4 Tz 208/2000
Datum rozhodnutí: 03.10.2000
Dotčené předpisy:
4 Tz 208/2000

U S N E S E N Í

Předseda senátu Nejvyššího soudu České republiky rozhodl dne 3. října 2000 o stížnosti pro porušení zákona podané ministrem spravedlnosti České republiky ve prospěch obviněného O. B., proti pravomocnému rozsudku bývalého Vojenského obvodového soudu v Olomouci ze dne 6. 2. 1991, č. j. 2 Rtv 9/91-13, t a k t o :

Podle § 266 odst. 6 tr. ř. b e r e předseda senátu Nejvyššího soudu České republiky n a v ě d o m í zpětvzetí stížnosti pro porušení zákona.

O d ů v o d n ě n í :

Ve shora uvedené trestní věci podal dne 30. 8. 2000 pod sp. zn. 7 Tp 125/2000 ministr spravedlnosti České republiky stížnost pro porušení zákona ve prospěch obviněného O. B.

Tuto stížnost pro porušení zákona vzal ministr spravedlnosti zpět dne 26. září 2000.

Podle § 266 odst. 6 tr. ř. vzal zpětvzetí stížnosti pro porušení zákona na vědomí předseda senátu Nejvyššího soudu.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 3. října 2000

Předseda senátu:

JUDr. J. P.