4 Tz 179/2006
Datum rozhodnutí: 17.01.2007
Dotčené předpisy:
4 Tz 179/2006

ČESKÁ REPUBLIKA

R O Z S U D E K

J M É N E M R E P U B L I K Y

Nejvyšší soud České republiky projednal ve veřejném zasedání dne 17. ledna 2007 v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Petra Šabaty stížnost pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti České republiky ve prospěch obviněného R. O., proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 12. 7. 2006 sp. zn. 12 To 291/2006, a podle § 268 odst. 2, § 269 odst. 2 a § 270 odst. 1 tr. ř. rozhodl t a k t o :

Pravomocným usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 12. 7. 2006 sp. zn. 12 To 291/2006, b y l p o r u š e n z á k o n v ustanoveních § 147 odst. 1 a § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř., a v řízení, které mu předcházelo, také v ustanovení § 2 odst. 5, 6 tr. ř. v neprospěch obviněného R. O.

Napadené usnesení s e z r u š u j e .

Zrušují se též všechna další rozhodnutí na zrušené usnesení obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Krajskému soudu v Hradci Králové s e p ř i k a z u j e , aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Okresního soudu v Náchodě ze dne 4. 9. 2002 sp. zn. 11 T 64/2002, byl obviněný R. O. uznán vinným trestným činem krádeže podle § 247 odst. 1, 2 tr. zák., kterého se dopustil společně s obviněným O. Š. a T. P. tím, že v přesně nezjištěný den v měsíci srpnu 2001 v J. J., v parku u podzemních chodeb odcizili ke škodě Města J. z podstavce pískovcovou mísu v hodnotě 50.000,- Kč. Za tento trestný čin a za sbíhající se pokus trestného činu úvěrového podvodu podle § 8 odst. 1 tr. zák. k § 250b odst. 1, 3 tr. zák., jímž byl obviněný uznán vinným rozsudkem Okresního soudu v Náchodě ze dne 5. 9. 2001 sp. zn. 1 T 31/2001, byl obviněnému v sazbě § 247 odst. 2 tr. zák. za užití § 35 odst. 2 tr. zák., § 45 odst. 1, 2 a § 45a odst. 1 tr. zák. uložen souhrnný trest obecně prospěšných prací v celkové výměře 400 hodin. Podle § 35 odst. 2 tr. zák. byl zrušen výrok o trestu z rozsudku Okresního soudu v Náchodě ze dne 5. 9. 2001 sp. zn. 1 T 31/2001, jakož i všechna další rozhodnutí na tento výrok obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Tento rozsudek ve vztahu k obviněnému R. O. nabyl právní moci dne 26. 9. 2002.

Usnesením Okresního soudu Hradci Králové ze dne 16. 7. 2004 sp. zn. Nt 1863/2002, byla obviněnému podle § 340b odst. 1 tr. ř. za použití § 45a odst. 4 tr. zák. část trestu obecně prospěšných prací ve výměře 225 hodin, který byl obviněnému uložen rozsudkem Okresního soudu v Náchodě ze dne 4. 9. 2002 sp. zn. 11 T 64/2002, přeměněna na nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání 113 dnů, neboť obviněný ve stanovené době trest obecně prospěšných prací nevykonal. Pro výkon tohoto trestu byl obviněný zařazen podle § 39a odst. 3 tr. zák. do věznice dohledem.

O stížnosti obviněného proti posledně citovanému usnesení Okresního soudu v Hradci Králové rozhodoval v neveřejném zasedání dne 12. 7. 2006 Krajský soud v Hradci Králové, který podanou stížnost usnesením pod sp. zn. 12 To 291/2006, podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. zamítl jako nedůvodnou.

Proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 12. 7. 2006 sp. zn. 12 To 291/2006, podal ministr spravedlnosti podle § 266 odst. 1 tr. ř. stížnost pro porušení zákona ve prospěch obviněného R. O. Namítá v ní, že napadeným usnesením byl v neprospěch tohoto obviněného porušen zákon v ustanoveních § 45a odst. 4 tr. zák. a § 2 odst. 5, 6, § 147 odst. 1, § 149 odst. 1 a § 340b odst. 1 tr. ř.

Stěžovatel ve svém mimořádném opravném prostředku upozornil na skutečnost, že obviněnému byl trest obecně prospěšných prací přeměněn na nepodmíněný trest odnětí svobody, přestože obviněný uložený trest ve stanovené době v celém rozsahu vykonal. S námitkou obviněného, že všechny odpracované hodiny obecně prospěšných prací nebyly Městským úřadem ve S. řádně evidovány, se Okresní soud v Hradci Králové nevypořádal, další dokazování, jimž by byla prokázána existence zákonné podmínky přeměny trestu, nebylo provedeno, a toto pochybení nenapravil ani Krajský soud v Hradci Králové jako soud stížnostní. Ministr spravedlnosti dále poukázal na zprávu Města S. ze dne 17. 10. 2006, ze které vyplývá, že obviněný R. O. vykonal trest obecně prospěšných prací ve výměře 400,5 hodin a dále na zprávu Města S. ze dne 9. 8. 2006 o odvolání tajemnice Městského úřadu ve S. z důvodu neplnění pracovních povinností, ve které je uvedeno, že byla zjištěna pochybení této pracovnice i v souvislosti s vedením evidence výkonu trestů obecně prospěšných prací.

Závěrem svého mimořádného opravného prostředku ministr spravedlnosti navrhl, aby Nejvyšší soud České republiky podle § 268 odst. 2 tr. ř. vyslovil, že napadeným usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 12. 7. 2006 sp. zn. 12 To 291/2006, došlo k porušení zákona v neprospěch obviněného R. O. v namítaném rozsahu, aby podle § 269 tr. ř. napadené usnesení zrušil, včetně všech dalších rozhodnutí na zrušené usnesení obsahově navazujících, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu a poté aby postupoval podle § 270 odst. 1 tr. ř.

Nejvyšší soud České republiky (dále jen Nejvyšší soud) přezkoumal podle § 267 odst. 3 tr. ř. zákonnost a odůvodněnost těch výroků rozhodnutí, proti nimž byla stížnost pro porušení zákona podána, v rozsahu a z důvodů v ní uvedených, jakož i řízení napadené části rozhodnutí předcházející, a shledal, že zákon byl porušen.

Podle § 2 odst. 5 tr. ř. orgány činné v trestním řízení postupují v souladu se svými právy a povinnostmi uvedenými v tomto zákoně a za součinnosti stran tak, aby byl zjištěn skutkový stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro jejich rozhodnutí.

Podle § 2 odst. 6 tr. ř. orgány činné v trestním řízení hodnotí důkazy podle svého vnitřního přesvědčení, založeného na pečlivém uvážení všech okolností případu jednotlivě i v jejich souhrnu.

Podle ustanovení § 147 odst. 1 tr. ř. při rozhodování o stížnosti přezkoumá nadřízený orgán

a) správnost všech výroků napadeného usnesení, proti nimž může stěžovatel podat stížnost, a

b) řízení předcházející napadenému usnesení.

Podle ustanovení § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. nadřízený orgán zamítne stížnost není-li důvodná.

Z předloženého trestního spisu vyplývá, že usnesením Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 30. 1. 2003 sp. zn. Nt 1863/2002, bylo podle § 366 odst. 2 tr. ř. rozhodnuto, že obviněný vykoná trest obecně prospěšných prací, který mu byl uložen rozsudkem Okresního soudu v Náchodě ze dne 4. 9. 2002 sp. zn. 11 T 64/2002, přičemž pro výkon tohoto trestu byl obviněný zařazen k Městskému úřadu ve S., kde bude vykonávat obecně prospěšné práce dle potřeb města. Lhůta pro výkon obecně prospěšných prací byla stanovena do 30. 1. 2004.

