4 Tz 162/2006
Datum rozhodnutí: 20.12.2006
Dotčené předpisy:
4 Tz 162/2006

ČESKÁ REPUBLIKA

R O Z S U D E K

J M É N E M R E P U B L I K Y

Nejvyšší soud České republiky projednal ve veřejném zasedání konaném dne 20. prosince 2006 v senátě složeném z předsedy JUDr. J. P. a soudců JUDr. F. H. a JUDr. P. Š. stížnost pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti České republiky ve prospěch obviněného Š. K., proti pravomocnému trestnímu příkazu Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 15. 5. 2003, sp. zn. 4 T 225/2002 a pravomocnému trestnímu příkazu Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 2. 6. 2005, sp. zn. 5 T 77/2005, a podle § 268 odst. 2, § 269 odst. 2 a § 270 odst. 1 tr. ř. rozhodl t a k t o :

I. Pravomocným trestním příkazem Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 15. 5. 2003, sp. zn. 4 T 225/2002, b y l p o r u š e n z á k o n v ustanoveních § 36, § 45a odst. 1 tr. zák. a v řízení předcházejícím též v ustanovení § 2 odst. 5, odst. 6 tr. ř. v neprospěch obviněného Š. K.

Napadený trestní příkaz s e z r u š u j e v celém rozsahu.

Zrušují se též všechna další rozhodnutí na zrušený trestní příkaz obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

II. Pravomocným trestním příkazem Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 2. 6. 2005, sp. zn. 5 T 77/2005, b y l p o r u š e n z á k o n v ustanoveních § 36, § 45a odst. 1 tr. zák. a v řízení předcházejícím též v ustanovení § 2 odst. 5, odst. 6 tr. ř. v neprospěch obviněného Š. K.

Napadený trestní příkaz s e z r u š u j e v celém rozsahu.

Zrušují se též všechna další rozhodnutí na zrušený trestní příkaz obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

III. Okresnímu soudu v Karlových Varech s e p ř i k a z u j e, aby věci ad I. a II. v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Odůvodnění:

Trestním příkazem Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 26. 9. 2001, sp. zn. 5 T 121/2001, byl obviněný Š. K. uznán vinným trestným činem krádeže podle § 247 odst. 1 písm. e) tr. zák., kterého se dopustil jednáním ze dne 12. 7. 2001, za což byl odsouzen podle § 247 odst. 1 tr. zák., § 45 odst. 1 a § 45a odst. 1 tr. zák. s přihlédnutím k § 314e odst. 2 tr. ř. k trestu obecně prospěšných prací ve výměře 100 hodin. Trestní příkaz byl obviněnému Š. K. doručen dne 6. 6. 2002 a právní moci nabyl dne 6. 6. 2002, když se obviněný vzdal práva odporu.

Trestním příkazem Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 15. 5. 2003, sp. zn. 4 T 225/2002, byl obviněný Š. K. uznán vinným pokračujícím trestným činem krádeže podle § 247 odst. 1 písm. b), e) tr. zák., dílem dokonaným, dílem nedokonaným a pokračujícím trestným činem porušování domovní svobody podle § 238 odst. 1, odst. 2 tr. zák., kterého se dopustil společně s O. L. a R. F. jednáním ze dne 20. 6. 2002, za což byl odsouzen podle § 238 odst. 2 tr. zák., § 45 odst. 1, odst. 2 a § 45a odst. 1 tr. zák. k trestu obecně prospěšných prací ve výměře 400 hodin. Podle § 45a odst. 1 tr. zák. byla obviněnému uložena povinnost, aby se po dobu výkonu trestu obecně prospěšných prací podrobil dohledu probační a mediační služby v Karlových Varech. Trestní příkaz byl obviněnému Š. K. doručen dne 11. 12. 2003 a právní moci nabyl dne 30. 4. 2005.

Pro upřesnění je třeba uvést, že trestní věc, ve které byl vydán trestní příkaz pod sp. zn. 4 T 225/2002, byla původně vedena pod sp. zn. 4 T 237/2002. Tato věc byla dne 25. 11. 2002 spojena do věci Okresního soudu v Karlových Varech, sp. zn. 3 T 79/2002 a dne 15. 5. 2003 byly z této věci vyloučeny věci vedené původně pod sp. zn. 4 T 225/2002, 4 T 17/2003, 4 T 237/2002 a 4 T 159/2002 s tím, že nadále budou vedeny pod sp. zn. 4 T 225/2002, a téhož dne (tj. 15. 5. 2003) pak byl vydán ohledně obviněného Š. K. trestní příkaz ve věci sp. zn. 4 T 225/2002, který je předmětem stížnosti pro porušení zákona.

