4 Tz 165/2006
Datum rozhodnutí: 17.01.2007
Dotčené předpisy:
4 Tz 165/2006

ČESKÁ REPUBLIKA

R O Z S U D E K

J M É N E M R E P U B L I K Y

Nejvyšší soud České republiky projednal ve veřejném zasedání konaném dne 17. ledna 2007 v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Petra Šabaty stížnost pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti České republiky ve prospěch obviněného L. Š., proti trestnímu příkazu Okresního soudu v Trutnově ze dne 26. 7. 2005 sp. zn. 4 T 110/2005 a podle § 268 odst. 2, § 269 odst. 2 a § 270 odst. 1 tr. ř. rozhodl t a k t o:

Pravomocným trestním příkazem Okresního soudu v Trutnově ze dne 26. 7. 2005 sp. zn. 4 T 110/2005 b y l p o r u š e n z á k o n v ustanoveních § 36, § 45a odst. 1 tr. zák. a v řízení, které předcházelo v ustanovení § 2 odst. 5, 6 tr. ř. v neprospěch obviněného L. Š..

Napadený trestní příkaz s e z r u š u j e.

Zrušují se též všechna další rozhodnutí na zrušený trestní příkaz obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Okresnímu soudu v Trutnově s e p ř i k a z u j e, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

O d ů v o d n ě n í :

Obviněný L. Š. byl rozsudkem Okresního soudu v Trutnově ze dne 27. 4. 2005 sp. zn. 2 T 182/2004, který nabyl právní moci téhož dne, uznán vinným trestným činem krádeže podle § 247 odst. 1 písm. d) tr. zák. a trestným činem neoprávněného držení platební karty podle § 249b tr. zák., jehož se dopustil tím, že v noci ze dne 22. na 23. května 2004 kolem půlnoci v J. L., okres T., na diskotéce v restauraci L., využil podnapilosti M. K., který spal na barové stoličce opřený o barový pult, přistoupil k němu a ze zadní kapsy kalhot mu odcizil koženou peněženku, v níž měl 1 500,- Kč v hotovosti, osobní doklady a platební kartu Maestro G. C. B. a tímto jednáním mu způsobil škodu ve výši nejméně 1 692,- Kč.

Za to byl obviněný L. Š. podle § 45 odst. 1, § 45a odst. 1 tr. zák. odsouzen k trestu obecně prospěšných prací ve výměře 200 hodin.

Tento obviněný byl dále odsouzen trestním příkazem Okresního soudu v Trutnově ze dne 26. 7. 2005 sp. zn. 4 T 110/2005 pro trestný čin zanedbání povinné výživy podle § 213 odst. 1 tr. zák., jehož se dopustil tím, že od 24. února 2004 do 19. května 2005 ve S. n. Ú., okres T., ani nikde jinde, neplatil řádně výživné na své nezaopatřené děti M. a R. Š., přestože mu tato povinnost vyplývá z ustanovení § 85 zákona o rodině a výslovně se k ní zavázal v dohodě schválené rozsudkem Okresního soudu v Trutnově ze dne 23. 10.1998 č. j. 12 Nc 513/98-14 ve výši 2 000,- Kč na dceru M. a 1 500,- Kč na syna R. měsíčně, které je povinen platit vždy do každého 5. dne v měsíci předem, za celou dobu zaplatil pouze 7 000,- Kč, takže dluží na výživném celkem 45.500,- Kč, z toho částku 19.500,- Kč dluží k rukám matky H. Š. a částku 26.000,- Kč k rukám již zletilé dcery M. Š. Za to byl obviněný dle § 45 odst. 1, § 45a odst. 1 tr. zák. odsouzen k trestu obecně prospěšných prací ve výměře 300 hodin. Dále byl zavázán podle § 45a odst. 1 tr. zák. do výkonu trestu obecně prospěšných prací uhradit dlužné výživné a řádně platit výživné běžné. Trestní příkaz nabyl právní moci 16. 8. 2005.

Proti posledně citovanému trestnímu příkazu Okresního soudu v Trutnově podal ministr spravedlnosti podle § 266 odst. 1, 2 tr. ř. k Nejvyššímu soudu stížnost pro porušení zákona ve prospěch obviněného L. Š. Napadeným rozhodnutím byl podle jeho názoru porušen zákon v ustanoveních § 36, § 45a odst. 1 tr. zák. a v řízení předcházejícím též v ustanovení § 2 odst. 5, 6 tr. ř. v neprospěch obviněného.

