4 Tz 172/2003
Datum rozhodnutí: 02.12.2003
Dotčené předpisy:
4 Tz 172/2003

ČESKÁ REPUBLIKA

R O Z S U D E K

J M É N E M R E P U B L I K Y

Nejvyšší soud České republiky projednal ve veřejném zasedání konaném dne 2. prosince 2003 v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Jiřího Pácala stížnost pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti České republiky ve prospěch obviněného M. K., proti trestnímu příkazu Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 6. 3. 2003, sp. zn. 5 T 34/2003, a proti trestnímu příkazu Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 28. 3. 2003, sp. zn. 5 T 39/2003, a podle § 268 odst. 2, § 269 odst. 2 a § 270 odst. 1 tr. ř. rozhodl t a k t o :

I. Pravomocným trestním příkazem Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 6. 3. 2003, sp. zn. 5 T 34/2003, a v řízení, které mu předcházelo, b y l p o r u š e n z á k o n v ustanoveních § 36, § 45a odst. 1 a § 89 odst. 3 tr. zák. a v ustanoveních § 2 odst. 5, 6 a 12 odst. 11 tr. ř. v neprospěch obviněného M. K.

Napadený trestní příkaz s e z r u š u j e v celém rozsahu.

Zrušují se též všechna další rozhodnutí na zrušený trestní příkaz obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

II. Pravomocným trestním příkazem Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 28. 3. 2003, sp. zn. 5 T 39/2003, a v řízení, které mu předcházelo, b y l p o r u š e n z á k o n v ustanoveních § 36, § 45a odst. 1 tr. zák. a v ustanovení § 2 odst. 5, 6 tr. ř. v neprospěch obviněného M. K.

Napadený trestní příkaz s e z r u š u j e v celém rozsahu.

Zrušují se též všechna další rozhodnutí na zrušený trestní příkaz obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

III. Okresnímu soudu v Karlových Varech s e p ř i k a z u j e, aby věc sp. zn. 5 T 34/2003 a věc sp. zn. 5 T 39/2003 v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

O d ů v o d n ě n í :

Obviněný M. K. byl trestním příkazem Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 6. 2. 2003, sp. zn. 5 T 11/2003, uznán vinným trestným činem krádeže podle § 247 odst. 1 písm. e) tr. zák., kterého se dopustil tím, že dne 16. 1. 2003 kolem 13. 00 hod. v K. V. v nákupním středisku K. ČR, v. o. s., P., z prodejních přihrádek odcizil zboží, a to 6 ks lahví Fernet Stocku, cukrovinky 8 ks tyčinek Snickers, 2 baterie Philips, čepelky Wilkinson a potraviny v úhrnné prodejní ceně 2 094,80 Kč, které uložil do příručního zavazadla, které měl u sebe, a poté prošel prostory pokladen bez placení tohoto zboží a jeho předložení ke stanovení nákupní ceny, přičemž při opuštění prodejny byl zadržen pracovnicí hlídací služby v prodejně, zboží u něho bylo nalezeno, odebráno a vráceno ke svému účelu, a tohoto jednání se dopustil přesto, že pravomocným rozsudkem ( správně trestním příkazem ) Okresního soudu v Sokolově ze dne 7. 3. 2002, sp. zn. 6 T 35/2002, byl odsouzen pro trestný čin krádeže podle § 247 tr. zák. Za to byl odsouzen k trestu obecně prospěšných prací ve výměře 300 hodin. Tento trestní příkaz nabyl právní moci dne 5. 3. 2003.

Dále byl obviněný M. K. trestním příkazem Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 6. 3. 2003, sp. zn. 5 T 34/2003, uznán vinným trestným činem krádeže podle § 247 odst. 1 písm. e) tr. zák., kterého se dopustil tím, že dne 21. 2. 2003 po 15. 30 hod. v K. V. v nákupním středisku K. ČR, v. o. s., P., odcizil 2 láhve Fernet Stocku o obsahu 1 litr v prodejní ceně 419,80 Kč z prodejních přihrádek a poté je uložil pod svrchní oděv a prošel prostory pokladny bez zaplacení, přičemž následně byl kontrolován pracovníky hlídací služby prodejny, odcizené zboží u něho bylo nalezeno, vydáno a vráceno ke svému účelu, přičemž uvedeného jednání se dopustil přesto, že pro trestný čin krádeže podle § 247 tr. zák. byl odsouzen pravomocným rozsudkem ( správně trestním příkazem ) Okresního soudu v Sokolově ze dne 7. 3. 2002 pod sp. zn. 6 T 35/2002. Za to byl odsouzen k trestu obecně prospěšných prací v rozsahu 250 hodin. Tento trestní příkaz nabyl právní moci dne 1. 4. 2003.

