení bylo obviněnému doručeno do vlastních rukou dne 24. 2. 2006.

Zpráva Probační a mediační služby ČR, středisko Praha z 18. 10. 2006 konstatuje, že obviněný dosud výkon trestu nenastoupil, nepodařilo se mu doručit předvolání k projednání podmínek výkonu trestu, byl proto trest nařízen, aniž podmínky jeho výkonu byly projednány.

Obvodní soud pro Prahu 7 nařídil na den 9. 5. 2007 ve věci veřejné zasedání, v němž měla být projednána přeměna trestu obecně prospěšných prací na nepodmíněný trest odnětí svobody. Vzhledem k tomu, že se obviněného nepodařilo včas a řádně uvědomit o konání veřejného zasedání, bylo jednání odročeno na neurčito. Dne 27. 6. 2007 vydal obvodní soud ve věci podle § 69 odst. 1 tr. řádu příkaz k zatčení obviněného. Po opakovaných zprávách Policie ČR, že pobyt obviněného se dosud nepodařilo vypátrat, rozhodl samosoudce Obvodního soudu pro Prahu 7 dne 6. 5. 2008, že ve věci bude konáno řízení proti uprchlému podle § 302 a násl. tr. řádu. Obviněnému byl dne 6. 5. 2008 ustanoven obhájce JUDr. P. Z.

O konání veřejného zasedání nebyl vyrozuměn zástupce Probační a mediační služby ČR, středisko Praha, nebyla rovněž vyžádána zpráva této instituce, zda nedošlo v době od 18. 10. 2006, kdy byla podávána poslední zpráva, a dnem konání veřejného zasedání k případné změně okolností, jež byly při rozhodování o přeměně trestu podstatné, zejména, zda obviněný zcela anebo zčásti uložený trest nevykonal. Obvodní soud tak nerespektoval základní ustanovení trestního řádu zjistit skutkový stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti v intencích § 2 odst. 5 tr. řádu. Při přeměně trestu vycházel z neaktuálních důkazů, které ve veřejném zasedání provedl čtení zprávy z 18. 10. 2006 a z toho se poté odvíjelo i porušení další stěžejní zásady trestního řízení upravené v § 2 odst. 6 tr. řádu, spočívající ve vadném hodnocení důkazů nalézacím soudem. Důsledkem bylo vydání usnesení ze dne 6. 6. 2008, sp. zn. 44 Nt 2047/2005, jímž byl obviněnému přeměněn celý trest obecně prospěšných prací ve výměře 160 hodin na nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání 80 dnů dle zásad stanovených § 45a odst. 4 tr. zákona.

Podle ustanovení § 147 odst. 1 tr. řádu při rozhodování o stížnosti nadřízený orgán přezkoumá a) správnost všech výroků napadeného usnesení, proti nimž může stěžovatel podat stížnost, b) i řízení předcházející napadenému usnesení.

Tímto ustanovením se Městský soud v Praze v postavení soudu druhého stupně důsledně neřídil při rozhodování o stížnosti, kterou podal obhájce obviněného proti výše označenému usnesení o přeměně trestu. Při přezkoumávání řízení, jež předcházelo usnesení soudu prvního stupně ze dne 6. 6. 2008 nezjistil, že zpráva z 18. 10. 2006 již byla v době rozhodování neaktuální. Nezjistil také další procesní pochybení, že byť bylo veřejné zasedání o přeměně trestu nařízeno z podnětu probačního úředníka dle § 340b odst. 1 tr. řádu, nepostupoval soud prvního stupně dle zásad uvedených v § 233 odst. 1 tr. řádu, a o veřejném zasedání středisko Probační a mediační služby nevyrozuměl, ač tak byl povinen učinit. Pokud by tak soud prvního stupně procesně postupoval, zjistil by, že obviněný z celkové výměry trestu obecně prospěšných prací 160 hodin odpracoval v zákonné jednoroční lhůtě stanovené § 45a odst. 3 tr. zákona celkem 26 hodin, když naposledy pracoval dne 3. 1. 2007. Tato okolnost vyplývá ze zprávy Probační a mediační služby ČR, středisko Praha, ze dne 15. 10. 2008 (čl. 47 spisu), která byla Obvodnímu soudu pro Prahu 7 tímto střediskem podána v souvislosti s doručením rozhodnutí o přeměně trestu.

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 9. 9. 2008, sp. zn. 9 To 364/2008, jímž byla stížnost obhájce obviněného JUDr. P. Z. zamítnuta podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu jako nedůvodná, byl porušen zákon i v tomto ustanovení v neprospěch obviněného. Je totiž zřejmé, že rozhodováno mělo být o přeměně trestu obecně prospěšných prací ve výměře 154 hodin, takže obviněnému byl uložen trest odnětí svobody o 13 dnů vyšší.

Nejvyšší soud vzhledem k okolnostem výše uvedeným vyslovil, že podle § 268 odst. 2 tr. řádu byl usnesením Městského soudu v Praze ze dne 9. 9. 2008, sp. zn. 9 To 364/2008, porušen zákon v ustanoveních § 147 odst. 1 a § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu, a v řízení předcházejícím v ustanoveních § 45a odst. 4 tr. zákona a § 2 odst. 5, 6 tr. řádu v neprospěch obviněného M. T. Podle § 269 odst. 2 tr. řádu bylo toto usnesení zrušeno, stejně jako usnesení Obvodního soudu pro Prahu 7 ze dne 6. 6. 2008, sp. zn. 44 Nt 2047/2005. Zrušena byla i všechna další rozhodnutí, jež na obě zrušená usnesení obsahově navazovala, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Věc byla podle § 270 odst. 1 tr. řádu přikázána Obvodnímu soudu pro Prahu 7, aby ji v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Obvodní soud pro Prahu 7 ve věci nově provede veřejné zasedání, o jehož konání vyrozumí i probačního úředníka, opatří si důkazy od příslušného obecního úřadu o počtu obviněným odpracovaných hodin z uloženého trestu obecně prospěšných prací s přesným stanovením doby, kdy k výkonu části trestu mělo dojít, a teprve po doplnění dokazování v tomto směru může ve věci nově rozhodnout.

Podle § 270 odst. 4 tr. řádu je orgán, jemuž byla věc přikázána Nejvyšším soudem, vázán právním názorem, který ve věci vyslovil Nejvyšší soud, a je povinen provést procesní úkony, jejichž provedení Nejvyšší soud nařídil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 23. dubna 2009

Předsedkyně senátu:

JUDr. Danuše N o v o t n á