V odůvodnění stěžovatel uvedl, že v kritické době tj. v době vyhlášení trestního příkazu Okresního soudu v Trutnově č.j. 4 T 110/2005-37, výkon trestu z rozsudku Okresního soudu v Trutnově č. j. 2 T 182/2004-62 ještě nebyl ani nařízen a odsouzený tento trest dosud ani nezačal vykonávat. Výše uvedených zákonných ustanovení samosoudkyně Okresního soudu v Trutnově při rozhodování v trestní věci vedené pod sp. zn. 4 T 110/2005 důsledně nedbala. Ač jí bylo z obžaloby a provedené lustrace známo, že obviněnému byl dřívějším rozsudkem Okresního soudu v Trutnově ze dne 27. 4. 2005 sp. zn. 2 T 182/2004 uložen stejný druh trestu, tento spis si nepřiložila a neprovedla jím důkaz, a tak nezjistila, že trest obecně prospěšných prací z posledně citovaného rozsudku nemá obviněný dosud ani zčásti vykonán. Uložila mu další trest obecně prospěšných prací ve výměře 300 hodin, čímž došlo k překročení horní hranice stanovené pro trest obecně prospěšných prací o 100 hodin a tím i k porušení zákona v neprospěch obviněného.

V závěru stížnosti pro porušení zákona ministr spravedlnosti navrhl, aby Nejvyšší soud podle § 268 odst. 2 tr. ř. vyslovil, že trestním příkazem Okresního soudu v Trutnově ze dne 26. 7. 2005 sp. zn. 4 T 110/2005 byl ve výroku o trestu porušen zákon v ustanovení § 36, § 45a odst. 1 tr. zák. a v řízení, jež mu předcházelo, v ustanovení § 2 odst. 5, 6 tr. ř., a to v neprospěch obviněného L. Š. Dále navrhl, aby Nejvyšší soud podle § 269 odst. 2 tr. ř. napadený trestní příkaz zrušil, včetně všech dalších rozhodnutí na zrušené rozhodnutí obsahově navazujících a následně postupoval dle § 270 odst. 1 tr. ř.

Nejvyšší soud přezkoumal podle § 267 odst. 3 tr. ř. zákonnost a odůvodněnost těch výroků rozhodnutí, proti nimž byla stížnost pro porušení zákona podána, v rozsahu a z důvodů v ní uvedených, jakož i řízení napadené části rozhodnutí předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům.

Z rozsudku sp. zn. 2 T 182/2004 (č. l. 62) vyplývá, že Okresní soud v Trutnově obviněnému dne 27. 4. 2005 uložil trest obecně prospěšných prací ve výměře 200 hodin. Dále je ve spisu obsaženo pouze pověření k výkonu probačních činností ze dne 21. listopadu 2005 pro Probační a mediační službu středisko Trutnov. Jiná listina, z níž by bylo patrno, že předmětný trest byl vykonán či o něm bylo jakkoli dále rozhodnuto, se ve spise nenachází.

Z obžaloby ve věci sp. zn. 4 T 110/2005 (č. l. 31) je patrno, že státní zástupce podávající obžalobu navrhl číst v hlavním líčení mimo jiné spis Okresního soudu v Trutnově 2 T 182/2004. Dále je ve spise sp. zn. 1 T 110/2005 na č. l. 32 obsažen k obviněnému L. Š. výpis vylustrovaných věcí, kdy na výpisu jsou uvedeny spisovými značkami dvě pravomocné trestní věci, a to 4 T 54/2004 a 2 T 182/2004. Dále je zde obsažen opis rejstříku trestů obviněného, který však byl opatřen Policií ČR v přípravném řízení již dne 12. 5. 2005 a který obsahuje neúplné údaje, kdy v něm není zaneseno odsouzení ve věci sp. zn. 2 T 182/2004

Podle § 36 tr. zák. věty prvé, jestliže soud odsuzuje pachatele za trestný čin, který spáchal předtím, než byl trest uložený dřívějším rozsudkem vykonán, a ukládá mu trest stejného druhu, nesmí tento trest spolu s dosud nevykonanou částí trestu uloženého dřívějším rozsudkem přesahovat nejvyšší výměru dovolenou trestním zákonem pro tento druh trestu.

Podle § 45a odst. 1 tr. zák. věty prvé může soud obviněnému uložit trest obecně prospěšných prací ve výměře od 50 do 400 hodin.

