4 Tz 187/2006
Datum rozhodnutí: 28.02.2007
Dotčené předpisy:
4 Tz 187/2006

ČESKÁ REPUBLIKA

R O Z S U D E K

J M É N E M R E P U B L I K Y

Nejvyšší soud České republiky projednal ve veřejném zasedání konaném dne 28. února 2007 v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. J. P. a soudců JUDr. D. N. a JUDr. P. Š. stížnost pro porušení zákona podanou ministrem spravedlnosti ve prospěch obviněného M. R., proti usnesení státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 3 ze dne 13. 1. 2006, sp. zn. Zt 598/2006 a rozhodl podle § 268 odst. 2, § 269 odst. 2 a § 270 odst. 3 tr. ř. t a k t o :

Pravomocným usnesením státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 3 ze dne 13. 1. 2006, sp. zn. Zt 598/2006, a v řízení, které mu předcházelo, b y l p o r u š e n z á k o n v ustanovení § 146 odst. 2 písm. a) tr. ř. v neprospěch obviněného M. R.

Napadené usnesení se z r u š u j e .

Zrušují se též všechna další rozhodnutí na zrušené usnesení obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Městskému státnímu zástupci v Praze se p ř i k a z u j e , aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Odůvodnění:

Proti obviněnému M. R. bylo usnesením policejního komisaře Policie ČR, Obvodní ředitelství Praha III., 9. odd. SKPV Praha 9, ze dne 29. 11. 2005, sp. zn. ČTS: ORIII-8606/OHK-2-2004, zahájeno trestní stíhání pro trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, 2 tr. zák., jehož se měl dopustit ve spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zák. tak, že jako cizinec bez dostatku finančních prostředků na pořízení nového automobilu a bez možnosti si pořídit osobní vůz na leasing se domluvil s J. K., který byl v té době bezdomovec bez finančních prostředků, že za úplatu si vezme vůz na leasing on a podepíše leasingovou smlouvu, ve které budou uvedeny nepravdivé údaje o jeho zaměstnání a příjmech, následně vůz předá M. R., který poskytne peníze na akontaci a bude nadále platit za J. K. splátky, přičemž dne 25. 3. 2003 došlo v P., ul. M., ve společnosti C., s.r.o., k uzavření leasingové smlouvy se spol. ČP L., a.s., se sídlem P., nám. H., na vozidlo zn. Škoda Octavia 1,9 TDI SLX, v ceně 320.000,- Kč, kdy byla zaplacena pouze akontace ve výši 96.000,- Kč a první běžná splátka ve výši 9.209,- Kč, následně si vůz R. od K. převzal, přičemž kromě jedné další splátky ve výši 9.209,- Kč ze dne 16. 6. 2003 žádné další splátky placeny nebyly a auto bylo dne 4. 4. 2005 prostřednictvím A. E., v.o.s., na základě plné moci od ČP L. odebráno v servisu P. Ch., kde ho po nehodě zanechal R., a následně bylo vráceno leasingové společnosti.

Proti usnesení o zahájení trestního stíhání podal obviněný M. R. prostřednictvím obhájkyně stížnost a státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 3 usnesením ze dne 13. 1. 2006, sp. zn. Zt 598/2006, tuto stížnost podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. jako nedůvodnou zamítla.

Ministr spravedlnosti České republiky podal proti tomuto usnesení podle § 266 odst. 1 tr. ř. stížnost pro porušení zákona ve prospěch obviněného M. R.

Ve stížnosti namítá, že postupem státní zástupkyně došlo k porušení ustanovení § 146 odst. 2 písm. a) tr. ř., které nepřipouští, aby stejný státní zástupce, který vydal pokyn k vydání usnesení, sám rozhodl o stížnosti směřující proti takovému usnesení. Podle tohoto zákonného ustanovení měla státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 3 předložit stížnost k rozhodnutí státnímu zástupci Městského státního zastupitelství v Praze.

Ministr spravedlnosti proto navrhl, aby Nejvyšší soud podle § 268 odst. 2 tr. ř. vytýkané porušení zákona vyslovil, podle § 269 odst. 2 tr. ř. napadené usnesení zrušil, včetně navazujících rozhodnutí, která touto změnou pozbudou svého podkladu, a poté aby postupoval podle § 270 odst. 1 tr. ř.

