4 Tz 147/2003
Datum rozhodnutí: 30.10.2003
Dotčené předpisy:
4 Tz 147/2003

ČESKÁ REPUBLIKA

R O Z S U D E K

J M É N E M R E P U B L I K Y

Nejvyšší soud České republiky projednal ve veřejném zasedání konaném dne 30. října 2003 v senátě složeném z předsedy JUDr. Juraje Malika a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Jiřího Pácala stížnost pro porušení zákona podanou ministrem spravedlnosti ve prospěch obviněného L. K., proti trestnímu příkazu Okresního soudu v Prostějově ze dne 29. 3. 2002, čj. 3 T 23/2002-24,

a rozhodl podle § 268 odst. 2, § 269 odst. 2 a § 270 odst. 1 tr. ř., takto:

Trestním příkazem Okresního soudu v Prostějově ze dne 29. 3. 2002, čj. 3 T 23/2002-24, pokud jím byl podle § 55 odst. 1 písm. a) tr. zák. vysloven trest propadnutí věci - 1 ks samonabíjecí pistole zn. FN Browning, model Baby se zásobníkem ráže 6,36 mm Browning, a 2 ks náboje ráže 6,36 mm Browning, s tím, že podle § 55 odst. 3 tr. zák. se vlastníkem zabrané věci stává stát, byl v ustanovení § 55 odst. 1 písm. a) tr. zák. a v řízení předcházejícím též v ustanovení § 2 odst. 5, odst. 6 tr. ř., porušen zákon v neprospěch obviněného L. K.

Tento trestní příkaz se v uvedené části zrušuje. Současně se zrušují všechna další rozhodnutí na zrušenou část trestního příkazu obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Okresnímu soudu v Prostějově se přikazuje, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

O d ů v o d n ě n í :

Citovaným trestním příkazem byl obviněný L. K. uznán vinným trestným činem nedovoleného ozbrojování podle § 185 odst. 1 tr. zák. na tom skutkovém základě, že dne 19. 10. 2001 v obci V., okres P., ač neměl zbrojní průkaz, zakoupil od K. S. střelby schopnou pistoli zn. FN BROWNING model BABY, RÁŽE 6,36 mm, se třemi kusy nábojů, a tuto měl ve svém držení do 24. 10. 2001. Za to mu byl podle § 185 odst. 1 tr. zák. s přihlédnutím k § 314e odst. 2 tr. ř. za použití § 45 odst. 1, odst. 2 a § 45a odst. 1 tr. zák. uložen trest obecně prospěšných prací ve výměře 150 hodin. Podle § 55 odst. 1 písm. a) tr. zák. vyslovil dále soud trest propadnutí věci, a to 1 ks samonabíjecí pistole zn. FN Browning, model Baby se zásobníkem ráže 6,36 mm Browning, a 2 ks nábojů ráže 6,36 mm Browning s tím, že podle § 55 odst. 3 tr. zák. se vlastníkem zabrané (správně propadlé) věci stává stát. Trestní příkaz nabyl právní moci dne 1. 5. 2002, když proti němu nebyl podán oprávněnými osobami odpor.

Proti tomuto trestnímu příkazu podal ministr spravedlnosti stížnost pro porušení zákona ve prospěch obviněného L. K. V jejím odůvodnění namítl, že Okresní soud v Prostějově pochybil při ukládání trestu propadnutí věci podle § 55 odst. 1 písm. a) tr. zák., neboť ze spisového materiálu vyplývá, že majitelem této zbraně je Ing. Z. Š., jemuž byla tato zbraň odcizena dne 18. 10. 2001 z jeho zaparkovaného vozidla, a proto vzhledem k této skutečnosti měl Okresní soud v Prostějově podle § 80 odst. 1 tr. ř. tuto zbraň vydat majiteli Ing. Z. Š. Uložením trestu propadnutí věci napadeným trestním příkazem tak došlo k porušení zákona v neprospěch obviněného L. K. v ustanovení § 2 odst. 6 tr. ř. a § 55 odst. 1 písm. a) tr. zák. Navrhl proto, aby Nejvyšší soud podle § 268 odst. 2 tr. ř. vyslovil, že trestním příkazem Okresního soudu v Prostějově ze dne 29. 3. 2002, čj. 3 T 23/2002-24, byl v neprospěch obviněného L. K. porušen zákon v ustanovení § 2 odst. 6 tr. ř. a v ustanovení § 55 odst. 1 písm. a) tr. zák., aby podle § 269 odst. 2 tr. ř. napadený trestní příkaz ve výroku o trestu propadnutí věci podle § 55 odst. 1 písm. a) tr. ř. zrušil a dále postupoval podle § 270 odst. 1 tr. ř.

Nejvyšší soud přezkoumal podle § 267 odst. 3 tr. ř. zákonnost a odůvodněnost těch výroků rozhodnutí, proti nimž byla stížnost pro porušení zákona podána, v rozsahu a z důvodů v ní uvedených, jakož i řízení napadené části rozhodnutí předcházející a shledal, že zákon byl porušen.