Ze zprávy asistentky Probační a mediační služby ČR středisko Hradec Králové ze dne 2. 2. 2004 vyplývá, že obviněný dle harmonogramu Městského úřadu S. ode dne 2. 4. 2003 do 11. 9. 2003 odpracoval 125 hodin obecně prospěšných prací. Dále se obviněnému započítává vykonaný trest ve výši 50 hodin, tedy celkem vykonal 175 hodin obecně prospěšných prací. Přílohou k tomuto sdělení je záznam ze dne 19. 1. 2004 ve středisku Probační a mediační služby ČR Hradec Králové, kam se tohoto dne dostavil obviněný R. O., a sdělil, že vykonal celý trest obecně prospěšných prací, avšak v harmonogramu vykonaných prací Městského úřadu v S. není vykázán úplný počet jím odpracovaných hodin.

Uvedené zjištění vedlo Okresní soud v Hradci Králové k procesnímu postupu podle § 340b odst. 1 tr. ř. a ve věci bylo nařízeno veřejné zasedání. Obviněný byl seznámen se zprávou Městského úřadu ve S., s jejímž obsahem nesouhlasil, neboť podle jeho názoru zde uváděná tvrzení neodpovídala skutečnosti. Obviněný naopak uváděl, že celý uložený trest obecně prospěšných prací již řádně vykonal. Většinu prací vykonal při úklidových a metařských pracích ve S., tamtéž také při výstavbě a údržbě psího útulku, při provádění kopáčských prací pro výstavbu veřejného osvětlení ve S., přičemž kromě toho pracoval i v R. Tyto údaje obviněného potvrdil svědek D. O., který současně uvedl, že i on pracoval v rámci nařízeného trestu obecně prospěšných prací a rovněž měl potíže s vykazováním množství hodin, které odpracoval, neboť městský úřad udával menší počet, než který svědek skutečně odpracoval. Svědek V. K., který pracoval jako mistr této pracovní party, uvedl, že skutečně odpracovaný počet hodin vykazoval a předával k evidenci pracovnici městského úřadu K., on sám pro svou potřebu další přehled o počtu odpracovaných hodin nevedl. Svědkyně V. K. tvrdila, že všechny podklady, které jí svědek K. předložil, použila pro zpracování přehledu odpracovaných hodin.

Okresní soud v Hradci Králové považoval na základě provedených důkazu za dostatečně prokázané, že obviněný nevykonal celý trest obecně prospěšných prací ve výměře 400 hodin. Podle názoru soudu byly provedeny všechny dostupné důkazy, avšak žádný z těchto důkazů nepřinesl nic, co by bylo možno hodnotit ve prospěch obviněného. Okresní soud v Hradci Králové proto usnesením ze dne 16. 7. 2004 sp. zn. Nt 1863/ 2002, rozhodl o přeměně tretu obecně prospěšných prací na trest nepodmíněný, přičemž zároveň obviněného podle § 39a odst. 3 tr. ř. pro výkon trestu zařadil do věznice s dohledem.

Krajský soud v Hradci Králové se s názorem soudu prvního stupně ztotožnil a stížnost obviněného usnesením ze dne 12. 7. 2006 sp. zn. 12 To 291/2006, podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. zamítl.

Z obsahu spisu Okresního soudu v Hradci Králové sp. zn. 6 T 145/1999, týkající se jiné trestní věci vedené rovněž proti obviněnému R. O., kde mu byl rovněž uložen trest obecně prospěšných prací, je na č. l. 74 založeno sdělení z 10. 6. 2002, podepsané tajemnicí Městského úřadu ve S. V. K., v němž potvrzuje, že vede agendu obecně prospěšných prací a omlouvá se za omyl v odeslání zprávy o odpracovaném počtu hodin.