Trestním příkazem Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 28. 3. 2003, sp. zn. 5 T 39/2003, byl obviněný M. K. uznán vinným trestným činem krádeže podle § 247 odst. 1 písm. e) tr. zák., trestným činem výtržnictví podle § 202 odst. 1 tr. zák. a trestným činem poškozování cizí věci podle § 257 odst. 1 tr. zák., jichž se dopustil dne 26. 2. 2003 v 19. 30 hodin v supermarketu A., O., kde odcizil 3 kusy půllitrových lahví Becherovky v celkové hodnotě 404,70 Kč, a to tak, že si tyto dal pod bundu a s těmito prošel do prostoru za pokladny, aniž tyto zaplatil a následně byl u signalizačního zařízení zadržen ostrahou prodejny, přičemž byl za takový trestný čin v posledních třech letech odsouzen trestním příkazem Okresního soudu v Sokolově ze dne 7. 3. 2002, sp. zn. 6 T 35/2002, dále při zadržení napadl ostrahu prodejny J. A., když se ho snažil několikrát udeřit rukou a z prodejny utéci, jmenovanému nadával a vyhrožoval, že mu rozbije hubu, přičemž z podlahy prodejny u vstupních dveří vylomil bezpečností rám, čímž způsobil společnosti A. C. R., a. s. škodu dle odborného ohodnocení ve výši minimálně 55 000,- Kč. Za to byl odsouzen k trestu obecně prospěšných prací ve výměře 400 hodin. Tento trestní příkaz nabyl právní moci dne 23. 4. 2003.

Podle § 266 odst. 1, 2 tr. ř. podal ministr spravedlnosti k Nejvyššímu soudu České republiky stížnost pro porušení zákona ve prospěch obviněného M. K. proti trestním příkazům Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 6. 3. 2003, sp. zn. 5 T 34/2003, a ze dne 28. 3. 2003, sp. zn. 5 T 39/2003, neboť těmito trestními příkazy byl porušen zákon v ustanovení § 2 odst. 6 tr. ř. ve vztahu k ustanovením § 36 a § 45a odst. 1 tr. zák. a trestním příkazem sp. zn. 5 T 34/2003 i ve vztahu k ustanovení § 35 odst. 2 tr. zák. v neprospěch obviněného M. K.

Obviněný se totiž trestné činnosti, pro níž byl odsouzen trestním příkazem sp. zn. 5 T 34/2003, dopustil dne 21. 2. 2003, tedy před doručením odsuzujícího trestního příkazu Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 6. 2. 2003, sp. zn. 5 T 11/2003, k jehož doručení došlo dne 24. 2. 2003, a proto měl být obviněnému uložen trestním příkazem sp. zn. 5 T 34/2003 souhrnný trest podle § 35 odst. 2 tr. zák. Při ukládání trestů trestními příkazy ze dne 6. 3. 2003, sp. zn. 5 T 34/2003, a ze dne 28. 3. 2003, sp. zn. 5 T 39/2003, byl porušen zákon i v ustanoveních § 36 a § 45a odst. 1 tr. zák., neboť již z trestního spisu Okresního soudu v Karlových Varech sp. zn. 5 T 11/2003 je zřejmé, že obviněnému K. byl trestním příkazem ze dne 6. 2. 2003 uložen trest obecně prospěšných prací ve výměře 300 hodin a tento trest v době ukládání dalších trestů obecně prospěšných prací nebyl dosud nařízen a tedy ani vykonán. Přesto mu byly napadenými trestními příkazy uloženy další tresty obecně prospěšných prací ve výměře, která přesáhla hranici stanovenou v ustanovení § 45a odst. 1 tr. zák.

V závěru podané stížnosti ministr spravedlnosti navrhl, aby Nejvyšší soud podle § 268 odst. 2 tr. ř. vyslovil, že trestními příkazy Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 6. 3. 2003, sp. zn. 5 T 34/2003, a ze dne 28. 3. 2003, sp. zn. 5 T 39/2003, byl porušen zákon v neprospěch obviněného M. K. v ustanovení § 2 odst. 6 tr. ř. ve vztahu k ustanovením § 36 a § 45a odst. 1 tr. zák. a trestním příkazem sp. zn. 5 T 34/2003 i ve vztahu k ustanovení § 35 odst. 2 tr. zák. Dále navrhl, aby Nejvyšší soud podle § 269 odst. 2 tr. ř. oba napadené trestní příkazy zrušil, včetně všech dalších rozhodnutí, která na zrušené trestní příkazy obsahově navazují, pokud vzhledem ke změně, k níž dojde zrušením, pozbudou podkladu, a dále aby postupoval podle § 270 odst. 1 tr. ř.

Nejvyšší soud přezkoumal podle § 267 odst. 3 tr. ř. zákonnost a odůvodněnost těch výroků rozhodnutí, proti nimž byla stížnost pro porušení zákona podána, v rozsahu a z důvodů v ní uvedených, jakož i řízení napadené části rozhodnutí předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům.