Dalším trestním příkazem Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 2. 6. 2005, sp. zn. 5 T 77/2005, byl obviněný Š. K. uznán vinným trestným činem krádeže podle § 247 odst. 1 písm. e) tr. zák., kterého se dopustil jednáním ze dne 14. 4. 2005, za což byl odsouzen podle § 247 odst. 1 tr. zák., § 45 odst. 1 a § 45a odst. 1 tr. zák. k trestu obecně prospěšných prací ve výměře 300 hodin. Podle § 228 odst. 1 tr. ř. byla obviněnému uložena povinnost zaplatit Č. d., a.s., N. L. S., P., částku 2.500,- Kč. Trestní příkaz byl obviněnému Š. K. doručen dne 12. 9. 2005 a právní moci nabyl dne 12. 9. 2005, když se obviněný vzdal práva odporu.

Proti pravomocnému trestnímu příkazu Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 15. 5. 2003, sp. zn. 4 T 225/2002 a pravomocnému trestnímu příkazu Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 2. 6. 2005, sp. zn. 5 T 77/2005, podal ministr spravedlnosti České republiky stížnost pro porušení zákona ve prospěch obviněného Š. K. Vytkl v ní, že zákon byl trestními příkazy Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 15. 5. 2003, sp. zn. 4 T 225/2002 a Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 2. 6. 2005, sp. zn. 5 T 77/2005, porušen v ustanoveních § 36 tr. zák. a § 45a odst. 1 tr. zák. a v řízení, které vydání trestních příkazů předcházelo, v ustanovení § 2 odst. 5, odst. 6 tr. ř.

V odůvodnění stížnosti pro porušení zákona ministr spravedlnosti uvedl, že výše uvedených zákonných ustanovení Okresní soud v Karlových Varech nedbal, a to ani v jedné stížností napadených věcí. Rozhodnutími Okresního soudu v Karlových Varech byl uložen další trest obecně prospěšných prací, aniž byl předchozí trest vykonán. Celková výměra uloženého a dosud nevykonaného trestu obecně prospěšných prací u obviněného Š. K. dosáhla 800 hodin. Zákonodárce však maximální výměru pro uvedenou situaci omezil hranicí 400 hodin. Dále stěžovatel doplnil, že samosoudci Okresního soudu v Karlových Varech ve shora uvedených případech byli informováni o existenci předcházejícího rozhodnutí Okresního soudu v Karlových Varech, a to minimálně z lustra na obžalobě, příp. na návrhu na potrestání.

Závěrem stížnosti pro porušení zákona ministr spravedlnosti navrhl, aby Nejvyšší soud vyslovil podle § 268 odst. 2 tr. ř., že trestním příkazem Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 15. 5. 2003, sp. zn. 4 T 225/2002 a trestním příkazem Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 2. 6. 2005, sp. zn. 5 T 77/2005, byl porušen zákon v neprospěch obviněného Š. K. ve vytýkaném směru, aby podle § 269 odst. 2 tr. ř. napadené trestní příkazy zrušil a dále postupoval podle § 270 odst. 1 tr. ř.

Nejvyšší soud České republiky podle § 267 odst. 3 tr. ř. přezkoumal zákonnost a odůvodněnost těch výroků rozhodnutí, proti nimž byla stížnost pro porušení zákona podána, v rozsahu a z důvodů v ní uvedených, jakož i řízení napadené části rozhodnutí předcházející, a dospěl k závěru, že zákon porušen byl.

Podle § 36 tr. zák. platí, že pokud soud odsuzuje pachatele za trestný čin, který spáchal před tím, než byl trest uložený dřívějším rozsudkem vykonán, a ukládá mu trest stejného druhu, nesmí tento trest spolu s dosud nevykonanou částí trestu uloženého dřívějším rozsudkem přesahovat nejvyšší výměru dovolenou trestním zákonem pro tento druh trestu. Podle § 45a odst. 1 může soud uložit trest obecně prospěšných prací ve výměře od 50 do 400 hodin.