Z výše uvedeného je zřejmé, že okresnímu soudu byl navrhován jako důkaz spis sp. zn. 2 T 182/2004 obsahující pravomocný rozsudek ukládající obviněnému trest obecně prospěšných prací ve výměře 200 hodin a dále mu byl k dispozici i výpis z lustrace věcí, ve kterých byl obviněný u jmenovaného soudu projednáván. Okresní soud však důkaz uvedeným spisem neprovedl a na výpis z provedené lustrace nezareagoval. Neopatřil si tak aktuální opis z rejstříku trestů obviněného, z něhož by bylo patrno uložení trestu ve věci sp. zn. 2 T 182/2004. Pochybil tedy v tom, že před vydáním rozhodnutí nezjistil, jaké tresty byly obviněnému dříve uloženy a jaký je stav jejich výkonu. Pokud by tak učinil, zjistil by, že obviněný předchozí trest obecně prospěšných prací ani zčásti nevykonal. Takto postupoval přesto, že mu byla známa existence dalších trestních řízení vedených proti obviněnému, a to dokonce u stejného soudu.

Lze tudíž konstatovat, že v uvedeném případě došlo k porušení ustanovení § 36 tr. zák. ve spojení s ustanovením § 45a odst. 1 tr. zák., neboť v důsledku postupného uložení dvou trestů obecně prospěšných prací ve výměře 200 a 300 hodin, kdy z prvého z nich nebylo v době ukládání druhého trestu nic vykonáno, byla překročena nejvyšší dovolená výměra pro tento druh trestu, která činí 400 hodin, jíž je nutno respektovat i tehdy, je-li obviněnému ukládán trest obecně prospěšných prací a předchozí trest či tresty tohoto druhu uložené dřívějšími rozhodnutími nebyly zčásti nebo zcela vykonány.

Podle Nejvyššího soudu, jakož i podle stávající judikatury, je překročení horní hranice zákonné trestní sazby při ukládání trestu konkrétnímu obviněnému nutné považovat za uložení druhu trestu, který je ve zřejmém rozporu s jeho účelem ve smyslu ustanovení § 266 odst. 2 tr. ř., a tudíž podání stížnosti pro porušení zákona, byť jen z tohoto důvodu, je třeba označit za opodstatněné (viz např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 11. 2006 sp. zn. 4 Tz 145/2006).

K výše popsanému hmotněprávnímu pochybení pak došlo proto, že Okresní soud v Trutnově nezjistil řádně skutkový stav věci při současném hodnocení neúplných důkazů právě ve vztahu k ukládanému trestu podle § 2 odst. 5, 6 tr. ř.

Nejvyšší soud proto podle § 268 odst. 2 tr. ř. vyslovil, že trestním příkazem Okresního soudu v Trutnově ze dne 26. 7. 2005 sp. zn. 4 T 110/2005, byl porušen zákon v ustanoveních § 36, § 45a odst. 1 tr. zák. a v řízení, které mu předcházelo, v ustanovení § 2 odst. 5, 6 tr. ř. v neprospěch obviněného L. Š. Podle § 269 odst. 2 tr. ř. napadený trestní příkaz zrušil, a to včetně všech dalších rozhodnutí na zrušené rozhodnutí obsahově navazujících, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením pozbyla podkladu. Podle § 270 odst. 1 tr. ř. pak Nejvyšší soud přikázal Okresnímu soudu v Trutnově, aby věc v potřebném rozsahu projednal a rozhodl. Okresní soud si opatří aktuální opis z rejstříku trestů obviněného, pokud by v mezičase bylo vydáno usnesení o nařízení výkonu předmětného trestu, též zprávu Probační a mediační služby o momentálním stavu výkonu trestu a dále potřebný přílohový spis či spisy, přičemž poté věc v souladu se zákonem s důrazem na správnost výroku o trestu opětovně rozhodne.

Při dalším postupu bude třeba mít na paměti, že Nejvyšším soudem bylo vysloveno, že zákon byl porušen v neprospěch obviněného, a proto nemůže podle § 273 tr. ř. v novém řízení dojít ke změně rozhodnutí v jeho neprospěch. Podle § 270 odst. 4 tr. ř. je okresní soud vázán právním názorem, který ve věci vyslovil Nejvyšší soud, a je povinen provést nařízené procesní úkony.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 17. ledna 2007

Předseda senátu

JUDr. František H r a b e c