Podle § 36 tr. zák. jestliže soud odsuzuje pachatele za trestný čin, který spáchal před tím, než byl trest uložený dřívějším rozsudkem vykonán, a ukládá mu trest stejného druhu, nesmí tento trest spolu s dosud nevykonanou částí trestu uloženého dřívějším rozsudkem přesahovat nejvyšší výměru dovolenou trestním zákonem pro tento druh trestu. Je-li jedním z těchto trestů výjimečný trest odnětí svobody nad patnáct do dvaceti pěti let, rozumí se takovou nejvyšší výměrou doba dvaceti pěti let.

Podle § 37a tr. zák. odsuzuje-li soud pachatele za dílčí útok u pokračování v trestném činu (§ 89 odst. 3), za jehož ostatní útoky již byl soudem prvního stupně vyhlášen odsuzující rozsudek, který již nabyl právní moci, zruší v rozsudku dřívějším výrok o vině o pokračujícím trestném činu a trestných činech spáchaných s ním v jednočinném souběhu, celý výrok o trestu, jakož i další výroky, které mají v uvedeném výroku o vině svůj podklad, a znovu při vázanosti skutkovými zjištěními v zrušeném rozsudku rozhodne o vině pokračujícím trestným činem, včetně nového dílčího útoku, popřípadě trestných činech spáchaných s ním v jednočinném souběhu, o společném trestu za pokračující trestný čin, který nesmí být mírnější než trest uložený rozsudkem dřívějším, a případně i o navazujících výrocích, které mají ve výroku o vině svůj podklad. Je-li ukládán trest za více trestných činů, ustanovení § 35 až § 37 tu platí obdobně.

Podle § 45a odst. 1 tr. zák. věty první může soud uložit trest obecně prospěšných prací pachateli ve výměře od 50 do 400 hodin.

Podle § 89 odst. 3 tr. zák. se pokračováním v trestném činu rozumí takové jednání, jehož jednotlivé dílčí útoky vedené jednotným záměrem naplňují stejnou skutkovou podstatu trestného činu, jsou spojeny stejným nebo podobným způsobem provedení a blízkou souvislostí časovou a v předmětu útoku.

Podle § 12 odst. 11 tr. ř. pokračuje-li obviněný v jednání, pro které je stíhán, i po sdělení obvinění, posuzuje se takové jednání od tohoto úkonu jako nový skutek.

Podle § 12 odst. 12 tr. ř. se skutkem podle tohoto zákona rozumí též dílčí útok pokračujícího trestného činu, není-li výslovně stanoveno jinak.

Z obsahu výše citovaných trestních spisů Okresního soudu v Karlových Varech Nejvyšší soud zjistil, že obviněný M. K. páchal trestnou činnost ve dnech 16. 1. 2003, 21. 2. 2003 a 26. 2. 2003. Za jednání ze dne 16. 1. 2003, kdy odcizil v obchodě z prodejních polic zboží, byl odsouzen trestním příkazem ze dne 6. 2. 2003, sp. zn. 5 T 11/2003, který mu byl doručen spolu s návrhem na potrestání dne 24. 2. 2003, tedy později než obviněný spáchal trestnou činnost dne 21. 2. 2003. Za toto jednání, kdy obviněný odcizil v obchodě z prodejních polic zboží, byl následně odsouzen trestním příkazem Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 6. 3. 2003, sp. zn. 5 T 34/2003, který mu byl spolu s návrhem na potrestání doručen dne 21. 3. 2003. Trestné činnosti za níž byl odsouzen trestním příkazem téhož soudu ze dne 28. 3. 2003, sp. zn. 5 T 39/2003, se obviněný dopustil dne 26. 2. 2003, tedy až poté, co mu byl doručen návrh na potrestání spolu s trestním příkazem v trestní věci sp. zn. 5 T 11/2003.

Vzhledem k těmto skutečnostem se Nejvyšší soud zabýval charakterem jednání obviněného M. K. ze dne 16. 1. 2003 a 21. 2. 2003 a shledal, že tato jednání byla vedena jednotným záměrem naplňujícím stejnou skutkovou podstatu trestného činu, jsou také spojena obdobným způsobem provedení, blízkou časovou souvislostí i v předmětu útoku. Vzhledem k datu sdělení obvinění ve smyslu ustanovení § 12 odst. 11 tr. ř., k němuž došlo doručením návrhu na potrestání obviněnému M. K. v trestní věci sp. zn. 5 T 11/2003 dne 24. 2. 2003, Nejvyšší soud dospěl k závěru, že jednání obviněného ze dne 16. 1. 2003 a 21. 2. 2003 je třeba pokládat za dva útoky pokračujícího trestného činu krádeže ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 tr. zák., a nikoliv za dva samostatné trestné činy krádeže, jak měla zato stížnost pro porušení zákona. Okresní soud v Karlových Varech měl tudíž správně v trestní věci sp. zn. 5 T 34/2003 dospět na základě takovéhoto skutkového zjištění k právnímu závěru o pokračujícím trestném činu, za jehož první útok byl obviněný v době projednávání druhého útoku již pravomocně odsouzen. V návaznosti na to měl pak postupovat podle ustanovení § 37a tr. zák. a uložit obviněnému M. K. za tato jednání společný trest.