V případě této trestní věci byl obviněný Š. K. nejprve odsouzen trestním příkazem Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 26. 9. 2001, sp. zn. 5 T 121/2001, pro trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 písm. e) tr. zák. tr. zák. k trestu obecně prospěšných prací ve výměře 100 hodin. Poté byl odsouzen trestním příkazem Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 15. 5. 2003, sp. zn. 4 T 225/2002, pro pokračující trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 písm. b), e) tr. zák., dílem dokonaný, dílem nedokonaný a pokračující trestný čin porušování domovní svobody podle § 238 odst. 1, odst. 2 tr. zák. k trestu obecně prospěšných prací ve výměře 400 hodin a dále byl odsouzen trestním příkazem Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 2. 6. 2005, sp. zn. 5 T 77/2005, pro trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 písm. e) tr. zák. opět k trestu obecně prospěšných prací a to ve výměře 300 hodin.

Jak vyplývá ze spisu Okresního soudu v Karlových Varech, sp. zn. 5 T 121/2001, v době rozhodnutí Okresního soudu v Karlových Varech o uložení dalších trestů obecně prospěšných prací nebyl obviněným Š. K. trest obecně prospěšných prací, který mu byl uložen trestním příkazem Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 26. 9. 2001, sp. zn. 5 T 121/2001, vykonán.

Za této situace je zřejmé, že trest obecně prospěšných prací uložený obviněnému Š. K. trestním příkazem Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 15. 5. 2003, sp. zn. 4 T 225/2002, ve výměře 400 hodin spolu s dosud nevykonanou částí dříve uloženého trestu obecně prospěšných prací, která činila 100 hodin, přesahoval o 100 hodin nejvyšší výměru dovolenou trestním zákonem pro trest obecně prospěšných prací, která je stanovena na 400 hodin.

Zcela stejný závěr pak platí pro trestní příkaz Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 2. 6. 2005, sp. zn. 5 T 77/2005, kterým byl obviněnému Š. K. uložen trest obecně prospěšných prací ve výměře 300 hodin, takže spolu s dosud nevykonanou částí dříve uložených trestů obecně prospěšných prací, která činila 500 hodin, přesahoval o 400 hodin nejvyšší výměru dovolenou trestním zákonem pro trest obecně prospěšných prací, která je stanovena na 400 hodin.

Z uvedeného vyplývá, že Okresní soud v Karlových Varech trestním příkazem ze dne 15. 5. 2003, sp. zn. 4 T 225/2002 a trestním příkazem ze dne 2. 6. 2005, sp. zn. 5 T 77/2005, porušil zákon v ustanovení § 36 tr. zák. a § 45a odst. 1 tr. zák. ve výroku o ukládaném trestu obecně prospěšných prací v neprospěch obviněného Š. K.

Z obsahu trestního spisu vedeného u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp. zn. 4 T 225/2002 vyplývá, že Okresní soud v Karlových Varech, měl k dispozici informaci o rozhodnutí v trestní věci obviněného Š. K. u téhož soudu pod sp. zn. 5 T 121/2001. Tato skutečnost vyplývá z lustra na obžalobě, která je založena na č. l. 93 trestního spisu vedeného pod sp. zn. 4 T 237/2002, a dále z lustra založeného na č. l. 67 předmětného trestního spisu. Z obsahu trestního spisu vedeného u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp. zn. 5 T 77/2005 pak vyplývá, že Okresní soud v Karlových Varech měl k dispozici opis z rejstříku trestů obviněného ze dne 15. 4. 2005, kde však odsouzení trestním příkazem Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 15. 5. 2003, sp. zn. 4 T 225/2002, nebylo vyznačeno. Z obsahu tohoto trestního spisu však dále vyplývá, že Okresní soud v Karlových Varech měl informaci o trestním řízení vedeném v trestní věci obviněného Š. K. u téhož soudu pod sp. zn. 4 T 225/2002 (resp. sp. zn. 4 T 237/2002). Tato skutečnost vyplývá z lustra na návrhu na potrestání, který je založen na č. l. 59 předmětného trestního spisu. Okresní soud v Karlových Varech však ve výše uvedených případech nezjistil, zda obviněný Š. K. trest obecně prospěšných prací, který mu byl trestními příkazy uložen, vykonal, v důsledku čehož neshromáždil všechny údaje potřebné pro rozhodnutí ve věci.