V rámci prověřování podnětu obviněného k podání stížnosti pro porušení zákona, ověřilo Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové, že obviněný skutečně uložený trest obecně prospěšných prací ve výměře 400 hodin odpracoval, a to v období od 16. 9. 2002 do 22. 10. 2003, jak vyplývá ze zprávy starosty Města S. ze dne 17. 10. 2006. Ze stejné zprávy je patrno, v kterých dnech, v jaké délce, kde a při výkonu jakých prací byl trest vykonán. Ze zprávy starosty Města S. ze dne 9. 8. 2006 je také zřejmé, že V. K. byla dne 29. 10. 2003 odvolána ze své funkce pro neplnění pracovních povinností. Při následném přebírání její agendy bylo zjištěno, že jí vedená evidence výkonu obecně prospěšných prací byla naprosto nepřesná a nekompletní, a že v tomto směru svou práci vykonávala trestuhodně nedbale.

Z výše uvedeného je patrno, že obviněný R. O. uložený trest obecně prospěšných prací řádně vykonal a pro přeměnu části tohoto trestu v nepodmíněný trest odnětí svobody podle § 336 odst. 2 tr. ř. nebyly dány zákonem stanovené důvody.

Přestože uvedená skutečnost v době rozhodování Okresního soudu v Hradci Králové dne 16. 7. 2004, nevyplývala z předloženého důkazu - harmonogramu prací vykonaných v rámci výkonu obecně prospěšných prací, který vedla paní K., okresní soud se dostatečně nevypořádal s obhajobou obviněného R. O., který opakovaně tvrdil, že nařízený trest vykonal v celém rozsahu, nevypořádal se taky se svědeckou výpovědí D. O., nebyl žádným způsobem objasněn rozpor ve svědectvích V. K. a V. K., který se týkal způsobu evidence odpracovaných hodin obecně prospěšných prací, objasněna také nebyla rozporná tvrzení svědků na jedné straně, obviněného na straně druhé, případně svědků navzájem, týkající se místa výkonu a druhu prováděných obecně prospěšných prací.

Okresní soud v Hradci Králové tak tímto svým rozhodnutím porušil zákon v ustanovení § 2 odst. 5 tr. ř., neboť nezjistil skutkový stav, který je nezbytný pro rozhodnutí podle § 45a odst. 4 tr. zák., a provedené neúplné důkazy pak hodnotil způsobem, který nekonvenoval ustanovení § 2 odst. 6 tr. ř. Krajský soud v Hradci Králové uvedená pochybení okresního soudu nezjistil, čímž nesplnil svou přezkumnou povinnost uloženou mu ustanovením § 147 odst. 1 tr. ř. Uvedená procesní pochybení vyústila v neadekvátní aplikaci ustanovení § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř., podle něhož byla stížnost obviněného R. O. jako nedůvodná zamítnuta.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem Nejvyšší soud vyslovil podle § 268 odst. 2 tr. ř., že napadeným usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 12. 7. 2006 sp. zn. 12 To 291/2006, byl porušen zákon v ustanovení § 147 odst. 1 a § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř., a v řízení, které mu předcházelo také v ustanovení § 2 odst. 5, 6 tr. ř. v neprospěch obviněného R. O. Podle § 269 odst. 2 tr. ř. poté napadené usnesení zrušil, zrušil i všechna další rozhodnutí na zrušené rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením pozbyla podkladu. Věc byla podle § 270 odst. 1 tr. ř. přikázána Krajskému soudu v Hradci Králové, aby ji v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl, což znamená, že v intencích výše uvedených doplní dokazování a znovu rozhodne o podané stížnosti obviněného R. O.

Podle § 270 odst. 4 tr. ř. je orgán, jemuž byla věc přikázána, vázán právním názorem, který vyslovil ve věci Nejvyšší soud, a je povinen provést procesní úkony, jejichž provedení Nejvyšší soud nařídil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 17. ledna 2007

Předsedkyně senátu:

JUDr. Danuše N o v o t n á