V tomto ohledu se tedy Nejvyšší soud se stížností pro porušení zákona neztotožnil, neboť u posuzovaných jednání obviněného ze dne 16. 1. 2003 a 21. 2. 2003 se prokazatelně nejednalo o vícečinný souběh trestných činů, za které je nutné ukládat souhrnný trest podle ustanovení § 35 odst. 2 tr. zák., ale o jediný pokračující trestný čin.

Ze spisového materiálu dále vyplývá, že obviněný M. K. byl odsouzen trestním příkazem Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 6. 2. 2003, sp. zn. 5 T 11/2003, k trestu obecně prospěšných prací ve výměře 300 hodin, přičemž obviněný k datu 3. 6. 2003 z tohoto trestu nic nevykonal (viz č. l. 46 spisu sp. zn. 5 T 34/2003). Za této situace byl obviněný následně odsouzen trestními příkazy téhož soudu ze dne 6. 3. 2003, sp. zn. 5 T 34/2003, k trestu obecně prospěšných prací ve výměře 250 hodin a ze dne 28. 3. 2003, sp. zn. 5 T 39/2003, k trestu obecně prospěšných prací ve výměře 400 hodin.

Je tedy skutečností, že v daném případě došlo oběma napadenými trestními příkazy k porušení ustanovení § 36 tr. zák. ve spojení s ustanovením § 45a odst. 1 tr. zák., neboť v důsledku postupného uložení tří trestů obecně prospěšných prací ve výměře 300 hodin, 250 hodin a 400 hodin, když z prvního z nich nebylo v době ukládání druhého a třetího nic vykonáno, byla překročena nejvyšší dovolená výměra pro tento druh trestu podle § 45a odst. 1 tr. zák., jíž je nutné respektovat i tehdy, je-li obviněnému ukládán trest obecně prospěšných prací a předchozí trest či tresty tohoto druhu uložené dřívějšími rozhodnutími nebyly zčásti nebo zcela vykonány.

K vytýkaným pochybením došlo jednoznačně proto, že Okresní soud v Karlových Varech postupoval v obou případech na základě neúplně zjištěného skutkového stavu a nesprávného a nedostatečného hodnocení důkazů (viz § 2 odst. 5, 6 tr. ř.). To celé navzdory tomu, že všechny tři předmětné trestní věci rozhodovala táž samosoudkyně Okresního soudu v Karlových Varech a vždy měla na úvodní straně návrhu na potrestání k dispozici lustraci předcházejících trestních věcí obviněného evidovaných u tohoto soudu.

Z uvedených důvodů Nejvyšší soud podle § 268 odst. 2 tr. ř. vyslovil, že trestními příkazy Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 6. 3. 2003, sp. zn. 5 T 34/2003, a ze dne 28. 3. 2003, sp. zn. 5 T 39/2003, a v řízení, které jim předcházelo, byl porušen zákon v ustanoveních trestního zákona a trestního řádu citovaných ve výroku tohoto rozsudku, a to v neprospěch obviněného M. K. Podle § 269 odst. 2 tr. ř. pak Nejvyšší soud oba napadené trestní příkazy zrušil, a to včetně všech rozhodnutí, která na zrušené trestní příkazy obsahově navazovala, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Následně byly obě věci podle § 270 odst. 1 tr. ř. přikázány Okresnímu soudu v Karlových Varech, aby je v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. To znamená, že okresní soud ohledně skutku obviněného ve věci sp. zn. 5 T 34/2003 v návaznosti na jím spáchaný skutek ve věci sp. zn. 5 T 11/2003 bude postupovat podle ustanovení § 37a tr. zák. a obviněnému M. K. uloží společný trest. V trestní věci sp. zn. 5 T 39/2003 pak okresní soud po zopakování výroku o vině obviněnému uloží trest při plném respektování ustanovení § 36 a § 45a odst. 1 tr. zák. Okresní soud v Karlových Varech přitom musí mít na paměti, že podle § 273 tr. ř. nemůže v nových řízeních dojít ke změně rozhodnutí v neprospěch obviněného a podle § 270 odst. 4 tr. ř. je povinen provést procesní úkony, které byly Nejvyšším soudem nařízeny, když je vázán jím vyslovenými právními názory.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 2. prosince 2003

Předseda senátu:

JUDr. František Hrabec