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že Okresní soud v Karlových Varech tak nezjistil skutkový stav věci v rozsahu, který byl nezbytný pro jeho rozhodnutí, důkazy chybně zhodnotil, v důsledku čehož byl napadenými trestními příkazy porušen zákon i v ustanovení § 2 odst. 5, odst. 6 tr. ř. v neprospěch obviněného Š. K.

Podle § 266 odst. 2 tr. ř. lze proti výroku o trestu stížnost pro porušení zákona podat jen tehdy, jestliže trest je ve zřejmém nepoměru k stupni nebezpečnosti činu pro společnost nebo k poměrům pachatele nebo jestliže uložený druh trestu je v zřejmém rozporu s účelem trestu.

Podle názoru Nejvyššího soudu je třeba překročení horní hranice zákonné sazby některého druhu trestu uložením několika samostatných trestů tohoto druhu určitému pachateli zásadně považovat za uložení druhu trestu, který je v zřejmém rozporu s jeho účelem ve smyslu § 266 odst. 2 tr. ř.

Význam zákonných trestních sazeb spočívá mimo jiné v tom, že každá zákonná trestní sazba odpovídá stupni nebezpečnosti pro společnost, který je charakteristický pro trestné činy, pro které lze trest v dané trestní sazbě uložit, její rozmezí je přitom stanoveno tak, aby směřovala k naplnění účelu takto ukládaného trestu. K dosažení účelu trestu stanoveného trestním zákonem tedy musí být správně stanoven nejen druh trestu, ale i jeho výše, pouze správně stanovený trest v otázce druhu i výše vede k naplnění účelu trestu. Překročení horní hranice zákonné sazby některého druhu trestu uložením několika samostatných trestů tohoto druhu má proto za následek, že takto stanovený druh trestu zásadně nemůže splnit účel trestu, k jehož naplnění směřuje zákonem stanovená trestní sazba.

V daném případě je nepochybně trest obecně prospěšných prací, který spolu s dříve uloženým trestem téhož druhu přesahuje horní hranici zákonné trestní sazby o 100 či 400 hodin, v zřejmém rozporu s jeho účelem. V této souvislosti je třeba dodat, že v případě trestního příkazu Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 2. 6. 2005, sp. zn. 5 T 77/2005, nebylo vůbec možno trest obecně prospěšných prací uložit, neboť nejvyšší výměra dovolená trestním zákonem pro tento druh trestu byla vyčerpána dříve uloženým trestem tohoto druhu.

Nejvyšší soud proto podle § 268 odst. 2 tr. ř. vyslovil, že napadenými trestními příkazy Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 15. 5. 2003, sp. zn. 4 T 225/2002 a ze dne 2. 6. 2005, sp. zn. 5 T 77/2005, byl porušen zákon v ustanoveních § 2 odst. 5, odst. 6 tr. ř., § 36 tr. zák. a § 45a odst. 1 tr. zák. v neprospěch obviněného Š. K. a podle § 269 odst. 2 tr. ř. napadené trestní příkazy zrušil v celém rozsahu, neboť výrok o vině v trestním příkazu nemůže sám o sobě zůstat pravomocný se zřetelem na důsledky případně podaného odporu proti výroku o trestu uvedené v § 314g odst. 2 tr. ř. (podáním odporu se ruší celý trestní příkaz). Nejvyšší soud také zrušil všechna další rozhodnutí na zrušené trestní příkazy obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Podle § 270 odst. 1 tr. ř. bylo přikázáno Okresnímu soudu v Karlových Varech, aby trestní věci v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl, přičemž aby při rozhodování o trestu obviněného Š. K. respektoval všechna zákonná ustanovení pro ukládání trestu, včetně ustanovení § 36 a § 45a odst. 1 tr. zák. Nejvyšší soud v této souvislosti zdůrazňuje, že v novém řízení nemůže dojít ke změně rozhodnutí v neprospěch obviněného Š. K., a tedy ani k uložení přísnějšího trestu, neboť Nejvyšší soud vyslovil, že zákon byl porušen v neprospěch obviněného (§ 273 tr. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 20. prosince 2006

Předseda senátu:

JUDr. J. P.