Podle § 2 odst. 5 tr. ř. orgány činné v trestním řízení postupují v souladu se svými právy a povinnostmi uvedenými v tomto zákoně a za součinnosti stran tak, aby byl zjištěn skutkový stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro jejich rozhodnutí. Doznání obviněného nezbavuje orgány činné v trestním řízení povinnosti přezkoumat všechny podstatné okolnosti případu. V přípravném řízení orgány činné v trestním řízení objasňují způsobem uvedeným v tomto zákoně i bez návrhu stran stejně pečlivě okolnosti svědčící ve prospěch i v neprospěch osoby, proti níž se řízení vede. V řízení před soudem státní zástupce a obviněný mohou na podporu svých stanovisek navrhovat a provádět důkazy. Státní zástupce je povinen dokazovat vinu obžalovaného. To nezbavuje soud povinnosti, aby sám doplnil dokazování v rozsahu potřebném pro své rozhodnutí.

Podle § 2 odst. 6 tr. ř. orgány činné v trestním řízení hodnotí důkazy podle svého vnitřního přesvědčení založeného na pečlivém uvážení všech okolností případu jednotlivě i v jejich souhrnu.

Podle § 55 odst. 1 písm. a) tr. zák. soud může uložit trest propadnutí věci, které bylo užito k spáchání trestného činu. Podle § 55 odst. 2 může soud uložit trest propadnutí věci, jen jde-li o věc náležející pachateli.

Z obsahu spisu Okresního soudu v Prostějově bylo zjištěno, že obviněný L. K. předmětnou zbraň nikdy do svého vlastnictví podle občanského zákoníku nezískal. Vlastníkem zbraně má být Ing. Z. Š., jemuž byla zbraň odcizena K. S., který ji následně prodal obviněnému L. K. Podle zprávy předsedy Okresního soudu v Prostějově ze dne 5. 5. 2003 (č. l. 36 spisu) za krádež této zbraně byl K. S. pravomocně odsouzen rozsudkem Okresního soudu v Hodoníně ze dne 1. 10. 2002, sp. zn. 1 T 150/2002. Pokud byl Okresním soudem v Prostějově uložen obviněnému L. K. napadeným trestním příkazem trest propadnutí věci podle § 55 odst. 1 písm. a) tr. zák. došlo k zjevnému pochybení, neboť trest propadnutí věci může soud uložit jen jde-li o věc náležející pachateli (§ 55 odst. 2 tr. zák.). Pachateli věc nenáleží, je-li jejím vlastníkem osoba od pachatele rozdílná. Pachateli proto nenáleží věc vypůjčená, svěřená, pronajatá a také ani věc odcizená. V projednávané věci existuje ve spise údaj nasvědčující tomu, že vlastníkem pistole je Ing. Z. Š. a proto měl Okresní soud v Prostějově postupovat v souladu s ustanovením § 80 odst. 1 tr. ř. Vzhledem k tomu, že obviněnému L. K. byl uložen trest propadnutí věci, ačkoliv soud takový trest podle zákona uložit nemohl, je zjevné, že jde o trest, který je ve zřejmém rozporu s účelem trestu. Stížnost pro porušení zákona byla proto shledána přípustnou podle § 266 odst. 2 tr. ř. Rozhodnutí o uložení trestu propadnutí věci je důsledkem nedostatečně zjištěného skutkového stavu a nesprávného hodnocení důkazů, proto Nejvyšší soud vyslovil, že napadeným trestním příkazem byl ve výroku o uložení trestu propadnutí věci porušen zákon v neprospěch obviněného L. K. v ustanovení § 55 odst. 1 písm. a) tr. zák., a v řízení, které tomuto rozhodnutí předcházelo v ustanoveních § 2 odst. 5, odst. 6 tr. ř.

Poté Nejvyšší soud podle § 269 odst. 2 tr. ř. napadený trestní příkaz v uvedené části zrušil. Zrušení se týká ve smyslu § 269 odst. 2 věty druhé tr. ř. jen výroků o uložení trestu propadnutí věci a o tom, že vlastníkem zabrané (správně propadlé) věci se stává stát, neboť nezákonné jsou jen tyto výroky, které lze od výroků o vině a uložení trestu obecně prospěšných prací bez újmy na podstatě trestního příkazu oddělit. Současně byla zrušena i všechna rozhodnutí na tyto zrušené výroky obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Podle § 270 odst. 1 tr. ř. je-li po zrušení napadeného rozhodnutí nebo některého jeho výroku nutno učinit ve věci rozhodnutí nové, přikáže Nejvyšší soud zpravidla orgánu, o jehož rozhodnutí jde, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. V projednávaném případě to znamená jen postup podle § 80 odst. 1 tr. ř., tj. rozhodnutí o tom, co s odňatou věcí, které již k dalšímu řízení není třeba.

Poučení: Proti rozhodnutí Nejvyššího soudu, nestanoví-li zákon jinak, není stížnost pro porušení zákona přípustná (§ 266 odst. 1, věta druhá, tr. ř.).

V Brně dne 30. října 2003

Předseda senátu:

JUDr. Juraj M a l i k