Nejvyšší soud přezkoumal podle § 267 odst. 3 tr. ř. zákonnost a odůvodněnost těch výroků rozhodnutí, proti nimž byla stížnost pro porušení zákona podána, v rozsahu a z důvodů v ní uvedených, jakož i řízení napadené části rozhodnutí předcházející, a shledal, že zákon byl porušen.

Ze spisu Policie ČR, Obvodní ředitelství Praha III., 9. odd. SKPV Praha 9, ČTS: ORIII-8606/OHK-2-2004, mimo jiné vyplývá, že dne 8. 11. 2005 státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 3 dala pokyn podle § 174 odst. 2 písm. d) tr. ř., aby policejní komisař podle § 160 odst. 1 tr. ř. zahájil proti M. R. trestní stíhání pro trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, 2 tr. zák. spáchaný ve formě spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zák.

Na základě tohoto pokynu zahájil policejní komisař usnesením dne 29. 11. 2005, sp. zn. ČTS: ORIII-8606/OHK-2-2004, trestní stíhání M. R. pro trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, 2 tr. zák. spáchaný ve spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zák. pro skutek popsaný shora.

Usnesení o zahájení trestního stíhání bylo obviněnému M. R. doručeno dne 2. 12. 2005. Obhájkyni JUDr. H. M., kterou si zvolil obviněný na plnou moc, bylo usnesení doručeno dne 14. 12. 2005.

Prostřednictvím obhájkyně obviněný M. R. stížností sepsanou dne 3. 12. 2005 a doručenou PČR, Obvodní ředitelství Praha III, dne 6. 12. 2005 napadl usnesení o zahájení trestního stíhání.

Usnesením ze dne 13. 1. 2006, sp. zn. Zt 228/2005, táž státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 3 rozhodla o této stížnosti tak, že ji podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. zamítla.

Podle § 146 odst. 1 tr. ř. orgán, proti jehož usnesení stížnost směřuje, může jí sám vyhovět, nedotkne-li se změna původního usnesení práv jiné strany trestního řízení. Jde-li o usnesení policejního orgánu, které bylo vydáno s předchozím souhlasem státního zástupce nebo na jeho pokyn, může policejní orgán sám stížnosti vyhovět jen s předchozím souhlasem státního zástupce.

Podle § 146 odst. 2 písm. a) tr. ř. jestliže lhůta k podání stížnosti již všem oprávněným osobám uplynula a stížnosti nebylo vyhověno podle odstavce 1, předloží věc k rozhodnutí policejní orgán státnímu zástupci, který vykonává nad přípravným řízením dozor, a jde-li o stížnost proti usnesení, k němuž tento státní zástupce dal souhlas nebo pokyn, jeho prostřednictvím nadřízenému státnímu zástupci.

V tomto konkrétním případě je ze spisového materiálu zřejmé, že pokyn k vydání usnesení o zahájení trestního stíhání obviněného M. R. dala státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 3, která posléze rozhodla i o stížnosti obviněného, kterou proti předmětnému usnesení o zahájení trestního stíhání podal, namísto toho, aby spis i s podanou stížností předložila k rozhodnutí nadřízenému státnímu zástupci, tj. státnímu zástupci Městského státního zastupitelství v Praze. Tím evidentně porušila výše citované ustanovení § 146 odst. 2 písm. a) tr. ř. a v důsledku toho je nezákonným i napadené usnesení, jímž byla podaná stížnost obviněného zamítnuta podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř.

Nejvyšší soud proto podle § 268 odst. 2 tr. ř. vyslovil, že napadeným usnesením státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 3 a v řízení, které mu předcházelo, byl porušen zákon v ustanovení § 146 odst. 2 písm. a) tr. ř. v neprospěch obviněného M. R. Z tohoto důvodu zrušil podle § 269 odst. 2 tr. ř. usnesení státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 3 ze dne 13. 1. 2006, sp. zn. Zt 598/2006. Zároveň zrušil i všechna další navazující rozhodnutí, která touto změnou pozbyla svého podkladu. Podle § 270 odst. 3 tr. ř. předmětnou věc přikázal městskému státnímu zástupci v Praze, aby ji v potřebném rozsahu projednal a rozhodl. To jinými slovy znamená, že bude rozhodnuto o důvodnosti stížnosti, kterou obviněný M. R. podal proti usnesení policejního orgánu o zahájení trestního stíhání.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 28. února 2007

Předseda senátu:

JUDr. J. P.

Vypracoval:

JUDr. P. Š.